Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: decyzja administracyjna

Artykuły

 • Decyzja jako dokument elektroniczny 25/08/2014

  Decyzja jako dokument elektroniczny

  Decyzja administracyjna stanowi jednostronne wyrażenie woli organu administracyjnego skierowanego do określonego adresata wywołując przy tym określone skutki prawne . Rozstrzygnięcie sprawy określa daną sytuację co do jej istoty w całości lub w części. Tradycyjne metoda wydania decyzji zostanie zastąpione formą elektroniczną stanowiącą dokument elektroniczny. więcej >>

 • Nieważność decyzji administracyjnej 04/01/2013

  Nieważność decyzji administracyjnej

  Bywa, że decyzja administracyjna obarczona jest wadą tak istotną, że zachodzi konieczność uznania jej za nieważną. Może to nastąpić tylko w przypadku zaktualizowania się pewnych szczególnych, enumeratywnie wyliczonych przesłanek. Decyzja nieważna, dotknięta wadami wyliczonymi w przepisie art. 156 § 1 k.p.a., mimo tych wad jest aktem administracyjnym, funkcjonującym w obrocie prawnym do czasu, aż zostanie z tego obrotu wyeliminowana na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. więcej >>

 • Treść decyzji administracyjnej na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego- elementy obligatoryjne. 13/12/2011

  Treść decyzji administracyjnej na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego- elementy obligatoryjne.

  Artykuł 107 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) (zwany dalej: KPA) wskazuje elementy, które powinny znaleźć się w każdej decyzji administracyjnej. Nie wypełnienie tego wymogu niesie różne skutki w zależności od tego, jaki element został pominięty. więcej >>

 • Podmioty uprawnione i nieuprawnione do uzyskania pozwolenia na broń 21/11/2011

  Podmioty uprawnione i nieuprawnione do uzyskania pozwolenia na broń

  Pozwolenie na broń, a także karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej stanowią uprawnienie do posiadania określonych rodzajów broni. Jednakże w przypadku gdy po stronie wnioskodawcy brak jest przesłanek negatywnych wymienionych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, nie oznacza to, iż właściwy organ musi wydać pozwolenie na broń, ponieważ dopiero stwierdzenie przez organ, że okoliczności faktyczne, na które powołuje się dana osoba uzasadniają jego wydanie, stanowi podstawę do podjęcia pozytywnej decyzji w tym przedmiocie. więcej >>

 • Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 18/11/2011

  Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  Często w powszechnym języku używamy sformułowania, że ktoś ma koncesje na alkohol. Jednak na gruncie prawa nie jest to stwierdzenie poprawne i może wprowadzić w błąd. Bowiem sprzedaż alkoholu wymaga zezwolenia. Jest to pojęcie zgoła inne niż pojęcie koncesji. Artykuł ma na celu przybliżyć kwestię cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje EURO 2012 14/11/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje EURO 2012

  Przygotowanie finału Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie wymaga, ze względu na jego nadzwyczajny charakter, szczególnej dbałości w godzeniu interesów powszechnego z prywatnym. Temu zadaniu próbował sprostać ustawodawca w tzw. specustawie EURO2012. więcej >>

 • Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości 31/10/2011

  Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

  Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Tę konstytucyjną zasadę w odniesieniu do wywłaszczania nieruchomości rozwija ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741, ze zm.) więcej >>

 • Jakie uprawnienia strony wynikają z zasady jawności postępowania administracyjnego? 31/10/2011

  Jakie uprawnienia strony wynikają z zasady jawności postępowania administracyjnego?

  Regulacje zawarte w artykułach 73 i 74 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (zwany dalej: KPA) ustanawiają zasadę jawności i udziału strony w postępowaniu prowadzonym przez organ administracyjny. Uprawnienia strony wypływające z powyższej zasady nie mają charakteru bezwzględnego. Ustawa wskazuje w jakich okolicznościach strona postępowania ma ograniczony dostęp do akt sprawy. więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości. Postępowanie wywłaszczeniowe 27/10/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości. Postępowanie wywłaszczeniowe

  Wywłaszczenie jest instytucją wyjątkową, a zarazem niezbędną dla państwa do prawidłowego wypełniania swoich funkcji. W demokratycznym państwie prawa każdy władczy dotyk, zwłaszcza w tak czuły punkt podmiotu jak indywidualne prawo własności, nie może następować bez dostatecznych gwarancji procesowych. więcej >>

 • Pozwolenie na broń a Europejska Karta Broni Palnej 20/10/2011

  Pozwolenie na broń a Europejska Karta Broni Palnej

  Bronią palną, w rozumieniu ustawy z 21 maja 1999r. o broni i amunicji, jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego. więcej >>

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w ogólności cz. 2 08/09/2011

  Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w ogólności cz. 2

  W pierwszej części artykułu Autor opisał zawartość wniosku o pozwolenie na budowę oraz kto i gdzie może taki wniosek wnieść. W drugiej części artykułu wskazane będzie jak wygląda procedura uzyskania decyzji umożliwiającej wybudowanie obiektu oraz co robi właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydanie właściwej decyzji. więcej >>

 • Wymeldowanie 07/07/2011

  Wymeldowanie

  Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych każda osoba, która przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wykonać obowiązek meldunkowy. Wymeldowanie stanowi jeden z wariantów w/w obowiązku. więcej >>

 • Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 12/11/2010

  Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

  Artykuł 52 § 1 ab initio Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiąc, iż skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, w jasny sposób rozstrzyga jaka zależność istnieje pomiędzy zażaleniem, odwołaniem i wnioskiem o ponowne rozpatrzenia sprawy (art. 52 § 2 p.p.s.a.) a zaskarżeniem danego aktu. Kwestią otwartą, biorąc pod uwagę jego brzmienie pozostaje zaś relacja pomiędzy wdrożeniem trybów nadzwyczajnych uregulowanych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego a dopuszczalnością skargi. więcej >>

 • Formalne wymagania wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 12/11/2010

  Formalne wymagania wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

  Ustawodawca przyznając danemu podmiotowi legitymację do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego według warunków jej dopuszczalności, obarcza go jednocześnie obowiązkiem spełnienia określonych wymagań. Do wymagań formalnych skargi, potrzebnych do jej skutecznego złożenia zalicza się wymagania dotyczące: 1) treści i formy skargi; 2) terminu do wniesienia skargi; 3) trybu wniesienia skargi; 4) uiszczenia odpowiedniego wpisu do skargi. więcej >>

 • Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2009 r. sygn. akt I OSK 91/09 29/10/2010

  Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2009 r. sygn. akt I OSK 91/09

  Z wyroku NSA wypływa przełomowa teza pozwalająca uznać za stronę postępowania podziałowego także właściciela działek sąsiadujących z nieruchomością będącą przedmiotem postępowania. więcej >>

 • Kiedy trzeba uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę 24/10/2010

  Kiedy trzeba uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę

  W toku wykonywania robót budowlanych może zajść potrzeba odstąpienia od treści pozwolenia na budowę. Wówczas w określonych wypadkach na inwestorze ciąży obowiązek uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Przepisy ustawy – Prawo budowlane (Pr. bud.) określają kryteria uzyskania takiej decyzji oraz skutki prawne samowolnego odstąpienia przez inwestora od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. więcej >>

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości przeznaczonej na cele działalności gospodarczej 20/10/2010

  Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości przeznaczonej na cele działalności gospodarczej

  Mogłoby się wydawać, że prawo prywatne osiągnęło już taki poziom, iż fakt władania nieruchomością jest jedynym obok norm dobrosąsiedzkich warunkiem ku dopuszczalności dokonywania zmian w jej obrębie. Takie stwierdzenie, choć wielu przychodzące z łatwością, nie jest nawet w najmniejszym stopniu prawdziwe. Wynika to między innymi z istnienia wielu istotnych ograniczeń wprowadzonych różnorodnymi instytucjami prawa publicznego. Ograniczenia te dotyczą między innymi prawa budowlanego oraz istotnej z punktu widzenia niniejszego artykułu, kwestii wycinki drzew i krzewów. więcej >>

 • Odwołanie od decyzji, czyli co zrobić, gdy nie zgadzamy się urzędnikiem 15/10/2010

  Odwołanie od decyzji, czyli co zrobić, gdy nie zgadzamy się urzędnikiem

  Odwołanie może uchronić nas przed skutkami błędnej decyzji urzędników. Kto je rozpatruje, ile mamy czasu na jego złożenie i co w efekcie możemy uzyskać? więcej >>

 • Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym przed organem II instancji 13/10/2010

  Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym przed organem II instancji

  Zgodnie z art. 15 k.p.a., w swojej treści potwierdzającym regułę naczelną zawartą w art. 78 Konstytucji RP, postępowanie przed organami administracyjnymi co do zasady jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że dana sprawa administracyjna może zostać dwukrotnie rozpoznana i rozstrzygnięta - początkowo w I instancji, a później, z woli podmiotu odwołującego się, w II instancji. Aby wola tego podmiotu nie była zachwiana wątpliwościami co do opłacalności odwołania, ustawodawca w art. 139 k.p.a. wprowadził instytucję zakazu reformationis in peius (zakazu orzekania na niekorzyść), która stanowi jedną z podstawowych zasad, rządzących postępowaniem w II instancji. więcej >>

 • Środki odwoławcze – gdy kwestionujemy rozstrzygnięcia urzędnika 12/10/2010

  Środki odwoławcze – gdy kwestionujemy rozstrzygnięcia urzędnika

  Odwołanie, wniosek o wznowienie postępowania i zażalenie to narzędzie, które możemy wykorzystać do kwestionowania niekorzystnego dla nas rozstrzygnięcia organu administracji. więcej >>