Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: nieruchomość

Artykuły

 • Odwrócona hipoteka 03/08/2012

  Odwrócona hipoteka

  Odwrócona hipoteka już funkcjonuje w obrocie finansowym w Polsce, mimo braku aktu normatywnego regulującego założenia tej instytucji. O atrakcyjności tego instrumentu finansowego dla banków przesądza ograniczenie ryzyka oraz względna pewność uzyskania zysków z realizacji takiej umowy. Dla klienta oznacza możliwość pozyskania dodatkowych środków pieniężnych, ale wiąże się też z utratą prawa własności nieruchomości. więcej >>

 • Sprzedaż nieruchomości nabytej po 2009 roku i jej konsekwencje podatkowe 03/07/2012

  Sprzedaż nieruchomości nabytej po 2009 roku i jej konsekwencje podatkowe

  Wśród źródeł przychodu wymienionych przez ustawodawcę w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT) odnajdujemy odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli ich zbycie nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej oraz nastąpiło przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie. więcej >>

 • Służebność mieszkania – czym jest, jakie są jej skutki dla właściciela nieruchomości? 30/04/2012

  Służebność mieszkania – czym jest, jakie są jej skutki dla właściciela nieruchomości?

  Służebność mieszkania jest jedną z form służebności osobistej. Najczęściej z tym stosunkiem prawnym mamy do czynienia w przypadku umowy darowizny nieruchomości oraz umowy, przenoszącej własność gospodarstwa rolnego na następcę. Istotą tej służebności jest zapewnienie przez właściciela mieszkania prawa do zamieszkiwania i korzystania z całości lub części danego lokalu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości. Kiedy przysługuje zwrot wywłaszczonej nieruchomości? 08/12/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości. Kiedy przysługuje zwrot wywłaszczonej nieruchomości?

  Wywłaszczenie następuje na konkretny cel publiczny i za odszkodowaniem. W razie zmiany celu lub gdy nieruchomość stanie się zbędna dla jego dokonania, poprzedniemu właścicielowi przysługuje roszczenie o zwrot nieruchomości. Musi jednak oddać wartość odszkodowania za wywłaszczenie. więcej >>

 • Prawo timesharingu pod rządami nowej ustawy 14/11/2011

  Prawo timesharingu pod rządami nowej ustawy

  Instytucja timesharingu funkcjonuje od ponad 40 lat. Najwcześniej stosowana była we Francji oraz w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pojawiła się dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Funkcjonalnie timesharing głownie wiąże się z sektorem usług turystycznych, polega na uzyskania, w drodze umowy, prawa do korzystania z budynków, pomieszczeń mieszkalnych bądź innych ściśle określonych rzeczy, w systematycznie powtarzających się odstępach czasu. więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje EURO 2012 14/11/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje EURO 2012

  Przygotowanie finału Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie wymaga, ze względu na jego nadzwyczajny charakter, szczególnej dbałości w godzeniu interesów powszechnego z prywatnym. Temu zadaniu próbował sprostać ustawodawca w tzw. specustawie EURO2012. więcej >>

 • Przedawnienie roszczeń petytoryjnych 09/11/2011

  Przedawnienie roszczeń petytoryjnych

  Artykuł 222 k.c. nie bez powodu otwiera V Dział Księgi drugiej Kodeksu cywilnego (Własność i inne prawa rzeczowe) zatytułowany Ochrona własności. W przepisie tym zostały bowiem przedstawione dwa główne roszczenia zapewniające ochronę petytoryjną własności, to jest roszczenie windykacyjne (rei vindicatio) oraz roszczenie negatoryjne (actio negatoria). Analizując ich przedmiot, często pomija się bardzo istotne z punktu widzenia korzystania z przedmiotowych roszczeń, ich przedawnienie. Zostało ono uregulowane w przepisie szczególnym art. 223 § 1 k.c. oraz w sposób potocznie mówiąc automatyczny w regulacji ogólnej Tytułu VI Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. więcej >>

 • Zarząd ustawowy nieruchomością wspólną na gruncie odrębnej własności lokali 02/11/2011

  Zarząd ustawowy nieruchomością wspólną na gruncie odrębnej własności lokali

  Zarząd ustawowy jest jednym z rodzajów zarządu nieruchomością wspólną obok zarządu umownego. Najważniejsze regulacje prawne zawarte są w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Zarząd ustawowy obowiązuje w razie nieuregulowania sposobu zarządu nieruchomością wspólną w drodze umowy. więcej >>

