Przesłanki rozwodowe

Przesłanki rozwodowe

1. Podstawa prawna1

Artykuł 56 § 1 KRO stanowi, iż jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Warto nadmienić, iż zasadniczą różnicą między rozwodem a separacją jest rozkład pożycia – w przypadku rozwodu musi on być zupełny i trwały, zaś w przypadku separacji – zupełny (art. 56 w zw. Z art. 611 KRO).

2. Powództwo

Sąd Okręgowy w trybie nieprocesowym w postępowaniu odrębnym rozpoznaje sprawy o rozwód. Zgodnie z art. 3982§ 2 , nie ma możliwości wniesienia skargi kasacyjnej. Co więcej, jeżeli po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód jedna ze stron zawarła nowy związek małżeński – niedopuszczalna jest także skarga o wznowienie postępowania. Nie jest też dopuszczalne wszczęcie sprawy o rozwód po śmierci jednego z małżonków.

3. Przesłanka pozytywna – trwały i zupełny rozkład pożycia

Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny jeśli między małżonkami ustały trzy więzi: emocjonalna (wzajemne uczucia miłości i przywiązania), fizyczna (pożycie seksualne) oraz gospodarcza (wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego.
Ustawodawca uznał, że system klauzuli rozkładu pożycia najlepiej odda zamiar stworzenia dogodnych warunków prawnych, które pozwolą na rozwiązanie małżeństwa w sytuacji, gdy dany związek nie funkcjonuje już prawidłowo, a nie istnieją inne, istotne względy, które uniemożliwałby rozwiązanie małżeństwa przez rozwód (Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Olejniczak A.,Komentarz do art.56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.)
Powyższa przesłanka stanowi przesłankę materialnoprawną.

4. Przesłanki negatywne
Istnienie ich wyklucza możliwość orzeczenia rozwodu. Przesłanki materialnoprawne zostały wymienione enumeratywnie w art. 56 §2 i §3 KRO i są następujące:
Dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków – jeśli na skutek orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, rozwód jest niedopuszczalny.
Zasady współżycia społecznego – orzeczenie rozwodu nie może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. gdy jedno z małżonków chce opuścić swojego ciężko chorego współmałżonka).
Przesłanka wskazana w §3 ww artykułu – rozwód nie może zostać orzeczony jeśli domaga się go małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia małżeńskiego, chyba że drugi z małżonków wyrazi zgodę na rozwód lub odmowa wyrażenia zgody byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

Reasumując, Jeśli istnieje przesłanka pozytywna wskazana w art. 56 §1 KRO oraz nie występuje żadna z przesłanek negatywnych wymienionych w art. 56 §2 i §3 KRO, sąd może orzec rozwód.

Polecane

Najnowsze