Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: kodeks cywilny

Artykuły

 • Pokwitowanie spełnienia świadczenia 02/04/2014

  Pokwitowanie spełnienia świadczenia

  Zgodnie z art. 354 kodeksu cywilnego wierzyciel powinien współdziałać przy wykonywaniu zobowiązania. W praktyce występują różne postacie współdziałania stron umowy cywilnoprawnej. więcej >>

 • „Wydziedziczenie” – kiedy jest możliwe i jak poprawnie go dokonać? 11/02/2014

  „Wydziedziczenie” – kiedy jest możliwe i jak poprawnie go dokonać?

  Często trudne relacje rodzinne prowadzą do konfliktów, które powodują, że chcemy członków rodziny wydziedziczyć. Polskie przepisy przewidują na takie okoliczności konkretne sytuacje i instytucje, które często bywają mylone. Czym tak naprawdę jest wydziedziczenie w rozumieniu kodeksu cywilnego? więcej >>

 • Odpowiedzialność za zalanie pomieszczenia na podstawie art. 433 kodeksu cywilnego. 05/12/2013

  Odpowiedzialność za zalanie pomieszczenia na podstawie art. 433 kodeksu cywilnego.

  Praktyka wskazuje, iż obecnie stosunkowo częstym zdarzeniem jest zalanie pomieszczenia położonego poniżej. W doktrynie istnieje jednak spór, co do możliwości zastosowania w przypadku zalania pomieszczenia art. 433 kodeksu cywilnego.  więcej >>

 • Niemożliwość spełnienia świadczenia. 02/12/2013

  Niemożliwość spełnienia świadczenia.

  Co do zasady zobowiązanie polega na tym, że dłużnik powinien spełnić na rzecz wierzyciela określone świadczenie. Aby powstało ważne zobowiązanie, świadczenie dłużnika musi być jednak możliwe do spełnienia. Zgodnie z art. 387§1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna.  więcej >>

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu ze względu na wady zagrażające zdrowiu. 15/11/2013

  Wypowiedzenie umowy najmu lokalu ze względu na wady zagrażające zdrowiu.

  Art. 682 kodeksu cywilnego przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy najmu lokalu bez zachowania terminów wypowiedzenia, w sytuacji gdy lokal stanowiący przedmiot najmu ma wady zagrażające zdrowiu najemcy, jego domowników albo osób u niego zatrudnionych. więcej >>

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia. 13/11/2013

  Wypowiedzenie umowy zlecenia.

  Art. 746 kodeksu cywilnego przewiduje szczególny tryb przedwczesnego zakończenia umowy zlecenia. Biorąc pod uwagę, iż zlecenie stanowi stosunek oparty na wzajemnym zaufaniu, każdej ze stron przyznano uprawnienie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. więcej >>

 • Skutki wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej 04/10/2013

  Skutki wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej

  Art. 871 kodeksu cywilnego określa szczegółowe zasady rozliczenia w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej. więcej >>

 • Kto może zostać spadkobiercą? 16/08/2013

  Kto może zostać spadkobiercą?

  Polskie przepisy prawne wskazują, jaki jest porządek dziedziczenia i jakie są jego źródła. Rzadko jednak w codziennym życiu zadajemy sobie pytanie, kto może w ogóle zostać spadkobiercą. To także określają przepisy polskiego prawa – odpowiednie artykuły Kodeksu cywilnego.  więcej >>

 • Miarkowanie kary umownej 16/05/2013

  Miarkowanie kary umownej

  Kodeks cywilny przewiduje instytucję kary umownej polegającą na zastrzeżeniu w umowie, że naprawienie szkody, która wyniknie z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. oraz jej miarkowania. W określonych sytuacjach może dojść do jej miarkowania. Czym jest miarkowanie kary umownej i jakie są jego warunki? więcej >>

 • Odstępne 09/05/2013

  Odstępne

  W takim wypadku wymaga się także zachowania takiej formy, jaka wymagana jest dla samej umowy.  więcej >>

 • Świadek przy sporządzaniu testamentu 27/12/2012

  Świadek przy sporządzaniu testamentu

  Kodeks cywilny wprowadza instytucję świadka przy sporządzaniu testamentu. Przepisy ściśle określają liczbę takich świadków, a także warunki, jakie musi spełniać taki świadek. Po co ustawodawca wprowadził taką instytucję i jakie regulacje przewidziane są w tym zakresie? więcej >>

 • Na czym polega umowa kontraktacji? 22/08/2012

  Na czym polega umowa kontraktacji?

