Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: autorskie prawa majątkowe

Artykuły

 • Rodzaje licencji – sublicencja oraz domniemanie licencji 06/06/2011

  Rodzaje licencji – sublicencja oraz domniemanie licencji

  Treść umowy licencyjnej musi określać, w sposób precyzyjny, pola eksploatacji, na których utwór będzie mógł być wykorzystywany przez licencjobiorcę, a także powinna zawierać postanowienia co do zakresu, miejsca i czasu korzystania z utworu. Jeżeli umowa licencyjna nie będzie zawierać tych postanowień, zastosowanie znajdzie przepis art. 66 ust. 1 ustawy o prawie autorski i prawach pokrewnych, który stanowi, iż „umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej”. więcej >>

 • Nowe rodzaje licencji cz. 2 30/05/2011

  Nowe rodzaje licencji cz. 2

  Nowelizacja prawa autorskiego wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowe postacie licencji ustawowych, co pozostaje w zgodzie z postanowieniami tzw. dyrektywy internetowej. Nowe licencje dotyczą korzystania z utworów m.in. w celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży, w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego. więcej >>

 • Rodzaje licencji – licencja niewyłączna 25/05/2011

  Rodzaje licencji – licencja niewyłączna

  Doktryna przedstawia rozbieżne stanowiska co do charakteru prawnego umowy licencyjnej. Zasadniczo poglądy te można podzielić na trzy grupy: przyjmującą, iż umowy licencyjne stanowią czynność prawną upoważniającą lub upoważniająco-rozporządzającą, drugą, która uznaje licencje za czynności wyłącznie zobowiązujące i wreszcie trzecią, której założeniem jest, iż jest to czynność o skutku rozporządzająco-zobowiązującym. więcej >>

 • Rodzaje licencji – licencja wyłączna 23/05/2011

  Rodzaje licencji – licencja wyłączna

  Umowa licencyjna jest umową, która upoważnia do korzystania z utworu na oznaczonych w niej polach eksploatacji. Powinna ona ponadto zawierać także postanowienia odnoszące się do zakresu, miejsca, a także czasu korzystania z utworu na podstawie udzielonej licencji, jednak gdy strony tej kwestii nie uzgodnią między sobą w umowie, znajdą zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim. więcej >>

 • Uprawnienia twórcy w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych 17/05/2011

  Uprawnienia twórcy w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych

  Katalog roszczeń przysługujących twórcy w przypadku naruszenia jego autorskich praw osobistych obejmuje żądania o charakterze majątkowym i niemajątkowym (art. 78 prawa autorskiego). Roszczenia niemajątkowe obejmują: więcej >>

 • Nowe rodzaje licencji cz. 1 13/05/2011

  Nowe rodzaje licencji cz. 1

  W wyniku nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 2004r. do polskiego porządku prawnego wprowadzono pięć nowych licencji ustawowych, pozostających w zgodzie z postanowieniami tzw. dyrektywy internetowej. Nowe licencje dotyczą korzystania z utworów: dla dobra osób niepełnosprawnych, dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych i prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań, w celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży, w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu oraz w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego. więcej >>

 • Autorskie prawa osobiste i majątkowe 10/05/2011

  Autorskie prawa osobiste i majątkowe

  Autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem, która – inaczej niż w przypadku autorskich praw majątkowych – jest nieograniczona w czasie, niezrzekalna i niezbywalna. Praktycznym wyrazem tego szczególnego charakteru autorskich praw osobistych jest ich przynależność do twórcy, także w przypadku przeniesienia przez niego autorskich praw majątkowych do utworu na rzecz innej osoby. więcej >>

 • Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce 18/04/2011

  Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce

  Ochrona praw autorskich przez samych twórców jest w praktyce bardzo trudna, stąd też na rynku działają organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Ocenia się je różnie, najczęściej negatywnie, niemniej jednak odgrywają one bardzo ważną rolę. więcej >>

 • Metody walki z piractwem w Internecie 11/04/2011

  Metody walki z piractwem w Internecie

  Nielegalne ściąganie plików drogą internetową co roku powoduje gigantyczne straty po stronie twórców. Walkę z tym zjawiskiem podejmuje się na różne sposoby, które uderzają niejednokrotnie także w uczciwych użytkowników, stąd też niezbędne jest przyjrzenie się, jakimi metodami walczy się z piractwem w sieci na świecie, gdyż może to znaleźć odbicie w praktyce krajowych organów. więcej >>

 • Wypowiedzenie umowy licencyjnej 29/03/2011

  Wypowiedzenie umowy licencyjnej

  Przez stosunkowo długi okres umowy licencyjne w polskiej praktyce dotyczącej umów autorskich były wykorzystywane jedynie w niewielkim zakresie. Stan ten zmieniło wejście w życie, w 1994 roku, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdzie zamieszczono szereg przepisów odnoszących się do przejścia praw autorskich oraz dotyczących umów licencyjnych. więcej >>

