Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: postępowanie cywilne

Artykuły

 • Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania nałożonego w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy 20/11/2014

  Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania nałożonego w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy

  Co do zasady w postępowaniu cywilnym niewykonanie zobowiązania nałożonego przez sąd (odmowa przedstawienia przez stronę dowodów lub brak wykonania konkretnego zarządzenia) wywołuje wyłącznie określone ujemne następstwa procesowe. więcej >>

 • Zasada związania sądu żądaniem powoda 09/09/2014

  Zasada związania sądu żądaniem powoda

  Zgodnie z art. 321 kodeksu postępowania cywilnego sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie.  więcej >>

 • Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych 04/09/2014

  Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych

  W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. więcej >>

 • Poufność postępowania mediacyjnego 11/07/2014

  Poufność postępowania mediacyjnego

  Zgodnie z art. 9 kodeksu postępowania cywilnego rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Podstawową zasadą postępowania mediacyjnego jest jego poufność.  więcej >>

 • Odpowiedź na apelację w postępowaniu cywilnym 20/03/2014

  Odpowiedź na apelację w postępowaniu cywilnym

  Zgodnie z art. 372 kodeksu postępowania cywilnego strona może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji.   więcej >>

 • Sprzeciw od nakazu zapłaty w cywilnym postępowaniu upominawczym 06/03/2014

  Sprzeciw od nakazu zapłaty w cywilnym postępowaniu upominawczym

  W przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, pozwanemu w świetle postanowień kodeksu postępowania cywilnego przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu.  więcej >>

 • Obowiązek zwrotu kosztów niezbędnych do celowego prowadzenia procesu.  20/02/2014

  Obowiązek zwrotu kosztów niezbędnych do celowego prowadzenia procesu. 

  Zgodnie z art. 101 kodeksu postępowania cywilnego pozwanemu należy się zwrot kosztów procesu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał on powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. więcej >>

 • Zgłoszenie zastrzeżeń jako środek usuwania uchybień w toku postępowania cywilnego.  08/01/2014

  Zgłoszenie zastrzeżeń jako środek usuwania uchybień w toku postępowania cywilnego. 

  Proces cywilny stanowi szereg sformalizowanych czynności procesowych, dokonywanych przez sąd oraz strony postępowania. W praktyce nierzadko zdarza się, iż poszczególne czynności są dotknięte różnego rodzaju błędami proceduralnymi.  więcej >>

 • Uznanie powództwa jako przejaw aktywności pozwanego w postępowaniu cywilnym.  02/01/2014

  Uznanie powództwa jako przejaw aktywności pozwanego w postępowaniu cywilnym. 

  W postępowaniu cywilnym okoliczności faktyczne nie zawsze pozwalają na uzyskanie korzystnego dla pozwanego rozstrzygnięcia tj. oddalenia lub odrzucenia powództwa. Uznanie powództwa to oświadczenie pozwanego potwierdzające zasadność powództwa, w szczególności okoliczności faktyczne wskazane przez powoda.  więcej >>

 • Właściwość miejscowa sądu w postępowaniu cywilnym 30/09/2013

  Właściwość miejscowa sądu w postępowaniu cywilnym

  Pierwszym pismem procesowym w sprawie jest pozew. Jednakże trzeba wiedzieć, do którego sądu należy skierować pozew. Problematyka terytorialnego zakresu kompetencyjnego sądów jest określana jako właściwość miejscowa.  Ażeby ustalić sąd miejscowo właściwy do rozpoznania danej sprawy należy prześledzić przepisy art. 27 – 42 k.p.c. więcej >>

 • Zwolnienie od kosztów sądowych w postaci opłaty z mocy ustawy 30/09/2013

  Zwolnienie od kosztów sądowych w postaci opłaty z mocy ustawy

  Strona może być zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych z mocy ustawy jak i z mocy postanowienia sądu. Zwolnienie od ponoszenia kosztów z mocy ustawy może być całkowite lub częściowe. Ponadto zwolnienie od kosztów sądowych może być podmiotowe, przedmiotowe lub podmiotowo – przedmiotowe. Problematykę tę reguluje ustawa z dnia 28 czerwca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. więcej >>

 • Kto może być świadkiem w postępowaniu cywilnym? 26/09/2013

  Kto może być świadkiem w postępowaniu cywilnym?

  Dowód z przesłuchania świadka w postępowaniu cywilnym jest jednym z najczęściej wykorzystywanych dowodów. Z tych względów warto wiedzieć kto może być świadkiem w postępowaniu cywilnym. więcej >>

 • Prokurator w postępowaniu cywilnym 26/09/2013

  Prokurator w postępowaniu cywilnym

  Prokurator jest oskarżycielem publicznych w sprawach karnych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że prokurator może także odgrywać swoją rolę w postępowaniu cywilnym. Kiedy i jak prokurator może działać w procesie cywilnym? więcej >>

 • Ogólne warunki pisma procesowego w postępowaniu cywilnym 24/09/2013

  Ogólne warunki pisma procesowego w postępowaniu cywilnym

  Czynności procesowe w postępowaniu cywilnym muszą być dokonane w przepisanej formie, miejscu i czasie. Z tych względów bardzo ważne jest, aby wiedzieć jakie są ogólne warunki pism procesowych składanych przez uczestników w postępowaniu cywilnym. więcej >>

 • Zdolność prawna osób fizycznych–cz. 1 19/09/2013

  Zdolność prawna osób fizycznych–cz. 1

  Co to jest zdolność prawna? Czy wszystkie osoby fizyczne mają zdolność prawną? Od kiedy do kiedy człowiek ma zdolność prawną. Odpowiedzi na te pytania poniżej. więcej >>

 • Zdolność prawna osób fizycznych – cz. 2 19/09/2013

  Zdolność prawna osób fizycznych – cz. 2

  Co to jest zdolność prawna? Czy wszystkie osoby fizyczne mają zdolność prawną? Od kiedy do kiedy człowiek ma zdolność prawną. Odpowiedzi na te pytania poniżej. więcej >>

 • Czy zawsze wszystkie fakty w postępowaniu cywilnym trzeba udowodnić? 17/09/2013

  Czy zawsze wszystkie fakty w postępowaniu cywilnym trzeba udowodnić?