  Kontraktacja jest jedną z umów nazwanych w kodeksie cywilnym. Miała ona niebagatelne znaczenie w systemie gospodarki nakazowo – rozdzielczej. Warto jednak przyjrzeć się konstrukcji tej umowy. Jakie więc rozwiązania przewidział dla tej umowy ustawodawca? więcej >>

 • Instytucja prawa spadkowego – podstawienie 23/07/2012

  Instytucja prawa spadkowego – podstawienie

  Polski system prawny zna dwa rodzaje postawienia: zwykłe i powiernicze. Oba uregulowane są w kodeksie cywilnym. Są one jednak od siebie niezależne i mają odmienny charakter. Postawienie zwykłe i powiernicze należy więc traktować jako dwie odrębne instytucje. Na czym polegają i w jakim celu zostały ustanowione przez ustawodawcę? więcej >>

 • Wzorzec umowy a umowa 17/07/2012

  Wzorzec umowy a umowa

  Wzorzec umowy, czyli inaczej Ogólne Warunki Umów to wydawane głownie przez przedsiębiorców i przez nich ustalone gotowe klauzule umowne. Kodeks Cywilny nazywa je: wzorami umów, regulaminami. Stosowane są obecnie powszechnie, m.in. w działalności usługowej w stosunku do innych przedsiębiorców jak tez konsumentów. Jak ich regulacje mają wpływ na umowę? więcej >>

 • Zdolność testowania 26/06/2012

  Zdolność testowania

  Kodeks cywilny ściśle określa, kto i kiedy może sporządzić testament. Instytucja zdolności testowania została opisana w doktrynie i literaturze i jest bardzo istotną kategorią prawa cywilnego. Jest ważna nie tylko dla praktyków, ale także ma znaczenia dla obywateli. Prawo spadkowe to specyficzny dział prawa, który wymaga szczególnej ostrożności ze strony ustawodawcy. Kto więc może sporządzić (a także odwołać testament)? więcej >>

 • Oferta – czym jest? Jakie są jej elementy? 04/06/2012

  Oferta – czym jest? Jakie są jej elementy?

  Wielu z nas posługuje się tym pojęciem, nie wiedząc, że jest ono ściśle sprecyzowane. Warto więc, dowiedzieć się w jakich sytuacjach możemy mówić o ofercie. więcej >>

 • Różnice między awalem a poręczeniem 25/04/2012

  Różnice między awalem a poręczeniem

  Poręczenie, które znamy z Kodeksu cywilnego to instytucja osobistego zabezpieczenia wierzytelności. Z pozoru awal, czyli poręczenie wekslowe jest podobne, gdyż również ma na celu dodatkowo zabezpieczyć wykonanie zobowiązania. Jednak różnice, które zachodzą miedzy tymi poręczeniami powodują, że awal to szczególny rodzaj zabezpieczenia, do którego nie stosuje się przepisów o poręczeniu z KC. Co więcej, poręczenie za weksel jest bardziej ryzykowne, o czym mowa niżej. więcej >>

 • Charakterystyka budowy firmy osoby prawnej i ustawowej osoby prawnej - regulacja ogólna 02/04/2012

  Charakterystyka budowy firmy osoby prawnej i ustawowej osoby prawnej - regulacja ogólna

