Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: pracownik

Artykuły

 • Kiedy pracownik dotknięty mobbingiem może dochodzić odszkodowania? 07/08/2015

  Kiedy pracownik dotknięty mobbingiem może dochodzić odszkodowania?

  Zgodnie z art. 94 3 § 2 mobbingiem nazywamy „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. więcej >>

 • Przywrócenie pracownika do pracy  18/12/2014

  Przywrócenie pracownika do pracy 

  W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy. więcej >>

 • Przedawnienie roszczeń w prawie pracy 13/10/2014

  Przedawnienie roszczeń w prawie pracy

  Jeżeli pracownikowi przysługuje roszczenie przeciwko pracodawcy, bądź na odwrót, nie można zwlekać, aby uzyskać zaspokojenie powstałego „długu”. Zbyt długie odkładanie dochodzenia swych roszczeń może skutkować ich przedawnieniem. więcej >>

 • Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika – urlop szkoleniowy 09/10/2014

  Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika – urlop szkoleniowy

  Jedną z podstawowych zasad prawa pracy, a w krajach Unii Europejskiej uważaną za naczelną zasadę, jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników.  Na czas „nauki” pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu bądź zwolnić go na czas trwania zajęć. więcej >>

 • Instytucja wyłączenia pracownika organu w postępowaniu administracyjnym 21/10/2013

  Instytucja wyłączenia pracownika organu w postępowaniu administracyjnym

  Kodeks postępowania administracyjnego wyróżnia instytucje wyłączenia: organu administracji publicznej, pracownika organu administracji publicznej i członka organu kolegialnego. Wyłączenie jest instytucją procesową wyznaczającą zdolność prawną organu administracji publicznej. Wyłączenie pracownika organu ma na celu zapewnienie obiektywizmu , rzetelności i bezstronności podmiotu rozpatrującego sprawę administracyjną. więcej >>

 • Praca w porze nocnej 30/07/2013

  Praca w porze nocnej

  Ustawodawca wprowadził w rozdziale VI do kodeksu pracy odrębną regulację dotyczącą zagadnień pracy w porze nocnej. Ma ona na celu ochronę pracownika, którego aktywność zawodowa przypada na godziny wieczorne i nocne, co wpływać może niekorzystnie na jego stan zdrowia, samopoczucie, czy komfort życia. więcej >>

 • Praca w niedziele i święta 26/07/2013

  Praca w niedziele i święta

  Niedziele i święta państwowe, jak i kościelne zostały uznane za dni wolne od pracy na mocy ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy. Na tej podstawie przyjmuje się, że wykonywanie pracy w niedziele i święta jest niedozwolone. Kodeks pracy zawiera jednak liczne wyjątki dopuszczające działalność podmiotów z branż określonych w art. 151 (10) k.p. w trakcie niedzieli i świąt. więcej >>

 • Powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem (cz. 2) 17/01/2013

  Powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem (cz. 2)

  Normy prawne z zakresu ochrony pracy dotyczą różnorodnych dziedzin, m.in. techniki, technologii, ekonomiki pracy, ergonomii czy organizacji pracy. Ochrona pracy rozumiana jako „całokształt gwarancji prawnych służących zabezpieczeniu zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy” stanowi ważny dział prawa pracy, który zazębia się z innymi gałęziami prawa, w szczególności z prawem administracyjnym, a także z przepisami sanitarnymi oraz przeciwpożarowymi. więcej >>

 • Powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem (cz. 1) 15/01/2013

  Powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem (cz. 1)

  Pojęcie ochrony pracy jest pojęciem języka prawniczego, stanowiącym pewien skrót językowy, gdyż jego treść jest ukierunkowana nie na ochronę "wykonywania pracy" lecz na ochronę pracownika w procesie pracy. więcej >>

 • Obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika. Treść i granice obowiązku. 07/12/2012

  Obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika. Treść i granice obowiązku.

