Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: ochrona konkurencji

Artykuły

 • <em>Leniency</em> - polityka łagodzenia kar w polskim prawie antymonopolowym 10/11/2011

  Leniency - polityka łagodzenia kar w polskim prawie antymonopolowym

  Polska ustawa antymonopolowa wprowadza możliwość znaczącego obniżenia kary pieniężnej lub całkowitego odstąpienia od jej nałożenia wobec przedsiębiorców, którzy uczestniczą w niedozwolonym porozumieniu ograniczającym konkurencję, po spełnieniu szeregu ustawowych przesłanek. Leniency uregulowany został w art. 109 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. więcej >>

 • Podmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej 14/10/2011

  Podmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej

  Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ograniczenia, jakich doznaje swoboda wykonywania działalności gospodarczej, wyrażają się głównie w działaniach reglamentacyjnych i organizatorskich państwa, przy czym zaznaczyć trzeba, iż nie mają one jedynie charakteru przedmiotowego, ale także i podmiotowy. więcej >>

 • Ograniczenia konkurencji dopuszczone na podstawie odrębnych ustaw 01/04/2011

  Ograniczenia konkurencji dopuszczone na podstawie odrębnych ustaw

  Jeżeli zachowanie przedsiębiorcy wypełnia przesłanki wskazane w przepisach ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które stanowią podstawę zakwalifikowania określonego zachowania jako ograniczającego konkurencję, ale jednocześnie istnieje w innym akcie prawnym przepis, który w określonych przypadkach dopuszcza dane zachowanie, to zachowanie takie nie może być sankcjonowane przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. więcej >>

 • Zakres przedmiotowy ustawy – praktyki ograniczające konkurencję 25/03/2011

  Zakres przedmiotowy ustawy – praktyki ograniczające konkurencję

  Artykuł 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów określa jej zakres w trzech płaszczyznach – przedmiotowej, podmiotowej oraz terytorialnej. Przepis ten wskazuje konkretne działania, definiowane w dalszej części ustawy, którym ma przeciwdziałać organ antymonopolowy. Przepis ten stanowi, iż „ustawa reguluje tryb i zasady przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom (...)”. więcej >>

 • Uczciwa konkurencja i poszanowanie dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów jako podstawy wykonywania działalności gospodarczej 27/11/2010

  Uczciwa konkurencja i poszanowanie dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów jako podstawy wykonywania działalności gospodarczej

  Choć uczciwa konkurencja nie została wyrażona w Konstytucji RP expressis verbis to bez wątpienia należy ją uznać za podstawową zasadę mającą fundamentalne znaczenie dla społecznej gospodarki rynkowej. Dobre obyczaje to klauzula do której odwoływano się na ziemiach polskich poczynając już od Kodeksu Napoleona, przez ustawodawstwa zaborcze, a po odzyskaniu niepodległości – przez polskiego prawodawcę. Natomiast stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów jest sprzeczne z postanowieniami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. więcej >>

 • Reklama niegodziwa jako czyn nieuczciwej konkurencji 16/10/2010

  Reklama niegodziwa jako czyn nieuczciwej konkurencji

  Wolność słowa, gwarantowana w polskiej ustawie zasadniczej, obejmuje swym zakresem także wolność wypowiedzi reklamowej. Trzeba jednakże wyraźnie wskazać, iż powinny istnieć granice dla tej wolności tak, aby nie dochodziło do naruszeń innych wartości, tak aby przedsiębiorcy działający w warunkach gospodarki rynkowej kierowali się jedynie zasadami uczciwej rywalizacji. więcej >>

 • Odpowiedzialność z tytułu nieuczciwej konkurencji 15/10/2010

  Odpowiedzialność z tytułu nieuczciwej konkurencji

  Przedsiębiorca, którego interesy zostały zagrożone bądź naruszone w wyniku działań kwalifikowanych jako czyny nieuczciwej konkurencji, ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń, zarówno o charakterze cywilnoprawnym jak i karnoprawnym, na drodze sądowej. więcej >>