Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: KPC

Artykuły

 • Zasada związania sądu żądaniem powoda 09/09/2014

  Zasada związania sądu żądaniem powoda

  Zgodnie z art. 321 kodeksu postępowania cywilnego sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie.  więcej >>

 • Wymogi formalne pozwu 12/08/2014

  Wymogi formalne pozwu

  Pozew stanowi pismo procesowe, które powoduje wszczęcie postępowania sądowego. Z tego powodu powinno ono spełniać warunki formalne narzucone przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego.  więcej >>

 • Poufność postępowania mediacyjnego 11/07/2014

  Poufność postępowania mediacyjnego

  Zgodnie z art. 9 kodeksu postępowania cywilnego rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Podstawową zasadą postępowania mediacyjnego jest jego poufność.  więcej >>

 • Odpowiedź na apelację w postępowaniu cywilnym 20/03/2014

  Odpowiedź na apelację w postępowaniu cywilnym

  Zgodnie z art. 372 kodeksu postępowania cywilnego strona może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji.   więcej >>

 • Uznanie powództwa jako przejaw aktywności pozwanego w postępowaniu cywilnym.  02/01/2014

  Uznanie powództwa jako przejaw aktywności pozwanego w postępowaniu cywilnym. 

  W postępowaniu cywilnym okoliczności faktyczne nie zawsze pozwalają na uzyskanie korzystnego dla pozwanego rozstrzygnięcia tj. oddalenia lub odrzucenia powództwa. Uznanie powództwa to oświadczenie pozwanego potwierdzające zasadność powództwa, w szczególności okoliczności faktyczne wskazane przez powoda.  więcej >>

 • Właściwość miejscowa sądu w postępowaniu cywilnym 30/09/2013

  Właściwość miejscowa sądu w postępowaniu cywilnym

  Pierwszym pismem procesowym w sprawie jest pozew. Jednakże trzeba wiedzieć, do którego sądu należy skierować pozew. Problematyka terytorialnego zakresu kompetencyjnego sądów jest określana jako właściwość miejscowa.  Ażeby ustalić sąd miejscowo właściwy do rozpoznania danej sprawy należy prześledzić przepisy art. 27 – 42 k.p.c. więcej >>

 • Kto może być świadkiem w postępowaniu cywilnym? 26/09/2013

  Kto może być świadkiem w postępowaniu cywilnym?

  Dowód z przesłuchania świadka w postępowaniu cywilnym jest jednym z najczęściej wykorzystywanych dowodów. Z tych względów warto wiedzieć kto może być świadkiem w postępowaniu cywilnym. więcej >>

 • Prokurator w postępowaniu cywilnym 26/09/2013

  Prokurator w postępowaniu cywilnym

  Prokurator jest oskarżycielem publicznych w sprawach karnych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że prokurator może także odgrywać swoją rolę w postępowaniu cywilnym. Kiedy i jak prokurator może działać w procesie cywilnym? więcej >>

 • Zdolność prawna osób fizycznych–cz. 1 19/09/2013

  Zdolność prawna osób fizycznych–cz. 1

  Co to jest zdolność prawna? Czy wszystkie osoby fizyczne mają zdolność prawną? Od kiedy do kiedy człowiek ma zdolność prawną. Odpowiedzi na te pytania poniżej. więcej >>

 • Zdolność prawna osób fizycznych – cz. 2 19/09/2013

  Zdolność prawna osób fizycznych – cz. 2

  Co to jest zdolność prawna? Czy wszystkie osoby fizyczne mają zdolność prawną? Od kiedy do kiedy człowiek ma zdolność prawną. Odpowiedzi na te pytania poniżej. więcej >>

 • Koszty sądowe w sprawach cywilnych 16/09/2013

  Koszty sądowe w sprawach cywilnych

  Z postępowaniem cywilnym wiążą się nieodzownie koszty postępowania w sprawach cywilnych, na które składają się koszty sądowe, koszty związane z działaniem pełnomocnika, koszty związane z działaniem uczestnika oraz koszty związane z mediacją. Istotne jest, aby wiedzieć jakie są koszty sądowe oraz jak ustala się ich wysokość. więcej >>

 • Klauzula wykonalności  - know how! 11/03/2013

  Klauzula wykonalności  - know how!