  Strona, która powołuje się w procesie na określone fakty zobowiązana jest je udowodnić (art. 6 k.c., art. 3 k.p.c. i art. 232 k.p.c.). Czy jednak zawsze trzeba udowodnić konkretne fakty? Czy są jakieś odstępstwa od tej ogólnej zasady? więcej >>

 • Koszty sądowe w sprawach cywilnych 16/09/2013

  Koszty sądowe w sprawach cywilnych

  Z postępowaniem cywilnym wiążą się nieodzownie koszty postępowania w sprawach cywilnych, na które składają się koszty sądowe, koszty związane z działaniem pełnomocnika, koszty związane z działaniem uczestnika oraz koszty związane z mediacją. Istotne jest, aby wiedzieć jakie są koszty sądowe oraz jak ustala się ich wysokość. więcej >>

 • Wniosek o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. 08/08/2013

  Wniosek o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

  Zgodnie z art. 730 kodeksu postępowania cywilnego w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. więcej >>

 • Zasada równości stron w postępowaniu cywilnym 07/03/2013

  Zasada równości stron w postępowaniu cywilnym

  Zasada równości stron w postępowaniu cywilnym jest jedną z naczelnych zasad procesowych. Jest ona zagwarantowana w samym kodeksie postępowania cywilnego, jednak jej fundamenty można odnaleźć już w uregulowaniach Konstytucyjnych. Jest zagwarantowana także w regulacji prawa międzynarodowego. Na czym polega i jak zagwarantowana jest zasada równości w polskim postępowaniu cywilnym? więcej >>

 • Zasada formalizmu procesowego w postępowaniu cywilnym 05/03/2013

  Zasada formalizmu procesowego w postępowaniu cywilnym

  W postępowaniu cywilnym obowiązuje szereg zasad procesowych. Jedną z nich jest zasada formalizmu procesowego. Choć nie jest ona wprost wyodrębniona w kodeksie postępowania cywilnego, to jej odzwierciedlenie występuje w wielu instytucjach i regulacjach tego aktu prawnego. Czym jest i na czym polega zasada formalizmu procesowego? więcej >>

 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, cz. II 09/08/2012

  Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, cz. II

  W poprzedniej części artykułu opisano przypadki zawieszenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa oraz postanowienia sądu. Druga część artykułu poświęcona jest zawieszeniu postępowania egzekucyjnego z mocy postanowienia organu egzekucyjnego, czyli sytuacji, która najczęściej występuje w praktyce. Ponadto pokrótce zostaną omówione działania poprzedzające zawieszenie postępowania. więcej >>

 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, cz. I 07/08/2012

  Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, cz. I

  Z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego mamy do czynienia wtedy, kiedy ustawa wyraźnie o tym stanowi. Niemniej jednak, sam ustawodawca jest w tym przedmiocie niekonsekwentny, bowiem posługuje się zarówno terminem „zawieszenie postępowania egzekucyjnego”, jak i „zawieszenie egzekucji”. Na wstępie należy zaznaczyć, że jedynie pierwsze sformułowanie jest prawidłowe. więcej >>

 • Połączenie spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, czyli jak ograniczyć ilość toczących się procesów 30/07/2012

  Połączenie spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, czyli jak ograniczyć ilość toczących się procesów

  Każdy proces sądowy wiąże się dla jego uczestników z szeregiem niedogodności: stawiennictwo na rozprawach, koszty sądowe, stres. Ilość spraw toczących się w sądzie może jednak zostać ograniczona – zgodnie z art. 219 k.p.c. sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub rozpoznania i rozstrzygnięcia, jeżeli są one ze sobą w związku lub mogły być objęte jednym pozwem. Aby z tej możliwości skorzystać, musi zostać spełnionych kilka przesłanek. więcej >>

 • Przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego 24/05/2012

  Przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego

  Pomimo dążenia do szybkiego rozstrzygnięcia sprawy cywilnej, czasami występują sytuacje, które powodują zawieszenie postępowania. Są to zarówno kwestie zdarzeń losowych, związane z prejudycjalnością i toczącymi się równolegle innymi postępowaniami, jak i spowodowane działaniami – lub biernością - samych stron stosunku prawnego. więcej >>

 • Apelacja w postępowaniu cywilnym - wymogi 07/05/2012

  Apelacja w postępowaniu cywilnym - wymogi

  Apelacja to zwyczajny środek zaskarżenia przysługujący od wszystkich orzeczeń co do istoty sprawy wydanych przez sąd pierwszej instancji. Apelacją zaskarżone mogą być zatem wyroki  oraz postanowienia co do istoty sprawy wydane w postępowaniu nieprocesowym. więcej >>

 • Postępowanie pojednawcze 20/04/2012

  Postępowanie pojednawcze

  Zgodnie z treścią art. 10 Kodeksu Postępowania Cywilnego, sąd powinien dążyć do ugodowego załatwienia spraw, jeżeli jest to tylko dopuszczalne. Pojednania jeszcze przed wniesieniem pozwu możliwe jest w tak zwanym postępowaniu pojednawczym, którego celem jest załatwienie spornej kwestii w drodze zawarcia przez strony ugody, zatwierdzonej następnie przez sąd. więcej >>

 • Postępowanie nakazowe. 05/03/2012

  Postępowanie nakazowe.

