Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Organem uprawnionym do cofnięcia zezwolenia jest ogran, który owo zezwolenie wydał, a więc wójt (burmistrz/prezydent). Cofnięcie zezwolenia jest obligatoryjne w wypadkach wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sytuacje te, to między innymi:

– sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;

– nieprzestrzeganie określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

– powtarzające się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego

-wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

-przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu

-popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

-orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Obecnie częstym zjawiskiem jest sprzedaż alkoholu nieletnim. Pracownicy sklepów rzadko żądają okazania dowodu osobistego, co powoduje, że alkohol spożywa osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Grozi to odpowiedzialnością karną takiego pracownika. Co jednak dzieje się w takim przypadku z przedsiębiorcą, który może nawet nie mieć świadomości, że w jego sklepie sprzedaje się alkohol nieletnim? Zgodnie z ustawą jest ot przesłanka odebrania zezwolenia. Jak orzekł Trybunał Konstytucyjny* ochrona prawidłowego rozwoju młodzieży, ochrona nieletnich przed demoralizacją jest wartością nadrzędną nad wolnością prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, mimo iż, przeszkolił pracowników w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, ponosi odpowiedzialność w tym aspekcie za zachowanie pracowników. Przepis ten, bowiem ma na celu eliminację zjawiska demoralizacji młodzieży, wynikającej ze spożywania alkoholu. A także zapobieganie naruszeniom w przyszłości.

 

 

 

*Wyrok TK z 5.04.2011; P26/09

Polecane

Najnowsze