Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: wierzyciel

Artykuły

 • Wierzyciel  04/12/2015

  Wierzyciel 

  Wierzycielem  w egzekucyjnym postępowaniu administracyjnym jest podmiot  uprawniony  do żądania wykonania obowiązku lub  zabezpieczenia go w  administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub  zabezpieczającym. więcej >>

 • Czy wierzyciel może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej między dłużnikiem a jego małżonkiem? Cz. 1 25/09/2013

  Czy wierzyciel może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej między dłużnikiem a jego małżonkiem? Cz. 1

  Niewiele osób zawierając związek małżeński albo po jego zawarciu decyduje się na zawarcie majątkowej umowy małżeńskiej tzw. intercyzy. Tym samym dominującym ustrojem majątkowym małżeńskim jest ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Nie do rzadkości należą sytuacje, kiedy dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków a gro wartościowych składników majątkowych należy do majątku wspólnego. więcej >>

 • Czy wierzyciel może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej między dłużnikiem a jego małżonkiem? Cz. 2 25/09/2013

  Czy wierzyciel może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej między dłużnikiem a jego małżonkiem? Cz. 2

  Niewiele osób zawierając związek małżeński albo po jego zawarciu decyduje się na zawarcie majątkowej umowy małżeńskiej tzw. intercyzy. Tym samym dominującym ustrojem majątkowym małżeńskim jest ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Nie do rzadkości należą sytuacje, kiedy dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków a gro wartościowych składników majątkowych należy do majątku wspólnego. więcej >>

 • Tytuł wykonawczy – tylko raz dla wierzyciela?! 13/03/2013

  Tytuł wykonawczy – tylko raz dla wierzyciela?!

  Można pokusić się o stwierdzenie, iż klauzuli wykonalności należy strzec jak oka w głowie. Co do zasady tytuł wykonawczy jest wydawany wierzycielowi tylko raz, w jednym egzemplarzu. Jednakże istnieją wyjątki, o których poniżej. więcej >>

 • Potrącenia wzajemnych wierzytelności przy upadłości w opcji układowej i likwidacyjnej 25/10/2012

  Potrącenia wzajemnych wierzytelności przy upadłości w opcji układowej i likwidacyjnej

  Generalną zasadą, wynikającą z funkcji postępowania upadłościowego, jest ograniczenie uprawnienia do potrącania wzajemnych wierzytelności między upadłym a jego wierzycielem, w porównaniu o regulacji zawartej w Kodeksie cywilnym. więcej >>

 • Notarialny tytuł egzekucyjny 06/08/2012

  Notarialny tytuł egzekucyjny

  Tytułem egzekucyjnym może być również akt notarialny. Zasadniczą korzyścią takiego tytułu egzekucyjnego jest przyspieszenie i uproszczenie postępowania wykonawczego, ponieważ sporządzenie aktu notarialnego o określonej treści zastępuje często rozwlekłe postępowanie przed sądem. Aby jednak możliwe było wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie aktu notarialnego, musi on odpowiadać przepisom art. 777 par. 1 pkt 4 - 6 k.p.c. więcej >>

 • Istota postępowania zabezpieczającego 29/05/2012

  Istota postępowania zabezpieczającego

  Postępowanie zabezpieczające jest samodzielnym postępowaniem, które pełni funkcję pomocniczą wobec postępowania rozpoznawczego. Główną rolą postępowania zabezpieczającego jest udzielenie tymczasowej ochrony prawnej wierzycielowi, polegającej na zapewnieniu wierzycielowi wykonania orzeczenia sądowego, które zapadnie w przyszłości. więcej >>

 • Rola wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. 23/04/2012

  Rola wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

  Wydawać by się mogło, że wierzyciel, na rzecz którego obowiązany jest świadczyć dłużnik, wystarczy, że uzyska tytuł wykonawczy i skieruje wniosek egzekucyjny do komornika sądowego. Rzeczywiście, wierzyciel może się do tego ograniczyć, jednakże jego działania jako „gestora” postępowania egzekucyjnego w istotny sposób wpływają na jego przebieg, zakres, a przede wszystkim sprawność. więcej >>

