Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: postępowanie egzekucyjne

Artykuły

 • Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji  14/12/2015

  Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

  Art. 26 §5 pkt. 1  u. o .p e. a doprowadzenie do wykonania  przez zobowiązanego  jego obowiązków oraz czynności podejmowanych w toku egzekucji. Wszczęcie postępowania zobowiązuje  do udziału  storn w każdym stadium postępowania  . Zobowiązany może być reprezentowany przez Pełnomocnika  i poinformowany bezpośrednio  przez organ o wszczęciu postępowania. więcej >>

 • Wierzyciel  04/12/2015

  Wierzyciel 

  Wierzycielem  w egzekucyjnym postępowaniu administracyjnym jest podmiot  uprawniony  do żądania wykonania obowiązku lub  zabezpieczenia go w  administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub  zabezpieczającym. więcej >>

 • Uprawnienie zastawnika do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji. 31/10/2013

  Uprawnienie zastawnika do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji.

  W postępowaniu egzekucyjnym nierzadko dochodzi do naruszenia praw osoby trzeciej. Środkiem prawnym chroniącym prawa podmiotowe osoby trzeciej jest powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji.  więcej >>

 • Skarga na udzielenie przybicia w toku egzekucji z ruchomości.  28/10/2013

  Skarga na udzielenie przybicia w toku egzekucji z ruchomości. 

  Przybicie stanowi czynność egzekucyjną kończącą licytację publiczną. Komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.  więcej >>

 • Środki egzekucyjne obowiązków niepieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 24/10/2013

  Środki egzekucyjne obowiązków niepieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  Środki egzekucyjne stanowią formę realizacji przymusu państwowego i mają na celu doprowadzenie do wykonania obowiązków nałożonych na podmiot w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dokonuje podziału środków egzekucyjnych na środki egzekucji należności pieniężnych i środki egzekucji obowiązków niepieniężnych. Rodzaj zastosowanego środka jest uzależniony od przedmiotu egzekucji administracyjnej. więcej >>

 • Tytuł wykonawczy – tylko raz dla wierzyciela?! 13/03/2013

  Tytuł wykonawczy – tylko raz dla wierzyciela?!

  Można pokusić się o stwierdzenie, iż klauzuli wykonalności należy strzec jak oka w głowie. Co do zasady tytuł wykonawczy jest wydawany wierzycielowi tylko raz, w jednym egzemplarzu. Jednakże istnieją wyjątki, o których poniżej. więcej >>

 • Klauzula wykonalności  - know how! 11/03/2013

  Klauzula wykonalności  - know how!

  Klauzula wykonalności, jako jedno z ogniw tytułu wykonawczego, daje możliwość dochodzenia uprawnionemu swoich roszczeń w trybie postępowania egzekucyjnego, jeżeli zobowiązany nie chce dobrowolnie wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku.  więcej >>

 • Ograniczenia egzekucji 12/12/2012

  Ograniczenia egzekucji

  Chociaż głównym celem postępowania egzekucyjnego jest przymusowe urzeczywistnienie świadczenia należnego od dłużnika, ustawodawca wziął pod uwagę również konieczność zapewnienia dłużnikowi podstaw egzystencji. W związku z tym wprowadzono ograniczenia egzekucji, które dzielimy na podmiotowe i przedmiotowe. więcej >>

 • Uregulowanie terminu do wniesienia skargi na czynności komornika po nowelizacji 08/11/2012

  Uregulowanie terminu do wniesienia skargi na czynności komornika po nowelizacji

  Ustawodawca w art. 767 § 4 k.p.c. określił, że skarżącemu przysługuje tygodniowy termin do wniesienia skargi, chociaż sam początek biegu terminu uregulowany jest na kilka sposobów. Wynika to ze szczególnego charakteru skargi, którą możemy kwestionować tak czynności decyzyjne i faktyczne, jak i zaniechania komornika. więcej >>

