Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: prawo pracy

Artykuły

 • Kiedy pracownik dotknięty mobbingiem może dochodzić odszkodowania? 07/08/2015

  Kiedy pracownik dotknięty mobbingiem może dochodzić odszkodowania?

  Zgodnie z art. 94 3 § 2 mobbingiem nazywamy „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. więcej >>

 • Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę 21/01/2015

  Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

  Art. 361 Kodeksu pracy przewiduje, w szczególnych okolicznościach, możliwość skrócenia przez pracodawcę okresu wypowiedzenia.  więcej >>

 • Zwolnienie na poszukiwanie pracy 13/01/2015

  Zwolnienie na poszukiwanie pracy

  Art. 37 kodeksu pracy wprowadza prawo do otrzymania przez pracownika, w trakcie okresu wypowiedzenia,  dni wolnych na poszukiwanie pracy. więcej >>

 • Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania nałożonego w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy 20/11/2014

  Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania nałożonego w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy

  Co do zasady w postępowaniu cywilnym niewykonanie zobowiązania nałożonego przez sąd (odmowa przedstawienia przez stronę dowodów lub brak wykonania konkretnego zarządzenia) wywołuje wyłącznie określone ujemne następstwa procesowe. więcej >>

 • Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę 30/10/2014

  Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę

  Zgodnie z art. 80 kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko w sytuacjach, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.   więcej >>

 • Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego 27/10/2014

  Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego

  Zgodnie z art. 163 kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. więcej >>

 • Przedawnienie roszczeń w prawie pracy 13/10/2014

  Przedawnienie roszczeń w prawie pracy

  Jeżeli pracownikowi przysługuje roszczenie przeciwko pracodawcy, bądź na odwrót, nie można zwlekać, aby uzyskać zaspokojenie powstałego „długu”. Zbyt długie odkładanie dochodzenia swych roszczeń może skutkować ich przedawnieniem. więcej >>

 • Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika – urlop szkoleniowy 09/10/2014

  Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika – urlop szkoleniowy

  Jedną z podstawowych zasad prawa pracy, a w krajach Unii Europejskiej uważaną za naczelną zasadę, jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników.  Na czas „nauki” pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu bądź zwolnić go na czas trwania zajęć. więcej >>

 • Praca w porze nocnej 30/07/2013

  Praca w porze nocnej

  Ustawodawca wprowadził w rozdziale VI do kodeksu pracy odrębną regulację dotyczącą zagadnień pracy w porze nocnej. Ma ona na celu ochronę pracownika, którego aktywność zawodowa przypada na godziny wieczorne i nocne, co wpływać może niekorzystnie na jego stan zdrowia, samopoczucie, czy komfort życia. więcej >>

 • Praca w niedziele i święta 26/07/2013

  Praca w niedziele i święta

  Niedziele i święta państwowe, jak i kościelne zostały uznane za dni wolne od pracy na mocy ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy. Na tej podstawie przyjmuje się, że wykonywanie pracy w niedziele i święta jest niedozwolone. Kodeks pracy zawiera jednak liczne wyjątki dopuszczające działalność podmiotów z branż określonych w art. 151 (10) k.p. w trakcie niedzieli i świąt. więcej >>

 • Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów kodeksu pracy.  15/07/2013

  Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów kodeksu pracy. 

  Ustawodawca w art. 775§1 kodeksu pracy zdefiniował podróż służbową jako każdy wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy w celu wykonania zadania służbowego. więcej >>

 • Pozwolenie na budowę, jako forma reglamentacji publicznoprawnej 21/09/2012

  Pozwolenie na budowę, jako forma reglamentacji publicznoprawnej

  Jednym z najważniejszych praw posiadających umocowanie konstytucyjne jest prawo do własności. Ustawa z dnia 7 lipa 1994 r. prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2010 Nr243 poz. 1623 ze zm.) stanowi o zasadzie swobody budowlanej, która nie jako jest przedłużeniem konstytucyjnego prawa do władania własnością. Powyższą zasada nie oznacza jednak całkowicie swobodnego prawa do tworzenia obiektów budowlanych na terenie własnej nieruchomości. więcej >>

 • Porozumienia zawieszające 01/08/2012

  Porozumienia zawieszające

  Porozumienia to źródła prawa pracy. Nie mogą one być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy. Oznacza to, że mogą one odmiennie niż np. kodeks pracy regulować niektóre kwestie pracownicze, ale tylko na korzyść pracownika. W prawie pracy można wyróżnić m.in.: porozumienia kończące spór, porozumienia zawierane w razie zwolnień grupowych, porozumienia zawieszające. Te ostatnie nie wprowadzają zmian, ale w konkretnych przypadkach powodują niestosowanie niektórych rozwiązań. więcej >>