  Dział trzeci księgi pierwszej Kodeksu cywilnego, który został dodany do ustawy nowelizacją z dnia 14 lutego 2003 r., zgodnie ze swoją nazwą normuje kwestie dotyczące przedsiębiorców i ich oznaczeń. Poza przepisem art. 431 k.c. definiującym w sposób uniwersalny to, kogo należy uważać za przedsiębiorcą, w przedmiotowej regulacji zostały w szczególności wskazane zasady tworzenia jego firmy, w tym między innymi te określające wprost budowę firm osób prawnych oraz pośrednio, na mocy art. 331 k.c., budowę firm ustawowych osób prawnych. więcej >>

 • Odwołanie darowizny 30/03/2012

  Odwołanie darowizny

  Umowa darowizny pozwala na okazanie wdzięczności osobie, która naszym zdaniem na to zasłużyła. Może także stanowić wyraz troski o drugiego człowieka, będącego w gorszej sytuacji majątkowej. Istnieją jednak przypadki, gdy żałujemy jej zawarcia. Kiedy można odwołać darowiznę? Jaka darowizna nie podlega odwołaniu? więcej >>

 • Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej 27/02/2012

  Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej

  Artykuł 60 kodeksu cywilnego stanowi o swobodzie formy oświadczenia woli. Zgodnie z jego treścią strona może wyrazić swoją wolę przez dowolnie wybrane zachowanie byle tylko to zachowanie ujawniło ją w sposób dostatecznie zrozumiały dla adresata. Ustawodawca natomiast wprost wyraził w przepisie możliwość wyrażenia woli w postaci elektronicznej, być może po to aby rozwiać wszelkie wątpliwości na temat wywołania przez taką formę oświadczenia woli doniosłych prawnie skutków. więcej >>

 • Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło 13/02/2012

  Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło

  Zarówno umowa o roboty budowlane, jak i umowa o działo zostały uregulowane w kodeksie cywilnym. Ich rozróżnienie jednak nasuwa ogromne problemy w praktyce. Przepisy nie niosą tu jednoznacznych różnic i rozwiązań. Dlatego sprawą różnic między umowami zajął się Sąd Najwyższy, a nawet Trybunał Konstytucyjny. więcej >>

 • Renta jako umowa w kodeksie cywilnym 10/02/2012

  Renta jako umowa w kodeksie cywilnym

  Renta jest jedną z umów, które spełniają funkcję alimentacyjną. Mimo iż na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma ona charakteru umowy, jest uregulowana w kodeksie cywilnym w takiej formie czynności prawnej. Jakie uregulowanie dotyczące renty przewidział ustawodawca? więcej >>

 • Na czym polega umowa dożywocia? 09/02/2012

  Na czym polega umowa dożywocia?

  Umowa dożywocia spełnia funkcję alimentacyjną. Jest ona umową o charakterze losowym i osobistym. Ze względu na szczególną funkcję, jaką spełnia w obrocie warto znać uregulowania kreujące umowę dożywocia. Czym więc jest i jakie przepisy zostały przewidziane dla umowy dożywocia? więcej >>

 • Na czym polega umowa dzierżawy? 08/02/2012

  Na czym polega umowa dzierżawy?

  Umowa dzierżawy należy do takiej grupy umów, które dotyczą używania rzeczy. Jest ona umową wzajemną, a jej regulacja znajduje się w Kodeksie cywilnym. Przepisy regulują prawa i obowiązki obu stron. Czym więc jest i na czym polega umowa dzierżawy? więcej >>

 • Istota Bezpodstawnego wzbogacenia. Cz 2. 30/01/2012

  Istota Bezpodstawnego wzbogacenia. Cz 2.

  Art. 405 kodeksu cywilnego stanowi, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe do zwrotu jej wartości. Rozważając istotę instytucji bezpodstawnego wzbogacenia należy zastanowić się czy wskazany przepis dotyczy sytuacji, w których negatywna ocena braku podstawy prawnej wzbogacenia jest dokonywana przez różnorodne normy wynikające z przepisów prawnych rozsianych w całym systemie prawa czy może być samodzielną podstawą oceny braku podstawy prawnej wzbogacenia? Czy może należy przyjąć kompilację obu wskazanych stanowisk? więcej >>

 • Istota Bezpodstawnego wzbogacenia. Cz 1. 27/01/2012

  Istota Bezpodstawnego wzbogacenia. Cz 1.

