Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: ochrona konkurencji i konsumenta

Artykuły

 • Podmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej 14/10/2011

  Podmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej

  Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ograniczenia, jakich doznaje swoboda wykonywania działalności gospodarczej, wyrażają się głównie w działaniach reglamentacyjnych i organizatorskich państwa, przy czym zaznaczyć trzeba, iż nie mają one jedynie charakteru przedmiotowego, ale także i podmiotowy. więcej >>

 • Naruszenie interesu publicznego jako warunek stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 09/05/2011

  Naruszenie interesu publicznego jako warunek stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Prawo konkurencji jest częścią publicznego prawa gospodarczego. Już z samej jego istoty wynika zatem, iż jego celem jest nie ochrona indywidualnych podmiotów obrotu gospodarczego, a ochrona interesów publicznych. Także sama ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, w treści art. 1 ust. 1, stanowi, iż ochrona konkurencji i stwarzanie warunków dla jej rozwoju są podejmowane „w interesie publicznym ochrony konkurencji i konsumentów”, co oznacza, że ustawa znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy zostaje naruszony lub też zagrożony interes publiczny polegający na zapewnieniu właściwych warunków dla funkcjonowania rynku. więcej >>

 • Pojęcie i ochrona konsumenta w prawie unijnym 27/04/2011

  Pojęcie i ochrona konsumenta w prawie unijnym

  W przeciwieństwie do wielu pojęć współczesnego prawa cywilnego, pojecie konsumenta nie ma swoich źródeł w prawie rzymskim. Jest to pojęcie nowe, wywodzące się z języka ekonomii, które dopiero stamtąd przeniknęło do legislacji. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej sprawia, iż nieuzasadnione byłoby rozważanie norm prawa polskiego w oderwaniu od unijnego porządku prawnego. więcej >>

 • Pojęcie konsumenta i jego ochrona w polskiej regulacji prawnej 20/04/2011

  Pojęcie konsumenta i jego ochrona w polskiej regulacji prawnej

  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie wypracowała własnej definicji konsumenta i w tym zakresie odsyła do uregulowań Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. więcej >>

 • Stosowanie unijnego prawa konkurencji oraz jego relacja do przepisów polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 14/04/2011

  Stosowanie unijnego prawa konkurencji oraz jego relacja do przepisów polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest podleganie przez przedsiębiorców polskich unijnym regulacjom prawnym, w tym przepisom mającym na celu ochronę konkurencji wspólnego rynku. Praktyki antykonkurencyjne oraz koncentracje przedsiębiorców mogą zatem podlegać zarówno przepisom polskiej ustawy antymonopolowej, jaki i przepisom unijnym. Dlatego też należy ustalić wzajemny stosunek tych przepisów, który to jest wyznaczany przez regulację pierwotnego oraz wtórnego prawa unijnego. więcej >>

 • Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 13/04/2011

  Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w art. 1, normuje trzy podstawowe kwestie. Po pierwsze określa jej cele oraz przedmiot, po drugie definiuje zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny i po trzecie stanowi o organach właściwych w sprawach z zakresu ochrony konsumentów i konkurencji. więcej >>

 • Uznanie praktyki za ograniczająca konkurencję i nakazanie zaniechania jej stosowania 04/04/2011

  Uznanie praktyki za ograniczająca konkurencję i nakazanie zaniechania jej stosowania

  Podstawą zastosowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jednego ze środków przymusu w przypadku dopuszczenia się przez przedsiębiorcę działań antykonkurencyjnych stanowi art. 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. więcej >>

 • Ograniczenia konkurencji dopuszczone na podstawie odrębnych ustaw 01/04/2011

  Ograniczenia konkurencji dopuszczone na podstawie odrębnych ustaw

  Jeżeli zachowanie przedsiębiorcy wypełnia przesłanki wskazane w przepisach ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które stanowią podstawę zakwalifikowania określonego zachowania jako ograniczającego konkurencję, ale jednocześnie istnieje w innym akcie prawnym przepis, który w określonych przypadkach dopuszcza dane zachowanie, to zachowanie takie nie może być sankcjonowane przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. więcej >>

 • Zakres podmiotowy i terytorialny ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 30/03/2011

  Zakres podmiotowy i terytorialny ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. więcej >>

 • Zakres przedmiotowy ustawy – praktyki ograniczające konkurencję 25/03/2011

  Zakres przedmiotowy ustawy – praktyki ograniczające konkurencję

  Artykuł 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów określa jej zakres w trzech płaszczyznach – przedmiotowej, podmiotowej oraz terytorialnej. Przepis ten wskazuje konkretne działania, definiowane w dalszej części ustawy, którym ma przeciwdziałać organ antymonopolowy. Przepis ten stanowi, iż „ustawa reguluje tryb i zasady przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom (...)”. więcej >>

 • Uczciwa konkurencja i poszanowanie dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów jako podstawy wykonywania działalności gospodarczej 27/11/2010

  Uczciwa konkurencja i poszanowanie dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów jako podstawy wykonywania działalności gospodarczej

  Choć uczciwa konkurencja nie została wyrażona w Konstytucji RP expressis verbis to bez wątpienia należy ją uznać za podstawową zasadę mającą fundamentalne znaczenie dla społecznej gospodarki rynkowej. Dobre obyczaje to klauzula do której odwoływano się na ziemiach polskich poczynając już od Kodeksu Napoleona, przez ustawodawstwa zaborcze, a po odzyskaniu niepodległości – przez polskiego prawodawcę. Natomiast stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów jest sprzeczne z postanowieniami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. więcej >>