 • Skutki prawne niewykonania przez pracodawcę ciążących na nim obowiązków związanych ze stosunkiem pracy 23/04/2012

  Skutki prawne niewykonania przez pracodawcę ciążących na nim obowiązków związanych ze stosunkiem pracy

  Prawa i obowiązki stron stosunku pracy składają się na treść stosunku pracy, który je łączy. Obowiązki pracodawcy określają sposób, w jaki powinien zachowywać się pracodawca wobec pracownika będącego stroną stosunku pracy. Skutkiem nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków przez pracodawcę może być odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy, która jednak nie została ukształtowana jednolicie oraz w sposób całościowy. więcej >>

 • Wynagrodzenie w prawie pracy 19/04/2012

  Wynagrodzenie w prawie pracy

  Przedmiotem prawa pracy nie jest każdy rodzaj ludzkiej pracy, a jedynie praca społecznie użyteczna, którą cechuje szereg właściwości. Polskie prawo pracy nie definiuje pojęcia „wynagrodzenie za pracę”. Przyjmuje się powszechnie kwalifikację, jaką przyjął Sąd Najwyższy, zgodnie z którą wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem koniecznym, o charakterze przysparzająco-majątkowym, które pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi okresowo w zamian na wykonaną pracę, świadczoną w ramach stosunku pracy, odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości pracy (uchwała SN z dnia 30 grudnia 1986r., III PZP 42/86). więcej >>

 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego 17/04/2012

  Prawo do zasiłku macierzyńskiego

  Zasiłek macierzyński jest jednym ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego, o którym stanowi Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zasiłek ten przyznawany jest ubezpieczonej w przypadku urodzenia przez nią dziecka i koniecznością sprawowania przez matkę nad nim opieki. więcej >>

 • Ochrona pracy oraz uprawnienia osób niepełnosprawnych 16/04/2012

  Ochrona pracy oraz uprawnienia osób niepełnosprawnych

  Pod pojęciem „ochrona pracy” w ujęciu przedmiotowym, rozumie się powszechnie ogół środków prawnych, których celem jest zapobieganie niebezpieczeństwom i szkodliwościom pracy, a także jej uciążliwości. Gdy chodzi o podmiotowe ujęcie „ochrony pracy” wyróżnia się tradycyjnie powszechną (ogólną) ochronę pracy oraz szczególną ochronę pracy, uzasadnioną szczególnymi właściwościami psychofizycznymi określonych grup pracowników. więcej >>

 • Wygaśnięcie umowy o pracę 04/04/2012

  Wygaśnięcie umowy o pracę

  Przepisy Kodeksu pracy regulują kwestię ustania stosunku pracy wskutek wygaśnięcia umowy o pracę. W myśl przepisu art. 63 k.p. umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. Przedmiotem niniejszego opracowania będą wyłącznie przypadki wygaśnięcia umowy o pracę unormowane w przepisach Kodeksu pracy. więcej >>

 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 23/03/2012

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

  Migracja pracowników z jednego zakładu pracy do drugiego jest zjawiskiem powszechnie występującym na współczesnym rynku pracy. Niejednokrotnie zdarza się tak, że stosunek pracy wygasa w momencie gdy pracownik nie zdążył jeszcze wykorzystać przysługującego mu corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, do którego jest uprawniony na mocy przepisu art. 152 Kodeksu Pracy (dalej: kp). Rodzi się pytanie czy pracodawca w każdych okolicznościach jest zobowiązany do spełnienia świadczenia pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu (tzw. ekwiwalent za niewykorzystany urlop) oraz w jaki sposób należy obliczyć jego wysokość. więcej >>

 • Refundacja przez pracodawcę kosztów zakupu okularów 22/03/2012

  Refundacja przez pracodawcę kosztów zakupu okularów

  Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 roku, Nr 148, poz. 973) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowisku z monitorem ekranowym profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. więcej >>

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika 28/02/2012

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec niego. Jakie przesłanki muszą być spełnione oraz w jakiej formie należy wypowiedzieć umowę o pracę w tymże trybie? więcej >>

 • Zakaz dyskryminacji ze względu na religię a prawo pracy 21/02/2012

  Zakaz dyskryminacji ze względu na religię a prawo pracy

  Sfera zatrudnienia, wbrew pozorom, jest bardzo podatna na działania dyskryminacyjne. Treść przepisów prawa polskiego w tym zakresie jest w znaczącym stopniu podyktowana przez prawo Unii Europejskiej. Ustanawia ono ogólne ramy równego traktowania w zatrudnieniu – przy tym wyraźnie wyraża zakaz dyskryminacji opartej na religii lub światopoglądzie. Pod wpływem prawodawstwa unijnego dokonano zmian w Kodeksie pracy (ustawą z 14.11.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr.213, poz. 2081).Sfera zatrudnienia, wbrew pozorom, jest bardzo podatna na działania dyskryminacyjne. Treść przepisów prawa polskiego w tym zakresie jest w znaczącym stopniu podyktowana przez prawo Unii Europejskiej. Ustanawia ono ogólne ramy równego traktowania w zatrudnieniu – przy tym wyraźnie wyraża zakaz dyskryminacji opartej na religii lub światopoglądzie. Pod wpływem prawodawstwa unijnego dokonano zmian w Kodeksie pracy (ustawą z 14.11.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr.213, poz. 2081). więcej >>

