Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: dowód

Artykuły

 • Kto może być świadkiem w postępowaniu cywilnym? 26/09/2013

  Kto może być świadkiem w postępowaniu cywilnym?

  Dowód z przesłuchania świadka w postępowaniu cywilnym jest jednym z najczęściej wykorzystywanych dowodów. Z tych względów warto wiedzieć kto może być świadkiem w postępowaniu cywilnym. więcej >>

 • Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym – cz. 2 24/02/2012

  Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym – cz. 2

  Kodeks postępowania cywilnego w przepisach art. 310-315 reguluje instytucję zabezpieczenia dowodów w postępowaniu cywilnym. Instytucja ta służy zapobieżeniu sytuacjom, w których przeprowadzenie dowodu może stać się niemożliwe lub zbyt utrudnione. więcej >>

 • Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym – cz. 1 23/02/2012

  Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym – cz. 1

  Kodeks postępowania cywilnego w przepisach art. 310-315 reguluje instytucję zabezpieczenia dowodów w postępowaniu cywilnym. Instytucja ta służy zapobieżeniu sytuacjom, w których przeprowadzenie dowodu może stać się niemożliwe lub zbyt utrudnione. więcej >>

 • Inne niż dowody sposoby dokonywania ustaleń faktycznych 21/07/2011

  Inne niż dowody sposoby dokonywania ustaleń faktycznych

  W postępowaniu cywilnym postępowanie dowodowe opiera się na dokonywaniu ustaleń faktycznych. Jednak nie rzadko dowodzenie faktów bywa trudne, a wręcz niemożliwe. Regulacja prawna niesie tu szereg rozwiązań, by móc dokonywać ustaleń w oparciu o sposoby pozadowodowe. więcej >>

 • Opinia biegłego – treść, forma, elementy składowe. 11/03/2011

  Opinia biegłego – treść, forma, elementy składowe.

  Opinia biegłego stanowi szczególny środek dowodowy w postępowaniu cywilnym z uwagi na wiadomości specjalne w niej zawarte. Przez wzgląd na fakt, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami, mającymi sprzeczne interesy prawne, cechuje ja wysoki stopień obiektywizmu. W przypadku złożonego charakteru sprawy, koniecznym jest zapewnienie jasności formy i treści opinii. więcej >>

 • Odpowiedzialność za sporządzenie opinii biegłego 09/03/2011

  Odpowiedzialność za sporządzenie opinii biegłego

  Opinia biegłego jako szczególny środek dowodowy, stanowi ważny element postępowania dowodowego, prowadzonego przez sąd. Z tego względu ustawodawca unormował przypadki odpowiedzialności biegłych z tytułu nieprawidłowego wykonania opinii w postaci: nie usprawiedliwionego niestawiennictwa, nieuzasadnionej odmowy złożenia przyrzeczenia lub opinii, nie usprawiedliwionego opóźnienia w złożeniu opinii. więcej >>

 • Wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. 07/03/2011

  Wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego w postępowaniu cywilnym.

  Biegły sądowy ma prawo do wynagrodzenia za sporządzenie opinii w postępowaniu, w którym bierze udział. Zobowiązaną do pokrycia wynagrodzenia jest strona postępowania, która ze względu na swój interes prawny wniosła o sporządzenie opinii biegłego, ewentualnie – strona w całości obciążona kosztami postępowania po jego zakończeniu. więcej >>

 • Odwrócony ciężar dowodu w prawie reklamy – reguła czy wyjątek? 04/03/2011

  Odwrócony ciężar dowodu w prawie reklamy – reguła czy wyjątek?

  Celem mojej pracy jest zastanowienie się nad charakterem konstrukcji odwróconego ciężaru dowodowego – czy ma on zastosowanie do całości spraw, które swym zakresem obejmuje prawo reklamy czy tylko wyjątkowo do części tych spraw. Ograniczę się tu tylko do dwóch ustaw : o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, które podzielą moje rozważania na dwie płaszczyzny: 1) konsument – przedsiębiorca, 2) przedsiębiorca – przedsiębiorca. więcej >>

 • Podmioty uprawnione do sporządzenia opinii biegłego sądowego w postępowaniu cywilnym. 28/12/2010

  Podmioty uprawnione do sporządzenia opinii biegłego sądowego w postępowaniu cywilnym.

  Opinia biegłego sądowego sporządzona na potrzeby postępowania cywilnego zawisłego przed sądem, stanowiąca zasadniczy środek dowodowy ze względu na wiadomości specjalne w niej zawarte, może być wykonana jedynie przez ustanowionych przy sądzie okręgowym biegłych sądowych. Warunki jakie musi spełniać kandydat na biegłego sądowego, a także procedura ustanowienia biegłego, są określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133). więcej >>

 • Kilka uwag ogólnych o materialnoprawnym aspekcie ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym 19/12/2010

  Kilka uwag ogólnych o materialnoprawnym aspekcie ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym

  Przepis art. 6 k.c., formułujący podstawową zasadę ciężaru dowodu w procesie cywilnym stanowi, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Tak skonstruowana reguła choć w teorii prawa jest słusznie uważana za adresowaną do sądu, w aspekcie praktycznym powinna być przede wszystkim rozpatrywana, jako swoisty normatywny wyznacznik opłacalności skierowania danej sprawy na drogę sądową. Tak też niniejszy artykuł, będzie w głównej mierze próbą przystępnego wytłumaczenia rzeczowej istoty przepisu art. 6 k.c. więcej >>

 • Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym – wiadomości ogólne. 23/11/2010

  Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym – wiadomości ogólne.

  Jednym ze środków dowodowych w procesie cywilnym, obok dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, dowodu z przesłuchania stron etc., jest dowód z opinii biegłego. Zasadniczą cechą wyróżniającą opinię biegłego spośród pozostałych środków dowodowych są zawarte w niej wiadomości specjalne, mające istotne znaczenie dla rozpoznawanej przez sąd sprawy. więcej >>

 • Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu administracyjnym 26/10/2010

  Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu administracyjnym

  Zeznania świadków stanowią jeden z najczęściej powoływanych (obok dokumentów) dowodów w postępowaniu administracyjnym. Zasada równej mocy środków dowodowych stanowi, że z reguły organ ustalający stan faktyczny danej sprawy nie jest ograniczony co do rodzaju dowodów, którym należy przyznać pierwszeństwo. Potocznie zaś, zeznania świadków niekiedy bywają odbierane jako mniej pewne, ze względu na ich subiektywny charakter. Warto jest przeanalizować jakie obowiązki a jakie prawa przysługują świadkom. więcej >>