  Postępowanie nakazowe jest jednym z unormowanych przez Kodeks postępowania cywilnego postępowań odrębnych. Oznacza to, iż postępowanie takie toczy się co do zasady według norm dotyczących postępowania zwykłego, z uwzględnieniem przepisów szczególnych odnoszących się tylko do tego rodzaju postępowania. Głównymi celami postępowania nakazowego jest ograniczenie postępowania dowodowego, a przez to skrócenie całego procesu. więcej >>

 • Zwolnienie osoby fizycznej od kosztów postępowania sądowego     w postępowaniu cywilnym 01/03/2012

  Zwolnienie osoby fizycznej od kosztów postępowania sądowego w postępowaniu cywilnym

  Problematykę kosztów sądowych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: ukswsc). Koszty sądowe to opłaty sądowe, czyli opłata i opłata kancelaryjna oraz wydatki. Przykładowo, powód wnoszący pozew zobowiązany jest uiścić opłatę od pozwu. Jakie należy spełnić przesłanki i co należy zrobić, aby zostać zwolnionym od kosztów sądowych? więcej >>

 • Przebieg rozprawy przed sądem cywilnym 27/02/2012

  Przebieg rozprawy przed sądem cywilnym

  Rozprawa to jawne posiedzenie składu orzekającego przeznaczone co do zasady do merytorycznego rozpoznania sprawy. Wyjątkowo może ona zostać ograniczona do załatwienia zagadnień formalnych czy wstępnych. Zasady rządzące rozprawą to ustność, jawność i bezpośredniość. więcej >>

 • Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym – cz. 2 24/02/2012

  Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym – cz. 2

  Kodeks postępowania cywilnego w przepisach art. 310-315 reguluje instytucję zabezpieczenia dowodów w postępowaniu cywilnym. Instytucja ta służy zapobieżeniu sytuacjom, w których przeprowadzenie dowodu może stać się niemożliwe lub zbyt utrudnione. więcej >>

 • Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym – cz. 1 23/02/2012

  Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym – cz. 1

  Kodeks postępowania cywilnego w przepisach art. 310-315 reguluje instytucję zabezpieczenia dowodów w postępowaniu cywilnym. Instytucja ta służy zapobieżeniu sytuacjom, w których przeprowadzenie dowodu może stać się niemożliwe lub zbyt utrudnione. więcej >>

 • Opłaty w postępowaniu cywilnym 22/02/2012

  Opłaty w postępowaniu cywilnym

  Opłata oprócz wydatków to część kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym. Pismo kierowane do sądu podlega opłacie, jeśli przepis prawa tak stanowi. Kiedy trzeba ją uiścić? Jakie są rodzaje opłat i jak wyliczyć jej wysokość? Na te pytania odpowiedź znajdzie się w artykule. więcej >>

 • Współuczestnictwo w procesie cywilnym 20/02/2012

  Współuczestnictwo w procesie cywilnym

  Proces cywilny jest postępowaniem dwustronnym, nie oznacza to jednak, iż po każdej ze stron mamy do czynienie z wyłącznie jednym podmiotem. W postępowaniu cywilnym niezmiernie często po stronie powoda jak i pozwanego występuje więcej niż jeden podmiot. Zwykło się wtedy mówić o współuczestnictwie procesowym. Potencjalni uczestnicy postępowania procesowego mogą mieć wątpliwości jakie przesłanki muszą być spełnione, aby móc mówić o współuczestnictwie, jakie są rodzaje współuczestnictwa i - co najistotniejsze - jakie skutki prawne dla stron niesie ze sobą zastosowanie omawianej instytucji. więcej >>

 • Terminy procesowe według kodeksu postępowania cywilnego – część II 07/02/2012

  Terminy procesowe według kodeksu postępowania cywilnego – część II

  Dla przestrzegania terminów niezbędna jest umiejętność ich prawidłowego obliczania. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, podstawą do obliczania terminów procesowych są przepisy  prawa cywilnego. W niektórych sytuacjach niezbędne, z punktu widzenia strony, jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Obwarowane jest to jednak określonymi przesłankami. więcej >>

 • Terminy procesowe według kodeksu postępowania cywilnego – część I 06/02/2012

  Terminy procesowe według kodeksu postępowania cywilnego – część I

  Pojęcie „terminu”, z punktu widzenia prawa, może mieć dwojakie znaczenie. Z jednej strony jest to określony moment w czasie (np. 15 kwietnia 2012r.), z drugiej zaś określony okres czasu, który ma swój początek i koniec (np. 14 dni). Instytucja ta podlega wewnętrznemu podziałowi, dlatego też niedochowanie terminu może nieść za sobą różnorakie skutki. więcej >>

 • Wyrok w postępowaniu cywilnym – część II 03/02/2012

  Wyrok w postępowaniu cywilnym – część II

  Wyrok w postępowaniu cywilnym składa się z sentencji oraz uzasadnienia (jeżeli jest w danej sprawie sporządzane). Sentencja zaś składa się z części wstępnej i rozstrzygnięcia. więcej >>

 • Wyrok w postępowaniu cywilnym – część I 02/02/2012

  Wyrok w postępowaniu cywilnym – część I

  Wyrok w postępowaniu cywilnym jest orzeczeniem merytorycznym, wydanym na podstawie stanu rzeczy, który istnieje w chwili zamknięcia rozprawy i został ustalony zgodnie z prawdą obiektywną, po zastosowaniu do niego obowiązującego prawa. W postępowaniu nieprocesowym zamiast wyroków wydawane są postanowienia orzekające co do istoty sprawy. więcej >>

 • Niemożność bycia świadkiem w postępowaniu cywilnym 10/01/2012

  Niemożność bycia świadkiem w postępowaniu cywilnym

  Kodeks postępowania cywilnego przewiduje ograniczenia w przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadków, w postaci niemożności bycia świadkiem, prawa odmowy zeznań oraz prawa odmowy odpowiedzi na pytanie. Niemożność bycia świadkiem jest ograniczeniem podmiotowym, które z reguły ma charakter bezwzględny – jest to wyłączenie z mocy prawa i nie ma znaczenia wola osób, które miałyby być przesłuchane w charakterze świadka, ani np. stron procesowych. więcej >>

 • Działanie kuratora sądowego przy zawieraniu ugody sądowej. 05/01/2012

  Działanie kuratora sądowego przy zawieraniu ugody sądowej.

