Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: tytuł wykonawczy

Artykuły

 • Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji  14/12/2015

  Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

  Art. 26 §5 pkt. 1  u. o .p e. a doprowadzenie do wykonania  przez zobowiązanego  jego obowiązków oraz czynności podejmowanych w toku egzekucji. Wszczęcie postępowania zobowiązuje  do udziału  storn w każdym stadium postępowania  . Zobowiązany może być reprezentowany przez Pełnomocnika  i poinformowany bezpośrednio  przez organ o wszczęciu postępowania. więcej >>

 • Tytuł wykonawczy – tylko raz dla wierzyciela?! 13/03/2013

  Tytuł wykonawczy – tylko raz dla wierzyciela?!

  Można pokusić się o stwierdzenie, iż klauzuli wykonalności należy strzec jak oka w głowie. Co do zasady tytuł wykonawczy jest wydawany wierzycielowi tylko raz, w jednym egzemplarzu. Jednakże istnieją wyjątki, o których poniżej. więcej >>

 • Klauzula wykonalności  - know how! 11/03/2013

  Klauzula wykonalności  - know how!

  Klauzula wykonalności, jako jedno z ogniw tytułu wykonawczego, daje możliwość dochodzenia uprawnionemu swoich roszczeń w trybie postępowania egzekucyjnego, jeżeli zobowiązany nie chce dobrowolnie wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku.  więcej >>

 • Postępowanie egzekucyjne – wiadomości wstępne 18/01/2012

  Postępowanie egzekucyjne – wiadomości wstępne

  Postępowanie egzekucyjne służy przymusowemu wykonywaniu rozstrzygnięć powstałych w postępowaniach cywilnych toczących się przed sądami powszechnymi, przed sądem polubownym, w postępowaniu pojednawczym w sprawach z zakresu prawa pracy oraz w postępowaniu karnym (W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008, s. 25) więcej >>

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji 08/12/2011

  Wniosek o wszczęcie egzekucji

  Jedynym efektywnym sposobem przymuszenia dłużnika do spełnienia zaległego zobowiązania jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego, które to zazwyczaj przyjmuje postać egzekucji komorniczej. Podstawą do podjęcia działań przez organ egzekucyjny jest złożenie przez zainteresowanego wniosku egzekucyjnego. Poniżej został przedstawiony krótki poradnik dotyczący kwestii formalnych wspomnianego pisma. więcej >>

 • Tytuły egzekucyjne wydane przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim. 18/11/2011

  Tytuły egzekucyjne wydane przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim.

  Art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego wymienia enumeratywnie akty, orzeczenia i inne dokumenty, które mogą być tytułami egzekucyjnymi. Omawiany przepis wskazuje podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym, posługując się oznaczeniami wierzyciel – dłużnik, jednak należy mieć na uwadze tytuły egzekucyjne które mogą po stronie dłużnika wskazywać podmiot, który nie brał udziału w nawiązaniu stosunku obligacyjnego, nie zaciągał zobowiązania. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku analizy art. 787 k.p.c., kiedy tytuł egzekucyjny może być wystawiony również przeciwko małżonkowi dłużnika. więcej >>

 • Europejski tytuł egzekucyjny- charakter, wydanie oraz wykonanie. 04/11/2011

  Europejski tytuł egzekucyjny- charakter, wydanie oraz wykonanie.

  Artykuł 777 kodeksu postępowania cywilnego wymienia enumeratywnie akty i dokumenty, które zalicza się do tytułów egzekucyjnych. Warto się jednak zastanowić nad sytuacją kiedy wierzyciel ma zamiar egzekwować obowiązek zapłaty określonej kwoty poza granicami Polski, zaś powinność dłużnika jest stwierdzona orzeczeniem sądu, ugodą zawartą przed sądem, lub zatwierdzoną przez inny sad. Rozdział II a kodeksu postępowania cywilnego daje wierzycielowi taką możliwość. Dotyczy on zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego. Wprowadzenie tej regulacji do polskiego kodeksu postępowania cywilnego pozostawało w związku z wejściem w życie dnia 21.10.2005 roku rozporządzenia nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 roku w sprawie utworzenia Europejskiego tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Poniższy artykuł ma na celu wyjaśnienie czytelnikowi wskazanej instytucji. więcej >>

 • Prawomocne orzeczenia sądów oraz ugoda jako przykłady tytułów egzekucyjnych. 24/10/2011

  Prawomocne orzeczenia sądów oraz ugoda jako przykłady tytułów egzekucyjnych.

  Artykuł 777 kodeksu postępowania cywilnego enumeratywnie wymienia rodzaje tytułów egzekucyjnych, jednak najczęściej w praktyce pojawiają się jako tytuły egzekucyjne prawomocne orzeczenia sądu lub orzeczenia podlegające natychmiastowemu wykonaniu, a także ugoda zawarta przed sądem. Wobec powyższych ustaleń artykuł ten stanowi krótką charakterystykę wyżej wymienionych tytułów egzekucyjnych więcej >>

 • Czym jest tytuł wykonawczy? 10/10/2011

  Czym jest tytuł wykonawczy?

  Artykuł 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego wymienia enumeratywnie rodzaje tytułów egzekucyjnych. Jednak aby dobrze zrozumieć tą tematykę należy na początku przytoczyć kilka uwag dotyczących tytułu wykonawczego w ogólności. Definicja tytułu wykonalności zawarta jest w artykule 776 k.p.c., który wyjaśnia, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Poniższy artykuł ma na celu przybliżyć czytelnikowi instytucję tytułu wykonawczego. więcej >>