Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: prawo cywilne

Artykuły

 • Odstąpienie od umowy wzajemnej na skutek zwłoki dłużnika 08/04/2014

  Odstąpienie od umowy wzajemnej na skutek zwłoki dłużnika

  Terminowe spełnienie świadczenia stanowi jeden z podstawowych obowiązków strony każdej umowy cywilnoprawnej. W sytuacji, gdy jedna ze stron umowy wzajemnej nienależycie wykonuje umowę (zwleka z wykonaniem świadczenia), drugiej stronie przysługuje uprawnienie do zakończenia współpracy poprzez odstąpienie od umowy.  więcej >>

 • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 3 17/02/2014

  Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 3

  Prawo cywilne przewiduje szereg gwarancji umożliwiających skuteczną reakcję na dokonane naruszenie dóbr osobistych, w ramach których pokrzywdzony przedsiębiorca może domagać się nie tylko zaniechania naruszeń na przyszłość i usunięcia powstałych skutków, ale również może dochodzić zapłaty zadośćuczynienia za doznaną w wyniku naruszenia owych dóbr krzywdę a w sytuacji zaistnienia realnej szkody majątkowej – żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. więcej >>

 • Nasciturus w polskim prawie cywilnym – cz. 2 23/09/2013

  Nasciturus w polskim prawie cywilnym – cz. 2

  Nasciturus to dziecko poczęte, ale nienarodzone. Czy płód ma prawa i obowiązki w polskim prawie cywilnym? Czy można pozwać dziecko poczęte, ale nienarodzone lub uczynić na jego rzecz darowiznę? Odpowiedzi na te pytania i inne poniżej. więcej >>

 • Nasciturus w polskim prawie cywilnym – cz. 1 23/09/2013

  Nasciturus w polskim prawie cywilnym – cz. 1

  Nasciturus to dziecko poczęte, ale nienarodzone. Czy płód ma prawa i obowiązki w polskim prawie cywilnym? Czy można pozwać dziecko poczęte, ale nienarodzone lub uczynić na jego rzecz darowiznę? Odpowiedzi na te pytania i inne poniżej. więcej >>

 • Zdolność do czynności prawnych - cz. 1 20/09/2013

  Zdolność do czynności prawnych - cz. 1

  Kto ma zdolność do czynności prawnych? Czy dziecko mające 10 lat może zawrzeć skutecznie umowę sprzedaży z przedsiębiorcą? Czy dziecko mające 17 lat może zawszeć umowę o pracę z przedsiębiorcą? Odpowiedzi na te i inne pytania poniżej. więcej >>

 • Zdolność do czynności prawnych - cz. 2 20/09/2013

  Zdolność do czynności prawnych - cz. 2

  Kto ma zdolność do czynności prawnych? Czy dziecko mające 10 lat może zawrzeć skutecznie umowę sprzedaży z przedsiębiorcą? Czy dziecko mające 17 lat może zawszeć umowę o pracę z przedsiębiorcą? Odpowiedzi na te i inne pytania poniżej. więcej >>

 • Postępowanie w przedmiocie uznania za zmarłego 30/05/2012

  Postępowanie w przedmiocie uznania za zmarłego

  Instytucja uznania za zmarłego jest instytucją materialnego prawa cywilnego, która ma na celu wyeliminowanie pewnego stanu niepewności które spowodowane jest zaginięciem określonej osoby, ale również zmierza do uregulowania sytuacji prawnej zaginionego. więcej >>

 • Zbieg roszczeń w prawie cywilnym 01/02/2012

  Zbieg roszczeń w prawie cywilnym

  Czy w przypadku zawalenia się części domu, w którym mieszka najemca ma on do wynajmującego roszczenie z tytułu niewykonania umowy a także na podstawie przepisów regulujących roszczenia deliktowe? Czy osoba, która została zniesławiona ma prawo domagać się usunięcia skutków naruszenia dobra osobistego a także po udowodnieniu winy sprawcy, domagać się również zadośćuczynienia? Kiedy przepisy kodeksu cywilnego mogą być stosowane kumulatywnie, a kiedy pokrzywdzony ma jedynie możliwość wyboru jednej z podstaw? więcej >>

 • Instytucja przedawnienia w prawie cywilnym 24/01/2012

  Instytucja przedawnienia w prawie cywilnym

  Przepisy art. 117-125 k.c. regulują instytucję przedawnienia roszczeń. Instytucja ta jest wyrazem braku akceptacji ustawodawcy stanu długotrwałej rozbieżności między stanem prawnym a stanem faktycznym a także dążeniem do stabilizacji stosunków cywilnych oraz porządku w obrocie prawnym. Ponadto wraz z upływem czasu jest coraz trudniej dowieść wierzycielowi, że przysługuje mu roszczenie a dłużnikowi, że zaspokoił roszczenie wierzyciela. więcej >>

 • Forma czynności prawnej i rygor zastrzeżenia formy szczególnej – wiadomości podstawowe 23/01/2012

  Forma czynności prawnej i rygor zastrzeżenia formy szczególnej – wiadomości podstawowe

  Jakie są formy czynności prawnej? W jakiej formie należy dokonać czynności prawnej? Czy uchybienie w postaci dokonania czynności prawnej w innej formie niż przewidziana prawem skutkuje jej nieważnością? Jak kształtuje się rygor zastrzeżenia formy szczególnej? więcej >>