 • Typ podstawowy przestępstwa udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzyciela – udaremnianie egzekucji 10/04/2012

  Typ podstawowy przestępstwa udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzyciela – udaremnianie egzekucji

  Przestępstwo udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzyciela jest jednym z tzw. przestępstw na szkodę wierzycieli. Mianem przestępstw na szkodę wierzycieli określa się czyny zabronione określone w art.300-302 Kodeksu karnego. Penalizacja tych czynów przez ustawodawcę stanowi ochronę wierzyciela przed działaniami dłużnika mającymi na celu utrudnienie lub uniemożliwienie jego zaspokojenia. więcej >>

 • Solidarność bierna jako instytucja wzmacniająca pozycję wierzyciela 06/04/2012

  Solidarność bierna jako instytucja wzmacniająca pozycję wierzyciela

  Solidarność dłużników jest instytucją materialnego prawa cywilnego wywołującą w praktyce liczne problemy zwłaszcza po stronie zobowiązanych solidarnie. Praktyka pokazuje, iż owa postać zobowiązań solidarnych wymaga szczegółowego omówienia, zaś jej nieznajomość ujawnia się przede wszystkim na gruncie postępowania egzekucyjnego. więcej >>

 • Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela 15/12/2011

  Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela

  Głównym celem zobowiązania jest zaspokojenie interesu wierzyciela. Jednak mogą się zdarzyć sytuacje, w których pomimo braku owego zaspokojenia, zobowiązanie i tak wygaśnie. Dojdzie do tego w wyniku określonych zdarzeń. Do grupy tych przypadków należą także umowy: zwolnienia z długu i rozwiązania umowy. więcej >>

 • Skutki przelewu wierzytelności 21/11/2011

  Skutki przelewu wierzytelności

  Cesja wierzytelności jest umową zawieraną przez dotychczasowego wierzyciela- cedenta z osobą trzecią na mocy której osoba trzecia- cesjonariusz nabywa wierzytelność wynikającą ze stosunku zobowiązaniowego pomiędzy cedentem a dłużnikiem. Jest to czynność prawna rozporządzająca gdyż przenosi prawo – wierzytelność z jednego podmiotu na drugi. Cesji wierzytelności można dokonać poprzez zawarcie umowy o podwójnym skutku, czyli zobowiązująco- rozporządzającym albo poprzez zawarcie umowy jedynie rozporządzającej. W sytuacji, w której strony zdecydują zastosować pierwsze rozwiązanie przelew polega na zawarciu umowie zobowiązującej, w wykonaniu której następuje przeniesienie wierzytelności. Skutek ten nawet nie musi być wprost w umowie wyrażony, gdyż jest on zagwarantowany regulacjami zawartymi w art. 510 § 1 k.c. który stanowi że „umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelności na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły”. Konstrukcja cesji wierzytelności jest nieskomplikowana i oczywista, jednak wywołuje wiele doniosłych skutki prawnych zarówno dla cesjonariusza jak i dla dłużnika. więcej >>

 • Zarzuty przysługujące przejemcy długu 14/10/2011

  Zarzuty przysługujące przejemcy długu

  W chwili gdy umowa o przejęcie długu staje się skuteczna, w miejsce dłużnika wstępuje osoba trzecia- przejemca, zaś dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia na rzecz wierzyciela. Trzeba mieć jednak na uwadze że okoliczności jakie istniały między pierwotnym dłużnikiem a wierzycielem mogą być przyczyną zarzutów, które przysługiwały temu pierwszemu. W związku z powyższym zasadna jest regulacja zawarta w art. 524 Kodeksu Cywilnego przyznająca przejemcy długu wszystkie zarzuty przysługujące dawnemu dłużnikowi wobec wierzyciela, z wyjątkiem zarzutu potrącenia z wierzytelności dotychczasowego dłużnika. więcej >>

 • Czym jest tytuł wykonawczy? 10/10/2011

  Czym jest tytuł wykonawczy?

