Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: postępowanie administracyjne

Artykuły

 • Wierzyciel  04/12/2015

  Wierzyciel 

  Wierzycielem  w egzekucyjnym postępowaniu administracyjnym jest podmiot  uprawniony  do żądania wykonania obowiązku lub  zabezpieczenia go w  administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub  zabezpieczającym. więcej >>

 • Postanowienie w postępowaniu administracyjnym 17/03/2014

  Postanowienie w postępowaniu administracyjnym

  Postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym stanowi indywidualne, władcze i jednostronne rozstrzygnięcie dotyczące określonego przedmiotu i konkretnego podmiotu. Jest to akt administracyjny dotyczący kwestii wynikających w toku postępowania i nierozstrzygający sprawy co do istoty. więcej >>

 • Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym 13/03/2014

  Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

  Przewidziane w art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego prawo strony do wglądu w akta sprawy, a także sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, stanowi urzeczywistnienie gwarancji dostępu strony do akt sprawy, określonej w art. 51 ust. 3 Konstytucji RP. W szerszym zaś zakresie realizuje ideę państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. więcej >>

 • Ugoda administracyjna jako prawna forma działania administracji 22/11/2013

  Ugoda administracyjna jako prawna forma działania administracji

  Obok powszechnie stosowanych władczych aktów administracyjnych, wydawanych najczęściej w formie decyzji, kodeks postępowania administracyjnego w rozdziale 8 działu II przewidział instytucję ugody administracyjnej, jako realizację zasady przekonywania- jednej z ważniejszych funkcji postępowania administracyjnego. Ugoda daje szansę stronom postępowania na wykazanie aktywności w celu polubownego rozwiązania sporu. więcej >>

 • Instytucja wyłączenia pracownika organu w postępowaniu administracyjnym 21/10/2013

  Instytucja wyłączenia pracownika organu w postępowaniu administracyjnym

  Kodeks postępowania administracyjnego wyróżnia instytucje wyłączenia: organu administracji publicznej, pracownika organu administracji publicznej i członka organu kolegialnego. Wyłączenie jest instytucją procesową wyznaczającą zdolność prawną organu administracji publicznej. Wyłączenie pracownika organu ma na celu zapewnienie obiektywizmu , rzetelności i bezstronności podmiotu rozpatrującego sprawę administracyjną. więcej >>

 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym 13/06/2013

  Doręczenia w postępowaniu administracyjnym

  Tematyka doręczeń jest niezwykle ważnym zagadnieniem dla stron postępowania administracyjnego, ze względu na fakt, iż skuteczność wielu czynności procesowych uzależniona jest od tego, czy doręczenie zostało dokonane w sposób prawidłowy. więcej >>

 • Koszty postępowania administracyjnego obciążające stronę 07/11/2012

  Koszty postępowania administracyjnego obciążające stronę

  Każde postępowanie toczące się w oparciu o przepisy prawne, w celu rozstrzygnięcia danej sprawy indywidualnej, związane jest z powstaniem mniejszych lub większych kosztów. Taki stan rzecz ma rzecz jasna także miejsce w przypadku postępowania administracyjnego. Warto jest jednak zwrócić uwagę na fakt, iż ze względu na specyfikę procedury administracyjnej, w dosyć szczególny sposób została uregulowana kwestia ponoszenia przedmiotowych kosztów przez podmioty postępowania. więcej >>

 • Dostęp do informacji publicznej 10/05/2012

  Dostęp do informacji publicznej

  W związku z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej  ( Dz.U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ), organy władzy publicznej, na wniosek udzielają informacji publicznej. więcej >>

 • Kiedy stronie przysługuje odwołanie od decyzji organu administracyjnego? 13/04/2012

  Kiedy stronie przysługuje odwołanie od decyzji organu administracyjnego?

