Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: odszkodowanie

Artykuły

 • Kiedy pracownik dotknięty mobbingiem może dochodzić odszkodowania? 07/08/2015

  Kiedy pracownik dotknięty mobbingiem może dochodzić odszkodowania?

  Zgodnie z art. 94 3 § 2 mobbingiem nazywamy „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. więcej >>

 • Formy naprawienia szkody 29/05/2014

  Formy naprawienia szkody

  Zgodnie z art. 363 kodeksu cywilnego naprawienie szkody może polegać albo na przywróceniu stanu poprzedniego, albo na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej. więcej >>

 • Powództwo adhezyjne (adhaeret causae criminali) cz. 3  15/10/2012

  Powództwo adhezyjne (adhaeret causae criminali) cz. 3 

  Istnieją przypadki, kiedy sąd rozpoznający sprawę karną, pomimo że wniesiony pozew spełnia wymogi formalne odmawia przyjęcia powództwa cywilnego do rozpoznania. więcej >>

 • Powództwo adhezyjne (adhaeret causae criminali) cz. 2  12/10/2012

  Powództwo adhezyjne (adhaeret causae criminali) cz. 2 

  W procesie adhezyjnym można dochodzić roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z przestępstwa - odszkodowania pieniężnego z tytułu poniesionej szkody majątkowej oraz zadośćuczynienia pieniężnego w związku z krzywdą moralną, pod tym warunkiem że szkody te wynikają bezpośrednio z popełnionego przestępstwa. więcej >>

 • Powództwo adhezyjne(adhaeret causae criminali) cz. 1 11/10/2012

  Powództwo adhezyjne(adhaeret causae criminali) cz. 1

  Pokrzywdzony dysponuje uprawnieniem dochodzenia odszkodowania od sprawcy w sytuacji, kiedy w wyniku działania przestępnego doznał szkody. W tym omówiona zostanie regulacja związana z powództwem adhezyjnym. więcej >>

 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy telekomunikacyjnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej 08/10/2012

  Odpowiedzialność przedsiębiorcy telekomunikacyjnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej

  Podczas świadczonej usługi telekomunikacyjnej może okazać się, że świadczona jest ona przez przedsiębiorcę w wadliwy sposób. W takim przypadku przedsiębiorca telekomunikacyjny odpowiadać będzie za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie świadczenia wobec użytkownika usługi, jednakże odpowiedzialność ta zależna jest od tego, czy nieprawidłowość dotyczy świadczenia usługi powszechnej czy innej usługi telekomunikacyjnej. więcej >>

 • Kumulacja roszczeń pracowników w razie mobbingu 31/05/2012

  Kumulacja roszczeń pracowników w razie mobbingu

  Ostatnimi czasy mobbing zdaje się być jedną z najpopularniejszych instytucji prawa pracy. Coraz częściej do sądów trafiają pozwy pracowników, którzy uważają, że w swoim miejscu pracy byli ofiarą mobbera. W większości przypadków pracownicy domagają się zadośćuczynienia lub odszkodowania przewidzianych w art. 94³ Kodeksu pracy. Nie są to jednak jedyne roszczenia, jakich pracownik może dochodzić, jeżeli udowodni, że mobbing faktycznie był wobec niego stosowany. więcej >>

 • Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu 15/03/2012

  Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

  Jesteś właścicielem lokalu, który zajmowany jest bez tytułu prawnego? Opłacasz czynsz, rachunki a „dziki lokator” jak zwykło mawiać się w mediach nadal zamieszkuje w lokalu pomimo wygaśnięcia umowy najmu bądź pomimo jej nigdy nieistnienia? Warto wiedzieć, że oprócz środków prawnych służących eksmisji takiego lokatora przysługiwać ci może również odszkodowanie. więcej >>

 • Dobra osobiste i ich ochrona 25/11/2011

  Dobra osobiste i ich ochrona

  Zasadą jest, że prawo cywilne chroni dobra osobiste osób fizycznych. Jakie więc konkretnie dobra osobiste chroni polskie prawo cywilne i w jaki sposób? więcej >>

 • Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości 31/10/2011

  Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

  Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Tę konstytucyjną zasadę w odniesieniu do wywłaszczania nieruchomości rozwija ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741, ze zm.) więcej >>

 • Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu 28/10/2011

  Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu

  Kodeks cywilny poświęca odpowiedzialności za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu jeden artykuł. Jednak jest to ważny rodzaj odpowiedzialności i warto zapoznać się z obowiązującymi regułami. Regulację w tym zakresie przewiduje art. 433 kodeksu cywilnego. więcej >>

 • Podmioty odpowiedzialne za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  24/10/2011

  Podmioty odpowiedzialne za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

  Wymiana dóbr i usług wiąże się z ryzykiem, którego ciężarów nie powinni ponosić konsumenci, którzy w zaufaniu do przedsiębiorcy jako profesjonalisty nabywają od niego dany produkt. Artykuł przedstawia podmioty, przeciwko którym konsument może wystąpić z odpowiednim roszczeniem, w razie poniesienia szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny. więcej >>

 • Odpowiedzialność za zwierzęta 17/10/2011

  Odpowiedzialność za zwierzęta

  Zwierzęta niosą za sobą pewne niebezpieczeństwo dla otoczenia. Poziom takiego niebezpieczeństwa dostrzegano już w czasach rzymskich. Prawo znalazło odpowiedź na te zagrożenia. Odpowiedzialność za zwierzęta została uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego. więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości. Co i kiedy może być wywłaszczone? 11/10/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości. Co i kiedy może być wywłaszczone?

  Wywłaszczenie jest nadal i zawsze tematem aktualnym. Ciągły rozwój infrastruktury daje o sobie znać nieustającym ścieraniem się interesów publicznego z prywatnym. Na straży prawa własności z jednej, a możliwości urzeczywistnienia celów publicznych z drugiej strony stoją odpowiednie regulacje prawne, a w nich ścisła procedura i prawo do odszkodowania. więcej >>

 • Mobbing jako naruszenie godności pracownika 25/10/2010

  Mobbing jako naruszenie godności pracownika

  Instytucja mobbingu została wprowadzona do Kodeksu Pracy wraz z rozwojem różnych form zatrudnienia. Niejasne przepisy, skomplikowana definicja pojęciowa i mało zrozumiałe niekiedy komentarze tej instytucji, a także rozbieżne orzecznictwo sądowe w tym zakresie powodują, że ani pracownicy, ani pracodawcy tak naprawdę nie rozumieją tej instytucji. więcej >>

 • Odszkodowanie za orzeczenie niezgodne z prawem bez konieczności uzyskania prejudykatu 24/10/2010

  Odszkodowanie za orzeczenie niezgodne z prawem bez konieczności uzyskania prejudykatu

  Obowiązuje wyraźna podstawa prawna pozwalająca domagać się odszkodowania za wydanie orzeczenia sądowego wyrządzającego szkodę bez konieczności uzyskania prejudykatu. Dotyczy to tylko spraw zakończonych prawomocnym orzeczeniem, jeżeli skarga do Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje. więcej >>

 • Odpowiedzialność z tytułu nieuczciwej konkurencji 15/10/2010

  Odpowiedzialność z tytułu nieuczciwej konkurencji

  Przedsiębiorca, którego interesy zostały zagrożone bądź naruszone w wyniku działań kwalifikowanych jako czyny nieuczciwej konkurencji, ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń, zarówno o charakterze cywilnoprawnym jak i karnoprawnym, na drodze sądowej. więcej >>

 • Kwestia relacji zachodzącej pomiędzy art. 435 k.c. a art. 436 k.c. 13/10/2010

  Kwestia relacji zachodzącej pomiędzy art. 435 k.c. a art. 436 k.c.