  Zgodnie z art. 143 k. p. c. jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający. Powyższa regulacja wynika z zasady jawności postępowania, wówczas gdy miejsce pobytu przeciwnika procesowego nie jest znane musi mieć on prawo do obrony swoich praw przed sądem. Należy zastanowić się czy ustanowiony dla danej osoby kurator sądowy ma kompetencje do zawarcia ugody sądowej w jej imieniu? W doktrynie nie ma jednolitego stanowiska dotyczącego tego problemu. więcej >>

 • Zdolność procesowa osób fizycznych              w procesie cywilnym 02/01/2012

  Zdolność procesowa osób fizycznych w procesie cywilnym

  Strona w procesie cywilnym ma trzy przymioty: zdolność sądową, zdolność procesową i legitymację procesową. Czym jest zdolność procesowa i kto ją ma? więcej >>

 • Zdolność sądowa osób fizycznych w procesie cywilnym 30/12/2011

  Zdolność sądowa osób fizycznych w procesie cywilnym

  Strona w procesie cywilnym ma trzy przymioty: zdolność sądową, zdolność procesową i legitymację procesową. Czym jest zdolność sądowa i kto ją ma? więcej >>

 • Przesłanki cofnięcia pozwu oraz jego skutki 15/12/2011

  Przesłanki cofnięcia pozwu oraz jego skutki

  Niekiedy już po wytoczeniu powództwa powód - z różnych przyczyn - odstępuje od zamiaru dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego. W szczególności może zdarzyć się tak, że pozwany zaspokoi roszczenia powoda już po złożeniu pozwu. Nie można wykluczyć i takiej sytuacji, że powód uzmysłowi sobie, iż wbrew jego przeświadczeniu, sformułowane przezeń żądanie nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawnych. W tych i w wielu innych sytuacjach powód może skorzystać z instytucji przewidzianej w przepisie art. 203 k.p.c. i złożyć oświadczenie o cofnięciu pozwu. więcej >>

 • Pozew – co powinno zawierać takie pismo? 12/12/2011

  Pozew – co powinno zawierać takie pismo?

  Pozew jest pierwszym pismem procesowym w sprawie, dzięki któremu strona wszczyna proces. Pozew wnosi się do sądu, który jest miejscowo i rzeczowo właściwy dla rozpoznania danej sprawy (A. Zieliński [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, (red.) A. Zieliński, Warszawa 2011, art. 187 k.p.c., Legalis). W związku z tym, że jest to pierwsze pismo wszczynające proces należy wiedzieć jak je prawidłowo sporządzić. więcej >>

 • Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym. Osoba pełnomocnika, udzielenie pełnomocnictwa, rodzaje pełnomocnictwa, zakres pełnomocnictwa cz. 2 09/12/2011

  Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym. Osoba pełnomocnika, udzielenie pełnomocnictwa, rodzaje pełnomocnictwa, zakres pełnomocnictwa cz. 2

  Strony i organ stron w postępowaniu cywilnym mogą działać przed sądem zarówno osobiście jak i przez pełnomocników (art. 86 Kodeksu postępowania cywilnego). Stroną jest osoba fizyczna posiadająca zdolność procesową, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność procesową, osoby prawne, organizacje społeczne dopuszczone do działania w postępowaniu cywilnym, interwenienci, uczestnicy postępowania nieprocesowego i egzekucyjnego (A. Zieliński [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, (red.) A. Zieliński, Warszawa 2011, art. 86 k.p.c., Legalis). więcej >>

 • Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym. Osoba pełnomocnika, udzielenie pełnomocnictwa, rodzaje pełnomocnictwa, zakres pełnomocnictwa cz. 1 15/11/2011

  Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym. Osoba pełnomocnika, udzielenie pełnomocnictwa, rodzaje pełnomocnictwa, zakres pełnomocnictwa cz. 1

  Strony i organy stron w postępowaniu cywilnym mogą działać przed sądem zarówno osobiście jak i przez pełnomocników (art. 86 Kodeksu postępowania cywilnego). Stroną jest osoba fizyczna posiadająca zdolność procesową, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność procesową, osoby prawne, organizacje społeczne dopuszczone do działania w postępowaniu cywilnym, interwenienci, uczestnicy postępowania nieprocesowego i egzekucyjnego (A. Zieliński [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, (red.) A. Zieliński, Warszawa 2011, art. 86 k.p.c., Legalis). więcej >>

 • Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 08/09/2011

  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

  Często w mediach spotykamy się z nazwą jednostki „Prokuratoria Generalna”. Jest ona bardzo ważna z punktu widzenia prawa procesowego. Jest to jednostka, która stoi na straży ochrony interesu prawnego Skarbu Państwa. Czym jest i jaka jest jej struktura? więcej >>

 • Sądowe postępowanie cywilne a inne rodzaje postępowań 02/09/2011

  Sądowe postępowanie cywilne a inne rodzaje postępowań

  Postępowanie cywilne jest jednym z rodzajów postępowań, jakie przewiduje polski system prawny. Często postępowania mają ze sobą związek lub w trakcie jednego z nich należy odnieść się do innego. Związki między postępowaniami są więc bardzo ważne. Jakie relacje istnieją między nimi? więcej >>

 • Koszty postępowania cywilnego a koszty sądowe 23/08/2011

  Koszty postępowania cywilnego a koszty sądowe

  Często nomenklatura prawna bywa skomplikowana. Koszty, jakie ponoszą strony podczas postępowania, są bardzo ważnym elementem praktyki. Prawo zakreśla granice ponoszenia kosztów i ich zakreślenia. Regulują to ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz przepisy kodeksu postępowania cywilnego. więcej >>