 • Skarga na zaniechanie czynności przez komornika 31/10/2012

  Skarga na zaniechanie czynności przez komornika

  Prawa uczestników postępowania egzekucyjnego mogą być naruszone nie tylko w wyniku działań komornika, ale również ich zaniechania. W systemie środków zaskarżenia jest to uregulowanie dość specyficzne, jednak powyższa regulacja została wprowadzona z uwagi na szczególną rolę, jaką pełni skarga w ochronie interesów stron, uczestników postępowania oraz osób trzecich. więcej >>

 • Odpowiedzialność za długi mieszkaniowe 09/10/2012

  Odpowiedzialność za długi mieszkaniowe

  Ustawodawca polski odmiennie uregulował odpowiedzialność za długi mieszkaniowe, w zależności, czy dane roszczenie powstało w związku z zamieszkiwaniem w lokalu komunalnym czy spółdzielczym. W konsekwencji, odmiennie kształtuje się również krąg podmiotów odpowiedzialnych i zakres ponoszonej przez nich odpowiedzialności. więcej >>

 • Etyka zawodowa komornika sądowego 23/08/2012

  Etyka zawodowa komornika sądowego

  Etyka zawodowa to zbiór spisanych norm, które starają się odpowiedzieć na pytanie, jak ze względów moralnych powinni, a jak nie powinni postępować przedstawiciele określonego zawodu. Jako że specyfika zawodu komornika może rodzić liczne dylematy, tak etyczne jak i moralne, Krajowa Rada Komornicza uchwałą nr 53 z dnia 18 listopada 1999 r. przyjęła Kodeks Etyki Zawodowej Komornika. więcej >>

 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, cz. II 09/08/2012

  Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, cz. II

  W poprzedniej części artykułu opisano przypadki zawieszenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa oraz postanowienia sądu. Druga część artykułu poświęcona jest zawieszeniu postępowania egzekucyjnego z mocy postanowienia organu egzekucyjnego, czyli sytuacji, która najczęściej występuje w praktyce. Ponadto pokrótce zostaną omówione działania poprzedzające zawieszenie postępowania. więcej >>

 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, cz. I 07/08/2012

  Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, cz. I

  Z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego mamy do czynienia wtedy, kiedy ustawa wyraźnie o tym stanowi. Niemniej jednak, sam ustawodawca jest w tym przedmiocie niekonsekwentny, bowiem posługuje się zarówno terminem „zawieszenie postępowania egzekucyjnego”, jak i „zawieszenie egzekucji”. Na wstępie należy zaznaczyć, że jedynie pierwsze sformułowanie jest prawidłowe. więcej >>

 • Jakie środki prawne może zastosować zobowiązany na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji? 15/06/2012

  Jakie środki prawne może zastosować zobowiązany na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 t. (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 229 poz. 1954 ze zm.) (zwany dalej: upea) postępowanie egzekucyjne w administracji zawiera nie tylko zasady, jakimi powinny kierować się strony oraz inni uczestnicy w trakcie postępowania egzekucyjnego. Powyższa ustawa zawiera także szereg środków prawnych, jakie może zastosować zarówno zobowiązany jaki i wierzyciel w celu dochodzenia swoich roszczeń. więcej >>

 • Łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym 08/06/2012

  Łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym

  Przestępstwo określony w art. 302 kk, to jedno z przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Przestępstwo, które w sposób szczególny dotyka wierzycieli, ze względu na to, że mogą oni stać się zarówno poszkodowanymi jak i sprawcami tego deliktu. więcej >>

 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę- obowiązki pracodawcy. 14/05/2012

  Egzekucja z wynagrodzenia za pracę- obowiązki pracodawcy.