  Art. 405 kodeksu cywilnego stanowi, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe do zwrotu jej wartości. Rozważając istotę instytucji bezpodstawnego wzbogacenia należy zastanowić się czy wskazany przepis dotyczy sytuacji, w których negatywna ocena braku podstawy prawnej wzbogacenia jest dokonywana przez różnorodne normy wynikające z przepisów prawnych rozsianych w całym systemie prawa czy może być samodzielną podstawą oceny braku podstawy prawnej wzbogacenia? Czy może należy przyjąć kompilację obu wskazanych stanowisk? więcej >>

 • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – uwagi ogólne 10/01/2012

  Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – uwagi ogólne

  Z dniem 1 stycznia 2004r. w życie weszła ustawa z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawa ta określa uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Dla przedsiębiorców jest to regulacja szczególna w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego, w związku z czym kwestie w niej uregulowane mają pierwszeństwo przed przepisami kodeksu cywilnego. więcej >>

 • Działanie kuratora sądowego przy zawieraniu ugody sądowej. 05/01/2012

  Działanie kuratora sądowego przy zawieraniu ugody sądowej.

  Zgodnie z art. 143 k. p. c. jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający. Powyższa regulacja wynika z zasady jawności postępowania, wówczas gdy miejsce pobytu przeciwnika procesowego nie jest znane musi mieć on prawo do obrony swoich praw przed sądem. Należy zastanowić się czy ustanowiony dla danej osoby kurator sądowy ma kompetencje do zawarcia ugody sądowej w jej imieniu? W doktrynie nie ma jednolitego stanowiska dotyczącego tego problemu. więcej >>

 • Regulacja początku biegu przedawnienia zawarta w art. 120 k.c. 04/01/2012

  Regulacja początku biegu przedawnienia zawarta w art. 120 k.c.

  Najbardziej istotnym, z punktu widzenia każdej ze stron danego stosunku prawnego, w kwestii przedawnienia jest upływ jego terminu. Nie mniej jednak aby móc obliczyć kiedy ten doniosły prawnie fakt nastąpi, należy określić, kiedy przedawnienie rozpoczęło swój bieg oraz w jakim czasie od tego momentu samo przedawnienie się zakończy. O ile element czasowy jest z reguły dość przejrzyście przez ustawodawcę wskazany (trudności w tej kwestii wynikają z dużej ilości przepisów szczególnych w stosunku do art. 119 k.c.), o tyle pewne problemy może nieść interpretacja regulacji ogólnej dotyczącej początku biegu przedawnienia (art. 120 k.c.). więcej >>

 • Uznanie długu – właściwe i niewłaściwe. Cz. 1. 03/01/2012

  Uznanie długu – właściwe i niewłaściwe. Cz. 1.

  Jeżeli weźmiemy Kodeks Cywilny do ręki, w celu odnalezienia regulacji dotyczącej uznania długu, nie znajdziemy norm prawnych dotyczących bezpośrednio omawianej instytucji. Zagłębiając się w treść przepisów Kodeksu Cywilnego odnotujemy kolejno, art. 123 § 1 pkt 2 k. c., który stanowi, że bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, art. 445 § 3 k. c., który mówi o tym, że roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie, ponadto nie należy zapominać o art. 449 k.c., w którym ustawodawca wskazuje, że roszczenia przewidziane w art. 444-448 k. c. nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne i że zostały uznane na piśmie, a także art. 883 § 2 k.c., który stanowi, że poręczyciel nie traci zarzutów, chociażby dłużnik się ich zrzekł, albo uznał roszczenie wierzyciela. Ustawodawca jednolicie traktuje instytucję uznania długu, jednak w doktrynie wykształcił się podział na uznanie właściwe i uznanie niewłaściwe. więcej >>

 • Definicja przedsiębiorstwa wg przepisu art. 55<sup>1</sup> k.c. 27/12/2011

  Definicja przedsiębiorstwa wg przepisu art. 551 k.c.

