Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: spółka cywilna

Artykuły

 • Skutki wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej 04/10/2013

  Skutki wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej

  Art. 871 kodeksu cywilnego określa szczegółowe zasady rozliczenia w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej. więcej >>

 • Spółka cywilna 28/10/2011

  Spółka cywilna

  Spółka cywilna jest stosunkiem prawnym postałym na podstawie umowy, przez którą jej strony, a więc wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. więcej >>

 • Powstanie spółki cywilnej - zasady funkcjonowania 14/07/2011

  Powstanie spółki cywilnej - zasady funkcjonowania

  Spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym, swoistą umową , która została uregulowana w Kodeksie cywilnym w art. 860-875. Zawarcie tej umowy tworzy między stronami tej umowy stosunek cywilnoprawny, na podstawie którego wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 § 1). więcej >>

 • Rozwiązanie spółki cywilnej 27/06/2011

  Rozwiązanie spółki cywilnej

  Spółka cywilna powstaje przede wszystkim w celu osiągnięcia oznaczonego celu gospodarczego, w drodze umowy zawartej między co najmniej dwiema osobami, fizycznymi lub prawnymi. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób można rozwiązać taką umowę, kiedy na przykład zamierzony cel zostanie osiągnięty albo wspólnicy wejdą w konflikt. więcej >>

 • Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej na podstawie art. 869 i art. 870 KC oraz związane z tym kwestie majątkowe 04/05/2011

  Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej na podstawie art. 869 i art. 870 KC oraz związane z tym kwestie majątkowe

  Przepisy art. 869 - 871 kodeksu cywilnego regulują kwestie wypowiedzenia udziału w spółce cywilnej, zwrotu wkładów, czy podziału nadwyżki w majątku pozostałym po wystąpieniu wspólnika. Ponadto odnoszą się do sytuacji, w której wspólnik wystąpił ze spółki poprzez wypowiedzenie udziału oraz przypadek kiedy to udział wypowiedział wierzyciel wspólnika. więcej >>

 • Prowadzenie spraw w spółce cywilnej 27/04/2011

  Prowadzenie spraw w spółce cywilnej

  Przez pojęcie prowadzenia spraw spółki należy rozumieć każdą działalność zmierzającą do realizacji wspólnego celu na płaszczyźnie stosunków wewnętrznych. Zatem można tu wyróżnić zdarzenia o charakterze faktycznym, jak i czynności prawne oraz o różnorakiej funkcji, m.in. działalność reklamowa, czy prowadzenie rachunkowości. więcej >>

 • Przyczyny rozwiązania spółki cywilnej 21/04/2011

  Przyczyny rozwiązania spółki cywilnej

  Spółka cywilna z różnych względów może ulec rozwiązaniu. Wprawdzie przepisy Kodeksu cywilnego nie zawierają wyczerpującego katalogu przyczyn, to jednak da się wyróżnić cztery główne kategorie: 1. uchwała wspólników, 2. orzeczenie sądu, 3. z mocy prawa, 4. na podstawie umowy spółki. więcej >>

 • Problem wspólności łącznej w odniesieniu do majątku spółki cywilnej 19/04/2011

  Problem wspólności łącznej w odniesieniu do majątku spółki cywilnej

  Definicja ustawowa spółki cywilnej wyrażona w art. 860 kodeksu cywilnego mówi, że wspólnicy przez umowę spółki zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego działając w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie wkładów. Wkłady te, wraz z innymi prawami majątkowymi nabytymi w wyniku działalności wspólników stanowią majątek spółki cywilnej. więcej >>

 • Reprezentacja spółki cywilnej 14/04/2011

  Reprezentacja spółki cywilnej

  Termin reprezentacji oznacza dokonywanie poprzez uprawnione osoby czynności prawnych ze skutkiem prawnym bezpośrednim, a więc w imieniu i na rzecz reprezentowanego. Chodzi tu przede wszystkim o czynności sądowe i pozasądowe, a więc materialnoprawne, dokonywane w stosunkach zewnętrznych, wobec osób trzecich. więcej >>

 • Zasady tworzenia firmy ( 13/10/2010

  Zasady tworzenia firmy ("nazwy")

  Firmą wbrew potocznemu znaczeniu tego słowa jest imię i nazwisko lub nazwa pod jaką dany przedsiębiorca występuje w obrocie prawnym (art. 432 § 1 k.c.: Przedsiębiorca działa pod firmą.). Zasady tworzenia firmy są regulowane przepisami prawa prywatnego, przy czym są różne, zależnie od przyjętej formy działalności gospodarczej. więcej >>

 • Charakter prawny spółki cywilnej oraz odpowiedzialność wspólników za zobowiązania związane z prowadzeniem spółki 08/10/2010

  Charakter prawny spółki cywilnej oraz odpowiedzialność wspólników za zobowiązania związane z prowadzeniem spółki

  Obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym w sposób kompleksowy działalność spółek w prawie polskim jest Ustawa z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych. Ustawa ta w art. 1 § 2 wymienia podmioty, które w rozumieniu prawa są spółkami handlowymi, a które z mocy kolejnych przepisów tejże ustawy uzyskują różną, w zależności od rodzaju spółki, podmiotowość prawną. Prima facie mogłoby się wydawać, iż prawodawca normując działalność spółek zapomniał o spółce cywilnej, której próżno szukać we wspominanym artykule. Jednakże po głębszej analizie stanu prawnego wypada przyznać, że uregulowanie materii dotyczącej spółki cywilnej w Kodeksie cywilnym, a nie w Kodeksie spółek handlowych było przemyślaną, a przez co trafną decyzją. więcej >>