 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 11/08/2011

  Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

  Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem traktowana jest jako quasi – środek zaskarżenia. Jest bowiem zbliżona do środków zaskarżenia. Stanowi ona środek kontroli legalności orzeczeń. Kiedy można z niej skorzystać i jakie niesie skutki? więcej >>

 • Skarga kasacyjna 29/07/2011

  Skarga kasacyjna

  Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia, bowiem przysługuje od orzeczeń prawomocnych. Ustawa z 2004 r. znowelizowała znacząco w tym zakresie kodeks postępowania cywilnego. Jakie są warunki dopuszczalności skargi kasacyjnej i kiedy warto z niej skorzystać? więcej >>

 • Inne niż dowody sposoby dokonywania ustaleń faktycznych 21/07/2011

  Inne niż dowody sposoby dokonywania ustaleń faktycznych

  W postępowaniu cywilnym postępowanie dowodowe opiera się na dokonywaniu ustaleń faktycznych. Jednak nie rzadko dowodzenie faktów bywa trudne, a wręcz niemożliwe. Regulacja prawna niesie tu szereg rozwiązań, by móc dokonywać ustaleń w oparciu o sposoby pozadowodowe. więcej >>

 • Interwencja główna i uboczna 15/07/2011

  Interwencja główna i uboczna

  Interwencja główna i uboczna to instytucje w postępowaniu cywilnym, które pozornie wydają się być podobnymi. Jednak ich wspólność polega głównie na podobnej nazwie. W swej istocie interwencja główna i uboczna są bardzo różne. Czym są i na czym polegają? więcej >>

 • Ugoda w postępowaniu cywilnym 12/07/2011

  Ugoda w postępowaniu cywilnym

  Postępowanie cywilne nie zawsze musi kończyć się wyrokiem. W naszym systemie prawnym dąży się do ugodowego załatwiania spraw. Jednym z rodzajów pojednawczego załatwiania spraw jest ugoda zawarta w postępowaniu pojednawczym. Ugodę można zawrzeć także w trakcie procesu. Czym jest więc ugoda i postępowanie pojednawcze? więcej >>

 • Powództwo a pozew 28/06/2011

  Powództwo a pozew

  K.p.c. nie zawiera w swoich przepisach definicji legalnej ani pozwu ani powództwa, dlatego też w praktyce często są one używane zamienne choć  z prawnego punktu widzenia ich znaczenia są różne. więcej >>

 • Obowiązek stawiennictwa i zwrot należności świadków w postępowaniu cywilnym 09/06/2011

  Obowiązek stawiennictwa i zwrot należności świadków w postępowaniu cywilnym

  Osoba wezwana do sądu jako świadek w postępowaniu cywilnym ma obowiązek stawić się w miejscu i czasie określonym w wezwaniu w celu złożenia zeznań. Obowiązek ten z reguły wiąże się z koniecznością poniesienia wydatków (np. dojazdu do sądu) oraz może prowadzić do utraty dochodu za dany dzień. Świadek ma jednak możliwość uzyskania zwrotu przynajmniej części tych kwot. więcej >>

 • Zażalenie – jeden z środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym 01/06/2011

  Zażalenie – jeden z środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym

  Większości z nas z środkami weryfikacyjnymi kojarzy się głównie apelacja. Jednak ustawodawca jako środek odwoławczy przewidział także zażalenie. Przysługuje ono na pewne rozstrzygnięcia. Przewidziano dla niego także specyficzną regulację prawną. Czym więc jest zażalenie i jak je stosować? więcej >>

 • Skarga o wznowienie postępowania 31/05/2011

  Skarga o wznowienie postępowania

  Skarga o wznowienie postępowania jest środkiem restytucyjnym. Zmierza do obalenia orzeczenia co do istoty sprawy, ale jednocześnie wraz z jej skutecznym wniesieniem, sprawa zostaje ponownie rozpoznana. Jakie regulacje w tej kwestii przewidział ustawodawca? więcej >>

 • Zeznania świadków w postępowaniu cywilnym 10/05/2011

  Zeznania świadków w postępowaniu cywilnym

  Dowód z zeznań świadków większości z  nas kojarzą się z postępowaniem w sprawach karnych. Jednak także w postępowaniu cywilnym stanowi on bardzo znaczący środek dowodowy. Jest on ściśle określony w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Jakie reguły przewidział ustawodawca w postępowaniu cywilnym i jak przebiega przeprowadzanie tego dowodu? więcej >>

 • Mediacja w postępowaniu cywilnym 28/04/2011

  Mediacja w postępowaniu cywilnym

  Coraz częściej wykorzystywane są alternatywne metody rozpoznawania sporów. UNCITRAL (komisja ONZ ds. międzynarodowego prawa handlowego) przyjęła ustawę modelową o międzynarodowej koncyliacji handlowej w 2002r., co oznacza, że owa tematyka jest bardzo istotna na polu prawa międzynarodowego. Jak wygląda mediacja w postępowaniu cywilnym? więcej >>

 • Miarkowanie kary umownej przez sąd 20/04/2011

  Miarkowanie kary umownej przez sąd

  Przepis art. 484§2 przewiduje możliwość miarkowania kary umownej, a więc jej obniżenia stosownie do zaistnienia przesłanek określonych w powołanym przepisie.       więcej >>

 • Postępowanie dowodowe – reguły i zasady prowadzenia 08/04/2011

  Postępowanie dowodowe – reguły i zasady prowadzenia

  Postępowanie dowodowe to bardzo ważny element postępowania. Aby skutecznie dowieść swych racji, należy je odpowiednio wykazać. Podczas postępowania dowodowego istnieją określone reguły i zasady. Jakie więc regulacje przewidział ustawodawca i jak odnosi się do nich praktyka? więcej >>

 • Doręczenia – czym są i jak ich skutecznie dokonać? 07/04/2011

  Doręczenia – czym są i jak ich skutecznie dokonać?