 • Ustanawianie służebności przesyłu w praktyce – część pierwsza 02/11/2011

  Ustanawianie służebności przesyłu w praktyce – część pierwsza

  Służebność przesyłu, choć wprowadzona do polskiego kodeksu cywilnego nowelizacją z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.2008.116.731), jest instytucją stosunkowo nową i budzącą liczne kontrowersje. Nie sposób jednak odmówić jej praktycznego waloru, a potrzeba jej wprowadzenia do polskiego obrotu prawno – gospodarczego jest niewątpliwa. więcej >>

 • Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości 31/10/2011

  Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

  Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Tę konstytucyjną zasadę w odniesieniu do wywłaszczania nieruchomości rozwija ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741, ze zm.) więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości. Postępowanie wywłaszczeniowe 27/10/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości. Postępowanie wywłaszczeniowe

  Wywłaszczenie jest instytucją wyjątkową, a zarazem niezbędną dla państwa do prawidłowego wypełniania swoich funkcji. W demokratycznym państwie prawa każdy władczy dotyk, zwłaszcza w tak czuły punkt podmiotu jak indywidualne prawo własności, nie może następować bez dostatecznych gwarancji procesowych. więcej >>

 • Charakterystyka postanowienia sądu w przedmiocie zniesienia współwłasności poprzez podział nieruchomości 17/08/2011

  Charakterystyka postanowienia sądu w przedmiocie zniesienia współwłasności poprzez podział nieruchomości

  Jednym z trybów zniesienia współwłasności jest tryb sądowy. Sąd w takim przypadku na wniosek uprawnionego podmiotu, wszczyna postępowanie nieprocesowe w ramach którego rozstrzyga postanowieniem. Postępowanie to znalazło swoją regulację w przepisach art. 617 – 624 k.p.c. więcej >>

 • Roszczenie negatoryjne 22/07/2011

  Roszczenie negatoryjne

  Prawne środki ochrony przysługujące właścicielowi - roszczenie negatoryjne. więcej >>

 • Roszczenie windykacyjne 13/07/2011

  Roszczenie windykacyjne

  Właściciel może z wyłączeniem innych osób posiadać rzecz, korzystać z rzeczy i rozporządzać rzeczą. Osoby trzecie mają obowiązek biernego poszanowania tego prawa. Jeżeli wbrew temu obowiązkowi nastąpi naruszenie prawa własności, to przysługiwać mu będą odpowiednie roszczenia ochronne, w zależności od charakteru dokonanego naruszenia. więcej >>

 • Użytkowanie 05/07/2011

  Użytkowanie

  Najważniejsze z ograniczonych praw rzeczowych jest prawo użytkowania. Ustawodawca stawia je na pierwszym miejscu wskutek nadania mu najszerszej treści, a co za tym idzie, najmocniej obciążając rzecz, na której ustanowiono prawo zastawu. Użytkownik uprawniony jest do używania rzeczy oraz pobierania z niej pożytków (art. 252). więcej >>

 • Procedura stanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 07/06/2011

  Procedura stanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, dlatego podlega specjalnej procedurze jego stanowienia. więcej >>

 • Przekształcenie użytkowania wieczystego a odrębna własność lokali 02/06/2011

  Przekształcenie użytkowania wieczystego a odrębna własność lokali

  Prawo użytkowania wieczystego można przekształcić w prawo własności nieruchomości. Co jednak, jeżeli użytkowaniem wieczystym objęta jest nieruchomość, która pozostaje we współużytkowaniu kilku właścicieli odrębnych lokali? więcej >>

 • Zasiedzenie 16/05/2011

  Zasiedzenie

  Zasiedzenie jest jednym z rodzajów instytucji dawności, co oznacza, że jest instrumentem dokonywania korekt stanu prawnorzeczowego spowodowanego długotrwałym niepookrywaniem się rzeczywistego posiadania z formalnym prawem własności. Zasiedzenie ma na celu nabycie własności przez posiadacza po spełnieniu przesłanek określonych w art. 172 i 174 KC, oraz utratę własności przez dotychczasowego nieposiadającego właściciela więcej >>

 • Bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i przekształcenie nieodpłatne 05/05/2011

  Bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i przekształcenie nieodpłatne

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty przez dotychczasowego użytkownika wieczystego na rzecz dotychczasowego właściciela nieruchomości (tj. Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego). Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, przewidujące bezpłatne przekształcenie we własność, a także dające możliwość obniżenia opłaty. więcej >>

 • Opłata adiacencka z tytułu podziału oraz scalenia i podziału nieruchomości. Kwestie szczegółowe 02/05/2011

