Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: prawo administracyjne

Artykuły

 • Gospodarka komunalna  23/03/2015

  Gospodarka komunalna 

  Gospodarka komunalna akcentuje przedmiotową stronę zadań jednostek samorządu terytorialnego w sferze gospodarki i wynika z istoty samorządu terytorialnego. Wyodrębnienie pojecie gk stało się możliwe w wyniku wydzielenia JST jako podmiotu prawa (art. 16 konst) wskazuje jako przedmiot i cel działalności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. więcej >>

 • Stosunek administracyjno prawny  01/09/2014

  Stosunek administracyjno prawny 

  Stosunek administracyjno prawny   rozumiany jest jako  działanie podmiotu  który wpływa na  sytuację prawną  drugiego podmiotu  w zakresie prawa administracyjnego . Dotyczyć może  określonej sytuacji  prawnej  powiązany jest ściśle z władczą formą działania  administracji którą nawiązuję się z mocy samego prawa  bądź przez zaistnienie  konkretnych   faktów czy też zdarzeń  mających znaczenie prawne. więcej >>

 • Status wojewody 21/01/2014

  Status wojewody

  Status wojewody normuje ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Na jej mocy, wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, a także organem i jednocześnie zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie. więcej >>

 • Ugoda administracyjna jako prawna forma działania administracji 22/11/2013

  Ugoda administracyjna jako prawna forma działania administracji

  Obok powszechnie stosowanych władczych aktów administracyjnych, wydawanych najczęściej w formie decyzji, kodeks postępowania administracyjnego w rozdziale 8 działu II przewidział instytucję ugody administracyjnej, jako realizację zasady przekonywania- jednej z ważniejszych funkcji postępowania administracyjnego. Ugoda daje szansę stronom postępowania na wykazanie aktywności w celu polubownego rozwiązania sporu. więcej >>

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym 29/08/2013

  Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Prawo pomocy to instytucja uregulowana w rozdziale 3, oddziale 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ma ona na celu umożliwienie dochodzenia swych interesów przed sądem przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, niepozwalającej na ponoszenie kosztów związanych z prowadzonym postępowaniem. Istnienie tej instytucji w ustawodawstwie sądowoadministracyjnym jest praktyczną realizacją konstytucyjnego prawa obywatela do sądu. więcej >>

 • Wolność zgromadzeń 25/06/2013

  Wolność zgromadzeń

  Art. 57 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej przewiduje prawo obywateli do organizowania pokojowych zgromadzeń i w pełni legalnego w nich uczestnictwa. Jest to konstytucyjnie zagwarantowana wolność jednostki, dająca jej możliwość manifestacji własnych poglądów i wpływu na procesy polityczne. Zgromadzenia stanowią zasadniczy element demokratycznej opinii publicznej. więcej >>

 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym 13/06/2013

  Doręczenia w postępowaniu administracyjnym

  Tematyka doręczeń jest niezwykle ważnym zagadnieniem dla stron postępowania administracyjnego, ze względu na fakt, iż skuteczność wielu czynności procesowych uzależniona jest od tego, czy doręczenie zostało dokonane w sposób prawidłowy. więcej >>

 • Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów 18/04/2013

  Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

  W związku z usunięciem drzew lub krzewów, posiadacz nieruchomości ponosi opłaty. Kwestię istotną stanowią zarówno terminy wnoszenia opłat jak i ich stawki. Przede wszystkim jednak, należy zwrócić uwagę na sytuacje, kiedy nie musimy płacić za usunięcie drzew lub krzewów. Ustawodawca przewidział szeroki wachlarz możliwości w tym zakresie. O szczegółach poniżej. więcej >>

 • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów – nie zawsze konieczne 15/04/2013

  Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów – nie zawsze konieczne

  Kiedy pojawia się potrzeba usunięcia drzewa lub krzewu, najbardziej problematyczne okazuje się sporządzenie samego wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. Nakład pracy, często zresztą typowo fizycznej przy jego sporządzeniu, jest tak ogromny, że warto wiedzieć, kiedy uzyskanie owego zezwolenia nie jest wymagane. więcej >>

 • Nieważność decyzji administracyjnej 04/01/2013

  Nieważność decyzji administracyjnej

  Bywa, że decyzja administracyjna obarczona jest wadą tak istotną, że zachodzi konieczność uznania jej za nieważną. Może to nastąpić tylko w przypadku zaktualizowania się pewnych szczególnych, enumeratywnie wyliczonych przesłanek. Decyzja nieważna, dotknięta wadami wyliczonymi w przepisie art. 156 § 1 k.p.a., mimo tych wad jest aktem administracyjnym, funkcjonującym w obrocie prawnym do czasu, aż zostanie z tego obrotu wyeliminowana na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. więcej >>