  Klauzula wykonalności, jako jedno z ogniw tytułu wykonawczego, daje możliwość dochodzenia uprawnionemu swoich roszczeń w trybie postępowania egzekucyjnego, jeżeli zobowiązany nie chce dobrowolnie wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku.  więcej >>

 • Zasada równości stron w postępowaniu cywilnym 07/03/2013

  Zasada równości stron w postępowaniu cywilnym

  Zasada równości stron w postępowaniu cywilnym jest jedną z naczelnych zasad procesowych. Jest ona zagwarantowana w samym kodeksie postępowania cywilnego, jednak jej fundamenty można odnaleźć już w uregulowaniach Konstytucyjnych. Jest zagwarantowana także w regulacji prawa międzynarodowego. Na czym polega i jak zagwarantowana jest zasada równości w polskim postępowaniu cywilnym? więcej >>

 • Zasada formalizmu procesowego w postępowaniu cywilnym 05/03/2013

  Zasada formalizmu procesowego w postępowaniu cywilnym

  W postępowaniu cywilnym obowiązuje szereg zasad procesowych. Jedną z nich jest zasada formalizmu procesowego. Choć nie jest ona wprost wyodrębniona w kodeksie postępowania cywilnego, to jej odzwierciedlenie występuje w wielu instytucjach i regulacjach tego aktu prawnego. Czym jest i na czym polega zasada formalizmu procesowego? więcej >>

 • Przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego 24/05/2012

  Przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego

  Pomimo dążenia do szybkiego rozstrzygnięcia sprawy cywilnej, czasami występują sytuacje, które powodują zawieszenie postępowania. Są to zarówno kwestie zdarzeń losowych, związane z prejudycjalnością i toczącymi się równolegle innymi postępowaniami, jak i spowodowane działaniami – lub biernością - samych stron stosunku prawnego. więcej >>

 • Zarzuty apelacyjne i ich uzasadnienie 09/05/2012

  Zarzuty apelacyjne i ich uzasadnienie

  Zarzutem apelacyjnym może być każda wada orzeczenia sądu pierwszej instancji, ale musi być skonkretyzowana – nie wystarczy wskazanie jedynie niezadowolenia z rozstrzygnięcia, co jest możliwe w przypadku odwołaniu od decyzji administracyjnej. Nie trzeba jednak wskazywać konkretnych przepisów, co jest wymogiem w skardze kasacyjnej. więcej >>

 • Apelacja w postępowaniu cywilnym - wymogi 07/05/2012

  Apelacja w postępowaniu cywilnym - wymogi

  Apelacja to zwyczajny środek zaskarżenia przysługujący od wszystkich orzeczeń co do istoty sprawy wydanych przez sąd pierwszej instancji. Apelacją zaskarżone mogą być zatem wyroki  oraz postanowienia co do istoty sprawy wydane w postępowaniu nieprocesowym. więcej >>

 • Ukaranie grzywną przez komornika sądowego 04/05/2012

  Ukaranie grzywną przez komornika sądowego

  Art.762 Kodeksu postępowania cywilnego uprawnia komornika do ukarania grzywną w razie zaistnienia przesłanek określonych w tymże przepisie. Należy również zauważyć, iż powyższy przepis został istotnie zmodyfikowany nowelizacją wchodzącą w życie z dniem 3 maja 2012r. więcej >>

 • Zarzuty w postępowaniu nakazowym. 06/03/2012

  Zarzuty w postępowaniu nakazowym.

  Nakaz zapłaty, wydany w postępowaniu nakazowym, może zostać zaskarżony specyficznym środkiem zaskarżenia w postaci zarzutów. Jest środek prawnym, przysługujący pozwanego, z którego może skorzystać dla obrony swoich praw. więcej >>