  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. postępowanie egzekucyjne w administracji (Dz. U. t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze zm.) (zwana dalej Upea) wskazuje katalog środków egzekucyjnych zarówno tych o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym. Jednym z najczęściej stosowanych środków jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Organ korzystając z przedmiotowej opcji wyegzekwowania określonych obowiązków wymusza także na pracodawcy określone zachowanie. więcej >>

 • Skarga na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym 07/05/2012

  Skarga na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym

  Skarga na czynności komornika jest jednym z zasadniczych środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym obok zażalenia i zarzutów do planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji. więcej >>

 • Ukaranie grzywną przez komornika sądowego 04/05/2012

  Ukaranie grzywną przez komornika sądowego

  Art.762 Kodeksu postępowania cywilnego uprawnia komornika do ukarania grzywną w razie zaistnienia przesłanek określonych w tymże przepisie. Należy również zauważyć, iż powyższy przepis został istotnie zmodyfikowany nowelizacją wchodzącą w życie z dniem 3 maja 2012r. więcej >>

 • Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności 24/04/2012

  Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności

  W pewnych przypadkach przed uprawomocnieniem się wyroku sąd nadaje mu rygor natychmiastowej wykonalności, który jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Warto wiedzieć w jakich sytuacjach dochodzi do tej sytuacji. więcej >>

 • Typ podstawowy przestępstwa udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzyciela – udaremnianie egzekucji 10/04/2012

  Typ podstawowy przestępstwa udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzyciela – udaremnianie egzekucji

  Przestępstwo udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzyciela jest jednym z tzw. przestępstw na szkodę wierzycieli. Mianem przestępstw na szkodę wierzycieli określa się czyny zabronione określone w art.300-302 Kodeksu karnego. Penalizacja tych czynów przez ustawodawcę stanowi ochronę wierzyciela przed działaniami dłużnika mającymi na celu utrudnienie lub uniemożliwienie jego zaspokojenia. więcej >>

 • Egzekucja z ruchomości (część 2) 23/03/2012

  Egzekucja z ruchomości (część 2)

  W artykule egzekucja z ruchomości (część 1) został opisany pierwszy etap egzekucji z ruchomości, czyli zajęcie. W tym artykule znajdą Państwo informacje dotyczące dalszej części egzekucji z ruchomości, mianowicie, sprzedaży zajętych nieruchomości. więcej >>

 • Egzekucja z ruchomości (część 1) 22/03/2012

  Egzekucja z ruchomości (część 1)

  Niejednokrotnie komornik prowadzi egzekucję z ruchomości, które należą do dłużnika. Jest to warunkowane złożonym przez wierzyciela wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, gdzie należy wskazać, z czego komornik ma prowadzić egzekucję. więcej >>

 • Sposoby i przyczyny wyłączenia komornika z postępowania egzekucyjnego cz. II 19/03/2012

  Sposoby i przyczyny wyłączenia komornika z postępowania egzekucyjnego cz. II

  W pierwszej części artykułu omówione zostały przesłanki, powodujące zarówno obligatoryjne i fakultatywne wyłączenie organu egzekucyjnego. W tej części przybliżony zostanie tryb i procedura wyłączenia komornika. więcej >>

 • Sposoby i przyczyny wyłączenia komornika z postępowania egzekucyjnego cz. I 15/03/2012

  Sposoby i przyczyny wyłączenia komornika z postępowania egzekucyjnego cz. I

  Poza kontrolami przewidzianymi w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, komornik podlega także na zasadach ogólnych całkowitemu wyłączeniu z postępowania egzekucyjnego. Zasady i sposób wyłączenia organu sądowego określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w artykułach od 48 do 54 oraz art. 9 wskazanej powyżej ustawy. więcej >>

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników sądowych 07/03/2012

  Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników sądowych

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji w rozdziale 10 szczegółowo reguluje instytucję odpowiedzialności dyscyplinarnej komornika sądowego. więcej >>

 • Zbieg egzekucji co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego dłużnika 06/03/2012

  Zbieg egzekucji co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego dłużnika

  W praktyce bardzo często zdarza się, iż dłużnik posiada więcej niż jedną sprawę egzekucyjną przed różnymi organami egzekucyjnymi. Kodeks postępowania cywilnego szczegółowo uregulował sytuacje w których organy egzekucyjne kierują egzekucję co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego dłużnika. więcej >>

 • Przebieg egzekucji z nieruchomości (część 2) 16/02/2012

  Przebieg egzekucji z nieruchomości (część 2)

