Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: dłużnik

Artykuły

 • Odstąpienie od umowy wzajemnej na skutek zwłoki dłużnika 08/04/2014

  Odstąpienie od umowy wzajemnej na skutek zwłoki dłużnika

  Terminowe spełnienie świadczenia stanowi jeden z podstawowych obowiązków strony każdej umowy cywilnoprawnej. W sytuacji, gdy jedna ze stron umowy wzajemnej nienależycie wykonuje umowę (zwleka z wykonaniem świadczenia), drugiej stronie przysługuje uprawnienie do zakończenia współpracy poprzez odstąpienie od umowy.  więcej >>

 • Niewypłacalność w postępowaniu upadłościowym 27/01/2014

  Niewypłacalność w postępowaniu upadłościowym

  Na mocy art. 10 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Powstanie stanu niewypłacalności  więc główną i podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości dłużnika. więcej >>

 • Czy wierzyciel może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej między dłużnikiem a jego małżonkiem? Cz. 2 25/09/2013

  Czy wierzyciel może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej między dłużnikiem a jego małżonkiem? Cz. 2

  Niewiele osób zawierając związek małżeński albo po jego zawarciu decyduje się na zawarcie majątkowej umowy małżeńskiej tzw. intercyzy. Tym samym dominującym ustrojem majątkowym małżeńskim jest ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Nie do rzadkości należą sytuacje, kiedy dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków a gro wartościowych składników majątkowych należy do majątku wspólnego. więcej >>

 • Notarialny tytuł egzekucyjny 06/08/2012

  Notarialny tytuł egzekucyjny

  Tytułem egzekucyjnym może być również akt notarialny. Zasadniczą korzyścią takiego tytułu egzekucyjnego jest przyspieszenie i uproszczenie postępowania wykonawczego, ponieważ sporządzenie aktu notarialnego o określonej treści zastępuje często rozwlekłe postępowanie przed sądem. Aby jednak możliwe było wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie aktu notarialnego, musi on odpowiadać przepisom art. 777 par. 1 pkt 4 - 6 k.p.c. więcej >>

 • Solidarność bierna jako instytucja wzmacniająca pozycję wierzyciela 06/04/2012

  Solidarność bierna jako instytucja wzmacniająca pozycję wierzyciela

  Solidarność dłużników jest instytucją materialnego prawa cywilnego wywołującą w praktyce liczne problemy zwłaszcza po stronie zobowiązanych solidarnie. Praktyka pokazuje, iż owa postać zobowiązań solidarnych wymaga szczegółowego omówienia, zaś jej nieznajomość ujawnia się przede wszystkim na gruncie postępowania egzekucyjnego. więcej >>

 • Egzekucja z ruchomości (część 1) 22/03/2012

  Egzekucja z ruchomości (część 1)

  Niejednokrotnie komornik prowadzi egzekucję z ruchomości, które należą do dłużnika. Jest to warunkowane złożonym przez wierzyciela wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, gdzie należy wskazać, z czego komornik ma prowadzić egzekucję. więcej >>

 • Wyjawienie majątku dłużnika jako pomocniczy środek egzekucji świadczeń pieniężnych 02/02/2012

  Wyjawienie majątku dłużnika jako pomocniczy środek egzekucji świadczeń pieniężnych

  Kodeks postępowania cywilnego wyposażył wierzyciela w instrument wspomagający dochodzenie roszczeń od dłużnika. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie instytucja wyjawienia majątku dłużnika, uregulowana w art.913 – 9201 k.p.c. Niniejszy artykuł uwzględnia najnowszą nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego która wejdzie w życie 3 maja 2012 r. więcej >>

 • Skutki przelewu wierzytelności 21/11/2011

  Skutki przelewu wierzytelności

  Cesja wierzytelności jest umową zawieraną przez dotychczasowego wierzyciela- cedenta z osobą trzecią na mocy której osoba trzecia- cesjonariusz nabywa wierzytelność wynikającą ze stosunku zobowiązaniowego pomiędzy cedentem a dłużnikiem. Jest to czynność prawna rozporządzająca gdyż przenosi prawo – wierzytelność z jednego podmiotu na drugi. Cesji wierzytelności można dokonać poprzez zawarcie umowy o podwójnym skutku, czyli zobowiązująco- rozporządzającym albo poprzez zawarcie umowy jedynie rozporządzającej. W sytuacji, w której strony zdecydują zastosować pierwsze rozwiązanie przelew polega na zawarciu umowie zobowiązującej, w wykonaniu której następuje przeniesienie wierzytelności. Skutek ten nawet nie musi być wprost w umowie wyrażony, gdyż jest on zagwarantowany regulacjami zawartymi w art. 510 § 1 k.c. który stanowi że „umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelności na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły”. Konstrukcja cesji wierzytelności jest nieskomplikowana i oczywista, jednak wywołuje wiele doniosłych skutki prawnych zarówno dla cesjonariusza jak i dla dłużnika. więcej >>