  Zasada poszanowania dóbr osobistych pracownika wyrażona w art. 111 k.p. stanowi jedną z podstawowych zasad prawa pracy - norm charakteryzujących się z jednej strony dużym stopniem ogólności, a z drugiej - szczególną doniosłością dla określenia podstawowych praw pracownika i obowiązków pracodawcy. więcej >>

 • Rodzaje umów o pracę (cz. 2) 15/11/2012

  Rodzaje umów o pracę (cz. 2)

  Umowa o prace jest najważniejsza podstawą nawiązania stosunku pracy. W wyniku jej zawarcia dochodzi do powstania tzw. umownego stosunku pracy. Dominującą rolę wśród podstaw nawiązywania stosunku pracy, ze względu na szeroki zakres podmiotowy, odgrywają umowy o pracę. Ponadto Kodeks pracy zna jeszcze inne podstawy nawiązania stosunku pracy – powołanie, mianowanie, wybór oraz spółdzielczą umowę o pracę. więcej >>

 • Rodzaje umów o pracę (cz. 1) 14/11/2012

  Rodzaje umów o pracę (cz. 1)

  Kodeks pracy w sposób ścisły określa rodzaje umów, które mogą stanowić podstawę nawiązania stosunku pracy. Zamknięty katalog rodzajów umów stanowiących podstawę stosunku pracy powoduje, iż nie jest możliwe zawiązanie stosunku pracy na podstawie tzw. umów nienazwanych. więcej >>

 • Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie? 17/08/2012

  Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie?

  Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest prawo do godnego wynagrodzenia, o którym stanowi art. 13 kodeksu pracy. Pracodawca natomiast zobowiązany jest na mocy art. 94 ust. 5 tejże ustawy „terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie". Nie stosowanie się do tego obowiązku jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, które na mocy art. 282 kodeksu pracy podlega karze grzywny od 1 000 do 30 000 zł. więcej >>

 • Kumulacja roszczeń pracowników w razie mobbingu 31/05/2012

  Kumulacja roszczeń pracowników w razie mobbingu

  Ostatnimi czasy mobbing zdaje się być jedną z najpopularniejszych instytucji prawa pracy. Coraz częściej do sądów trafiają pozwy pracowników, którzy uważają, że w swoim miejscu pracy byli ofiarą mobbera. W większości przypadków pracownicy domagają się zadośćuczynienia lub odszkodowania przewidzianych w art. 94³ Kodeksu pracy. Nie są to jednak jedyne roszczenia, jakich pracownik może dochodzić, jeżeli udowodni, że mobbing faktycznie był wobec niego stosowany. więcej >>

 • Obowiązek wydania przez pracodawcę świadectwa pracy w związku z ustaniem stosunku pracy 24/04/2012

  Obowiązek wydania przez pracodawcę świadectwa pracy w związku z ustaniem stosunku pracy

  Świadectwo pracy stanowi dokument prywatny wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z ustaniem stosunku pracy, który zawiera istotne informacje związane z zatrudnieniem pracownika u tego pracodawcy. Świadectwo pracy to dokument prywatny w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego, a zatem nie posiada ono mocy dowodowej jaką posiada dokument urzędowy, a jedynie jest dowodem tego, że pracodawca podpisał oświadczenie stanowiące treść tego świadectwa. więcej >>

 • Skutki prawne niewykonania przez pracodawcę ciążących na nim obowiązków związanych ze stosunkiem pracy 23/04/2012

  Skutki prawne niewykonania przez pracodawcę ciążących na nim obowiązków związanych ze stosunkiem pracy

  Prawa i obowiązki stron stosunku pracy składają się na treść stosunku pracy, który je łączy. Obowiązki pracodawcy określają sposób, w jaki powinien zachowywać się pracodawca wobec pracownika będącego stroną stosunku pracy. Skutkiem nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków przez pracodawcę może być odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy, która jednak nie została ukształtowana jednolicie oraz w sposób całościowy. więcej >>

 • Charakter prawny wynagrodzenia za pracę 11/04/2012

  Charakter prawny wynagrodzenia za pracę

  Stosunek pracy charakteryzuje się wieloma cechami. Do jego istotnych elementów należy wynagrodzenie. Nie jest ono zdefiniowane przez ustawodawcę – dlatego jego charakter prawny może budzić wątpliwości. Wynagrodzenie jest elementem istotnym, ponieważ zobowiązanie do świadczenia pracy nieodpłatnie nie stanowi nawiązania stosunku pracy. Czym jest więc wynagrodzenie? więcej >>

 • Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika 06/04/2012

  Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika

  Osoba pozostająca w stosunku pracy ma szereg obowiązków o różnorodnym charakterze. Obowiązki kształtują treść stosunku pracy i dotyczą zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Do jednych z nich po stronie pracowniczej należy obowiązek zachowania tajemnicy. Na czym dokładnie polega ten obowiązek i jakich informacji nie może ujawniać pracownik? więcej >>

 • Refundacja przez pracodawcę kosztów zakupu okularów 22/03/2012

  Refundacja przez pracodawcę kosztów zakupu okularów

  Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 roku, Nr 148, poz. 973) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowisku z monitorem ekranowym profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. więcej >>