 • Pojęcie choroby zawodowej 17/01/2012

  Pojęcie choroby zawodowej

  Co to jest choroba zawodowa? Czy każda choroba może być uznana za chorobę zawodową? Jakie muszą być spełnione przesłanki dla uznania danej choroby za chorobę zawodową? Co przysługuje pracownikowi, u którego została stwierdzona choroba zawodowa? więcej >>

 • Szczególna ochrona pracownic. Prace wzbronione kobietom 23/12/2011

  Szczególna ochrona pracownic. Prace wzbronione kobietom

  Co to jest praca wzbroniona? Jakie prace są wzbronione kobietom? Czy można zatrudnić kobietę przy pracy wzbronionej? Te informacje są szczególnie ważne dla pracodawcy zatrudniającego pracownice. więcej >>

 • Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy – wiadomości podstawowe 22/12/2011

  Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy – wiadomości podstawowe

  Kiedy pracownik jest zobowiązany do naprawienia szkody pracodawcy? Jakie wysokości odszkodowania może żądać pracodawca od pracownika? Kodeks pracy reguluje w Dziale Piątym te kwestie. więcej >>

 • Najważniejsze obowiązki pracowników -cz.2 19/12/2011

  Najważniejsze obowiązki pracowników -cz.2

  Kluczowe znaczenie dla określenia obowiązków pracowników ma artykuł 100 Kodeksu pracy. Artykuł ten zawiera ogólnie określone obowiązki wszystkich pracowników, które mogą być konkretyzowane przez przepisy szczególne oraz przez umowy o pracę i regulaminy pracy. Obowiązki wyrażone w artykule 100 Kodeksu pracy były często przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Orzecznictwo pomaga zrozumieć praktyczne aspekty stosowania przepisów Kodeksu. więcej >>

 • Najważniejsze obowiązki pracowników -cz.1 16/12/2011

  Najważniejsze obowiązki pracowników -cz.1

  Kluczowe znaczenie dla określenia obowiązków pracowników ma artykuł 100 Kodeksu pracy. Artykuł ten zawiera ogólnie określone obowiązki wszystkich pracowników, które mogą być konkretyzowane przez przepisy szczególne oraz przez umowy o pracę i regulaminy pracy. Obowiązki wyrażone w artykule 100 Kodeksu pracy były często przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Orzecznictwo pomaga zrozumieć praktyczne aspekty stosowania przepisów Kodeksu. więcej >>

 • Zakres obowiązków pracownika 15/12/2011

  Zakres obowiązków pracownika

  W kontekście zakresu obowiązków pracownika nie można zapominać o indywidualizacji każdego stosunku pracy. Obowiązki pracownika to nie tylko kwestie wynikające z Kodeksu pracy i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących stosunku pracy. Szczególne znaczenie ma umowa o pracę, zakres obowiązków i regulamin pracy. więcej >>

 • Umowa przedwstępna w stosunku pracy 13/12/2011

  Umowa przedwstępna w stosunku pracy

  Istotą umowy przedwstępnej jest wzajemne przyrzeczenie zawarcia w przyszłości umowy definitywnej. Strony określają istotne postanowienia umowy i zobowiązują się do ich wykonania w określonym terminie. Przepisy określające umowę przedwstępną nie różnicują zakresu stosunków społecznych, w jakich może być ona zawarta, dlatego dopuszczalne jest zastosowanie umowy przedwstępnej w zakresie stosunku pracy. więcej >>

 • Zasada uprzywilejowania pracownika, jako podstawowa zasada prawa pracy 09/12/2011

  Zasada uprzywilejowania pracownika, jako podstawowa zasada prawa pracy

  Stosunek pracy to relacja łącząca pracodawcę z pracownikiem, której najważniejszym bodaj elementem jest wykonywanie pracy pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy, za którą pracownik otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie. Jednak błędem byłoby sądzić, że istnieje nieograniczona dowolność w jego kształtowaniu – musi on bowiem być zawsze zgodny z podstawowymi zasadami prawa pracy, wśród których szczególny charakter posiada zasada uprzywilejowania pracownika. więcej >>