Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Artykuły

 • Ograniczenia zbywalności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 05/08/2013

  Ograniczenia zbywalności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Zgodnie z art. 57§1 kodeksu cywilnego nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli według ustawy jest ono zbywalne. więcej >>

 • Powództwo o uchylenie uchwały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 04/03/2013

  Powództwo o uchylenie uchwały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Przepisy kodeksu spółek handlowych określają, jakie są reguły podejmowania uchwał w spółkach. Uregulowania w tej kwestii niosą także postanowienia umów spółek. Przepisy przewidują także instrumenty, które należy wykorzystać w przypadku ściśle określonych wad uchwał. Przyjrzyjmy się bliżej uregulowaniom dotyczącym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. więcej >>

 • Umowne ograniczenia wstąpienia spadkobierców w miejsce wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 27/04/2012

  Umowne ograniczenia wstąpienia spadkobierców w miejsce wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  W umowach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością coraz częściej zawierane są regulacje, mające na celu ograniczenie lub wyłączenie możliwości odziedziczenia udziałów w spółce przez spadkobierców zmarłych wspólników. W większości przypadków zawarcie takiego zastrzeżenia w umowie spółki wyraża dążenie do utrzymania ustroju spółki, jako spółki o niewielkim składzie osobowym lub nadania jej bardziej osobowego charakteru, niż typowej spółki kapitałowej. Zastosowanie ogólnych reguł prawa spadkowego często może bowiem skutkować wejściem do spółki osób niepożądanych przez dotychczasowych wspólników, np. osób prowadzących interesy konkurencyjne czy prowadzić do istotnej zmiany układu sił w spółce, gdy udziały zmarłego wspólnika miały znaczną wartość. więcej >>

 • List intencyjny w procesie łączeniowym spółek 10/04/2012

  List intencyjny w procesie łączeniowym spółek

  List intencyjny jest zwykle złożonym w trakcie prowadzenia rokowań oświadczeniem woli, w którym wyrażony zostaje poważny zamiar zawarcia umowy na podstawie dotychczas osiągniętych wyników rokowań1. W procesie rokowań zazwyczaj powinien on powstać w trakcie pierwszych spotkań przedstawicieli łączących się spółek. Funkcje listu intencyjnego może także pełnić jakieś inne wstępne porozumienie. więcej >>

 • Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 05/01/2012

  Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zgodnie z art. 3 Kodeksu spółek handlowych (KSH), przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze „zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób”. Wobec tego za pierwotną przesłankę utworzenia i prowadzenia spółki z o.o. uznać należy chęć współpracy określonych osób dążących do osiągnięcia wspólnego celu. W konsekwencji, w zasadniczej większości przypadków, główną przyczyną rozwiązania i likwidacji spółki z o.o. jest ustanie woli współpracy w formie spółki. więcej >>

 • Umowa spółki 30/11/2011

  Umowa spółki

  Zgodnie z art. 3 k.s.h. przez umowę spółki handlowej wspólnicy lub akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. więcej >>

 • Uchwała o uchyleniu likwidacji spółki z o. o. 06/09/2011

  Uchwała o uchyleniu likwidacji spółki z o. o.

  Spółka z o. o. to kapitałowa spółka handlowa, której funkcjonowanie regulują przepisy ustawy- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037) [dalej k.s.h.]. Zgodnie z tą ustawą zaistnienie „przyczyny rozwiązania spółki”, o której mowa w art. 272 powoduje ex lege skutek prawny w postaci otwarcia likwidacji. Nie zawsze jednak postępowanie likwidacyjne w spółce z o. o. uwieńczone będzie wykreśleniem spółki, przez sąd rejestrowy, z Krajowego Rejestru Sądowego. więcej >>

 • Specyfika umowy spółki w spółce z o. o. w organizacji 27/07/2011

  Specyfika umowy spółki w spółce z o. o. w organizacji

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa uregulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037) [dalej k.s.h.], z którą mamy do czynienia już od momentu zawarcia umowy spółki. Zgodnie z art. 161. § 1k.s.h. z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. więcej >>

 • Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 25/07/2011

  Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa uregulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037) [dalej k.s.h.], z którą mamy do czynienia już od momentu zawarcia umowy spółki. Spółka z o.o. w organizacji ze swej istoty jest obligatoryjną, ale przejściową formą ustrojową spółki z o.o., która przestaje istnieć, przede wszystkim, z chwilą wpisu spółki do rejestru. więcej >>

 • Umowa spółki z o. o. 21/07/2011

  Umowa spółki z o. o.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa uregulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037) [dalej k.s.h.], z którą mamy do czynienia już od momentu zawarcia umowy spółki. Zgodnie z art. 161. § 1k.s.h. z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. więcej >>

 • Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 20/07/2011

  Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa uregulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037) [dalej k.s.h.], z którą mamy do czynienia już od momentu zawarcia umowy spółki. Wówczas, zgodnie z art. 161. § 1k.s.h. powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. więcej >>

 • Firma spółki z o. o. w organizacji 15/07/2011

  Firma spółki z o. o. w organizacji

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa uregulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037) [dalej k.s.h.], z którą mamy do czynienia już od momentu zawarcia umowy spółki. Wówczas, zgodnie z art. 161. § 1k.s.h. powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. więcej >>

 • Sposoby reprezentacji spółek kapitałowych 07/06/2011

  Sposoby reprezentacji spółek kapitałowych

  Określenie zasad reprezentacji spółki kapitałowej ma fundamentalne znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zasady te określa art. 205 k.s.h. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz art. 373 k.s.h. dla spółki akcyjnej. W praktyce jednak często są one modyfikowane w umowie (statucie) spółki. więcej >>

 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 06/06/2011

  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

  Spółka z o. o. to kapitałowa spółką handlowa uregulowaną przepisami kodeksu spółek handlowych. Wraz z zawarciem umowy spółki – powstaje spółka z o. o., która funkcjonuje w obligatoryjnej fazie - „w organizacji”. Jaki przedstawia się odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o. o. w fazie poprzedzającą rejestrację? więcej >>

 • Przejście spółki z o. o. w fazę likwidacji – charakter prawny spółki, zmiany w sposobie jej funkcjonowania 01/06/2011

  Przejście spółki z o. o. w fazę likwidacji – charakter prawny spółki, zmiany w sposobie jej funkcjonowania

  Zaistnienie zdarzenia określonego jako „przyczyna rozwiązania spółki”, pociąga za sobą rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego w spółce z o. o. (art. 272 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037, [dalej k.s.h.]). Co się dzieje ze spółką z o. o. od momentu rozpoczęcia jej likwidacji? Jaki jest wówczas charakter prawny spółki i jakie zachodzą zmiany w sposobie jej funkcjonowania? więcej >>

 • Likwidacja spółki z o. o. – obowiązki likwidatorów w toku postępowania likwidacyjnego 30/05/2011

  Likwidacja spółki z o. o. – obowiązki likwidatorów w toku postępowania likwidacyjnego

  Zaistnienie przyczyny rozwiązania spółki, o której mowa w art. 272 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037) [dalej k.s.h.] - powoduje ex lege skutek prawny w postaci otwarcia likwidacji, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności w tym zakresie. By jednak postępowanie likwidacyjne zakończyło się wykreśleniem spółki z o. o. z rejestru, konieczne jest by prowadzący proces likwidacji spółki likwidatorzy dokonali szeregu czynności prawnych i faktycznych. więcej >>

 • Podmiotowość prawna spółki z o. o. 23/05/2011

  Podmiotowość prawna spółki z o. o.

  Tak jak inne spółki handlowe - spółka z o. o. powstaje wraz z zawarciem umowy spółki. Powstaje wówczas spółka z o. o. w fazie „w organizacji”. Mimo, że spółka z o. o. dopiero od chwili wpisu do rejestru (KRS) uzyskuje osobowość prawną – już w fazie przed rejestracją spółka ta posiada podmiotowość prawną. Powoduje to, że przez cały czas funkcjonowania spółki z o. o. – jest ona tworem odrębnym od tworzących ją wspólników. więcej >>

 • Zbycie udziałów w spółce z o.o. i idące za tym ograniczenia 22/04/2011

  Zbycie udziałów w spółce z o.o. i idące za tym ograniczenia

  Jednym z podstawowych praw przysługujących wspólnikowi jest prawo zbycia udziałów. Nie może być ono w żaden sposób wyłączone przez postanowienia umowy spółki. Jednak samo zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obwarowane jest pewnymi wymogami wynikającymi z ustawy, także nie można powiedzieć, że może być ono dokonane z taką łatwością i bez formalizmu jak na przykład zbycie akcji na okaziciela w spółce akcyjnej. Niniejszy artykuł stanowi charakterystykę podstawowych zasad towarzyszących procesowi zbycia udziałów. więcej >>

 • Mandat i kadencja członków zarządu w spółce z o.o. 09/03/2011

  Mandat i kadencja członków zarządu w spółce z o.o.

  Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być powołany na czas określony lub nieokreślony, na kadencję wspólną lub indywidualną. Jakie są szczegółowe zasady liczenia czasu trwania kadencji i mandatu członka zarządu? więcej >>

 • Prawo do zysku wypracowanego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 07/03/2011

  Prawo do zysku wypracowanego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Uprawnienia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą mieć charakter majątkowy i niemajątkowy. Najważniejszym prawem majątkowym wspólnika w spółce z o.o. jest jego tzw. ogólne prawo do zysku, które przysługuje wspólnikom niezależnie od tego, czy spółka osiąga zysk. O wysokości zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego przeznaczonego do podziału decydują wspólnicy uchwałą, chyba że postanowienia w zakresie podziału zysku wynikają z umowy spółki. Czy w sytuacji w której spółka wypracowała zysk wspólnik nabywa prawo do wypłaty dywidendy i czy istnieje możliwość pozbawienia wspólnika wypłaty dywidendy? więcej >>

 • Tworzenie spółki prawa handlowego dla realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 04/12/2010

  Tworzenie spółki prawa handlowego dla realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

  Na tle obecnie obowiązującej ustawy z 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm) partnerstwo publiczno-prywatne można określić jako współpracę podmiotu publicznego z partnerem prywatnym, którzy podpisując stosowną umowę zobowiązują się do określonych świadczeń. Partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, natomiast podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. więcej >>

 • Względny charakter zakazu działalności konkurencyjnej członków zarządu spółek kapitałowych (art. 211 k.s.h. oraz art. 380 k.s.h.) 20/11/2010

  Względny charakter zakazu działalności konkurencyjnej członków zarządu spółek kapitałowych (art. 211 k.s.h. oraz art. 380 k.s.h.)

  Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 211 k.s.h.) oraz spółki akcyjnej (art. 380 k.c.) a także członków rady nadzorczej spółki akcyjnej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru (art. 380 k.s.h. w związku z art. 390 § 3 zd. 3 k.s.h.) może zostać wyłączony za zgodą odpowiedniego organu. Tego rodzaju konstrukcja normatywna pozwala nadać temu zakazowi charakter względny. więcej >>

 • Prawo pierwokupu a prawo pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 12/11/2010

  Prawo pierwokupu a prawo pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. Innym sposobem ograniczenia może być ustanowienie prawa pierwszeństwa lub prawa pierwokupu na rzecz określonych osób, np. pozostałych wspólników. Prawa te mają odmienny charakter i nie należy ich ze sobą utożsamiać. więcej >>

 • Zawieranie umów z „samym sobą” w spółce kapitałowej 04/11/2010

  Zawieranie umów z „samym sobą” w spółce kapitałowej

  Spółki kapitałowe jako osoby prawne działają przez swoje organy, w skład których wchodzą osoby fizyczne. W sytuacji, kiedy członek organu zamierza zawrzeć umowę ze spółką w której sprawuje swoją funkcję występuje on w podwójnej roli – z jednej strony jego działalnie jest przypisywane organowi reprezentującemu spółkę, a z drugiej jemu jako osobie fizycznej będącej kontrahentem spółki. Interesy obu tych osób są co do zasady sprzeczne. Jak wygląda w praktyce dokonywanie czynności z „samym sobą” w spółce kapitałowej? więcej >>

 • Sąd Najwyższy o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników w spółce z o.o. (SN III CZP 49/10) 29/10/2010

  Sąd Najwyższy o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników w spółce z o.o. (SN III CZP 49/10)

 • Zasady tworzenia firmy ( 13/10/2010

  Zasady tworzenia firmy ("nazwy")

  Firmą wbrew potocznemu znaczeniu tego słowa jest imię i nazwisko lub nazwa pod jaką dany przedsiębiorca występuje w obrocie prawnym (art. 432 § 1 k.c.: Przedsiębiorca działa pod firmą.). Zasady tworzenia firmy są regulowane przepisami prawa prywatnego, przy czym są różne, zależnie od przyjętej formy działalności gospodarczej. więcej >>

 • Uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 14/09/2010

  Uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Art. 249 – 254 Kodeksu spółek handlowych regulują możliwość wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku kumulatywnego spełnienia przez nią określonych przesłanek. więcej >>

 • Odpowiedzialność wspólników spółki osobowej przekształconej w spółkę kapitałową 07/09/2010

  Odpowiedzialność wspólników spółki osobowej przekształconej w spółkę kapitałową

  Wspólnicy spółki osobowej przekształconej w spółkę kapitałową ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania na szczególnych zasadach określonych w art. 574 Kodeksu spółek handlowych. Celem tej regulacji jest zapobieganie uchylaniu się od odpowiedzialności przez wspólników. więcej >>