Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: ustawa o ochronie konkurencji o konsumenta

Artykuły

 • Zawiadomienie Prezesa UOKiK w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 14/09/2011

  Zawiadomienie Prezesa UOKiK w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Zgodnie z art. 86 ust. 1 i art. 100 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),każdy może zgłosić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowy interes konsumentów wraz z uzasadnieniem. więcej >>

 • Naruszenie interesu publicznego jako warunek stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 09/05/2011

  Naruszenie interesu publicznego jako warunek stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Prawo konkurencji jest częścią publicznego prawa gospodarczego. Już z samej jego istoty wynika zatem, iż jego celem jest nie ochrona indywidualnych podmiotów obrotu gospodarczego, a ochrona interesów publicznych. Także sama ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, w treści art. 1 ust. 1, stanowi, iż ochrona konkurencji i stwarzanie warunków dla jej rozwoju są podejmowane „w interesie publicznym ochrony konkurencji i konsumentów”, co oznacza, że ustawa znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy zostaje naruszony lub też zagrożony interes publiczny polegający na zapewnieniu właściwych warunków dla funkcjonowania rynku. więcej >>

 • Pojęcie i ochrona konsumenta w prawie unijnym 27/04/2011

  Pojęcie i ochrona konsumenta w prawie unijnym

  W przeciwieństwie do wielu pojęć współczesnego prawa cywilnego, pojecie konsumenta nie ma swoich źródeł w prawie rzymskim. Jest to pojęcie nowe, wywodzące się z języka ekonomii, które dopiero stamtąd przeniknęło do legislacji. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej sprawia, iż nieuzasadnione byłoby rozważanie norm prawa polskiego w oderwaniu od unijnego porządku prawnego. więcej >>

 • Pojęcie konsumenta i jego ochrona w polskiej regulacji prawnej 20/04/2011

  Pojęcie konsumenta i jego ochrona w polskiej regulacji prawnej

  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie wypracowała własnej definicji konsumenta i w tym zakresie odsyła do uregulowań Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. więcej >>

 • Stosowanie unijnego prawa konkurencji oraz jego relacja do przepisów polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 14/04/2011

  Stosowanie unijnego prawa konkurencji oraz jego relacja do przepisów polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest podleganie przez przedsiębiorców polskich unijnym regulacjom prawnym, w tym przepisom mającym na celu ochronę konkurencji wspólnego rynku. Praktyki antykonkurencyjne oraz koncentracje przedsiębiorców mogą zatem podlegać zarówno przepisom polskiej ustawy antymonopolowej, jaki i przepisom unijnym. Dlatego też należy ustalić wzajemny stosunek tych przepisów, który to jest wyznaczany przez regulację pierwotnego oraz wtórnego prawa unijnego. więcej >>

 • Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 13/04/2011

  Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w art. 1, normuje trzy podstawowe kwestie. Po pierwsze określa jej cele oraz przedmiot, po drugie definiuje zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny i po trzecie stanowi o organach właściwych w sprawach z zakresu ochrony konsumentów i konkurencji. więcej >>

 • Uznanie praktyki za ograniczająca konkurencję i nakazanie zaniechania jej stosowania 04/04/2011

  Uznanie praktyki za ograniczająca konkurencję i nakazanie zaniechania jej stosowania

  Podstawą zastosowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jednego ze środków przymusu w przypadku dopuszczenia się przez przedsiębiorcę działań antykonkurencyjnych stanowi art. 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. więcej >>

 • Ograniczenia konkurencji dopuszczone na podstawie odrębnych ustaw 01/04/2011

  Ograniczenia konkurencji dopuszczone na podstawie odrębnych ustaw

  Jeżeli zachowanie przedsiębiorcy wypełnia przesłanki wskazane w przepisach ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które stanowią podstawę zakwalifikowania określonego zachowania jako ograniczającego konkurencję, ale jednocześnie istnieje w innym akcie prawnym przepis, który w określonych przypadkach dopuszcza dane zachowanie, to zachowanie takie nie może być sankcjonowane przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. więcej >>

 • Zakres podmiotowy i terytorialny ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 30/03/2011

  Zakres podmiotowy i terytorialny ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. więcej >>

 • Zakres przedmiotowy ustawy – praktyki ograniczające konkurencję 25/03/2011

  Zakres przedmiotowy ustawy – praktyki ograniczające konkurencję

  Artykuł 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów określa jej zakres w trzech płaszczyznach – przedmiotowej, podmiotowej oraz terytorialnej. Przepis ten wskazuje konkretne działania, definiowane w dalszej części ustawy, którym ma przeciwdziałać organ antymonopolowy. Przepis ten stanowi, iż „ustawa reguluje tryb i zasady przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom (...)”. więcej >>