  Egzekucja ta składa się z pięciu etapów zajęcia, sporządzenia opisu i oszacowania nieruchomości, sprzedaży licytacyjnej, przysądzenia własności oraz podziału sumy uzyskanej z egzekucji. W niniejszej części artykułu omówione zostaną pozostałe trzy etapy. więcej >>

 • Opłaty w postępowaniu egzekucyjnym 08/02/2012

  Opłaty w postępowaniu egzekucyjnym

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji przewiduje, że za prowadzenie egzekucji i inne czynności wskazane w ustawie komornik pobiera opłatę egzekucyjną. Przepisy szczegółowo określają wysokość takiej opłaty, co sprawia, że może być ona niezrozumiała dla stron postępowania, dlatego niezbędne jest omówienie podstawowych regulacji. więcej >>

 • Wyjawienie majątku dłużnika jako pomocniczy środek egzekucji świadczeń pieniężnych 02/02/2012

  Wyjawienie majątku dłużnika jako pomocniczy środek egzekucji świadczeń pieniężnych

  Kodeks postępowania cywilnego wyposażył wierzyciela w instrument wspomagający dochodzenie roszczeń od dłużnika. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie instytucja wyjawienia majątku dłużnika, uregulowana w art.913 – 9201 k.p.c. Niniejszy artykuł uwzględnia najnowszą nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego która wejdzie w życie 3 maja 2012 r. więcej >>

 • Postępowanie egzekucyjne – wiadomości wstępne 18/01/2012

  Postępowanie egzekucyjne – wiadomości wstępne

  Postępowanie egzekucyjne służy przymusowemu wykonywaniu rozstrzygnięć powstałych w postępowaniach cywilnych toczących się przed sądami powszechnymi, przed sądem polubownym, w postępowaniu pojednawczym w sprawach z zakresu prawa pracy oraz w postępowaniu karnym (W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008, s. 25) więcej >>

 • Koszty egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym 17/01/2012

  Koszty egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym

  Z egzekucją przeprowadzaną podczas postępowania administracyjnego wiążą się określone dodatkowe opłaty, które uiścić powinien co do zasady zobowiązany. Szczegółową specyfikację kosztów, a także zasady ich uiszczania zawiera ustawa z dnia 17 czerwca 1996 r. Postępowanie egzekucyjne w administracji. więcej >>

 • Powództwa przeciwegzekucyjne jako środki ochrony prawnej w postępowaniu egzekucyjnym 09/01/2012

  Powództwa przeciwegzekucyjne jako środki ochrony prawnej w postępowaniu egzekucyjnym

  Kodeks postępowania cywilnego obok trzech zasadniczych rodzajów powództw w procesie cywilnym przewiduje powództwa stricte dotyczące postępowania egzekucyjnego, umożliwiające podjęcie przez dłużnika bądź osobę trzecią merytorycznej obrony przeciwko niezgodnej z prawem egzekucji. Powództwa przeciwegzekucyjne uznawane są za powództwa o ukształtowanie prawa. więcej >>

 • Kiedy komornik może ukarać grzywną? 16/12/2011

  Kiedy komornik może ukarać grzywną?

  Grzywna przede wszystkim kojarzy się z przestępstwami i wykroczeniami, zwłaszcza o charakterze skarbowym. Nie można jednak zapominać, że pełni również funkcję środka przymusu w postępowaniu egzekucyjnym, który może być zastosowany nie tylko wobec stron postępowania, ale również w stosunku do osób trzecich. O ukaraniu grzywną możemy mówić w trzech przypadkach. więcej >>

 • Powództwo o zwolnienie od egzekucji 15/12/2011

  Powództwo o zwolnienie od egzekucji

  Sytuacja, w której komornik, dokonując zajęcia przedmiotów stanowiących własność dłużnika, dokonuje również zajęcia przedmiotów należących do osoby trzeciej, wcale nie należy do rzadkich. Osoba trzecia, której prawa zostały w ten sposób naruszone, może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji. więcej >>