  Doręczenia dokumentów w postępowaniu cywilnym są jego bardzo ważnym elementem. Podczas rozprawy dominuje zasada ustności postępowania, ale dla wielu pism przewidziana jest forma pisemna. Jakie więc rodzaje doręczeń przewidział ustawodawca w kodeksie postępowania cywilnego? więcej >>

 • Dowód z dokumentu – ważny element procedury 07/04/2011

  Dowód z dokumentu – ważny element procedury

  Postępowanie dowodowe bywa skomplikowane. Jednym z środków dowodowych przewidzianych przed kodeks postępowania cywilnego jest dowód z dokumentu. Jest to środek uregulowany ustawowo więc ustawodawca przewiduje przy jego przeprowadzaniu specjalne reguły. więcej >>

 • Opinia biegłego – treść, forma, elementy składowe. 11/03/2011

  Opinia biegłego – treść, forma, elementy składowe.

  Opinia biegłego stanowi szczególny środek dowodowy w postępowaniu cywilnym z uwagi na wiadomości specjalne w niej zawarte. Przez wzgląd na fakt, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami, mającymi sprzeczne interesy prawne, cechuje ja wysoki stopień obiektywizmu. W przypadku złożonego charakteru sprawy, koniecznym jest zapewnienie jasności formy i treści opinii. więcej >>

 • Rodzaje powództw, czyli co tak naprawdę nam wolno 11/03/2011

  Rodzaje powództw, czyli co tak naprawdę nam wolno

  Wytoczenie powództwa stanowi pierwszą czynność procesową. Dzięki niej prawo do sądu – wywodzące się już z samej Konstytucji – może zostać urzeczywistnione. Jakie są rodzaje powództw i jak powinno się je kształtować? więcej >>

 • Odpowiedzialność za sporządzenie opinii biegłego 09/03/2011

  Odpowiedzialność za sporządzenie opinii biegłego

  Opinia biegłego jako szczególny środek dowodowy, stanowi ważny element postępowania dowodowego, prowadzonego przez sąd. Z tego względu ustawodawca unormował przypadki odpowiedzialności biegłych z tytułu nieprawidłowego wykonania opinii w postaci: nie usprawiedliwionego niestawiennictwa, nieuzasadnionej odmowy złożenia przyrzeczenia lub opinii, nie usprawiedliwionego opóźnienia w złożeniu opinii. więcej >>

 • Wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. 07/03/2011

  Wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego w postępowaniu cywilnym.

  Biegły sądowy ma prawo do wynagrodzenia za sporządzenie opinii w postępowaniu, w którym bierze udział. Zobowiązaną do pokrycia wynagrodzenia jest strona postępowania, która ze względu na swój interes prawny wniosła o sporządzenie opinii biegłego, ewentualnie – strona w całości obciążona kosztami postępowania po jego zakończeniu. więcej >>

 • Rodzaje i tryby sądowego postępowania cywilnego 28/02/2011

  Rodzaje i tryby sądowego postępowania cywilnego

  Rodzaje i tryby postępowania cywilnego określone są w kodeksie postępowania cywilnego – należy odwołać się więc do jego systematyki. Z pozoru tematyka może wydawać się nieprzydatna i istotna tylko z punktu widzenia teoretycznego. Jednak jest ona niezwykle ważna. Większość ludzi wie, czym jest postępowanie cywilne-w rozumieniu języka codziennego. Ale żeby dokładnie zrozumieć mechanizm jego działania, należy znać także pojęcia z zakresu systematyki. więcej >>

 • Właściwość sądów- czyli który sąd rozpozna naszą sprawę cywilną. Właściwość rzeczowa. 25/02/2011

  Właściwość sądów- czyli który sąd rozpozna naszą sprawę cywilną. Właściwość rzeczowa.

  Właściwość sądowa w postępowaniu cywilnym to zakres uprawnień sądu do rozpoznawania i rozstrzygania spraw oraz do dokonywania czynności procesowych. Stanowi rozgraniczenie kompetencji sądów, po to by usprawnić ich działanie. Kodeks postępowania cywilnego wyróżnił trzy rodzaje właściwości: rzeczowa, miejscowa i funkcyjna. Ustawodawca wskazując na właściwość miejscową, rozgraniczył ją na właściwość ogólną, przemienną i wyłączną. więcej >>

 • Właściwość sądu – czym jest i jakie są jej rodzaje? 23/02/2011

  Właściwość sądu – czym jest i jakie są jej rodzaje?

  Wszyscy wiemy, że głównym organem, który będzie rozpoznawał sprawy cywilne jest sąd. Jednak bardzo ważnym zagadnieniem jest jego właściwość. Istotnym jest bowiem, który sąd konkretnie będzie właściwy do rozpoznania sprawy. Należy w tym względzie sięgnąć do przepisów prawa procesowego. Na gruncie postępowania cywilnego określa się rozgraniczenie między sądy różnych rzędów i podziały między sądami tych samych rzędów. Można tu mówić o trzech podstawowych rodzajach właściwości: rzeczowej, miejscowej i instancyjnej. więcej >>

 • Wartość przedmiotu sporu – jak ją obliczyć? 21/02/2011

  Wartość przedmiotu sporu – jak ją obliczyć?

