Reklama zawodów prawniczych

Reklama zawodów prawniczych

Adwokaci

Adwokatów obowiązuje Zbiór Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). Znajduje się w nim stosowne postanowienie (§ 23) zakazujące korzystania z reklamy i pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego.

Adwokaci są co prawda uprawnieni, ale tylko do informowania o prowadzonej działalności, ale muszą zostać spełnione następujące warunki: informacja taka musi być zgodna z Kodeksem Etyki Zawodowej oraz z przepisami prawa, musi być dokładna i nie może wprowadzać w błąd, musi być przekazywana z poszanowaniem tajemnicy zawodowej i nieukierunkowana na udzielenie adwokatowi konkretnego zlecenia (z zastrzeżeniem kolejnych postanowień Kodeksu). Kodeks wskazuje także, jak adwokat może informować o pomocy prawnej przez niego świadczonej. Jest to, m.in. umieszczenie informacji na dokumentach firmowych, informacje prasowe bezpośrednio związane z pomocą prawną zamieszczone według zasad określonych przez Naczelną Radę Adwokacją, książki adresowe i telefoniczne, strony internetowe, broszury. Zakreślono także zakres informacji, jaki może zostać przekazany. I tak mogą to być, np. znaki graficzne, nazwa i adres kancelarii, nazwisko i imię adwokata, lista wspólników, stopnie naukowe i inne elementy wskazane w kodeksie.

Notariusze

W stosunku do notariuszy także Kodeks Etyki Zawodowej, w którym określa się, że uprawienie reklamy osobistej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, której notariusz powinien się wystrzegać. Informacji o notariuszach udzielać mogą środkom przekazu tylko organy samorządu terytorialnego. Zakaz reklamy dookreśla Regulamin wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej, który reguluje zakres dozwolonej informacji o funkcjonowaniu kancelarii. Informację o niej może przedstawiać tablica, która ma ściśle określony zakres informacji i ma znajdować się wewnątrz budynku przy wejściu do pomieszczeń. Na zewnątrz budynku można umieścić dodatkową tablicę o ściśle określonych wymiarach. Określono także, jak może wyglądać strona internetowa notariuszy, a znajdować się może na niej określony zakres informacji o notariuszu.

Radcowie prawni

Co do radców prawnych to kwestię ich reklamy także reguluje Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Jego tekst jednolity został ogłoszony w 2010 r. i w tym zawodzie zakaz reklamy rozumiany jest węższej aniżeli w innych zawodach prawniczych. Bowiem informowanie o działalności radcy jest określone jako jego prawo. Informowanie stanowi inicjowanie działanie nie stanowiące propozycji zawarcia umowy z konkretnym klientem. Informowanie może dotyczyć w szczególności takich danych, jak: imię i nazwisko radcy (wraz z zdjęciem), życiorys, tytuły zawodowe, zasady kształtowania wynagrodzenia za usługi czy preferowane zakresy praktyki zawodowej. 

Zakazane jest jednak informowanie, np. sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, niezgodne z rzeczywistością lub wprowadzające w błąd.

Dozwolona informacja dotycząca zawodów prawniczych ma ściśle określone granice. Jednak należy mieć na względzie, że zawody prawnicze to specyficzna profesja, która musi wyróżniać się szczególnymi regulacjami.

Polecane

Najnowsze