Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: kodeks pracy

Artykuły

 • Zwolnienie na poszukiwanie pracy 13/01/2015

  Zwolnienie na poszukiwanie pracy

  Art. 37 kodeksu pracy wprowadza prawo do otrzymania przez pracownika, w trakcie okresu wypowiedzenia,  dni wolnych na poszukiwanie pracy. więcej >>

 • Przywrócenie pracownika do pracy  18/12/2014

  Przywrócenie pracownika do pracy 

  W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy. więcej >>

 • Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia 09/12/2014

  Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia

  W przypadkach określonych w kodeksie pracy możliwe jest zawarcie porozumienia o czasowym zawieszeniu stosowania warunków umowy o pracę. więcej >>

 • Procedura odwołania się pracownika od wymierzonej kary porządkowej 14/11/2014

  Procedura odwołania się pracownika od wymierzonej kary porządkowej

  Zasady odwołania od wymierzonej kary porządkowej zostały szczegółowo opisane w treści art. 112§1 kodeksu pracy.  więcej >>

 • Umowa menedżerska jako kontrakt cywilnoprawny czy stosunek pracowniczy – optymalizacja rozwiązań wobec przedsiębiorcy – cz. 3 11/10/2013

  Umowa menedżerska jako kontrakt cywilnoprawny czy stosunek pracowniczy – optymalizacja rozwiązań wobec przedsiębiorcy – cz. 3

  Obie postacie umowy menedżerskiej – zarówno kontrakt menedżerski jak i umowa o pracę, w sposób odmienny kształtują wzajemne uprawnienia oraz obowiązki stron, przyznając każdemu z uczestniczących podmiotów swoiste gwarancje, poniższy artykuł kończy porównanie obu prezentowanych form umowy menedżerskiej, ujmując ostateczne konkluzje. więcej >>

 • Urlop bezpłatny 03/01/2013

  Urlop bezpłatny

  Wśród urlopów pracowniczych poza urlopem wypoczynkowym, wyróżnić możemy także urlop bezpłatny. Jego specyficzny charakter pozwala na możliwość skorzystania z dodatkowego czasu wolnego w ciągu roku. więcej >>

 • Rodzaje umów o pracę (cz. 2) 15/11/2012

  Rodzaje umów o pracę (cz. 2)

  Umowa o prace jest najważniejsza podstawą nawiązania stosunku pracy. W wyniku jej zawarcia dochodzi do powstania tzw. umownego stosunku pracy. Dominującą rolę wśród podstaw nawiązywania stosunku pracy, ze względu na szeroki zakres podmiotowy, odgrywają umowy o pracę. Ponadto Kodeks pracy zna jeszcze inne podstawy nawiązania stosunku pracy – powołanie, mianowanie, wybór oraz spółdzielczą umowę o pracę. więcej >>

 • Rodzaje umów o pracę (cz. 1) 14/11/2012

  Rodzaje umów o pracę (cz. 1)

  Kodeks pracy w sposób ścisły określa rodzaje umów, które mogą stanowić podstawę nawiązania stosunku pracy. Zamknięty katalog rodzajów umów stanowiących podstawę stosunku pracy powoduje, iż nie jest możliwe zawiązanie stosunku pracy na podstawie tzw. umów nienazwanych. więcej >>

 • Dni wolne od pracy 19/09/2012

  Dni wolne od pracy

  Często zdarza się, że termin załatwienia jakiejś sprawy w urzędzie, sądzie czy zakładzie pracy upływa w sobotę, niedzielę lub święto. Wbrew powszechnej opinii fakt ten nie uzasadnia każdorazowo przesunięcia się terminu na dzień kolejny. Jednocześnie nie każdy dzień zwyczajowo uznawany za wolny od pracy jest nim w myśl obowiązujących pracowników i pracodawców przepisów. więcej >>

 • Czas pracy kierowców – uregulowania prawne 17/09/2012

  Czas pracy kierowców – uregulowania prawne

  Wykonywanie pracy przez kierowców podlega co do zasady reżimowi Kodeksu Pracy. Z uwagi jednak na specyfikę tego zawodu, należy pamiętać o licznych odrębnościach, których regulacja znajduje się w ustawie z 16 kwietnia 2004 o czasie pracy kierowców , mająca zasadniczo zastosowanie jedynie do osób zatrudnionych na postawie stosunku pracy. Warto przyjrzeć się najciekawszym kwestiom w niej poruszonym. więcej >>

 • Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie? 17/08/2012

  Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie?

  Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest prawo do godnego wynagrodzenia, o którym stanowi art. 13 kodeksu pracy. Pracodawca natomiast zobowiązany jest na mocy art. 94 ust. 5 tejże ustawy „terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie". Nie stosowanie się do tego obowiązku jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, które na mocy art. 282 kodeksu pracy podlega karze grzywny od 1 000 do 30 000 zł. więcej >>

 • Urlop wypoczynkowy 09/07/2012

  Urlop wypoczynkowy

  Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki jaką jest urlop wypoczynkowy. Każda osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy ma prawo do skorzystania z tego przywileju. Wymiar urlopu i sposoby korzystania z niego omówione zostały poniżej. więcej >>

 • Specyfika terminów dawności w prawie pracy 25/05/2012

  Specyfika terminów dawności w prawie pracy

  Na podstawie art. 300 kodeksu pracy, w sprawach w nich nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. Jednak pewne kwestie dotyczące terminów dawności w prawie pracy zostały uregulowane odmiennie. Jak więc ustawodawca odniósł się do tej kwestii w prawie pracy? więcej >>

 • Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy 18/04/2012

  Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy

  Prowadzenie działalności gospodarczej, wymaga od przedsiębiorcy znajomość podstawowych kwestii prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jednym z filarów kodeksu pracy jest rozdział VII Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.Z treścią przepisów tego działu winni zapoznać się w szczególności pracodawcy tych przedsiębiorstw, w których wypadki nie należą do rzadkości. więcej >>

 • Wygaśnięcie umowy o pracę 04/04/2012

  Wygaśnięcie umowy o pracę

  Przepisy Kodeksu pracy regulują kwestię ustania stosunku pracy wskutek wygaśnięcia umowy o pracę. W myśl przepisu art. 63 k.p. umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. Przedmiotem niniejszego opracowania będą wyłącznie przypadki wygaśnięcia umowy o pracę unormowane w przepisach Kodeksu pracy. więcej >>

 • Czy małoletni może być przedsiębiorcą? 16/11/2011

  Czy małoletni może być przedsiębiorcą?

  Jest to wiadome, że każda osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych może stać się przedsiębiorcą. Czy jednak małoletni, jako osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, także może prowadzić własną działalność gospodarczą? więcej >>

 • Czym jest praca w świetle przepisów prawa pracy 03/11/2011

  Czym jest praca w świetle przepisów prawa pracy

  Żadna praca nie hańbi, ale nie każda jest chroniona przez prawo pracy. O tym, czy nasza praca jest regulowana przepisami prawa pracy, decydują jej pojęcie oraz cechy. więcej >>