  Zgodnie z artykułem 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) kodeks postępowania administracyjnego (zwany dalej: KPA) strona ma prawo odwołać się od decyzji organu I instancji. Strona, aby skorzystać z przedmiotowego uprawnienia musi dopełnić określonych wymagań formalnoprawnych. więcej >>

 • Wznowienie postępowania administracyjnego 23/03/2012

  Wznowienie postępowania administracyjnego

  Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego jest jedynym ze środków przewidzianym w celu wzruszenia prawomocnego orzeczenia sądu. Przesłanki jego dochodzenia, wymagane terminy i rozstrzygnięcia zawiera ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. więcej >>

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym 21/03/2012

  Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym

  Podobnie jak w postępowaniu cywilnym, w administracyjnym toku instancji od orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie. Przesłanki jej złożenia, rodzaje rozstrzygnięć, a także kwestie proceduralne normuje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. więcej >>

 • Wniosek o przywrócenie terminu 19/03/2012

  Wniosek o przywrócenie terminu

  Instytucja przywrócenia terminu zawarta w art. 58 k.p.a. stwarza możliwość skutecznego dokonania czynności procesowej przez stronę w sytuacji, gdy upłynął już termin do jej podjęcia. więcej >>

 • Ile czasu ma urzędnik na załatwienie sprawy w postępowaniu administracyjnym? 13/03/2012

  Ile czasu ma urzędnik na załatwienie sprawy w postępowaniu administracyjnym?

  Kodeks Postępowania Administracyjnego (zwany dalej: KPA) wskazuje trzy rodzaje terminów, w jakich należy załatwić określoną sprawę. W zależności od problemu jakim zajmuje się organ wyznaczony jest termin niezwłocznego załatwienia sprawy, termin jednego miesiąca bądź dwóch miesięcy. więcej >>

 • Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej  12/03/2012

  Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej 

  W celu realizacji zasady prawdy obiektywnej - jednej z podstawowych zasad postępowania administracyjnego, kodeks postępowania administracyjnego wprowadza instytucję wyłączenia pracownika organu administracji od udziału w sprawie. więcej >>

 • Wznowienie postępowania administracyjnego. 06/02/2012

  Wznowienie postępowania administracyjnego.

  Wznowienie postępowania administracyjnego to jedno z postępowań nadzwyczajnych określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Dotyczy on możliwości przeprowadzenia ponownie postępowania prawomocnie już zakończonego, które było dotknięte wadą prawną. Zatem, istotą wznowienia postępowania jest ponowne rozpatrzenie sprawy administracyjnej, w stosunku do której, wydano już ostateczną decyzję więcej >>

 • Czym jest postanowienie organu administracyjnego? 17/01/2012

  Czym jest postanowienie organu administracyjnego?

  Postanowienie w przeciwieństwie do decyzji administracyjnej nie rozstrzyga przedmiotu postępowania administracyjnego, co do istoty, ma charakter proceduralny, nie materialno prawny. Organ wykorzystuje ten akt jednostronny do rozwiązywania problemów incydentalnych, powstałych w trakcie postępowania. Rozwiązanie tych kwestii jest niezbędne do wydania decyzji, ale niema bezpośredniego na nią wpływu. więcej >>

 • Koszty egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym 17/01/2012

  Koszty egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym

  Z egzekucją przeprowadzaną podczas postępowania administracyjnego wiążą się określone dodatkowe opłaty, które uiścić powinien co do zasady zobowiązany. Szczegółową specyfikację kosztów, a także zasady ich uiszczania zawiera ustawa z dnia 17 czerwca 1996 r. Postępowanie egzekucyjne w administracji. więcej >>

 • Odbiór pism przez pełnomocnika 30/12/2011

  Odbiór pism przez pełnomocnika

  Doręczenie jest czynnością procesową organu administracji publicznej, z którą przepisy kodeksu postępowania administracyjnego wiążą określone skutki prawne. więcej >>

 • Zawieszenie postępowania administracyjnego 29/12/2011

  Zawieszenie postępowania administracyjnego

  W toku postępowania administracyjnego może dojść do sytuacji, gdy musi zostać ono przerwane z powodów od stron niezależnych, lub to właśnie strony wyrażają wolę wstrzymania toczącej się procedury. Takie wypadki nazywane są zawieszeniem postępowania i unormowane w art. 97- 103 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. więcej >>

 • Ugoda w postępowaniu administracyjnym 27/12/2011

  Ugoda w postępowaniu administracyjnym

  W toku postępowania administracyjnego dopuszczalne jest zawarcie ugody, regulowanej przepisami artykułów 114-122 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jest to alternatywna forma załatwienia sprawy administracyjnej, zmierzająca do zaoszczędzenia czasu i środków zarówno stron postępowania jak i organów administracji publicznej. więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości. Kiedy przysługuje zwrot wywłaszczonej nieruchomości? 08/12/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości. Kiedy przysługuje zwrot wywłaszczonej nieruchomości?

