Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: orzeczenie

Artykuły

 • Wykładnia orzeczenia jako trzeci środek rektyfikacyjny część 1 25/07/2012

  Wykładnia orzeczenia jako trzeci środek rektyfikacyjny część 1

  Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia stanowią katalog środków rektyfikacyjnych, które przysługują stronie w odpowiednich przypadkach: jeżeli sąd wydał niepełne orzeczenie, popełnił kilka błędów językowych lub gramatycznych, czy wydał rozstrzygnięcie, które jest niejasne dla strony i może implikować różną interpretację. więcej >>

 • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza 29/02/2012

  Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

  Nowelizacją ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 2009 roku wprowadzone zostało uprawnienie pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec orzeczeń i opinii lekarskich. Takie rozwiązanie legislacyjne spowodowane było głośnymi medialnie procesami wytaczanymi przez pacjentów kwestionujących decyzje lekarskie. Wzmocniona została tym samym pozycja osoby korzystającej ze świadczeń opieki zdrowotnej. więcej >>

 • Wyrok w postępowaniu cywilnym – część II 03/02/2012

  Wyrok w postępowaniu cywilnym – część II

  Wyrok w postępowaniu cywilnym składa się z sentencji oraz uzasadnienia (jeżeli jest w danej sprawie sporządzane). Sentencja zaś składa się z części wstępnej i rozstrzygnięcia. więcej >>

 • Wyrok w postępowaniu cywilnym – część I 02/02/2012

  Wyrok w postępowaniu cywilnym – część I

  Wyrok w postępowaniu cywilnym jest orzeczeniem merytorycznym, wydanym na podstawie stanu rzeczy, który istnieje w chwili zamknięcia rozprawy i został ustalony zgodnie z prawdą obiektywną, po zastosowaniu do niego obowiązującego prawa. W postępowaniu nieprocesowym zamiast wyroków wydawane są postanowienia orzekające co do istoty sprawy. więcej >>

 • Prawomocne orzeczenia sądów oraz ugoda jako przykłady tytułów egzekucyjnych. 24/10/2011

  Prawomocne orzeczenia sądów oraz ugoda jako przykłady tytułów egzekucyjnych.

  Artykuł 777 kodeksu postępowania cywilnego enumeratywnie wymienia rodzaje tytułów egzekucyjnych, jednak najczęściej w praktyce pojawiają się jako tytuły egzekucyjne prawomocne orzeczenia sądu lub orzeczenia podlegające natychmiastowemu wykonaniu, a także ugoda zawarta przed sądem. Wobec powyższych ustaleń artykuł ten stanowi krótką charakterystykę wyżej wymienionych tytułów egzekucyjnych więcej >>

 • Rażąca niewdzięczność obdarowanego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego 07/09/2011

  Rażąca niewdzięczność obdarowanego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

  Polski ustawodawca, w przepisie art. 898 § 1 k.c., konstytuuje szczególną instytucje odwołania darowizny (nawet już wykonanej). Dopuszczalność jej zastosowania uzależniona jest od zaistnienia rażącej niewdzięczności obdarowanego względem darczyńcy. Użycie tego rodzaju klauzuli generalnej jako przesłanki niesie za sobą dwie konsekwencje. Po pierwsze, dzięki nieskrępowaniu sądów ścisłą literą prawa, mogą one orzekać w pełni sprawiedliwie, dostosowując wyrok do zaistniałej sytuacji faktycznej. Z drugiej jednak strony tak szeroko zarysowane granice uznania sędziowskiego powodują powstanie stanu niepewności u adresatów normy. Nie mniej jednak, za swoisty kierunkowskaz, może służyć judykatura Sądu Najwyższego. więcej >>

 • Skarga na orzeczenie referendarza 07/06/2011

  Skarga na orzeczenie referendarza

  Referendarz sądowy został wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z 1997r., która weszła w życie 1 stycznia 1998r. Ma on pewne, określone kompetencje, a także przysługuje skarga na jego orzeczenia. więcej >>

 • Zażalenie – jeden z środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym 01/06/2011

  Zażalenie – jeden z środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym

  Większości z nas z środkami weryfikacyjnymi kojarzy się głównie apelacja. Jednak ustawodawca jako środek odwoławczy przewidział także zażalenie. Przysługuje ono na pewne rozstrzygnięcia. Przewidziano dla niego także specyficzną regulację prawną. Czym więc jest zażalenie i jak je stosować? więcej >>

