Formalne wymagania wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

Formalne wymagania wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

Treść i forma skargi

Wymagania formalne treści skargi zawiera art. 57 p.p.s.a., zgodnie z którego § 1 skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: 1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; 2) oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Z tego, zaś, że skarga jest pismem procesowym wynika, że może być ona składana wyłączenia w formie pisemnej.

Termin do wniesienia skargi

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinna być wniesiona w terminie 30 dni, przy czym początek biegu terminu jest odmienny zależnie od tego czego skarga dotyczy. W przypadku zaskarżania decyzji lub postanowienie termin liczy się od dnia doręczenia skarżącemu decyzji lub postanowienia, zaś w przypadku zaskarżania aktów innego rodzaju lub czynności bieg terminu rozpoczyna się w dniu doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił takowej odpowiedzi to w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Nadto należy stwierdzić, iż do obliczania terminów stosuje się przepisy prawa cywilnego (art. 83 § 1 p.p.s.a.) z jednym istotnym odstępstwem uregulowanym w art. 83 § 2 p.p.s.a. Zgodnie z jego brzmieniem jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Tryb wniesienia skargi

W myśl art. 54 § 1 p.p.s.a. skarga do sądu administracyjnego wniesiona powinna być za pośrednictwem organu, którego działania lub bezczynność jest przedmiotem skargi, który to organ jest zobowiązany przekazać skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia sądowi (sądowi zostają także przekazane akta sprawy administracyjnej i odpowiedź na skargę).

Uiszczenie odpowiedniego wpisu do skargi

Wniesienie skargi co do zasady podlega wpisowi (pod rygorem odrzucenia skargi), czyli rodzajowi opłaty sądowej zaliczanej do kosztów sądowych. Zgodnie z art. 214 § 1 p.p.s.a. wpis od skargi powinien zostać uiszczony przez podmiot, który ją wnosi (w przypadku wniesienia skargi przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, pobiera się jeden wpis – art. 214 § 2 p.p.s.a.). Wysokość pobieranych wpisów stosunkowych (w przypadku spraw, których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne – art. 231 zd. 1 p.p.s.a.) oraz wpisów stałych (w przypadku spraw, których przedmiotem zaskarżenia są należności niepieniężne – art. 231 zd. 2 p.p.s.a.) została określona na podstawie upoważnienia zawartego w art. 233 p.p.s.a w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Inne regulacje ponoszenia kosztów sądowych do których zalicza się wpis od skargi, w tym regulacje dotyczące zwolnień od nich, zawarte są w art. 211 – 263 p.p.s.a. oraz w licznych aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

 

Bibliografia:

1. Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.

2. Woś T. [red.], Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz., Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007.

Polecane

Najnowsze