  Wywłaszczenie następuje na konkretny cel publiczny i za odszkodowaniem. W razie zmiany celu lub gdy nieruchomość stanie się zbędna dla jego dokonania, poprzedniemu właścicielowi przysługuje roszczenie o zwrot nieruchomości. Musi jednak oddać wartość odszkodowania za wywłaszczenie. więcej >>

 • Dowody w postępowaniu administracyjnym 07/12/2011

  Dowody w postępowaniu administracyjnym

  Kwestia dowodów jest równie istotna w postępowaniu karnym, cywilnym, co administracyjnym, zmierzającym do wydania decyzji przez organ. Zagadnienia dotyczące dowodów zostały uregulowane w artykułach 75-88a Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a doprecyzowane przez poglądy doktryny i orzecznictwo. Postępowanie dowodowe rządzi się określonymi regułami, determinującymi konkretne przedsięwzięcia organu administracji publicznej. więcej >>

 • Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej 29/11/2011

  Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej

  Zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa spełniającej przesłanki określone w pierwotnym prawie europejskim, określane mianem pomocy publicznej, reguluje krajowa ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. więcej >>

 • Rzecznik Praw Pacjenta jako instytucja ochrony uprawnień gwarantowanych ustawowo 28/11/2011

  Rzecznik Praw Pacjenta jako instytucja ochrony uprawnień gwarantowanych ustawowo

  Ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku uregulowane zostały nie tylko prawa przysługujące pacjentowi, ale też instrument ich egzekwowania – Rzecznik Praw Pacjenta. Przepisy określają równocześnie tryb postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów i ewentualne kary pieniężne, których stosowanie pozostaje w gestii Rzecznika. więcej >>

 • Pomoc <em>de minimis </em>z tytułu jednorazowej amortyzacji środka trwałego 18/11/2011

  Pomoc de minimis z tytułu jednorazowej amortyzacji środka trwałego

  Pomoc de minimis zalicza się do kategorii pomocy publicznej. Jej podstawowe założenie stanowi fakt, iż pomoc ta jest wsparciem o niewielkich rozmiarach, które nie powodują zakłóceń konkurencji na rynku. Jest to zgodne z zasadą prawa rzymskiego „de minimis non curat lex”, co tłumaczy się jako „prawo nie troszczy się o szczegóły”. więcej >>

 • Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 18/11/2011

  Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  Często w powszechnym języku używamy sformułowania, że ktoś ma koncesje na alkohol. Jednak na gruncie prawa nie jest to stwierdzenie poprawne i może wprowadzić w błąd. Bowiem sprzedaż alkoholu wymaga zezwolenia. Jest to pojęcie zgoła inne niż pojęcie koncesji. Artykuł ma na celu przybliżyć kwestię cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje EURO 2012 14/11/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje EURO 2012

  Przygotowanie finału Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie wymaga, ze względu na jego nadzwyczajny charakter, szczególnej dbałości w godzeniu interesów powszechnego z prywatnym. Temu zadaniu próbował sprostać ustawodawca w tzw. specustawie EURO2012. więcej >>

 • 08/11/2011

  Zaświadczenie o pomocy de minimis

  Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, „podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”. więcej >>

 • Jakie uprawnienia strony wynikają z zasady jawności postępowania administracyjnego? 31/10/2011

  Jakie uprawnienia strony wynikają z zasady jawności postępowania administracyjnego?

  Regulacje zawarte w artykułach 73 i 74 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (zwany dalej: KPA) ustanawiają zasadę jawności i udziału strony w postępowaniu prowadzonym przez organ administracyjny. Uprawnienia strony wypływające z powyższej zasady nie mają charakteru bezwzględnego. Ustawa wskazuje w jakich okolicznościach strona postępowania ma ograniczony dostęp do akt sprawy. więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości. Postępowanie wywłaszczeniowe 27/10/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości. Postępowanie wywłaszczeniowe

  Wywłaszczenie jest instytucją wyjątkową, a zarazem niezbędną dla państwa do prawidłowego wypełniania swoich funkcji. W demokratycznym państwie prawa każdy władczy dotyk, zwłaszcza w tak czuły punkt podmiotu jak indywidualne prawo własności, nie może następować bez dostatecznych gwarancji procesowych. więcej >>

 • Odmowa wydania i cofnięcie pozwolenia na broń 11/10/2011

  Odmowa wydania i cofnięcie pozwolenia na broń

  Generalną zasadą obowiązującą na terenie RP jest, iż broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej. więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości. Co i kiedy może być wywłaszczone? 11/10/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości. Co i kiedy może być wywłaszczone?