 • Zakaz konkurencji w czasie trwania zatrudnienia oraz po jego ustaniu 14/03/2012

  Zakaz konkurencji w czasie trwania zatrudnienia oraz po jego ustaniu

  Zgodnie z definicją legalną, jaka została zawarta w art. 1011 § 1 Kodeksu pracy, zakazem konkurencji jest ustanowiony w odrębnej umowie zakaz prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz świadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. więcej >>

 • Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone 13/03/2012

  Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

  Pod pojęciem odpowiedzialności pracowniczej należy rozumieć ujemne konsekwencje, jakie na mocy przepisów prawnych ponosi w stosunku do pracodawcy pracownik, który nie wykonuje obowiązków pracowniczych lub czyni to w sposób nienależyty. Ustawodawca wyodrębnia odpowiedzialność w mieniu pracodawcy (w mieniu niepowierzonym, art. 114-122 Kodeksu pracy) oraz w mieniu powierzonym (art. 124-127 Kodeksu pracy). W obu przypadkach jedyną formą naprawienia szkody jest zapłata odszkodowania, ustalonego bądź w drodze ugody między pracodawcą a pracownikiem, bądź wyrokiem sądu pracy. więcej >>

 • Materialna odpowiedzialność pracowników - odpowiedzialność na zasadach ogólnych 12/03/2012

  Materialna odpowiedzialność pracowników - odpowiedzialność na zasadach ogólnych

  Odpowiedzialność materialna pracowników stanowi konsekwencję nagannego zachowania pracowników, które powoduje powstanie szkody w mieniu pracodawcy. Jej celem jest ukształtowanie postawy dbałości o to mienie oraz zapobieganie powstawaniu w nim strat, a także – w określonym stopniu – rekompensata pracodawcy uszczerbku, jaki poniósł. więcej >>

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika 28/02/2012

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec niego. Jakie przesłanki muszą być spełnione oraz w jakiej formie należy wypowiedzieć umowę o pracę w tymże trybie? więcej >>

 • Pojęcie choroby zawodowej 17/01/2012

  Pojęcie choroby zawodowej

  Co to jest choroba zawodowa? Czy każda choroba może być uznana za chorobę zawodową? Jakie muszą być spełnione przesłanki dla uznania danej choroby za chorobę zawodową? Co przysługuje pracownikowi, u którego została stwierdzona choroba zawodowa? więcej >>

 • Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi 11/01/2012

  Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi

  Obowiązki pracodawcy stanowią jeden z elementów składających się na treść stosunku pracy, który określa reguły zachowania się pracodawcy względem pracownika. Polski ustawodawca nowelizacją z dnia 14 listopada 2003r. wprowadził do Kodeksu pracy nowy przepis – art. 943, który nakłada na pracodawcę nowy obowiązek, ściśle związany z ochroną godności i innych dóbr osobistych pracownika, mianowicie zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi. więcej >>

 • Uporczywość i długotrwałość zachowania jako elementy składowe prawnej definicji mobbingu 10/01/2012

  Uporczywość i długotrwałość zachowania jako elementy składowe prawnej definicji mobbingu

  Regulację zapewniającą pracownikowi prawną ochronę przed bezpodstawnymi wrogimi zachowaniami ze strony pracodawcy oraz innych pracowników, zapewnia art. 943 Kodeksu pracy, który w trosce o realizację podstawowego obowiązku pracodawcy, stanowiącego jednocześnie kodeksową zasadę prawa pracy – poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika - zobowiązuje pracodawcę przeciwdziałania mobbingowi. więcej >>

 • Postępowanie dowodowe w sprawie mobbingowej 09/01/2012

  Postępowanie dowodowe w sprawie mobbingowej

  Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) przemoc psychiczna jest poważnym zagrożeniem w miejscu pracy, którego rozmiary wciąż się zwiększają. Jak wskazuje B. Hołyst, mobbing może skutkować w sferze psychicznej jednostki: zniekształceniem percepcji własnej osoby, deformacjami w zakresie zdolności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich, zniekształceniem percepcji otoczenia, zwykle w postaci postrzegania otoczenia jako wrogie i zagrażające, co może owocować chronicznym stresem i stanami lękowymi, a także zaburzeniami sfery emocjonalnej i osłabieniem odporności psychicznej, co może doprowadzić do chorób takich jak depresja czy zespół stresu pourazowego (PTSD – ang. Post Traumatic Stress Disorder). więcej >>