 • Skarga o wznowienie postępowania 31/05/2011

  Skarga o wznowienie postępowania

  Skarga o wznowienie postępowania jest środkiem restytucyjnym. Zmierza do obalenia orzeczenia co do istoty sprawy, ale jednocześnie wraz z jej skutecznym wniesieniem, sprawa zostaje ponownie rozpoznana. Jakie regulacje w tej kwestii przewidział ustawodawca? więcej >>

 • Wyrok jako merytoryczne rozstrzygnięcie w postępowaniu cywilnym 12/05/2011

  Wyrok jako merytoryczne rozstrzygnięcie w postępowaniu cywilnym

  Wyrok jest jednym z merytorycznych rozstrzygnięć w postępowaniu cywilnym w trybie procesowym. W postępowaniu nieprocesowym sąd nie wyda wyroku, lecz postanowienie. Dla wyroku przewidziane zostały zasady dotyczące zarówno jego wydania, jak i samej jego budowy. Jakie więc reguły obowiązują w tym zakresie? więcej >>

 • Miarkowanie kary umownej przez sąd 20/04/2011

  Miarkowanie kary umownej przez sąd

  Przepis art. 484§2 przewiduje możliwość miarkowania kary umownej, a więc jej obniżenia stosownie do zaistnienia przesłanek określonych w powołanym przepisie.       więcej >>

 • Nakaz zapłaty - jego skutki, forma i doręczenie 01/02/2011

  Nakaz zapłaty - jego skutki, forma i doręczenie

  Nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów - jeśli orzeczenie to stanie się prawomocne, ma skutki wyroku sądowego. Jednak w odróżnieniu od wyroku, który może zapaść po przeprowadzeniu rozprawy, nakaz zapłaty jest wydawany na posiedzeniu niejawnym. Postępowanie dowodowe w tych sprawach ograniczone jest więc do przeprowadzenia dowodów z dokumentu. więcej >>

 • Istota orzeczenia sądowego zastępującego oświadczenie woli [art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c.] 17/01/2011

  Istota orzeczenia sądowego zastępującego oświadczenie woli [art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c.]

  W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami nierzadko spotyka się sytuacje, w których jeden z podmiotów, będąc zobowiązanym wobec innego do podjęcia pewnej aktywności, nie wywiązuje się z tego obowiązku. W każdym z takich przypadków polski ustawodawca przewiduje stosowne środki prawne chroniące wierzyciela. Jednym z nich, dopuszczalnym gdy aktywność będąca przedmiotem obowiązku polega na wyrażeniu woli, jest możliwość dochodzenia wydania orzeczenia sądowego zastępującego oświadczenie woli. więcej >>

 • Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym 30/11/2010

  Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

  Postępowanie nakazowe to postępowanie prowadzące do wydania orzeczenia mogącego szybko i – co istotne – tanio doprowadzić do wyegzekwowania od dłużnika dochodzonej należności. więcej >>

 • Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 12/11/2010

  Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

  Artykuł 52 § 1 ab initio Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiąc, iż skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, w jasny sposób rozstrzyga jaka zależność istnieje pomiędzy zażaleniem, odwołaniem i wnioskiem o ponowne rozpatrzenia sprawy (art. 52 § 2 p.p.s.a.) a zaskarżeniem danego aktu. Kwestią otwartą, biorąc pod uwagę jego brzmienie pozostaje zaś relacja pomiędzy wdrożeniem trybów nadzwyczajnych uregulowanych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego a dopuszczalnością skargi. więcej >>

 • Formalne wymagania wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 12/11/2010

  Formalne wymagania wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

  Ustawodawca przyznając danemu podmiotowi legitymację do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego według warunków jej dopuszczalności, obarcza go jednocześnie obowiązkiem spełnienia określonych wymagań. Do wymagań formalnych skargi, potrzebnych do jej skutecznego złożenia zalicza się wymagania dotyczące: 1) treści i formy skargi; 2) terminu do wniesienia skargi; 3) trybu wniesienia skargi; 4) uiszczenia odpowiedniego wpisu do skargi. więcej >>

 • Odszkodowanie za orzeczenie niezgodne z prawem bez konieczności uzyskania prejudykatu 24/10/2010

  Odszkodowanie za orzeczenie niezgodne z prawem bez konieczności uzyskania prejudykatu

  Obowiązuje wyraźna podstawa prawna pozwalająca domagać się odszkodowania za wydanie orzeczenia sądowego wyrządzającego szkodę bez konieczności uzyskania prejudykatu. Dotyczy to tylko spraw zakończonych prawomocnym orzeczeniem, jeżeli skarga do Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje. więcej >>