  Wywłaszczenie jest nadal i zawsze tematem aktualnym. Ciągły rozwój infrastruktury daje o sobie znać nieustającym ścieraniem się interesów publicznego z prywatnym. Na straży prawa własności z jednej, a możliwości urzeczywistnienia celów publicznych z drugiej strony stoją odpowiednie regulacje prawne, a w nich ścisła procedura i prawo do odszkodowania. więcej >>

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w ogólności cz. 2 08/09/2011

  Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w ogólności cz. 2

  W pierwszej części artykułu Autor opisał zawartość wniosku o pozwolenie na budowę oraz kto i gdzie może taki wniosek wnieść. W drugiej części artykułu wskazane będzie jak wygląda procedura uzyskania decyzji umożliwiającej wybudowanie obiektu oraz co robi właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydanie właściwej decyzji. więcej >>

 • Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 08/09/2011

  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

  Często w mediach spotykamy się z nazwą jednostki „Prokuratoria Generalna”. Jest ona bardzo ważna z punktu widzenia prawa procesowego. Jest to jednostka, która stoi na straży ochrony interesu prawnego Skarbu Państwa. Czym jest i jaka jest jej struktura? więcej >>

 • Sądowe postępowanie cywilne a inne rodzaje postępowań 02/09/2011

  Sądowe postępowanie cywilne a inne rodzaje postępowań

  Postępowanie cywilne jest jednym z rodzajów postępowań, jakie przewiduje polski system prawny. Często postępowania mają ze sobą związek lub w trakcie jednego z nich należy odnieść się do innego. Związki między postępowaniami są więc bardzo ważne. Jakie relacje istnieją między nimi? więcej >>

 • Zmiana nazwiska 02/09/2011

  Zmiana nazwiska

  Ludzie stają się coraz bardziej anonimowi przez nadawane im kolejno numery. Oprócz tych identyfikujących nas w państwowych rejestrach, otrzymujemy kolejne numery w szkołach, na uczelniach, w miejscach pracy. Tym, co wydaje się najbardziej indywidualnym oznaczeniem jednostki jest jej imię i nazwisko. Kwestię zmiany podstawowego określenia danej osoby szczegółowo reguluje Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414). więcej >>

 • Pełnomocnictwo w ogólnym postępowaniu administracyjnym 16/03/2011

  Pełnomocnictwo w ogólnym postępowaniu administracyjnym

  Tak jak w postępowaniu cywilnym, tak też w ogólnym postępowaniu administracyjnym, strona ma możliwość ustanowienie zastępstwa procesowego. Choć instytucja ta, w każdej z przytoczonych procedur, uregulowana została w sposób odmienny, to bez wahania można stwierdzić, że sprowadza się ona do tego samego celu – do reprezentacji mocodawcy przy dokonywaniu określonych czynności procesowych. więcej >>

 • Opłaty i koszty w postępowaniu administracyjnym 06/12/2010

  Opłaty i koszty w postępowaniu administracyjnym

  Zagadnienia związane z pobieraniem opłat administracyjnych czy orzekaniem wysokości kosztów postępowania mają wymiar niezwykle praktyczny, zarówno dla przedsiębiorców jak i pozostałych osób fizycznych. Formalna czynność jaką jest uiszczenie opłat decyduje między innymi o podjęciu i prowadzeniu czynności postępowania administracyjnego. Regulacje związane z tą materią zostały umieszczone w dziale IX Kodeksu postępowania administracyjnego. więcej >>

 • Ponaglenie jako środek prawny służący zdyscyplinowaniu działania organu podatkowego 04/12/2010

  Ponaglenie jako środek prawny służący zdyscyplinowaniu działania organu podatkowego