  Wartość przedmiotu sporu jest nieodłącznym elementem postępowania cywilnego. Jest istotna nie tylko z punktu widzenia wymogów formalnych pism procesowych, ale także z punktu widzenia pragmatyki i ewentualnych kosztów, jakie będziemy musieli ponieść. Jak więc poprawnie obliczyć wartość przedmiotu sporu? więcej >>

 • Koszty sądowe w postępowaniu upadłościowym 18/02/2011

  Koszty sądowe w postępowaniu upadłościowym

  Prawo upadłościowe i naprawcze ma na celu przede wszystkim ochronę obrotu gospodarczego, ma zapewnić, w jak największym stopniu zaspokojenie roszczeń wierzyciela, które będą dochodzone w postępowaniu upadłościowym. Przebieg postępowania upadłościowego, powinien kłaść nacisk na zachowanie, jeśli jest to możliwe, przedsiębiorstwa dłużnika oraz miejsc pracy w owym przedsiębiorstwie. Prawo to również ma na celu oddłużanie w ramach postępowania upadłościowego zobowiązań dłużnika, gdy przyczyna tej niewypłacalności nie leży po stronie dłużnika. Jednym słowem można rzec, że prawo upadłościowe i naprawcze reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników1. Jak wszystkie postępowania toczące się przed polskimi sądami, również postępowanie upadłościowe obwarowane jest kosztami sądowymi. Przepisów szczegółowych dostarcza Ustawa Prawo Upadłościowe i Naprawcze z 23 lutego 2003 (Dz. U. 2003. Nr 60, poz. 535) oraz Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005 (Dz. U. 2005. Nr 167). więcej >>

 • Właściwość sądów- czyli który sąd rozpozna naszą sprawę cywilną. Pojęcie i rodzaje. 01/02/2011

  Właściwość sądów- czyli który sąd rozpozna naszą sprawę cywilną. Pojęcie i rodzaje.

  Polska Konstytucja ustanowiła, że władzę sądowniczą w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują sądy i trybunały. Powstanie sprawy cywilnej między stronami, przy równoczesnej dopuszczalności drogi sądowej, prowadzi do rozstrzygnięcia jej przed sądem. Nie będzie ona jednak rozpozna przez jakikolwiek sąd powszechny, z racji określonej przepisami prawa organizacji pracy sądów. W tym momencie rodzi się pojęcie właściwości sądowej w postępowaniu cywilnym, która najogólniej mówiąc, oznacza określenie i rozgraniczenie kompetencji poszczególnych sądów do rozpoznawania i rozstrzygania spraw oraz dokonywania przez nich odpowiednich czynności. Konkretne unormowania dotyczące właściwości wynikają z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. więcej >>

 • Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym 18/01/2011

  Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym

  Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie cywilnym przysługujący stronie od wyroku lub postanowienia wydanych przez sąd II instancji i kończących postępowanie w sprawie. Sądem kasacyjnym jest Sąd Najwyższy. Skarga kasacyjna jest zatem nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, ustanowionym głównie w celu realizacji interesu publicznego, przejawiającego się w ujednolicaniu orzecznictwa sądów powszechnych oraz rozstrzyganiu spraw precedensowych oraz wpływających na rozwój prawa i judykatury sądowej. więcej >>

 • Istota orzeczenia sądowego zastępującego oświadczenie woli [art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c.] 17/01/2011

  Istota orzeczenia sądowego zastępującego oświadczenie woli [art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c.]

  W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami nierzadko spotyka się sytuacje, w których jeden z podmiotów, będąc zobowiązanym wobec innego do podjęcia pewnej aktywności, nie wywiązuje się z tego obowiązku. W każdym z takich przypadków polski ustawodawca przewiduje stosowne środki prawne chroniące wierzyciela. Jednym z nich, dopuszczalnym gdy aktywność będąca przedmiotem obowiązku polega na wyrażeniu woli, jest możliwość dochodzenia wydania orzeczenia sądowego zastępującego oświadczenie woli. więcej >>

 • Podmioty uprawnione do sporządzenia opinii biegłego sądowego w postępowaniu cywilnym. 28/12/2010

  Podmioty uprawnione do sporządzenia opinii biegłego sądowego w postępowaniu cywilnym.

  Opinia biegłego sądowego sporządzona na potrzeby postępowania cywilnego zawisłego przed sądem, stanowiąca zasadniczy środek dowodowy ze względu na wiadomości specjalne w niej zawarte, może być wykonana jedynie przez ustanowionych przy sądzie okręgowym biegłych sądowych. Warunki jakie musi spełniać kandydat na biegłego sądowego, a także procedura ustanowienia biegłego, są określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133). więcej >>

 • Kilka uwag ogólnych o materialnoprawnym aspekcie ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym 19/12/2010

  Kilka uwag ogólnych o materialnoprawnym aspekcie ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym

  Przepis art. 6 k.c., formułujący podstawową zasadę ciężaru dowodu w procesie cywilnym stanowi, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Tak skonstruowana reguła choć w teorii prawa jest słusznie uważana za adresowaną do sądu, w aspekcie praktycznym powinna być przede wszystkim rozpatrywana, jako swoisty normatywny wyznacznik opłacalności skierowania danej sprawy na drogę sądową. Tak też niniejszy artykuł, będzie w głównej mierze próbą przystępnego wytłumaczenia rzeczowej istoty przepisu art. 6 k.c. więcej >>

 • Sąd – czym właściwie jest? 05/12/2010

  Sąd – czym właściwie jest?

  Z pojęciem sądu spotykamy się na co dzień. Jednak używane w języku potocznym, nie zawsze pokrywa się ze znaczeniem, jakie nadaje mu prawo. Sąd można ujmować w wielu płaszczyznach, w zależności od tego, kiedy i w jakim celu posługujemy się tym pojęciem. Czym więc jest sąd? więcej >>

 • Zwolnienie od kosztów sądowych 30/11/2010

  Zwolnienie od kosztów sądowych

  Zwolnienie od kosztów sądowych jest instytucją o charakterze proceduralnym, umożliwiającą dochodzenia przez stronę przysługujących jej praw bez ponoszenia kosztów sądowych, w tym bez opłat. więcej >>

 • Zarzuty od nakazu zapłaty 30/11/2010

  Zarzuty od nakazu zapłaty

  Zarzuty od nakazu zapłaty są środkiem obrony pozwanego przeciw nakazowi zapłaty wydanemu przez Sąd w postępowaniu nakazowym. więcej >>

 • Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym 30/11/2010

  Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

  Postępowanie nakazowe to postępowanie prowadzące do wydania orzeczenia mogącego szybko i – co istotne – tanio doprowadzić do wyegzekwowania od dłużnika dochodzonej należności. więcej >>

 • Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym – wiadomości ogólne. 23/11/2010

  Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym – wiadomości ogólne.