 • Przesłanki formalne wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego 05/12/2012

  Przesłanki formalne wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

  Decyzje, postanowienia oraz inne akty, które szczegółowo zostały określone w art. 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlegają kontroli nie tylko w toku dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego, ale także kontroli sądowoadministracyjnej. W niniejszym artykule omówione zostaną aspekty formalne związane z prawidłowym wniesieniem skargi do WSA. więcej >>

 • Procedura udzielania pozwolenia na organizacje zbiórek publicznych 18/10/2012

  Procedura udzielania pozwolenia na organizacje zbiórek publicznych

  Intensywny rozwój organizacji pozarządowych w Polsce spowodował, iż problematyka zbiórek publicznych stała się nader aktualna.  Opisywania w niniejszym artykule problematyka regulowania jest przez ustawę z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych ( Dz. U 1933 Nr 22 poz. 162 ze zm.) oraz przez akty wykonawcze. więcej >>

 • Kiedy stronie przysługuje odwołanie od decyzji organu administracyjnego? 13/04/2012

  Kiedy stronie przysługuje odwołanie od decyzji organu administracyjnego?

  Zgodnie z artykułem 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) kodeks postępowania administracyjnego (zwany dalej: KPA) strona ma prawo odwołać się od decyzji organu I instancji. Strona, aby skorzystać z przedmiotowego uprawnienia musi dopełnić określonych wymagań formalnoprawnych. więcej >>

 • Wniosek o przywrócenie terminu 19/03/2012

  Wniosek o przywrócenie terminu

  Instytucja przywrócenia terminu zawarta w art. 58 k.p.a. stwarza możliwość skutecznego dokonania czynności procesowej przez stronę w sytuacji, gdy upłynął już termin do jej podjęcia. więcej >>

 • Ile czasu ma urzędnik na załatwienie sprawy w postępowaniu administracyjnym? 13/03/2012

  Ile czasu ma urzędnik na załatwienie sprawy w postępowaniu administracyjnym?

  Kodeks Postępowania Administracyjnego (zwany dalej: KPA) wskazuje trzy rodzaje terminów, w jakich należy załatwić określoną sprawę. W zależności od problemu jakim zajmuje się organ wyznaczony jest termin niezwłocznego załatwienia sprawy, termin jednego miesiąca bądź dwóch miesięcy. więcej >>

 • Sporządzenie i wniesienie podania do organu administracji. 18/01/2012

  Sporządzenie i wniesienie podania do organu administracji.

  Sporządzenie i wniesienie podania do organu administracji jako jeden ze sposobów wszczęcia ogólnego postępowania administracyjnego. Przepis art. 61 § 1 k.p.a. przewiduje dwa sposoby wszczęcia ogólnego postępowania administracyjnego, tj. na żądanie strony lub z urzędu. W obu przypadkach czynności skutkujące wszczęciem postępowania powinny być podjęte przez podmioty uprawnione i powinny odpowiadać określonym w przepisach wymaganiom. więcej >>

 • Czym jest postanowienie organu administracyjnego? 17/01/2012

  Czym jest postanowienie organu administracyjnego?

  Postanowienie w przeciwieństwie do decyzji administracyjnej nie rozstrzyga przedmiotu postępowania administracyjnego, co do istoty, ma charakter proceduralny, nie materialno prawny. Organ wykorzystuje ten akt jednostronny do rozwiązywania problemów incydentalnych, powstałych w trakcie postępowania. Rozwiązanie tych kwestii jest niezbędne do wydania decyzji, ale niema bezpośredniego na nią wpływu. więcej >>

 • Dostęp do informacji publicznej – założenia ogólne 04/01/2012

  Dostęp do informacji publicznej – założenia ogólne

  Zgodnie z treścią art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. więcej >>

 • Treść decyzji administracyjnej na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego- elementy obligatoryjne. 13/12/2011

  Treść decyzji administracyjnej na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego- elementy obligatoryjne.

  Artykuł 107 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) (zwany dalej: KPA) wskazuje elementy, które powinny znaleźć się w każdej decyzji administracyjnej. Nie wypełnienie tego wymogu niesie różne skutki w zależności od tego, jaki element został pominięty. więcej >>

 • Ograniczanie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 05/08/2011

  Ograniczanie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

  W dniu 25 marca 2011 r. została uchwalona ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622). Ustawa wprowadza szereg zmian, które obejmują m.in. możliwość przekształcenia przedsiębiorcy działającego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową, ułatwienia w kontaktach administracji z obywatelem. W związku z wprowadzanymi zmianami od 1 lipca 2011 r. zmianie ulegną przepisy ustaw o podatkachdochodowych oraz ordynacji podatkowej. więcej >>