Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: wynagrodzenie

Artykuły

 • Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę 30/10/2014

  Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę

  Zgodnie z art. 80 kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko w sytuacjach, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.   więcej >>

 • Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego- aspekty praktyczne 06/11/2012

  Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego- aspekty praktyczne

  Jednym z najpowszechniejszych sposobów prowadzenia egzekucji sądowej jest zajęcie wierzytelności dłużnika u pracodawcy. Ustawodawca przewidział odrębną regulację tej kwestii zarówno dotyczącą samej procedury jak i kosztów, przerzucając na pracodawcę ciężary podjętych czynności, których niewykonanie pociąga za sobą wysokie grzywny. więcej >>

 • Regulamin wynagradzania 06/06/2012

  Regulamin wynagradzania

  Prawo pracy jako dość osobliwa gałąź prawa posiada oprócz powszechnych źródeł prawa, również specyficzne. Jednym z nich jest regulamin wynagradzania. To wewnątrzzakładowe źródło wprowadzane jest jednostronnie przez pracodawcę. Kiedy pracodawca ma obowiązek jego wprowadzenia i w jakim trybie musi to uczynić? więcej >>

 • Wynagrodzenie w prawie pracy 19/04/2012

  Wynagrodzenie w prawie pracy

  Przedmiotem prawa pracy nie jest każdy rodzaj ludzkiej pracy, a jedynie praca społecznie użyteczna, którą cechuje szereg właściwości. Polskie prawo pracy nie definiuje pojęcia „wynagrodzenie za pracę”. Przyjmuje się powszechnie kwalifikację, jaką przyjął Sąd Najwyższy, zgodnie z którą wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem koniecznym, o charakterze przysparzająco-majątkowym, które pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi okresowo w zamian na wykonaną pracę, świadczoną w ramach stosunku pracy, odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości pracy (uchwała SN z dnia 30 grudnia 1986r., III PZP 42/86). więcej >>

 • Inne skutki wykonania prawa odstąpienia od umowy. 19/12/2011

  Inne skutki wykonania prawa odstąpienia od umowy.

  W poprzednim artykule został omówiony jeden z najważniejszych skutków wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy. Jednak nie tylko zwrot spełnionych już świadczeń jest jedynym, istotnym skutkiem wykonania omawianego prawa. Nie należy pomijać również obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu korzystania z rzeczy i wykonanych usług a także zwrotu poczynionych nakładów, które w praktyce bardzo często nastręczają wielu wątpliwości i problemów. Warto przyjrzeć się chociażby „obowiązkowi zapłaty stronie odpowiedniego wynagrodzenia” za korzystanie z rzeczy i świadczone usługi. więcej >>

 • „Dyżur” jako szczególne zagadnienie czasu pracy 09/09/2011

  „Dyżur” jako szczególne zagadnienie czasu pracy

  Kodeks pracy dopuszcza możliwość pełnienia dyżurów przez pracownika. Jest to pozostawanie pracownika w gotowości do wykonywania pracy, którą odbywa poza normalnymi godzinami pracy. Co więcej odbywanie dyżuru nie jest równoznaczne z faktycznym wykonywaniem pracy. Biorąc pod uwagę odmienność regulacji w stosunku do czasu pracy, czy pracy nadliczbowej, należy zastanowić się jaka kompensata przysługuje pracownikowi? więcej >>

 • Wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. 07/03/2011

  Wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego w postępowaniu cywilnym.

  Biegły sądowy ma prawo do wynagrodzenia za sporządzenie opinii w postępowaniu, w którym bierze udział. Zobowiązaną do pokrycia wynagrodzenia jest strona postępowania, która ze względu na swój interes prawny wniosła o sporządzenie opinii biegłego, ewentualnie – strona w całości obciążona kosztami postępowania po jego zakończeniu. więcej >>