  Artykuł 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego wymienia enumeratywnie rodzaje tytułów egzekucyjnych. Jednak aby dobrze zrozumieć tą tematykę należy na początku przytoczyć kilka uwag dotyczących tytułu wykonawczego w ogólności. Definicja tytułu wykonalności zawarta jest w artykule 776 k.p.c., który wyjaśnia, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Poniższy artykuł ma na celu przybliżyć czytelnikowi instytucję tytułu wykonawczego. więcej >>

 • Przelew wierzytelności 28/09/2011

  Przelew wierzytelności

  Wierzyciel w stosunku zobowiązaniowym zawsze ponosi pewne ryzyko niewypłacalności dłużnika. Ustawodawca w związku z tym wprowadził wiele instytucji mających na celu ochronę jego interesów. Po omówieniu instytucji przejęcia długu, która też w pewnym stopniu zabezpiecza wierzyciela, umożliwiając mu pozyskanie przejemcy, który zaspokoi jego roszczenie, warto omówić instytucję przelewu wierzytelności, która również pozwala wierzycielowi „uwolnić” się od stosunków z dłużnikiem. Poniższy artykuł stanowi omówienie najważniejszych cech konstytutywnych instytucji przelewu wierzytelności. więcej >>

 • Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie? Cz. 2 19/09/2011

  Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie? Cz. 2

  Czym jest instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie? Wbrew pozorom nie jest ono skomplikowane. Jest to jeden z rodzajów zabezpieczenia wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym. Polega na tym, że dający zabezpieczenie, zazwyczaj jest to dłużnik przenosi własność swojej rzeczy na wierzyciela zawierając z nim jednocześnie porozumienie, zgodnie z którym wierzyciel będzie miał prawo zaspokoić się z tej rzeczy jeżeli zabezpieczona wierzytelność nie zostanie wykonana. Ważnym aspektem przewłaszczenia, jest to że jego przedmiot pozostaje w posiadaniu dłużnika. Poniższy artykuł ma na celu charakterystykę charakteru prawnego i głównych cech przewłaszczenia na zabezpieczenie. więcej >>

 • Zgoda dłużnika i zgoda wierzyciela jako przesłanka skuteczności przejęcia długu. 15/09/2011

  Zgoda dłużnika i zgoda wierzyciela jako przesłanka skuteczności przejęcia długu.

  Zgodnie z art. 519 § 2 Kodeksu Cywilnego umowa o przejęciu długu wymaga zgody albo dłużnika jeżeli zawierana jest między wierzycielem a osobą trzecią, albo wierzyciela jeżeli zawierana jest między dłużnikiem o osobą trzecią. Omawiana zgoda ma wpływ na skuteczność całej zawieranej umowy, ponieważ wyrażenie świadomej zgody wpływa bezpośrednio na sytuację prawną osoby która jej udziela, czyli albo dłużnika albo wierzyciela. Ustawodawca uregulował kwestię wyrażania zgody przez dłużnika albo wierzyciela dość szeroko, uwzględniając różne okoliczności. więcej >>

 • Zmiana dłużnika 09/09/2011

  Zmiana dłużnika

  W polskim prawie konstrukcja stosunku zobowiązaniowego, zgodnie z art. 353 § 1 kodeksu cywilnego, polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika spełnienia świadczenia, a dłużnik jest zobowiązany to świadczenie spełnić. Jednak jak powszechnie wiadomo dłużnik nie zawsze jest w stanie świadczyć na rzecz wierzyciela, co prowadzi do tego, że ten drugi postawiony jest w bardzo niekorzystnej sytuacji. Dlatego też, ustawodawca stworzył szereg instytucji mających na celu ochronę interesów wierzyciela. Jednym z rozwiązań mających na celu doprowadzenie do spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela jest przejęcie długu przez osobę trzecią, co prowadzi co zwolnienia ze zobowiązania dłużnika macierzystego. więcej >>

