Pomoc de minimis – zasady ogólne.

Pomoc de minimis – zasady ogólne.

Przede wszystkim, przyjmuje się, że jest to pomoc niewielka, nie naruszająca konkurencji na rynku gospodarczym. Według nowego stanu prawnego, od 1 stycznia 2007 nie może ona przekraczać 200 tys. euro, przyznanych w ciągu 3 lat.

Podmioty udzielające

Pomoc de minimis jest udzielana zarówno przez władze krajowe, jak i regionalne (np. agencje, instytucje publiczne). Nad jej przyznawaniem czuwa Komisja Europejska. Organy te są zobowiązane określić kwotę przyznaną danemu przedsiębiorcy (powinna być podawana w kwocie brutto, w walucie euro).

Kto może się ubiegać?

Przyjmuje się, że pomoc de minimis przysługuje:

1. Mikroprzedsiębiorcom.

2. Regionalnym organizacjom turystycznym (ale nie działającym w celu osiągnięcia zysku).

3. Organizacjom pozarządowym (fundacjom, stowarzyszeniom) nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

4. Jednostkom należącym do sektora finansów publicznych.

5. Jednostkom wykonującym zadania z zakresu zadań samorządu terytorialnego.

Cele, na jakie można przeznaczyć przyznaną kwotę

Najszerzej, pomoc de minimis może zostać przeznaczona na rozwój przedsiębiorstwa, na jego restrukturyzację, Może dotyczyć również zwiększenia zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie oraz ochrony środowiska.

Trzyletni termin przyznania

Jak już wspomniałam, termin przyznawania tego rodzaju pomocy został określony na okres 3 lat. Jest to tzw. okres ciągły, co oznacza że dla każdego nowego przyznania pomocy de minimis należy obliczyć łączną kwotę przyznaną w roku bieżącym i dwóch poprzednich. Lata, które wymagają obliczenia, to lata budżetowe stosowane przez podmiot gospodarczy w danym państwie członkowskim do celów podatkowych.

Ograniczenia pomocy de minimis

Należy wyróżnić przede wszystkim następujące sytuacje:

1. Nie może być łączona w ramach jednego projektu, z innymi formami wsparcia.

2. Nie może być udzielona przedsiębiorcom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

3. Wyjątek stanowi również sektor transportowy – pomoc przyznana temu sektorowi nie może przekroczyć 100 tys. euro, a przyznana kwota nie może zostać przeznaczona na zakup pojazdów.

4. Nie może ona dotyczyć przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Polecane

Najnowsze