 • Zarzuty przysługujące przejemcy długu 14/10/2011

  Zarzuty przysługujące przejemcy długu

  W chwili gdy umowa o przejęcie długu staje się skuteczna, w miejsce dłużnika wstępuje osoba trzecia- przejemca, zaś dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia na rzecz wierzyciela. Trzeba mieć jednak na uwadze że okoliczności jakie istniały między pierwotnym dłużnikiem a wierzycielem mogą być przyczyną zarzutów, które przysługiwały temu pierwszemu. W związku z powyższym zasadna jest regulacja zawarta w art. 524 Kodeksu Cywilnego przyznająca przejemcy długu wszystkie zarzuty przysługujące dawnemu dłużnikowi wobec wierzyciela, z wyjątkiem zarzutu potrącenia z wierzytelności dotychczasowego dłużnika. więcej >>

 • Czym jest tytuł wykonawczy? 10/10/2011

  Czym jest tytuł wykonawczy?

  Artykuł 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego wymienia enumeratywnie rodzaje tytułów egzekucyjnych. Jednak aby dobrze zrozumieć tą tematykę należy na początku przytoczyć kilka uwag dotyczących tytułu wykonawczego w ogólności. Definicja tytułu wykonalności zawarta jest w artykule 776 k.p.c., który wyjaśnia, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Poniższy artykuł ma na celu przybliżyć czytelnikowi instytucję tytułu wykonawczego. więcej >>

 • Przelew wierzytelności 28/09/2011

  Przelew wierzytelności

  Wierzyciel w stosunku zobowiązaniowym zawsze ponosi pewne ryzyko niewypłacalności dłużnika. Ustawodawca w związku z tym wprowadził wiele instytucji mających na celu ochronę jego interesów. Po omówieniu instytucji przejęcia długu, która też w pewnym stopniu zabezpiecza wierzyciela, umożliwiając mu pozyskanie przejemcy, który zaspokoi jego roszczenie, warto omówić instytucję przelewu wierzytelności, która również pozwala wierzycielowi „uwolnić” się od stosunków z dłużnikiem. Poniższy artykuł stanowi omówienie najważniejszych cech konstytutywnych instytucji przelewu wierzytelności. więcej >>

 • Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie? Cz. 2 19/09/2011

  Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie? Cz. 2

  Czym jest instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie? Wbrew pozorom nie jest ono skomplikowane. Jest to jeden z rodzajów zabezpieczenia wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym. Polega na tym, że dający zabezpieczenie, zazwyczaj jest to dłużnik przenosi własność swojej rzeczy na wierzyciela zawierając z nim jednocześnie porozumienie, zgodnie z którym wierzyciel będzie miał prawo zaspokoić się z tej rzeczy jeżeli zabezpieczona wierzytelność nie zostanie wykonana. Ważnym aspektem przewłaszczenia, jest to że jego przedmiot pozostaje w posiadaniu dłużnika. Poniższy artykuł ma na celu charakterystykę charakteru prawnego i głównych cech przewłaszczenia na zabezpieczenie. więcej >>

 • Zgoda dłużnika i zgoda wierzyciela jako przesłanka skuteczności przejęcia długu. 15/09/2011

  Zgoda dłużnika i zgoda wierzyciela jako przesłanka skuteczności przejęcia długu.

  Zgodnie z art. 519 § 2 Kodeksu Cywilnego umowa o przejęciu długu wymaga zgody albo dłużnika jeżeli zawierana jest między wierzycielem a osobą trzecią, albo wierzyciela jeżeli zawierana jest między dłużnikiem o osobą trzecią. Omawiana zgoda ma wpływ na skuteczność całej zawieranej umowy, ponieważ wyrażenie świadomej zgody wpływa bezpośrednio na sytuację prawną osoby która jej udziela, czyli albo dłużnika albo wierzyciela. Ustawodawca uregulował kwestię wyrażania zgody przez dłużnika albo wierzyciela dość szeroko, uwzględniając różne okoliczności. więcej >>

 • Zmiana dłużnika 09/09/2011

  Zmiana dłużnika

  W polskim prawie konstrukcja stosunku zobowiązaniowego, zgodnie z art. 353 § 1 kodeksu cywilnego, polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika spełnienia świadczenia, a dłużnik jest zobowiązany to świadczenie spełnić. Jednak jak powszechnie wiadomo dłużnik nie zawsze jest w stanie świadczyć na rzecz wierzyciela, co prowadzi do tego, że ten drugi postawiony jest w bardzo niekorzystnej sytuacji. Dlatego też, ustawodawca stworzył szereg instytucji mających na celu ochronę interesów wierzyciela. Jednym z rozwiązań mających na celu doprowadzenie do spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela jest przejęcie długu przez osobę trzecią, co prowadzi co zwolnienia ze zobowiązania dłużnika macierzystego. więcej >>

 • Zobowiązania niezupełne z gier i zakładów 05/09/2011

  Zobowiązania niezupełne z gier i zakładów

  Próżno jest szukać w Kodeksie cywilnym choć w części wyczerpującej regulacji powstania, zmiany i ustania stosunku zobowiązaniowego z gry albo zakładu. Ustawodawca postanowił jedynie uregulować kwestię zaskarżalności tych roszczeń (art. 413 k.c.). więcej >>

 • Nieściągalne wierzytelności - i co dalej? 18/07/2011

  Nieściągalne wierzytelności - i co dalej?