  Opłata adiacencka z tytułu podziału oraz scalenia i podziału nieruchomości. Kwestie szczegółowe

  Prawodawca w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz.741 ze zm., dalej zwana ustawą) przewidział trzy różne stany faktyczne rodzące możliwość nałożenia przez organ wykonawczy gminy opłaty adiacenckiej: podział nieruchomości, scalenie i podział nieruchomości oraz budowę infrastruktury technicznej z wykorzystaniem środków publicznych. W niniejszym artykule zostaną omówione kwestie szczegółowe, jakie wiążą się z dwoma pierwszymi z wymienionych sytuacji, w których następstwie właściciel nieruchomości lub, w niektórych wypadkach, jej użytkownik wieczysty, może zostać zobowiązany do zapłaty opłaty adiacenckiej. więcej >>

 • Opłata adiacencka. Zagadnienia ogólne. Definicja, podmioty zobowiązane, tryb nakładania 21/04/2011

  Opłata adiacencka. Zagadnienia ogólne. Definicja, podmioty zobowiązane, tryb nakładania

  Opłata adiacencka jest to opłata nakładana przez gminy na właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej ze środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi albo w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Ustawowa definicja opłaty adiacenckiej zawarta jest w art. 4 pkt 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz.741 ze zm., dalej zwana ustawą). Ustawa ta stanowi podstawę prawną obowiązku wnoszenia na rzecz gminy opłat adiacenckich. więcej >>

 • Kto może przekształcić prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości? 19/04/2011

  Kto może przekształcić prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości?

  W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Niemniej jednak ustawodawca ograniczył tę możliwość do określonych osób i kategorii nieruchomości. O tym, czy będziemy mogli przekształcić swoje prawo, decyduje też data, w której użytkowanie wieczyste zostało ustanowione oraz data graniczna, do której najpóźniej będzie można złożyć wniosek o przekształcenie. więcej >>

 • Wejście w stosunek najmu przy egzekucji z nieruchomości 16/02/2011

  Wejście w stosunek najmu przy egzekucji z nieruchomości

  Nabycie nieruchomości w drodze egzekucji z nieruchomości (przysądzenia własności) jest jednym z najpewniejszych sposobów objęcia własności nieruchomości. Rodzi jednak liczne problemy. więcej >>

 • Główne prawa i obowiązki właściciela nieruchomości obciążonej służebnością przesyłu 30/12/2010

  Główne prawa i obowiązki właściciela nieruchomości obciążonej służebnością przesyłu

  Służebność przesyłu ustanowiona na danej nieruchomości wpływa na sytuację prawną jej właściciela poprzez ograniczenie jego uprawnień wynikających między innymi z art. 140 k.c. W związku z tymi ograniczeniami na właścicielu nieruchomości, od chwili jej obciążenia służebnością, zaczynają spoczywać szczególne obowiązki, połączone rzecz jasna z szeregiem uprawnień. więcej >>

 • 06/12/2010

  Księgi wieczyste i hipoteka

  Dz.U.01.124.1361 więcej >>

 • Immisje pośrednie i bezpośrednie 04/12/2010

  Immisje pośrednie i bezpośrednie

  Ustawodawca w art. 140 k.c. określa uprawnienia jakie przysługują właścicielowi rzeczy, takie jak możliwość korzystania z niej czy rozporządzania nią. Jednocześnie jednak wskazuje granice tych uprawnień odsyłając do ustaw i klauzul generalnych: zasad współżycia społecznego i społeczno gospodarczego przeznaczenia prawa. Tak zwane prawo sąsiedzkie i wchodzące w jego skład ograniczenie dopuszczalności immisji z art. 144 k.c. należą do ograniczeń własności wynikających z przepisów prawa. Służą one zażegnywaniu sporów powstałych w wyniku wzajemnego oddziaływania na siebie nieruchomości wynikającego z ich wykorzystywania. więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne 29/11/2010

  Wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne

  Każda nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta. Postępowanie wywłaszczeniowe zawsze musi być poprzedzone rokowaniami o nabycie, w drodze umowy, praw do nieruchomości. więcej >>

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 27/11/2010

  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez pośredników za zasadach, które zostały określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na terytorium RP jest możliwe, w przypadku gdy czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami będą wykonywane przez pośredników w obrocie nieruchomościami, czyli przez osoby posiadające licencję zawodową. więcej >>

