Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: odwołanie

Artykuły

 • Procedura odwołania się pracownika od wymierzonej kary porządkowej 14/11/2014

  Procedura odwołania się pracownika od wymierzonej kary porządkowej

  Zasady odwołania od wymierzonej kary porządkowej zostały szczegółowo opisane w treści art. 112§1 kodeksu pracy.  więcej >>

 • Samokontrola organu administracyjnego w ramach postępowania odwoławczego 28/12/2012

  Samokontrola organu administracyjnego w ramach postępowania odwoławczego

  Składająca odwołanie strona postępowania administracyjnego nie zawsze ma świadomość, że jej sprawa może zostać zakończona już przed tym samym organem. Do sytuacji takiej dochodzi, w przypadku zastosowania specyficznej instytucji procedury administracyjnej, która stanowi wyjątek od zasady związania decyzją podmiotu ją wydającego. Jej wdrożenie do omawianego postępowania pozwala w niektórych przypadkach na sprawniejsze rozstrzygnięcie sprawy. więcej >>

 • Kiedy stronie przysługuje odwołanie od decyzji organu administracyjnego? 13/04/2012

  Kiedy stronie przysługuje odwołanie od decyzji organu administracyjnego?

  Zgodnie z artykułem 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) kodeks postępowania administracyjnego (zwany dalej: KPA) strona ma prawo odwołać się od decyzji organu I instancji. Strona, aby skorzystać z przedmiotowego uprawnienia musi dopełnić określonych wymagań formalnoprawnych. więcej >>

 • Odwołanie od decyzji w prawie podatkowym 20/12/2011

  Odwołanie od decyzji w prawie podatkowym

  Podobnie jak w ogólnym postępowaniu administracyjnym, od decyzji organu podatkowego również przysługuje środek odwoławczy, regulowany przepisami Ordynacji Podatkowej. Obie instytucje różnią się pod kilkoma względami, przy czym odwołanie w postępowaniu podatkowym charakteryzuje dalej idący formalizm. więcej >>

 • Chwila złożenia oświadczenia woli skierowanego do ściśle określonego podmiotu 17/10/2011

  Chwila złożenia oświadczenia woli skierowanego do ściśle określonego podmiotu

  Elementem immanentnie związanym z podejmowaniem wszelakich czynności prawnych jest składanie oświadczeń woli, za które, w myśl art. 60 k.c., należy uznawać każde zachowanie w sposób dostateczny ujawniające wolę danego podmiotu. Wyróżniając wśród oświadczeń woli, te które są skierowane do ściśle określonego adresata, uwagę należy zwrócić na kwestię oznaczenia chwili ich skutecznego złożenia. Regulacja prawna tego aspektu znajduje się w art. 61 k.c. więcej >>

 • Rażąca niewdzięczność obdarowanego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego 07/09/2011

  Rażąca niewdzięczność obdarowanego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

  Polski ustawodawca, w przepisie art. 898 § 1 k.c., konstytuuje szczególną instytucje odwołania darowizny (nawet już wykonanej). Dopuszczalność jej zastosowania uzależniona jest od zaistnienia rażącej niewdzięczności obdarowanego względem darczyńcy. Użycie tego rodzaju klauzuli generalnej jako przesłanki niesie za sobą dwie konsekwencje. Po pierwsze, dzięki nieskrępowaniu sądów ścisłą literą prawa, mogą one orzekać w pełni sprawiedliwie, dostosowując wyrok do zaistniałej sytuacji faktycznej. Z drugiej jednak strony tak szeroko zarysowane granice uznania sędziowskiego powodują powstanie stanu niepewności u adresatów normy. Nie mniej jednak, za swoisty kierunkowskaz, może służyć judykatura Sądu Najwyższego. więcej >>

 • Apelacja – czym jest i kiedy nam przysługuje? 02/08/2011

  Apelacja – czym jest i kiedy nam przysługuje?