  Ponaglenie jest instytucją prawną uregulowaną w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926). Przepis art.125 §1 Ordynacji podatkowej nakłada na organy podatkowe obowiązek działania w sprawie wnikliwie i szybko. Powinny one posługiwać się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy. Nieprzestrzeganie tego obowiązku przez organ podatkowy powoduje, że strona ma prawo wniesienia swego rodzaju “skargi” na nieterminowość załatwienia sprawy przez organ podatkowy, ponieważ ten środek prawny służy stronie postępowania w przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie lub w terminie ustalonym na podstawie art.140 Ordynacji podatkowej. <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->   więcej >>

 • Rozbiórka - warunki i tryb postępowania 15/11/2010

  Rozbiórka - warunki i tryb postępowania

  Charakterystycznym rodzajem robót budowlanych jest rozbiórka. Polski Ustawodawca unormował przepisy jej dotyczące w Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1997 (Dz. U. 2010, nr 121, poz. 809). Szczegółowe przepisy, które stanowią niejako uzupełnienie ustawy zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Na początek istnieje potrzeba wskazania na czym rozbiórka polega. Nie istnieje legalna definicja budowy, jednak jak wynika z art. 3 pkt. 7 rozbiórka, obok przebudowy, montażu i remoncie stanowi rodzaj robót budowlanych. W doktrynie rozbiórka, polega na demontażu, pewnego rodzaju usunięcia określonego obiektu z miejsca, w którym został on wzniesiony. więcej >>

 • Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty nieobjęte drogą postępowania administracyjnego 12/11/2010

  Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty nieobjęte drogą postępowania administracyjnego

  Ustawodawca normując możliwość wdrożenia postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym postanowił uregulować bardzo szeroko zakres spraw, mogących być przedmiotem tej procedury sądowej. Zgodnie bowiem z art. 3 § 2 p.p.s.a. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym mogą być zaskarżane zarówno akty podjęte w postępowaniu administracyjnym jak i akty nim nie objęte. więcej >>

 • Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty podjęte w postępowaniu administracyjnym 12/11/2010

  Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty podjęte w postępowaniu administracyjnym

  Możliwość wdrożenia postępowania sądowoadministracyjnego w celu kontroli prawidłowości wydania danego aktu podjętego w postępowaniu administracyjnym (decyzja, postanowienie oraz bezczynność) obwarowane jest szeregiem ograniczeń, do których należy przede wszystkim zaliczyć legitymację strony do złożenia skargi oraz tak zwaną przesłankę dopuszczalności, która stanowi temat niniejszych rozważań. więcej >>

 • Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 12/11/2010

  Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

  Artykuł 52 § 1 ab initio Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiąc, iż skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, w jasny sposób rozstrzyga jaka zależność istnieje pomiędzy zażaleniem, odwołaniem i wnioskiem o ponowne rozpatrzenia sprawy (art. 52 § 2 p.p.s.a.) a zaskarżeniem danego aktu. Kwestią otwartą, biorąc pod uwagę jego brzmienie pozostaje zaś relacja pomiędzy wdrożeniem trybów nadzwyczajnych uregulowanych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego a dopuszczalnością skargi. więcej >>

 • Formalne wymagania wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 12/11/2010

  Formalne wymagania wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

  Ustawodawca przyznając danemu podmiotowi legitymację do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego według warunków jej dopuszczalności, obarcza go jednocześnie obowiązkiem spełnienia określonych wymagań. Do wymagań formalnych skargi, potrzebnych do jej skutecznego złożenia zalicza się wymagania dotyczące: 1) treści i formy skargi; 2) terminu do wniesienia skargi; 3) trybu wniesienia skargi; 4) uiszczenia odpowiedniego wpisu do skargi. więcej >>

 • Ochrona indywidualnego interesu prawnego jako podstawa legitymacji jednostki do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 11/11/2010

  Ochrona indywidualnego interesu prawnego jako podstawa legitymacji jednostki do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

  Legitymacja do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czyli mówiąc potocznie uprawnienie przyznane danemu podmiotowi, kreujące u niego możliwość wystąpienia przed sądem administracyjnym w roli podmiotu wszczynającego postępowanie, jest zawsze bezpośrednio związana z istnieniem jednego z ustawowo określonych stanów. Stany te, zwane w doktrynie konstrukcjami legitymacji zostały pośrednio określone w art. 50 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) oraz w ustawach szczególnych. więcej >>

 • Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2009 r. sygn. akt I OSK 91/09 29/10/2010

  Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2009 r. sygn. akt I OSK 91/09

  Z wyroku NSA wypływa przełomowa teza pozwalająca uznać za stronę postępowania podziałowego także właściciela działek sąsiadujących z nieruchomością będącą przedmiotem postępowania. więcej >>

 • Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu administracyjnym 26/10/2010

  Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu administracyjnym

  Zeznania świadków stanowią jeden z najczęściej powoływanych (obok dokumentów) dowodów w postępowaniu administracyjnym. Zasada równej mocy środków dowodowych stanowi, że z reguły organ ustalający stan faktyczny danej sprawy nie jest ograniczony co do rodzaju dowodów, którym należy przyznać pierwszeństwo. Potocznie zaś, zeznania świadków niekiedy bywają odbierane jako mniej pewne, ze względu na ich subiektywny charakter. Warto jest przeanalizować jakie obowiązki a jakie prawa przysługują świadkom. więcej >>

 • Strona w postępowaniu podziałowym w orzecznictwie NSA 24/10/2010

  Strona w postępowaniu podziałowym w orzecznictwie NSA

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości przeznaczonej na cele działalności gospodarczej 20/10/2010

  Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości przeznaczonej na cele działalności gospodarczej

  Mogłoby się wydawać, że prawo prywatne osiągnęło już taki poziom, iż fakt władania nieruchomością jest jedynym obok norm dobrosąsiedzkich warunkiem ku dopuszczalności dokonywania zmian w jej obrębie. Takie stwierdzenie, choć wielu przychodzące z łatwością, nie jest nawet w najmniejszym stopniu prawdziwe. Wynika to między innymi z istnienia wielu istotnych ograniczeń wprowadzonych różnorodnymi instytucjami prawa publicznego. Ograniczenia te dotyczą między innymi prawa budowlanego oraz istotnej z punktu widzenia niniejszego artykułu, kwestii wycinki drzew i krzewów. więcej >>

 • Fikcje doręczenia oraz doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym 20/10/2010

  Fikcje doręczenia oraz doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym

  Doręczenie z punktu widzenia stron postępowania administracyjnego jest jedną z najistotniejszych instytucji procesowego prawa publicznego. Gdyż, to właśnie od chwili doręczenia (czyli dostarczenia pisma do adresata) biegną terminy procesowe lub materialne, następuje związanie decyzją lub postanowieniem czy też możliwe jest podjęcie środków dyscyplinujących lub egzekucyjnych. więcej >>

 • Odwołanie od decyzji, czyli co zrobić, gdy nie zgadzamy się urzędnikiem 15/10/2010

  Odwołanie od decyzji, czyli co zrobić, gdy nie zgadzamy się urzędnikiem

  Odwołanie może uchronić nas przed skutkami błędnej decyzji urzędników. Kto je rozpatruje, ile mamy czasu na jego złożenie i co w efekcie możemy uzyskać? więcej >>

 • Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym przed organem II instancji 13/10/2010

  Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym przed organem II instancji

  Zgodnie z art. 15 k.p.a., w swojej treści potwierdzającym regułę naczelną zawartą w art. 78 Konstytucji RP, postępowanie przed organami administracyjnymi co do zasady jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że dana sprawa administracyjna może zostać dwukrotnie rozpoznana i rozstrzygnięta - początkowo w I instancji, a później, z woli podmiotu odwołującego się, w II instancji. Aby wola tego podmiotu nie była zachwiana wątpliwościami co do opłacalności odwołania, ustawodawca w art. 139 k.p.a. wprowadził instytucję zakazu reformationis in peius (zakazu orzekania na niekorzyść), która stanowi jedną z podstawowych zasad, rządzących postępowaniem w II instancji. więcej >>

 • Środki odwoławcze – gdy kwestionujemy rozstrzygnięcia urzędnika 12/10/2010

  Środki odwoławcze – gdy kwestionujemy rozstrzygnięcia urzędnika

  Odwołanie, wniosek o wznowienie postępowania i zażalenie to narzędzie, które możemy wykorzystać do kwestionowania niekorzystnego dla nas rozstrzygnięcia organu administracji. więcej >>