 • Określanie wartości rynkowej nieruchomości 27/11/2010

  Określanie wartości rynkowej nieruchomości

  Przepisy znajdujące się w dziale IV ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mają bardzo szeroki zakres zastosowania, gdyż przepisy art. 150-159 tej ustawy stosuje się do wszystkich nieruchomości, bez względu na ich rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez względu na podmiot własności i cel wyceny, z wyłączeniem określania wartości nieruchomości w związku z realizacją ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. więcej >>

 • Rozbiórka - warunki i tryb postępowania 15/11/2010

  Rozbiórka - warunki i tryb postępowania

  Charakterystycznym rodzajem robót budowlanych jest rozbiórka. Polski Ustawodawca unormował przepisy jej dotyczące w Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1997 (Dz. U. 2010, nr 121, poz. 809). Szczegółowe przepisy, które stanowią niejako uzupełnienie ustawy zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Na początek istnieje potrzeba wskazania na czym rozbiórka polega. Nie istnieje legalna definicja budowy, jednak jak wynika z art. 3 pkt. 7 rozbiórka, obok przebudowy, montażu i remoncie stanowi rodzaj robót budowlanych. W doktrynie rozbiórka, polega na demontażu, pewnego rodzaju usunięcia określonego obiektu z miejsca, w którym został on wzniesiony. więcej >>

 • Prawa i obowiązki projektanta jako uczestnika procesu budowlanego 14/11/2010

  Prawa i obowiązki projektanta jako uczestnika procesu budowlanego

  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1997 (Dz. U. 2010. Nr 121. poz. 809 ze zm.) określa podstawowe prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Poprzez uczestnika budowlanego ustawa rozumie: inwestora, inspektora nadzoru budowlanego, projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót. Obszerny zakres obowiązków każdego z uczestników, skłania ku temu by każdemu z uczestników poświęcić osobny temat. W związku z tym, moja uwagę skieruję w stronę projektanta. więcej >>

 • Rękojmia wiary publicznej jako instytucja chroniąca interesy nabywcy nieruchomości działającego w zaufaniu do księgi wieczystej 10/11/2010

  Rękojmia wiary publicznej jako instytucja chroniąca interesy nabywcy nieruchomości działającego w zaufaniu do księgi wieczystej

  Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych). więcej >>

 • Kiedy trzeba uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę 24/10/2010

  Kiedy trzeba uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę

  W toku wykonywania robót budowlanych może zajść potrzeba odstąpienia od treści pozwolenia na budowę. Wówczas w określonych wypadkach na inwestorze ciąży obowiązek uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Przepisy ustawy – Prawo budowlane (Pr. bud.) określają kryteria uzyskania takiej decyzji oraz skutki prawne samowolnego odstąpienia przez inwestora od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. więcej >>

 • Strona w postępowaniu podziałowym w orzecznictwie NSA 24/10/2010

  Strona w postępowaniu podziałowym w orzecznictwie NSA

 • Najem lokalu mieszkalnego - zrób to dobrze 12/10/2010

  Najem lokalu mieszkalnego - zrób to dobrze

  Prawie każdy z nas spotyka się z umowami najmu lokali mieszkań. Studenci wynajmują mieszkania podczas studiów, a także później wielu po prostu nie stać na własne lokum. Niestety- często mamy z tego powodu wiele nieprzyjemności - zarówno występując w roli lokatora, jak i wynajmującego. Jak powinna wyglądać umowa najmu, by uniknąć niedogodności? więcej >>

 • Sprzedajesz nieruchomość? Sporządź dobrą umowę! 12/10/2010

  Sprzedajesz nieruchomość? Sporządź dobrą umowę!

  Kiedy chcemy sprzedać lub kupić nieruchomość, musimy się udać do notariusza. Zawierana przez nas umowa cechuje się wieloma aspektami, o których warto wiedzieć, a o których często nie wiemy. Przepisy mogą być dla nas obszerne lub zbyt niezrozumiałe. Jak więc dokonać obrotu naszymi nieruchomościami i zrobić to dobrze? więcej >>

 • Wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami 08/10/2010

  Wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami

  Zobowiązaniem zamawiającego w umowie o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest zapłata wynagrodzenia. W praktyce obowiązek ten jest regulowany w umowach różnie i w niektórych przypadkach rodzi wiele wątpliwości. więcej >>

 • Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 06/10/2010

  Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

  Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje swoje czynności zawodowe w oparciu o zawartą z klientem pisemną umowę pośrednictwa. Przepisy nie regulują ogólnej konstrukcji umowy pośrednictwa, ale w tym szczególnym przypadku - pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - ustawodawca wprowadził odpowiednie przepisy.     więcej >>