Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: postępowanie sądowe

Artykuły

 • Przyczyny nieważności postępowania cywilnego 18/08/2014

  Przyczyny nieważności postępowania cywilnego

  Nieważność postępowania następuje w przypadku zaistnienia przynajmniej jednego z uchybień wskazanych w kodeksie postępowania cywilnego.  więcej >>

 • Wymogi formalne pozwu 12/08/2014

  Wymogi formalne pozwu

  Pozew stanowi pismo procesowe, które powoduje wszczęcie postępowania sądowego. Z tego powodu powinno ono spełniać warunki formalne narzucone przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego.  więcej >>

 • Skarga na czynności komornika w postępowaniu sądowym 23/06/2014

  Skarga na czynności komornika w postępowaniu sądowym

  Skarga dotyczy głównie nieprawidłowych czynności komornika , może być składana wielokrotnie. Wniesienie skargi niesie za sobą skutki kontroli komornika i oceny Sądu . Kontrola ma na celu zbadanie legalności działań komornika w danej sprawie. więcej >>

 • Obowiązek zwrotu kosztów niezbędnych do celowego prowadzenia procesu.  20/02/2014

  Obowiązek zwrotu kosztów niezbędnych do celowego prowadzenia procesu. 

  Zgodnie z art. 101 kodeksu postępowania cywilnego pozwanemu należy się zwrot kosztów procesu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał on powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. więcej >>

 • Niewykorzystany potencjał mediacji 16/03/2012

  Niewykorzystany potencjał mediacji

  Statystyka pokazuje, że możliwości mediacji w postępowaniu karnym nie są wykorzystywane w wystarczającym stopniu. Mimo że instytucja ta funkcjonuje w polskim procesie karnym już ponad 12 lat, a zainteresowanie nią rośnie, jej stosowanie jest nadal marginalne. Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują, że od 1998 do 2009 roku liczba spraw kierowanych do mediacji, szczególnie w ostatnich latach, systematycznie rośnie. Przykładowo, w 1998 r. liczba spraw karnych w sądach powszechnych, zakończonych w wyniku postępowania mediacyjnego, wyniosła jedynie 10, a w 2009 r. już 3714. Podobnie było w prokuraturze. W 1998 r. liczba spraw skierowanych do mediacji wyniosła… 2 (sic!), a w 2009 r. 1296. więcej >>

 • Opłaty w postępowaniu cywilnym 22/02/2012

  Opłaty w postępowaniu cywilnym

  Opłata oprócz wydatków to część kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym. Pismo kierowane do sądu podlega opłacie, jeśli przepis prawa tak stanowi. Kiedy trzeba ją uiścić? Jakie są rodzaje opłat i jak wyliczyć jej wysokość? Na te pytania odpowiedź znajdzie się w artykule. więcej >>

 • Zwolnienie od kosztów postępowania sądowego 29/12/2011

  Zwolnienie od kosztów postępowania sądowego

  Kto, kiedy i w jakich okolicznościach może starać się o zwolnienie od kosztów postępowania sądowego? Kiedy i komu sądy przyznają pomoc prawną z urzędu? Na koszty postępowania sądowego (koszty procesu) składają się koszty sądowe, koszty działania strony (uczestnika postępowania) i koszty działania pełnomocnika. więcej >>

 • Powództwo wzajemne- charakterystyka instytucji 16/12/2011

  Powództwo wzajemne- charakterystyka instytucji

  Powództwo wzajemne stanowi jeden ze sposobów obrony pozwanego w procesie cywilnym. Pozwany, któremu przysługuje roszczenie wzajemne, pozostające w związku z roszczeniem powoda lub nadające się do potrącenia, może skorzystać z instytucji przewidzianej w przepisie art. 204 k.p.c. i wytoczyć powództwo wzajemne. więcej >>

 • Czym jest ugoda sądowa? 05/12/2011

  Czym jest ugoda sądowa?

  Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Tak stanowi art. 223 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, który wprowadza możliwość zawarcia ugody sądowej, bowiem pojednanie stron prowadzi do umorzenia postępowania w wyniku zawartej ugody lub cofnięcia pozwu. Strony zawierając ugodę kształtują jej postanowienia w drodze kompromisu, w związku z czym zadowolone są z jej treści na pewno bardziej niż z wyroku sądu. Ponadto sąd powinien skłaniać strony do pojednania we właściwej chwili, wtedy gdy, według jego oceny istnieje możliwość osiągnięcia spodziewanego, pozytywnego efektu. Dodać należy, że pojednanie może nastąpić w ciągu całego postępowania. więcej >>

 • Sądowe postępowanie cywilne a inne rodzaje postępowań 02/09/2011

  Sądowe postępowanie cywilne a inne rodzaje postępowań

  Postępowanie cywilne jest jednym z rodzajów postępowań, jakie przewiduje polski system prawny. Często postępowania mają ze sobą związek lub w trakcie jednego z nich należy odnieść się do innego. Związki między postępowaniami są więc bardzo ważne. Jakie relacje istnieją między nimi? więcej >>