 • Normatywna definicja mobbingu 05/01/2012

  Normatywna definicja mobbingu

  W wyniku nowelizacji z dnia 14 listopada 2003r. do Kodeksu pracy został wprowadzony art. 943, który poszerzył katalog obowiązków pracodawcy nakładając na niego obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy. Pod tym pojęciem należy rozumieć jedną z form przemocy psychicznej, stosowana wobec ofiary przez osoby, które z nią współpracują. Mobbing jest zjawiskiem, które odnosi się do jakości relacji interpersonalnych w miejscu pracy oraz ich wpływu na funkcjonowanie pracowników w miejscu ich zatrudnienia. więcej >>

 • Jak walczyć z mobbingiem? 04/01/2012

  Jak walczyć z mobbingiem?

  Obowiązkiem pracodawcy, który jednocześnie jest w Kodeksie pracy zakwalifikowany jako podstawowa zasada prawa pracy jest „poszanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika” (art. 111). Rozumienie pojęcia godności nie odbiega znacząco od rozumienia tego pojęcia na gruncie języka potocznego, a zatem obejmuje ono niewątpliwie m.in. poczucie własnej wartości, czy szacunek do samego siebie. Elementem realizacji przez pracodawcę tego obowiązku jest niewątpliwie przeciwdziałanie mobbingowi. więcej >>

 • Kontrowersje wokół umowy na zastępstwo 27/12/2011

  Kontrowersje wokół umowy na zastępstwo

  Artykuł 25 Kodeksu pracy dopuszcza zawieranie umów o pracę czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy oraz na czas określony obejmujący czas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika. Umowa na czas zastępstwa zyskuje coraz większą popularność, ponieważ pozwala pracodawcy na elastyczność przy rozwiązywaniu kwestii nieobecności pracownika. W związku ze słabszą ochroną takiego stosunku pracy zmniejsza się ryzyko prawne związane z zatrudnianiem nowej osoby. W Kodeksie pracy niewiele miejsca poświęcono tej umowie, dlatego konieczne jest wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości. więcej >>

 • Najważniejsze obowiązki pracowników -cz.2 19/12/2011

  Najważniejsze obowiązki pracowników -cz.2

  Kluczowe znaczenie dla określenia obowiązków pracowników ma artykuł 100 Kodeksu pracy. Artykuł ten zawiera ogólnie określone obowiązki wszystkich pracowników, które mogą być konkretyzowane przez przepisy szczególne oraz przez umowy o pracę i regulaminy pracy. Obowiązki wyrażone w artykule 100 Kodeksu pracy były często przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Orzecznictwo pomaga zrozumieć praktyczne aspekty stosowania przepisów Kodeksu. więcej >>

 • Najważniejsze obowiązki pracowników -cz.1 16/12/2011

  Najważniejsze obowiązki pracowników -cz.1

  Kluczowe znaczenie dla określenia obowiązków pracowników ma artykuł 100 Kodeksu pracy. Artykuł ten zawiera ogólnie określone obowiązki wszystkich pracowników, które mogą być konkretyzowane przez przepisy szczególne oraz przez umowy o pracę i regulaminy pracy. Obowiązki wyrażone w artykule 100 Kodeksu pracy były często przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Orzecznictwo pomaga zrozumieć praktyczne aspekty stosowania przepisów Kodeksu. więcej >>

 • Umowa przedwstępna w stosunku pracy 13/12/2011

  Umowa przedwstępna w stosunku pracy

  Istotą umowy przedwstępnej jest wzajemne przyrzeczenie zawarcia w przyszłości umowy definitywnej. Strony określają istotne postanowienia umowy i zobowiązują się do ich wykonania w określonym terminie. Przepisy określające umowę przedwstępną nie różnicują zakresu stosunków społecznych, w jakich może być ona zawarta, dlatego dopuszczalne jest zastosowanie umowy przedwstępnej w zakresie stosunku pracy. więcej >>

 • Zasada uprzywilejowania pracownika, jako podstawowa zasada prawa pracy 09/12/2011

  Zasada uprzywilejowania pracownika, jako podstawowa zasada prawa pracy

  Stosunek pracy to relacja łącząca pracodawcę z pracownikiem, której najważniejszym bodaj elementem jest wykonywanie pracy pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy, za którą pracownik otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie. Jednak błędem byłoby sądzić, że istnieje nieograniczona dowolność w jego kształtowaniu – musi on bowiem być zawsze zgodny z podstawowymi zasadami prawa pracy, wśród których szczególny charakter posiada zasada uprzywilejowania pracownika. więcej >>