Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: prawo spółek

Artykuły

 • Skutki wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej 04/10/2013

  Skutki wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej

  Art. 871 kodeksu cywilnego określa szczegółowe zasady rozliczenia w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej. więcej >>

 • Prawidłowe zawiadomienie członków zarządu o posiedzeniu jako przesłanka prawidłowego podjęcia uchwały przez zarząd spółki akcyjnej. 19/07/2013

  Prawidłowe zawiadomienie członków zarządu o posiedzeniu jako przesłanka prawidłowego podjęcia uchwały przez zarząd spółki akcyjnej.

  Co do zasady sprawy spółki akcyjnej powinny być prowadzone wspólnie, a decyzje podejmowane kolegialnie na posiedzeniach zarządu. Warto jednak zauważyć, iż w praktyce nie każde spotkanie członków zarządu może być uznane za posiedzenie uprawnione do podjęcia skutecznej uchwały. więcej >>

 • Przeniesienie akcji w spółce akcyjnej (cz. II) 11/06/2012

  Przeniesienie akcji w spółce akcyjnej (cz. II)

  Prawo do przeniesienia akcji stanowi konsekwencję zasady rozporządzalności uregulowanej na gruncie art. 337 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako KSH). Akcje inkorporują prawa udziałowe akcjonariusza, które mogą być przedmiotem zbycia. Akcjonariusze mają prawo do dysponowania akcjami w celu polepszenia swojej sytuacji finansowej. Nierzadkim sposobem, aby to uczynić jest przeniesienie akcji na osobę trzecią, która dzięki temu uzyskuje status akcjonariusza. Ograniczone ramy redakcyjne artykułu stanowią przyczynę jego podziału na trzy części. Niniejsza część, jako kontynuacja traktuje o przeniesieniu akcji na okaziciela. więcej >>

 • Wykonywanie prawa głosu z akcji przez zastawnika w spółce akcyjnej 16/04/2012

  Wykonywanie prawa głosu z akcji przez zastawnika w spółce akcyjnej

  Dla uczestników obrotu gospodarczego kwestią priorytetową jest zabezpieczenie własnych interesów majątkowych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom ustawodawca uregulował instytucję prawną zastawu. Należy podkreślić, iż przedmiotem zastawu mogą być nie tylko rzeczy ruchome, lecz także prawa, jeżeli są zbywalne (art. 328 Kodeksu cywilnego). Dlatego zastawem mogą być objęte również akcje (art. 337 Kodeksu spółek handlowych). Z tym faktem wiąże się wiele konsekwencji prawnych ogniskujących się wokół pozycji prawnej zastawnika akcji. Najwięcej pytań odnosi się do kwestii wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (WZA). więcej >>

 • Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.3 16/01/2012

  Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.3

  W części trzeciej artykułu zostanie zaprezentowana kwestia ogłoszenia o połączeniu, ściśle związana z rejestracją spółki powstałej w wyniku fuzji per unionem bądź per incorporationem. Ponadto wskazane zostaną kwestie dotyczące wykreślenia spółek uczestniczących w procesie łączenia się. więcej >>

 • Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.2 13/01/2012

  Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.2

  Cześć druga artykułu odpowie na pytania związane z terminem do wnoszenia wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również który sąd jest władny do wydania postanowień związanych ze wspomnianym wnioskiem. więcej >>

 • Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.1 12/01/2012

  Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.1

  Łączenie się spółek dzieli się na trzy etapy (fazy). Pierwszym z nich jest faza menedżerska, drugim jest faza właścicielska i trzecim – faza rejestracyjna. Sedno ostatniej fazy opiera się na wpisie nowo powstałej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Z uwagi na obszerność tematu, artykuł zostanie podzielony na trzy części. więcej >>

 • Zasady prawa firmowego (cz. 2) 14/12/2011

  Zasady prawa firmowego (cz. 2)

  W odniesieniu do zasad tworzenie firmy wykształciło się tzw. prawo firmowe. Prawo firmowe to zespół norm wiążących się z tworzeniem, używaniem, rozporządzaniem i ochroną prawa do firmy. Prawo do firmy realizowane jest przez zasady: prawdziwości, jawności, jedności, ciągłości, wyłączności i niezbywalności. więcej >>

 • Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowie z członkiem zarządu 12/12/2011

  Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowie z członkiem zarządu

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nierzadko wchodzi w rozmaite relacje z reprezentującymi ją członkami zarządu. Zgodnie z przepisem art. 210 § 1 k.s.h. w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Przywołany przepis ustanawia wyjątek od ogólnej zasady, w myśl której zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. więcej >>