Powództwo a pozew. Co oznaczają te pojęcia?

Powództwo a pozew. Co oznaczają te pojęcia?

Powództwo jest wyrażeniem żądania udzielenia ochrony prawnej poprzez proces cywilny. Żądanie to jest kierowane do sądu. Pozew to z kolei pismo procesowe, które zawiera powództwo, a więc to żądanie.

Definicje pozwu i powództwa

Jest wiele definicji powództwa, jednak najogólniej możemy powiedzieć, że jest to czynność procesowa, która urzeczywistnia prawo do sądu jednostki, a zarazem wyznacza zakres rozpoznania, a także rozstrzygnięcia danej sprawy przez niezawisły sąd. Pozwem jest więc pismo, które zawiera powództwo powoda, przeciw pozwanemu.

Interpretując przepisy k.p.c. należy podkreślić, że w skład samego powództwa wchodzi żądanie oraz uzasadnienie. Żądanie zawiera treść twierdzenia powoda oraz wniosek o udzielenie mu ochrony jego prawa przez sąd.

Uzasadnienie jest natomiast uzasadnieniem swojego stanowiska w sprawie. Powód ma obowiązek wskazania okoliczności faktycznych, które uzasadniać będą jego żądanie.

Powód może powołać się także na konkretne przepisy prawa materialnego, które jego zdaniem zostały przez pozwanego naruszone. Przepisy k.p.c. wyróżniają 3 rodzaje powództw:

 • powództwo o świadczenie, a więc o nakazie dokonania określonej czynności przez pozwanego (żądanie alternatywne, facultas alternativa oraz żądanie ewentualne)
 • powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego
 • powództwo o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego

Pozew z powództwa cywilnego. Powództwo w sprawie cywilnej

Formą przewidzianą dla powództwa jest forma pisemna. Pozwem będzie zatem pismo procesowe, którego skuteczne wniesienie przez uprawnioną do tego osobę, determinuje wytoczenie powództwa.

Artykuł 187 par. 1 k.p.c. stanowi, że pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego a nadto zawierać:

 • dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna
 • oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia
 • wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia

Co jeszcze może zawierać pozew?

Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

 • wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych
 • dokonanie oględzin
 • polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin
 • zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać

Podsumowując zatem należy wskazać, że pozew jest pismem procesowym, które urzeczywistnia możliwość wytoczenia powództwa. Powództwo poczytuje się natomiast jako element treści pozwu, w którym zawarte jest żądanie i uzasadnienie udzielenia ochrony prawnej przez sąd.

Polecane

Najnowsze