 • Zobowiązania niezupełne z gier i zakładów 05/09/2011

  Zobowiązania niezupełne z gier i zakładów

  Próżno jest szukać w Kodeksie cywilnym choć w części wyczerpującej regulacji powstania, zmiany i ustania stosunku zobowiązaniowego z gry albo zakładu. Ustawodawca postanowił jedynie uregulować kwestię zaskarżalności tych roszczeń (art. 413 k.c.). więcej >>

 • Czynności w postępowaniu upadłościowym wymagające zgody rady wierzycieli 24/08/2011

  Czynności w postępowaniu upadłościowym wymagające zgody rady wierzycieli

  Rada wierzycieli jest jednym z dwóch organów wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Organ ten może zostać powołany zarówno w przypadku, gdy mamy do czynienia z upadłością obejmującą likwidację majątku dłużnika, jak również w przypadku upadłości z możliwością układu. Rada wierzycieli jest organem, który ma szereg kompetencji zwanymi zbiorczo „doradczo-kontrolnymi”. więcej >>

 • Nieściągalne wierzytelności - i co dalej? 18/07/2011

  Nieściągalne wierzytelności - i co dalej?

  W obecnych czasach podatnicy coraz częściej borykają się z nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie chcą spłacać swoich zobowiązań. Mimo to podatek należny powstały w wyniku transakcji dokonanych z nierzetelnym kontrahentem podlega wpłacie do urzędu. Nie zawsze jest to wartość nie do odzyskania, przy spełnieniu określonych warunków ustawodawca umożliwił podatnikom odzyskanie podatku poprzez zastosowanie tzw. ulgi za złe długi. więcej >>

 • Ochrona interesów wierzycieli i spadkobierców ponoszących ograniczoną odpowiedzialność. 20/06/2011

  Ochrona interesów wierzycieli i spadkobierców ponoszących ograniczoną odpowiedzialność.

  Wprowadzenie możliwości przyjęcia przez spadkobiercę spadku z dobrodziejstwem inwentarza miała na celu ochronę interesów spadkobierców, którzy przecież nie mają obowiązku znać całego stanu biernego majątku spadkowego. Rozwiązanie to chroni majątek osobisty spadkobiercy przed roszczeniami wierzycieli. Jednak czy rozwiązania przyjęte w Kodeksie Cywilnym w sposób należyty zabezpieczają zarówno interesy spadkobiercy jak i wierzycieli? więcej >>

 • Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika głównego 05/05/2011

  Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika głównego

  Poręczenie jest umową nazwaną, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Umowa ma charakter akcesoryjny i zależnie od wysokości długu głównego będzie się kształtować wysokość świadczenia poręczyciela. W niniejszym artykule zostanie omówiony zakres odpowiedzialności poręczyciela oraz moment, w którym wierzyciel może dochodzić świadczenia od poręczyciela. więcej >>

 • 01/12/2010

  Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

  Dz.U.03.139.1323 więcej >>

 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty 02/11/2010

  Przedsądowe wezwanie do zapłaty

  Wielokrotnie przed procesami sądowymi (osobliwie miedzy przedsiębiorcami) doręczane jest pismo, w którym wierzyciel wzywa dłużnika do zapłaty określonej kwoty wyznaczając dodatkowy termin. Taka czynność fachowo nazywana jest przesądowym wezwaniem do zapłaty. więcej >>

 • Zwłoka wierzyciela 01/11/2010

  Zwłoka wierzyciela

  Ustawodawca w k.c. wyróżnia dwa rodzaje zwłoki- zwłokę dłużnika, omawianą w innym artykule i zwłokę wierzyciela. Z art. 354 § 2 k.c. w zw. z art. 354 § 1 k.c. wynika, że wierzyciel powinien współdziałać z dłużnikiem przy wykonywaniu zobowiązania. Jeżeli takiej kooperacji nie będzie może zaistnieć zwłoka wierzyciela. więcej >>