  Jedną z cech postępowania cywilnego jest dwuinstancyjność. Oznacza ona, że przysługuje nam prawo odwołania do sądu drugiej instancji. Zasada ta jest zagwarantowana także w Konstytucji. Jednym z środków odwoławczych jest apelacja. Kiedy można z niej skorzystać? więcej >>

 • Skarga kasacyjna 29/07/2011

  Skarga kasacyjna

  Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia, bowiem przysługuje od orzeczeń prawomocnych. Ustawa z 2004 r. znowelizowała znacząco w tym zakresie kodeks postępowania cywilnego. Jakie są warunki dopuszczalności skargi kasacyjnej i kiedy warto z niej skorzystać? więcej >>

 • Skarga na orzeczenie referendarza 07/06/2011

  Skarga na orzeczenie referendarza

  Referendarz sądowy został wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z 1997r., która weszła w życie 1 stycznia 1998r. Ma on pewne, określone kompetencje, a także przysługuje skarga na jego orzeczenia. więcej >>

 • Zażalenie – jeden z środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym 01/06/2011

  Zażalenie – jeden z środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym

  Większości z nas z środkami weryfikacyjnymi kojarzy się głównie apelacja. Jednak ustawodawca jako środek odwoławczy przewidział także zażalenie. Przysługuje ono na pewne rozstrzygnięcia. Przewidziano dla niego także specyficzną regulację prawną. Czym więc jest zażalenie i jak je stosować? więcej >>

 • Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - warunki i tryb wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. 28/11/2010

  Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - warunki i tryb wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

  W celu ułatwienia dochodzenia roszczeń o świadczenie pieniężne, w przepisach od art. 4971 do art. 505 Kodeksu postępowania cywilnego, uregulowane zostało postępowanie upominawcze. W przeciwieństwie do postępowania zwykłego, w postępowaniu upominawczym przewidziano szereg uproszczeń ułatwiających dochodzenie swoich praw, a także obronę przed bezzasadnym żądaniem. więcej >>

 • Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 12/11/2010

  Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

  Artykuł 52 § 1 ab initio Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiąc, iż skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, w jasny sposób rozstrzyga jaka zależność istnieje pomiędzy zażaleniem, odwołaniem i wnioskiem o ponowne rozpatrzenia sprawy (art. 52 § 2 p.p.s.a.) a zaskarżeniem danego aktu. Kwestią otwartą, biorąc pod uwagę jego brzmienie pozostaje zaś relacja pomiędzy wdrożeniem trybów nadzwyczajnych uregulowanych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego a dopuszczalnością skargi. więcej >>

 • Zażalenie, czyli jak zakwestionować postanowienie 15/10/2010

  Zażalenie, czyli jak zakwestionować postanowienie

  W ramach postępowania administracyjnego rozstrzygnięcia urzędników często mają postać postanowień. Niektóre z nich możemy podważyć za pomocą zażaleń. więcej >>

 • Odwołanie do decyzji administracyjnej – jak je napisać? 15/10/2010

  Odwołanie do decyzji administracyjnej – jak je napisać?

  Odwołanie to skuteczny oręż w walce z niekorzystnymi dla naszego przedsiębiorstwa decyzjami. O czym musimy pamiętać pisząc odwołanie? więcej >>

 • Odwołanie od decyzji, czyli co zrobić, gdy nie zgadzamy się urzędnikiem 15/10/2010

  Odwołanie od decyzji, czyli co zrobić, gdy nie zgadzamy się urzędnikiem

  Odwołanie może uchronić nas przed skutkami błędnej decyzji urzędników. Kto je rozpatruje, ile mamy czasu na jego złożenie i co w efekcie możemy uzyskać? więcej >>

 • Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym przed organem II instancji 13/10/2010

  Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym przed organem II instancji

  Zgodnie z art. 15 k.p.a., w swojej treści potwierdzającym regułę naczelną zawartą w art. 78 Konstytucji RP, postępowanie przed organami administracyjnymi co do zasady jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że dana sprawa administracyjna może zostać dwukrotnie rozpoznana i rozstrzygnięta - początkowo w I instancji, a później, z woli podmiotu odwołującego się, w II instancji. Aby wola tego podmiotu nie była zachwiana wątpliwościami co do opłacalności odwołania, ustawodawca w art. 139 k.p.a. wprowadził instytucję zakazu reformationis in peius (zakazu orzekania na niekorzyść), która stanowi jedną z podstawowych zasad, rządzących postępowaniem w II instancji. więcej >>

 • Środki odwoławcze – gdy kwestionujemy rozstrzygnięcia urzędnika 12/10/2010

  Środki odwoławcze – gdy kwestionujemy rozstrzygnięcia urzędnika

  Odwołanie, wniosek o wznowienie postępowania i zażalenie to narzędzie, które możemy wykorzystać do kwestionowania niekorzystnego dla nas rozstrzygnięcia organu administracji. więcej >>