  Przepis art. 551 k.c. definiuje pojęcie przedsiębiorstwa. Co to jest przedsiębiorstwo i co wchodzi w jego skład? Co obejmuje czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo? więcej >>

 • Skutki śmierci przedsiębiorcy 22/12/2011

  Skutki śmierci przedsiębiorcy

  Zgodnie z artykułem 43 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Śmierć przedsiębiorcy wywołuje określone skutki, kształtujące sytuację prawną prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, różne w zależności od wybranej formy prawnej prowadzonej działalności. więcej >>

 • Umowy odnoszące się do osób trzecich 20/12/2011

  Umowy odnoszące się do osób trzecich

  Umowa, co do zasady kształtuje prawa i obowiązki dwóch stron –dłużnika i wierzyciela jednak kodeks cywilny przewiduje również sytuacje kiedy to umowy zawarte między stronami będą odnosiły się również do osób trzecich. O tego typu sytuacjach stanowią 3 przepisy kodeksu cywilnego : 391, 392 i 393. więcej >>

 • Zasady prawa firmowego 15/12/2011

  Zasady prawa firmowego

  Przedsiębiorca działa pod firmą. Przy tworzeniu firmy trzeba pamiętać o zasadach dotyczących tego zagadnienia. Jak wiadomo firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, natomiast osoby prawnej-nazwa. Istnieją, jednak dodatkowe reguły, które spełniać powinna firma. więcej >>

 • Wykonawca testamentu – prawa, obowiązki, kwestie formalne 29/11/2011

  Wykonawca testamentu – prawa, obowiązki, kwestie formalne

  Problematyki wykonawcy testamentu dotyczą artykuły 986-990 Kodeksu Cywilnego. Regulacja ta została znowelizowana ustawą z 18 marca 2011 r., zmieniającą Kodeks z dniem 23 października 2011r. Kwestie formalne - procesowe uregulowane zostały natomiast w artykułach 664-665 Kodeksu Postępowania Cywilnego. więcej >>

 • Umowa przechowania 25/11/2011

  Umowa przechowania

  Umowę przechowania często zawieramy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy: będąc w szatni teatru czy zostawiając samochód na strzeżonym parkingu. Jeżeli strony stosunku prawnego nie zawarły odrębnej umowy co do sposobu przechowywania rzeczy czy wynagrodzenia przechowawcy, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego. więcej >>

 • Dobra osobiste i ich ochrona 25/11/2011

  Dobra osobiste i ich ochrona

  Zasadą jest, że prawo cywilne chroni dobra osobiste osób fizycznych. Jakie więc konkretnie dobra osobiste chroni polskie prawo cywilne i w jaki sposób? więcej >>

 • Odnowienie, czyli nowacja – czym jest i na czym polega? 24/11/2011

  Odnowienie, czyli nowacja – czym jest i na czym polega?

  Odnowienie jest instytucją znaną już prawu rzymskiemu. Powoduje wygaśnięcie zobowiązania i jest związana z zaspokojeniem wierzyciela. Instytucja ta uregulowana jest w art. 506 i 507 kodeksu cywilnego. Jakie konstrukcje i wymogi prawne przewidział w tej kwestii ustawodawca? więcej >>

 • Ustanawianie służebności przesyłu w praktyce – część druga 17/11/2011

  Ustanawianie służebności przesyłu w praktyce – część druga

  Służebność przesyłu, choć wprowadzona do polskiego kodeksu cywilnego nowelizacją z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.2008.116.731), jest instytucją stosunkowo nową i budzącą liczne kontrowersje. Nie sposób jednak odmówić jej praktycznego waloru, a potrzeba jej wprowadzenia do polskiego obrotu prawno – gospodarczego jest niewątpliwa. więcej >>