  Jednym ze środków dowodowych w procesie cywilnym, obok dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, dowodu z przesłuchania stron etc., jest dowód z opinii biegłego. Zasadniczą cechą wyróżniającą opinię biegłego spośród pozostałych środków dowodowych są zawarte w niej wiadomości specjalne, mające istotne znaczenie dla rozpoznawanej przez sąd sprawy. więcej >>

 • Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych – jako forma pomocy sądowej. 20/11/2010

  Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych – jako forma pomocy sądowej.

  Dla wielu osób możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem w postępowaniu cywilnym jest ograniczona ze względu na koszty sądowe, obciążające stronę w tym postępowaniu. Dlatego w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 90, poz. 594) przewidziano instytucję zwolnienia od kosztów sądowych, która pozwala stronie na wystąpienie z roszczeniem bez konieczności ponoszenia kosztów sądowych w części, a nawet w całości. więcej >>

 • Pomoc prawna z urzędu w postępowaniu cywilnym 08/11/2010

  Pomoc prawna z urzędu w postępowaniu cywilnym

  System prawny w Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia pomoc prawną w postępowaniu cywilnym, które ma być wszczęte lub jest prowadzone. Prawo pomocy obejmuje: zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, który udzieli stronie pomocy prawnej, a w szczególności będzie występował w jej imieniu przed sądem oraz udzieli jej niezbędnej porady prawnej. więcej >>

 • Odszkodowanie za orzeczenie niezgodne z prawem bez konieczności uzyskania prejudykatu 24/10/2010

  Odszkodowanie za orzeczenie niezgodne z prawem bez konieczności uzyskania prejudykatu

  Obowiązuje wyraźna podstawa prawna pozwalająca domagać się odszkodowania za wydanie orzeczenia sądowego wyrządzającego szkodę bez konieczności uzyskania prejudykatu. Dotyczy to tylko spraw zakończonych prawomocnym orzeczeniem, jeżeli skarga do Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje. więcej >>

 • Procesowe i materialnoprawne skutki wytoczenia powództwa 22/10/2010

  Procesowe i materialnoprawne skutki wytoczenia powództwa

  Wniesienie pozwu jest czynnością procesową właściwą dla powoda. Jest wyrazem jego woli dochodzenia na drodze sądowej swoich praw lub praw innego podmiotu uprawnionego. Stąd też skutki wytoczenia powództwa można rozpatrywać na płaszczyźnie procesowej i materialno prawnej. więcej >>

 • Zachowanie pozwanego w procesie cywilnym 22/10/2010

  Zachowanie pozwanego w procesie cywilnym

  Do praw pozwanego zagwarantowanych mu przez Konstytucję RP, jak również prze akty międzynarodowe należy prawo do obrony. Przepisy Kodeksu Postępowania cywilnego konkretyzują to prawo i pozwalają w tym celu na dokonywanie czynności procesowych. Pozwany jest podmiotem zaangażowanym w postępowanie od chwili doręczenia pozwu. O tym czy poznawany podejmie aktywną obronę decyduje on sam. Przepisy pozywają mu również zachowywać się biernie i nie podejmować obrony. W tym miejscu należy wspomnieć o art. 339 § 1 k.p.c. który daje pozwanemu możliwość nie stawiania się na rozprawę i nie składania wniosków procesowych, jak również stawić się na rozprawę i nie brać w niej czynnego udziału. więcej >>

 • Droga sądowa - pojęcie, dopuszczalność i skutki jej braku w sprawach cywilnych 22/10/2010

  Droga sądowa - pojęcie, dopuszczalność i skutki jej braku w sprawach cywilnych

  Droga sądowa to pojęcie właściwe wyłącznie postępowaniu cywilnemu. Żadna z procedur, czy to karna czy administracyjna nie operuje tą terminologią. Termin ten pojawia się w przepisie Konstytucji RP, który stanowi, że ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych praw lub wolności. Droga sądowa w znaczeniu przepisów konstytucyjnych oznacza możność wystąpienia do sądu o rozpoznanie sprawy przez jakikolwiek sądem państwowym. Droga sądowa stanowi przesłankę procesową o charakterze bezwzględnym, którą sąd uwzględnia z urzędu w każdym stanie sprawy. Jeżeli stwierdzi jej brak to odrzuca pozew. Art. 199 § 1 pkt. 1 kpc więcej >>

 • Udział prokuratora w procesie cywilnym 21/10/2010

  Udział prokuratora w procesie cywilnym

  Rodowodu uczestnictwa prokuratora w procesie cywilnym należy upatrywać we Francji, skąd został przejęty przez procedury innych krajów. W polskim systemie prawnym udział prokuratora w procesie cywilnym reglamentowany jest bardzo szeroko, wykazuje znaczne podobieństwa z reglamentacją francuską, jednak śmiało można stwierdzić, iż konstrukcja jego udziału w procesie jest bardzo oryginalna. więcej >>

 • Instytucja wyłączenia sędziego – iudex habilis i iudex suspectus. 21/10/2010

  Instytucja wyłączenia sędziego – iudex habilis i iudex suspectus.

  W polskim systemie prawnym istnieje szereg instytucji, które mają zapewnić bezstronność i obiektywność wymiaru sprawiedliwości. Podstawowym gwarantem tych cech jest niezawisłość sędziowska. więcej >>

 • Wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym 13/10/2010

  Wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

  Ustawodawca regulując postępowanie przed organami administracyjnymi wprowadza szereg środków, mających na celu jego zdynamizowanie i ustabilizowanie. Do tych środków, zwanych dyscyplinującymi, zalicza się między innymi terminy (w tym zarówno te ustanawiane dla organów administracyjnych, jak i te ustanowione dla stron i innych uczestników postępowania). więcej >>