Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: kpa

Artykuły

 • Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym 13/03/2014

  Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

  Przewidziane w art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego prawo strony do wglądu w akta sprawy, a także sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, stanowi urzeczywistnienie gwarancji dostępu strony do akt sprawy, określonej w art. 51 ust. 3 Konstytucji RP. W szerszym zaś zakresie realizuje ideę państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. więcej >>

 • Instytucja wyłączenia pracownika organu w postępowaniu administracyjnym 21/10/2013

  Instytucja wyłączenia pracownika organu w postępowaniu administracyjnym

  Kodeks postępowania administracyjnego wyróżnia instytucje wyłączenia: organu administracji publicznej, pracownika organu administracji publicznej i członka organu kolegialnego. Wyłączenie jest instytucją procesową wyznaczającą zdolność prawną organu administracji publicznej. Wyłączenie pracownika organu ma na celu zapewnienie obiektywizmu , rzetelności i bezstronności podmiotu rozpatrującego sprawę administracyjną. więcej >>

 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym 13/06/2013

  Doręczenia w postępowaniu administracyjnym

  Tematyka doręczeń jest niezwykle ważnym zagadnieniem dla stron postępowania administracyjnego, ze względu na fakt, iż skuteczność wielu czynności procesowych uzależniona jest od tego, czy doręczenie zostało dokonane w sposób prawidłowy. więcej >>

 • Ugoda w postępowaniu administracyjnym 27/12/2011

  Ugoda w postępowaniu administracyjnym

  W toku postępowania administracyjnego dopuszczalne jest zawarcie ugody, regulowanej przepisami artykułów 114-122 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jest to alternatywna forma załatwienia sprawy administracyjnej, zmierzająca do zaoszczędzenia czasu i środków zarówno stron postępowania jak i organów administracji publicznej. więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości. Kiedy przysługuje zwrot wywłaszczonej nieruchomości? 08/12/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości. Kiedy przysługuje zwrot wywłaszczonej nieruchomości?

  Wywłaszczenie następuje na konkretny cel publiczny i za odszkodowaniem. W razie zmiany celu lub gdy nieruchomość stanie się zbędna dla jego dokonania, poprzedniemu właścicielowi przysługuje roszczenie o zwrot nieruchomości. Musi jednak oddać wartość odszkodowania za wywłaszczenie. więcej >>

 • Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej 29/11/2011

  Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej

  Zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa spełniającej przesłanki określone w pierwotnym prawie europejskim, określane mianem pomocy publicznej, reguluje krajowa ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. więcej >>

 • Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 18/11/2011

  Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  Często w powszechnym języku używamy sformułowania, że ktoś ma koncesje na alkohol. Jednak na gruncie prawa nie jest to stwierdzenie poprawne i może wprowadzić w błąd. Bowiem sprzedaż alkoholu wymaga zezwolenia. Jest to pojęcie zgoła inne niż pojęcie koncesji. Artykuł ma na celu przybliżyć kwestię cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje EURO 2012 14/11/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje EURO 2012

  Przygotowanie finału Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie wymaga, ze względu na jego nadzwyczajny charakter, szczególnej dbałości w godzeniu interesów powszechnego z prywatnym. Temu zadaniu próbował sprostać ustawodawca w tzw. specustawie EURO2012. więcej >>

 • 08/11/2011

  Zaświadczenie o pomocy de minimis

  Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, „podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”. więcej >>

 • Jakie uprawnienia strony wynikają z zasady jawności postępowania administracyjnego? 31/10/2011

  Jakie uprawnienia strony wynikają z zasady jawności postępowania administracyjnego?

  Regulacje zawarte w artykułach 73 i 74 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (zwany dalej: KPA) ustanawiają zasadę jawności i udziału strony w postępowaniu prowadzonym przez organ administracyjny. Uprawnienia strony wypływające z powyższej zasady nie mają charakteru bezwzględnego. Ustawa wskazuje w jakich okolicznościach strona postępowania ma ograniczony dostęp do akt sprawy. więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości. Postępowanie wywłaszczeniowe 27/10/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości. Postępowanie wywłaszczeniowe

  Wywłaszczenie jest instytucją wyjątkową, a zarazem niezbędną dla państwa do prawidłowego wypełniania swoich funkcji. W demokratycznym państwie prawa każdy władczy dotyk, zwłaszcza w tak czuły punkt podmiotu jak indywidualne prawo własności, nie może następować bez dostatecznych gwarancji procesowych. więcej >>

 • Pozwolenie na broń a Europejska Karta Broni Palnej 20/10/2011

  Pozwolenie na broń a Europejska Karta Broni Palnej

  Bronią palną, w rozumieniu ustawy z 21 maja 1999r. o broni i amunicji, jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego. więcej >>

 • Odmowa wydania i cofnięcie pozwolenia na broń 11/10/2011

  Odmowa wydania i cofnięcie pozwolenia na broń

  Generalną zasadą obowiązującą na terenie RP jest, iż broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej. więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości. Co i kiedy może być wywłaszczone? 11/10/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości. Co i kiedy może być wywłaszczone?

  Wywłaszczenie jest nadal i zawsze tematem aktualnym. Ciągły rozwój infrastruktury daje o sobie znać nieustającym ścieraniem się interesów publicznego z prywatnym. Na straży prawa własności z jednej, a możliwości urzeczywistnienia celów publicznych z drugiej strony stoją odpowiednie regulacje prawne, a w nich ścisła procedura i prawo do odszkodowania. więcej >>

 • Wydawanie pozwolenia na broń 29/09/2011

  Wydawanie pozwolenia na broń

  Pozwolenie na broń jest urzędowym dokumentem wymaganym od posiadaczy broni w większości państw na świecie. Dokument taki zostaje wydany - przez odpowiednie władze - na wniosek zainteresowanego, jeżeli spełnia on ustawowo określone przesłanki dla jego uzyskania. Obecnie przepisy dotyczące nabywania, posiadania, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, a także przywozu ich z zagranicy, przewozu przez terytorium kraju i wywozu za granicę, a także zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców, wydawania pozwoleń na broń, cofania ich oraz zasady funkcjonowania strzelnic określa ustawa z 21 maja 1999 o broni i amunicji. więcej >>

 • Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 08/09/2011

  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

  Często w mediach spotykamy się z nazwą jednostki „Prokuratoria Generalna”. Jest ona bardzo ważna z punktu widzenia prawa procesowego. Jest to jednostka, która stoi na straży ochrony interesu prawnego Skarbu Państwa. Czym jest i jaka jest jej struktura? więcej >>

 • Pełnomocnictwo w ogólnym postępowaniu administracyjnym 16/03/2011

  Pełnomocnictwo w ogólnym postępowaniu administracyjnym

  Tak jak w postępowaniu cywilnym, tak też w ogólnym postępowaniu administracyjnym, strona ma możliwość ustanowienie zastępstwa procesowego. Choć instytucja ta, w każdej z przytoczonych procedur, uregulowana została w sposób odmienny, to bez wahania można stwierdzić, że sprowadza się ona do tego samego celu – do reprezentacji mocodawcy przy dokonywaniu określonych czynności procesowych. więcej >>