 • Strony umowy licencyjnej 28/03/2011

  Strony umowy licencyjnej

  Umowa licencyjna o jakiej mówi ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest umową upoważniającą do korzystania z utworu, a ściślej o korzystanie z praw autorskich, która określa zakres, miejsce oraz czas tego korzystania. Jest ona jedną z postaci ogólnych umów autorskich, przeciwstawianą umowie o przeniesienie praw autorskich, ujętą jednakże przez prawodawcę w tym samym rozdziale ustawy. więcej >>

 • Zakres terytorialny i czasowy umowy licencyjnej 25/03/2011

  Zakres terytorialny i czasowy umowy licencyjnej

  Umowy licencyjne są jedną z postaci ogólnych umów autorskich, które upoważniają do korzystania z utworu na umownie ustalonych polach eksploatacji, a także określają zakres, miejsce i czas tego korzystania. Skutkiem udzielenia licencji jest uchylenie w stosunku do licencjobiorcy prawa licencjodawcy do występowania z roszczeniami z tytułu naruszenia praw wyłącznych. więcej >>

 • Definicja treści autorskich praw majątkowych w polskiej ustawie 24/03/2011

  Definicja treści autorskich praw majątkowych w polskiej ustawie

  Definicja treści autorskich praw majątkowych jaką zawiera art. 17 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. wykazuje wyraźne podobieństwo konstrukcyjne w stosunku do definicji prawa własności jaka jest zawarta w Kodeksie cywilnym. Zbieżność przejawia się przede wszystkim w tym, iż twórcy gwarantuje się możliwości postępowania z dziełem analogicznie jak w prawie własności – twórcy wolno czynić wszystko to, co nie zostało przez ustawodawcę w sposób wyraźny zabronione. więcej >>

 • Licencje na programy komputerowe 23/03/2011

  Licencje na programy komputerowe

  Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi oraz znakami graficznymi wśród których wymienia się programy komputerowe. więcej >>

 • Czas trwania autorskich praw majątkowych 21/03/2011

  Czas trwania autorskich praw majątkowych

  We wszystkich ustawodawstwach dotyczących praw autorskich, autorskie prawa majątkowe są konstruowane jako prawa ograniczone w czasie, co oznacza, iż po upływie okresu ochrony z dzieła może skorzystać każdy, bez konieczności uzyskania zezwolenia oraz bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Jedynym ograniczeniem pozostaje konieczność poszanowania autorskich praw osobistych, o ile w danym ustawodawstwie, prawa te nie podlegają wygaśnięciu, co też ma miejsce na gruncie prawa polskiego. więcej >>

 • Nadużywanie monopolu autorskiego 18/03/2011

  Nadużywanie monopolu autorskiego

  Zagadnienie „nadużycia monopolu autorskiego” można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, jako nadużycie cywilnego prawa podmiotowego oraz, po drugie poprzez odwołanie się do nadużywania rynkowej pozycji dominującej, co ma miejsce w szczególności, gdy chodzi o ograniczenia obrotu materialnymi nośnikami utworów, a także w sytuacji odmowy udzielenia licencji na korzystanie z utworu. więcej >>

 • Wyłączenie spod ochrony autorskoprawnej 09/03/2011

  Wyłączenie spod ochrony autorskoprawnej

  Równie ważny co art. 1, dla ustalenia zakresu przedmiotowego ochrony autorskoprawnej, jest art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego treścią jest wyliczenie obejmujące te rezultatu pracy człowieka, które z mocy prawa nie zostały objęte zakresem ochrony. Przepis ten ma charakter bezwzględny, a zawarty w nim katalog jest wyliczeniem enumeratywnym. więcej >>

 • Podmiot prawa autorskiego – twórca 04/03/2011

  Podmiot prawa autorskiego – twórca

  Reguły mające podstawowe znacznie dla określenia podmiotu prawa autorskiego zostały zawarte w rozdziale 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podstawowe znaczenie przypisane zostało regule wyrażonej w art. 8 ust. 1, zgodnie z którą „prawo autorskie przysługuje twórcy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej”. więcej >>

 • Autorskie prawa majątkowe 21/02/2011

  Autorskie prawa majątkowe

  Prawo autorskie, jako prawo podmiotowe o charakterze bezwzględnym, chroni zarówno interesy majątkowe jak i niemajątkowe twórcy związane ze stworzonym przez niego dziełem. Tradycyjnie wyróżnia się w związku z tym 2 grupy uprawnień, które wchodzą w skład autorskiego prawa podmiotowego, mianowicie: uprawnienia osobiste oraz uprawnienia majątkowe. więcej >>

 • Charakter prawny umowy licencyjnej 24/11/2010

  Charakter prawny umowy licencyjnej

  Kwestia charakteru prawnego danej umowy często wydaje się dywagacjami czysto teoretycznymi. W tym wypadku jednak niesie ona za sobą kilka istotnych konsekwencji. W związku z tym należy rozważyć tę kwestię. więcej >>

 • Rodzaje licencji w prawie polskim 24/11/2010

  Rodzaje licencji w prawie polskim

  W gąszczu różnych rodzajów umów często dość ciężko się więcej >>

 • Umowa licencyjna w prawie polskim(licencja prawnoautorska) 24/11/2010

  Umowa licencyjna w prawie polskim(licencja prawnoautorska)

  W codziennym języku często używamy pojęcia licencja. Nie zawsze jest jednak do końca jasne co ono oznacza. więcej >>