Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: prawo umów

Artykuły

 • Obowiązkowe stosowanie języka polskiego w obrocie gospodarczym 15/07/2014

  Obowiązkowe stosowanie języka polskiego w obrocie gospodarczym

  W obrocie gospodarczym coraz częściej spotykane jest sporządzanie umów w językach obcych. W kontekście powyższego warto więc przytoczyć podstawowe postanowienia ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim.  więcej >>

 • Nabycie przez leasingobiorcę własności przedmiotu umowy.  12/05/2014

  Nabycie przez leasingobiorcę własności przedmiotu umowy. 

  Praktyka wskazuje, iż po upływie obowiązywania umowy leasingu finansujący (leasingodawca) zazwyczaj nie dąży już do odzyskania przedmiotu umowy. Z tego powodu dosyć powszechnie umowy leasingu przewidują możliwość uzyskania przez korzystającego (leasingobiorcę) prawa własności przedmiotu. więcej >>

 • Konsekwencje wprowadzenia do umowy agencyjnej klauzuli del credere 05/05/2014

  Konsekwencje wprowadzenia do umowy agencyjnej klauzuli del credere

  W praktyce, z umową agencyjną, może być powiązana dodatkowa klauzula, zgodnie z którą agent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania przez klienta. Zwiększona odpowiedzialność agenta połączona została w art. 7617 kodeksu cywilnego z dodatkowym wynagrodzeniem – prowizją del credere.  więcej >>

 • Niemożliwość spełnienia świadczenia. 02/12/2013

  Niemożliwość spełnienia świadczenia.

  Co do zasady zobowiązanie polega na tym, że dłużnik powinien spełnić na rzecz wierzyciela określone świadczenie. Aby powstało ważne zobowiązanie, świadczenie dłużnika musi być jednak możliwe do spełnienia. Zgodnie z art. 387§1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna.  więcej >>

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu ze względu na wady zagrażające zdrowiu. 15/11/2013

  Wypowiedzenie umowy najmu lokalu ze względu na wady zagrażające zdrowiu.

  Art. 682 kodeksu cywilnego przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy najmu lokalu bez zachowania terminów wypowiedzenia, w sytuacji gdy lokal stanowiący przedmiot najmu ma wady zagrażające zdrowiu najemcy, jego domowników albo osób u niego zatrudnionych. więcej >>

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia. 13/11/2013

  Wypowiedzenie umowy zlecenia.

  Art. 746 kodeksu cywilnego przewiduje szczególny tryb przedwczesnego zakończenia umowy zlecenia. Biorąc pod uwagę, iż zlecenie stanowi stosunek oparty na wzajemnym zaufaniu, każdej ze stron przyznano uprawnienie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. więcej >>

 • Odrzucenie spadku, czyli jak zapobiec nieoczekiwanym długom spadkowym 07/09/2012

  Odrzucenie spadku, czyli jak zapobiec nieoczekiwanym długom spadkowym

  Wielu z nas słyszało o sytuacji lub osobiście się z nią zaznajomiło, gdy nagle, po śmierci bliskiego dowiadujemy się, że zamiast odziedziczyć piękny domek w górach, dziedziczymy tysiące lub setki tysięcy długów. Skomplikowane sytuacje rodzinne bardzo często wpływają na ukrywanie niebotycznych zadłużeń. Jak należy postępować aby uchronić się przed takimi „niespodziankami"? Czy trzeba być świadomym długów członka rodziny, aby zapobiec ich dziedziczeniu? więcej >>

 • Na czym polega umowa kontraktacji? 22/08/2012

  Na czym polega umowa kontraktacji?

  Kontraktacja jest jedną z umów nazwanych w kodeksie cywilnym. Miała ona niebagatelne znaczenie w systemie gospodarki nakazowo – rozdzielczej. Warto jednak przyjrzeć się konstrukcji tej umowy. Jakie więc rozwiązania przewidział dla tej umowy ustawodawca? więcej >>

 • Umowa kontraktacji – co oznacza, kogo dotyczy? 20/04/2012

  Umowa kontraktacji – co oznacza, kogo dotyczy?

  Termin ten dotyczy ściśle produkcji rolnej, bowiem jedną ze stron tej umowy konsensualnej jest producent rolny, zobowiązujący się do wytworzenia i dostarczenia płodów rolnych. Czym różni się ten stosunek prawny od zwykłej umowy sprzedaży? Czy stawia producenta rolnego w lepszej sytuacji? więcej >>

 • Odwołanie darowizny 30/03/2012

  Odwołanie darowizny

  Umowa darowizny pozwala na okazanie wdzięczności osobie, która naszym zdaniem na to zasłużyła. Może także stanowić wyraz troski o drugiego człowieka, będącego w gorszej sytuacji majątkowej. Istnieją jednak przypadki, gdy żałujemy jej zawarcia. Kiedy można odwołać darowiznę? Jaka darowizna nie podlega odwołaniu? więcej >>

 • Umowa przedwstępna –termin zawarcia umowy przyrzeczonej (część 2) 08/03/2012

  Umowa przedwstępna –termin zawarcia umowy przyrzeczonej (część 2)

  Strony, zawierając umowę przedwstępną, mogą zamieścić w niej postanowienie dotyczące terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli tego nie uczynią, zastosowanie znajduje przepis art. 389 § 2 k.c., regulujący skutki braku oznaczenia w umowie przedwstępnej terminu, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona. więcej >>

 • Umowa przedwstępna –termin zawarcia umowy przyrzeczonej (część 1) 07/03/2012

  Umowa przedwstępna –termin zawarcia umowy przyrzeczonej (część 1)

  Strony, zawierając umowę przedwstępną, mogą zamieścić w niej postanowienie dotyczące terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli tego nie uczynią, zastosowanie znajduje przepis art. 389 § 2 k.c., regulujący skutki braku oznaczenia w umowie przedwstępnej terminu, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona. więcej >>

 • Umowa deweloperska - jako umowa nazwana według polskiej regulacji prawnej 05/01/2012

  Umowa deweloperska - jako umowa nazwana według polskiej regulacji prawnej

  Ustawa o ochronie praw nabywcy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego została uchwalona przez Sejm w dniu 16 września 2011 roku (wchodzi życie z dniem 29 kwietnia 2012 roku) Ustawa wprowadza: tryb i nowe zasady dotyczące zawierania umów deweloperskich (w tym przedwstępnych) pomiędzy nabywcą lokalu lub domu jednorodzinnego a deweloperem, treść umowy deweloperskiej, prawa i obowiązki stron umowy, środki ochrony nabywców, przepisy karne wobec nieuczciwych deweloperów oraz obowiązek Rady Ministrów do monitorowania stosowania ustawy w praktyce. więcej >>

 • Ugoda w świetle przepisów k.c. 12/12/2011

  Ugoda w świetle przepisów k.c.

  Zawarcie ugody dopuszczalne jest nie tylko w celu zakończenia zawisłego już sporu sądowego. Niekiedy strony dążą do wyeliminowania stanu niepewności albo możliwego lub powstałego sporu jeszcze przed ziszczeniem się takich okoliczności, które skutkują powzięciem przez jedną ze stron stosunku zobowiązaniowego decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego celem uzyskania autorytatywnego rozstrzygnięcia sądu. więcej >>