  W obecnych czasach podatnicy coraz częściej borykają się z nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie chcą spłacać swoich zobowiązań. Mimo to podatek należny powstały w wyniku transakcji dokonanych z nierzetelnym kontrahentem podlega wpłacie do urzędu. Nie zawsze jest to wartość nie do odzyskania, przy spełnieniu określonych warunków ustawodawca umożliwił podatnikom odzyskanie podatku poprzez zastosowanie tzw. ulgi za złe długi. więcej >>

 • Poręczenie - zawarcie umowy i jej treść 30/05/2011

  Poręczenie - zawarcie umowy i jej treść

  Poręczenie jest umową zabezpieczającą wierzytelność, dość często obecnie stosowaną między innymi przez banki. Poręczyciel zobowiązuje się w tej umowie wykonać zobowiązanie dłużnika na wypadek gdyby ten go nie wykonał. Umowa ta ma charakter akcesoryjny, co przejawia się w tym, że dług wynikający z poręczenia zależy od długu głównego. więcej >>

 • Potrącenie 27/05/2011

  Potrącenie

  Umorzenie dwóch przeciwstawnych wierzytelności, na skutek oświadczenia woli jednej ze stron stosunku prawnego, zwane potrąceniem, zostało uregulowane w artykułach 498-499 KC. Uchyla ono obowiązek wykonania świadczeń, przez obie strony stosunku prawnego, z powodu zaspokojenia w skutek zwolnienia obu z nich  z obowiązku świadczenia. więcej >>

 • Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika głównego 05/05/2011

  Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika głównego

  Poręczenie jest umową nazwaną, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Umowa ma charakter akcesoryjny i zależnie od wysokości długu głównego będzie się kształtować wysokość świadczenia poręczyciela. W niniejszym artykule zostanie omówiony zakres odpowiedzialności poręczyciela oraz moment, w którym wierzyciel może dochodzić świadczenia od poręczyciela. więcej >>

 • Skutki niewykonania zobowiązania z umowy przedwstępnej 05/04/2011

  Skutki niewykonania zobowiązania z umowy przedwstępnej

  Niekiedy, z różnych przyczyn strony nie są zainteresowane natychmiastowym zawarciem umowy definitywnej, ograniczają się więc do zawarcia umowy przedwstępnej. W umowie przedwstępnej świadczeniem dłużnika jest złożenie stosownego oświadczenia woli, które w połączeniu z oświadczeniem uprawnionego spowoduje zawarcie umowy przyrzeczonej. Czasami zdarza się jednak, że zobowiązany narusza postanowienia umowy i tym samym nie wykonuje swojego obowiązku. Sytuacja taka dla wierzyciela jest niedopuszczalna gdyż może doprowadzić do tego, że nie uzyska on spodziewanych z umowy korzyści. Konsekwencje nielojalnego zachowania dłużnika reguluje art. 390 k.c., który zostanie omówiony w niniejszym artykule.   więcej >>

 • Zwolnienie z długu 16/03/2011

  Zwolnienie z długu

  Na płaszczyźnie wygaśnięcia zobowiązania, zwykło się wyróżniać wygaśnięcie zobowiązania poprzez zaspokojenie wierzyciela oraz wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela. Pierwsza sytuacja ma miejsce przede wszystkim w przypadku: 1) wykonania przez dłużnika zobowiązania zgodnie z jego treścią; 2) świadczenia w miejsce wykonania; 3) potrącenia; 4) nowacji; 5) złożenia przedmiotu zobowiązania do depozytu sądowego. Typowym zaś przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela jest instytucja zwolnienia z długu (art. 508 k.c.). więcej >>

 • Częściowe spełnienie świadczenia przez dłużnika 16/03/2011

  Częściowe spełnienie świadczenia przez dłużnika

  Wzorcowy model stosunku zobowiązaniowego przewiduje, iż z chwilą wymagalności świadczenia, zostaje ono spełnione w całości. Nie mniej jednak często zdarza się, że dłużnik nie jest w stanie wywiązać się z umowy w sposób zgodny z jej szeroko rozumianą treścią i jedyne co ma do zaproponowania wierzycielowi, to spełnienie tylko części świadczenia. więcej >>

 • 01/12/2010

  Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

  Dz.U.03.139.1323 więcej >>

 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty 02/11/2010

  Przedsądowe wezwanie do zapłaty

  Wielokrotnie przed procesami sądowymi (osobliwie miedzy przedsiębiorcami) doręczane jest pismo, w którym wierzyciel wzywa dłużnika do zapłaty określonej kwoty wyznaczając dodatkowy termin. Taka czynność fachowo nazywana jest przesądowym wezwaniem do zapłaty. więcej >>

 • Zwłoka dłużnika 01/11/2010

  Zwłoka dłużnika

  Zachowanie się dłużnika jest istotnym elementem stosunku obligacyjnego, wszak od niego zależy prawidłowe wykonanie zobowiązania. Jeżeli dłużnik spóźnia się ze spełnieniem świadczenia popada w zwłokę. więcej >>