  Ustawodawca regulując odpowiedzialność deliktową z tytułu szkody wyrządzonej przez ruch przedsiębiorstwa (art. 435 k.c.) oraz szkody wyrządzonej przez ruch pojazdu mechanicznego (art. 436 k.c.) wprowadził w obu tych przypadkach zasadę ryzyka. Decyzja ta, rzecz jasna podyktowana szczególnym niebezpieczeństwem związanym z działaniem powyższych elementów świata zewnętrznego, musi bez wątpliwości zostać uznana za słuszną. Wątpliwości pojawiają się jednak w innym aspekcie, to jest gdy ma miejsce sytuacja w której dochodzi do powstania szkody, na skutek ruchu środka komunikacji wchodzącego w skład przedsiębiorstwa napędzanego siłami przyrody, a więc gdy dochodzi to iluzorycznie jednoczesnego spełnienia hipotezy z art. 435 k.c. i hipotezy z art. 436 k.c. więcej >>

 • Uzupełniające odszkodowanie na rzecz pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową 13/10/2010

  Uzupełniające odszkodowanie na rzecz pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową

  Polski Kodeks pracy normujący zgodnie z brzmieniem art. 1 prawa i obowiązki pracowników i pracodawców wiele kwestii swojego zakresu przedmiotowego pozostawia nieuregulowanych częściowo lub całkowicie, wspomagając się w tych przypadkach przepisami Kodeksu cywilnego. Wyraz tej, skąd inąd oczywistej ze względów praktycznych metodzie legislacji daje art. 300 k.p. w myśl którego: W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Jednym z obszarów nietkniętych prawem pracy jest odpowiedzialność pracodawcy za zawinione spowodowanie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownika. więcej >>

 • Ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego w ruch (art. 435 § 1 k.c.) 13/10/2010

  Ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego w ruch (art. 435 § 1 k.c.)

  Powstanie obowiązku naprawienia szkody za czyn niedozwolony zawsze związane jest z jakiegoś rodzaju uzasadnieniem, czyli pewnym stanem faktycznym, który pozwala ustawodawcy przyjąć odpowiedzialność konkretnego podmiotu, ze względu na specyficzną relację między tym podmiotem a poszkodowanym. więcej >>

 • Odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części (art. 434 k.c.) 13/10/2010

  Odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części (art. 434 k.c.)

  Obecny rozwój budownictwa, w tym także tego szeroko rozumianego, niesie za sobą bardzo duże niebezpieczeństwo, nie tylko dla osób bezpośrednio korzystających z obiektów stworzonych w myśl najnowszych technologii, lecz także dla osób przebywających w ich pobliżu. Każdy bowiem obiekt, może niekoniecznie z przyczyn zawinionych przez jego właściciela ulec defektom, które doprowadzą do zawalenia lub oderwania się jego części. Ustawodawca w związku z tym oraz w celu ochrony osób poszkodowanych w następstwie powyższych zdarzeń, wprowadził do Kodeksu cywilnego art. 434, który reguluje szczególną odpowiedzialność samoistnego posiadacza budowli. więcej >>

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza, czy wiesz o niej wszystko? 12/10/2010

  Odpowiedzialność odszkodowawcza, czy wiesz o niej wszystko?

  Zwykle termin odpowiedzialność kojarzy się tylko z prawem karnym i przestępstwami. Natomiast wiele osób zapomina, że w prawie cywilnym także konstruuje się pojęcie odpowiedzialności. Czym więc jest odpowiedzialność odszkodowawcza i jakie są jej źródła? więcej >>

 • Odpowiedzialność cywilna za własne czyny- czym jest i na czym polega? 12/10/2010

  Odpowiedzialność cywilna za własne czyny- czym jest i na czym polega?

 • Kara umowna i odszkodowanie, czyli co każdy wiedzieć powinien 12/10/2010

  Kara umowna i odszkodowanie, czyli co każdy wiedzieć powinien

  W obrocie gospodarczym powszechnym jest zaciąganie zobowiązań- uczestnicy obrotu są wierzycielami bądź dłużnikami. Co jednak, gdy dojdzie do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania? W takich sytuacjach wierzyciela chronią instytucje prawa cywilnego- odszkodowanie na zasadach ogólnych i kara umowna. więcej >>