 • Umowa pożyczki na gruncie Kodeksu Cywilnego 17/11/2011

  Umowa pożyczki na gruncie Kodeksu Cywilnego

  Słowo ‘pożyczka’ budzi najczęściej skojarzenia z udzieleniem kredytu przez bank, wizytą w bibliotece czy wejściem w posiadanie cudzej rzeczy z zastrzeżeniem zwrotu. Tymczasem umowa pożyczki jest instytucją o ściśle określonych znamionach, uregulowaną w Kodeksie Cywilnym. Czynności prawne o pozornie podobnych znamionach stanowią umowa rachunku bankowego, umowa o kredycie konsumenckim czy przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące użyczenia. więcej >>

 • Umowa leasingu – wiadomości podstawowe 16/11/2011

  Umowa leasingu – wiadomości podstawowe

  Praktyka gospodarcza w ostatnim czasie wykształciła nowy typ umowy zwany leasingiem (nazwa pochodzi od angielskiego czasownika to lease oznaczającego dzierżawić, wynajmować). W polskim prawie jest to umowa zbliżona zarówno do najmu jak i do dzierżawy (W. Czachórski, Zobowiązania, Zarys wykładu, Warszawa 2007, s. 529). więcej >>

 • Czy małoletni może być przedsiębiorcą? 16/11/2011

  Czy małoletni może być przedsiębiorcą?

  Jest to wiadome, że każda osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych może stać się przedsiębiorcą. Czy jednak małoletni, jako osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, także może prowadzić własną działalność gospodarczą? więcej >>

 • Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym. Osoba pełnomocnika, udzielenie pełnomocnictwa, rodzaje pełnomocnictwa, zakres pełnomocnictwa cz. 1 15/11/2011

  Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym. Osoba pełnomocnika, udzielenie pełnomocnictwa, rodzaje pełnomocnictwa, zakres pełnomocnictwa cz. 1

  Strony i organy stron w postępowaniu cywilnym mogą działać przed sądem zarówno osobiście jak i przez pełnomocników (art. 86 Kodeksu postępowania cywilnego). Stroną jest osoba fizyczna posiadająca zdolność procesową, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność procesową, osoby prawne, organizacje społeczne dopuszczone do działania w postępowaniu cywilnym, interwenienci, uczestnicy postępowania nieprocesowego i egzekucyjnego (A. Zieliński [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, (red.) A. Zieliński, Warszawa 2011, art. 86 k.p.c., Legalis). więcej >>

 • Zasady prawa firmowego (cz.1) 15/11/2011

  Zasady prawa firmowego (cz.1)

  W odniesieniu do zasad tworzenie firmy wykształciło się tzw. prawo firmowe. Prawo firmowe to zespół norm wiążących się z tworzeniem, używaniem, rozporządzaniem i ochroną prawa do firmy. Prawo do firmy realizowane jest przez zasady: prawdziwości, jawności, jedności, ciągłości, wyłączności i niezbywalności więcej >>

 • Przedawnienie roszczeń petytoryjnych 09/11/2011

  Przedawnienie roszczeń petytoryjnych

  Artykuł 222 k.c. nie bez powodu otwiera V Dział Księgi drugiej Kodeksu cywilnego (Własność i inne prawa rzeczowe) zatytułowany Ochrona własności. W przepisie tym zostały bowiem przedstawione dwa główne roszczenia zapewniające ochronę petytoryjną własności, to jest roszczenie windykacyjne (rei vindicatio) oraz roszczenie negatoryjne (actio negatoria). Analizując ich przedmiot, często pomija się bardzo istotne z punktu widzenia korzystania z przedmiotowych roszczeń, ich przedawnienie. Zostało ono uregulowane w przepisie szczególnym art. 223 § 1 k.c. oraz w sposób potocznie mówiąc automatyczny w regulacji ogólnej Tytułu VI Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. więcej >>