Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: proces

Artykuły

 • Przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego 24/05/2012

  Przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego

  Pomimo dążenia do szybkiego rozstrzygnięcia sprawy cywilnej, czasami występują sytuacje, które powodują zawieszenie postępowania. Są to zarówno kwestie zdarzeń losowych, związane z prejudycjalnością i toczącymi się równolegle innymi postępowaniami, jak i spowodowane działaniami – lub biernością - samych stron stosunku prawnego. więcej >>

 • Ugoda w postępowaniu cywilnym 12/07/2011

  Ugoda w postępowaniu cywilnym

  Postępowanie cywilne nie zawsze musi kończyć się wyrokiem. W naszym systemie prawnym dąży się do ugodowego załatwiania spraw. Jednym z rodzajów pojednawczego załatwiania spraw jest ugoda zawarta w postępowaniu pojednawczym. Ugodę można zawrzeć także w trakcie procesu. Czym jest więc ugoda i postępowanie pojednawcze? więcej >>

 • Skarga na orzeczenie referendarza 07/06/2011

  Skarga na orzeczenie referendarza

  Referendarz sądowy został wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z 1997r., która weszła w życie 1 stycznia 1998r. Ma on pewne, określone kompetencje, a także przysługuje skarga na jego orzeczenia. więcej >>

 • Zażalenie – jeden z środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym 01/06/2011

  Zażalenie – jeden z środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym

  Większości z nas z środkami weryfikacyjnymi kojarzy się głównie apelacja. Jednak ustawodawca jako środek odwoławczy przewidział także zażalenie. Przysługuje ono na pewne rozstrzygnięcia. Przewidziano dla niego także specyficzną regulację prawną. Czym więc jest zażalenie i jak je stosować? więcej >>

 • Skarga o wznowienie postępowania 31/05/2011

  Skarga o wznowienie postępowania

  Skarga o wznowienie postępowania jest środkiem restytucyjnym. Zmierza do obalenia orzeczenia co do istoty sprawy, ale jednocześnie wraz z jej skutecznym wniesieniem, sprawa zostaje ponownie rozpoznana. Jakie regulacje w tej kwestii przewidział ustawodawca? więcej >>

 • Ogólna charakterystyka powództw przeciwegzekucyjnych 12/05/2011

  Ogólna charakterystyka powództw przeciwegzekucyjnych

  Instytucja powództwa przeciwegzekucyjnego jest środkiem, pozwalającym na obronę przed niezgodną z prawem egzekucją. Została ona uregulowana w dziale VI kodeksu postępowania cywilnego, w art. 840 – 843. Uprawnionym do skorzystania z takiego powództwa jest dłużnik lub osoba trzecia. Należy wyróżnić powództwo opozycyjne, jak też powództwo ekscydencyjne (interwencyjne). więcej >>

 • Wyrok jako merytoryczne rozstrzygnięcie w postępowaniu cywilnym 12/05/2011

  Wyrok jako merytoryczne rozstrzygnięcie w postępowaniu cywilnym

  Wyrok jest jednym z merytorycznych rozstrzygnięć w postępowaniu cywilnym w trybie procesowym. W postępowaniu nieprocesowym sąd nie wyda wyroku, lecz postanowienie. Dla wyroku przewidziane zostały zasady dotyczące zarówno jego wydania, jak i samej jego budowy. Jakie więc reguły obowiązują w tym zakresie? więcej >>

 • Zeznania świadków w postępowaniu cywilnym 10/05/2011

  Zeznania świadków w postępowaniu cywilnym

  Dowód z zeznań świadków większości z  nas kojarzą się z postępowaniem w sprawach karnych. Jednak także w postępowaniu cywilnym stanowi on bardzo znaczący środek dowodowy. Jest on ściśle określony w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Jakie reguły przewidział ustawodawca w postępowaniu cywilnym i jak przebiega przeprowadzanie tego dowodu? więcej >>

 • Mediacja w postępowaniu cywilnym 28/04/2011

  Mediacja w postępowaniu cywilnym

  Coraz częściej wykorzystywane są alternatywne metody rozpoznawania sporów. UNCITRAL (komisja ONZ ds. międzynarodowego prawa handlowego) przyjęła ustawę modelową o międzynarodowej koncyliacji handlowej w 2002r., co oznacza, że owa tematyka jest bardzo istotna na polu prawa międzynarodowego. Jak wygląda mediacja w postępowaniu cywilnym? więcej >>

 • Miarkowanie kary umownej przez sąd 20/04/2011

  Miarkowanie kary umownej przez sąd

  Przepis art. 484§2 przewiduje możliwość miarkowania kary umownej, a więc jej obniżenia stosownie do zaistnienia przesłanek określonych w powołanym przepisie.       więcej >>

 • Postępowanie dowodowe – reguły i zasady prowadzenia 08/04/2011

  Postępowanie dowodowe – reguły i zasady prowadzenia

  Postępowanie dowodowe to bardzo ważny element postępowania. Aby skutecznie dowieść swych racji, należy je odpowiednio wykazać. Podczas postępowania dowodowego istnieją określone reguły i zasady. Jakie więc regulacje przewidział ustawodawca i jak odnosi się do nich praktyka? więcej >>

 • Doręczenia – czym są i jak ich skutecznie dokonać? 07/04/2011

  Doręczenia – czym są i jak ich skutecznie dokonać?

  Doręczenia dokumentów w postępowaniu cywilnym są jego bardzo ważnym elementem. Podczas rozprawy dominuje zasada ustności postępowania, ale dla wielu pism przewidziana jest forma pisemna. Jakie więc rodzaje doręczeń przewidział ustawodawca w kodeksie postępowania cywilnego? więcej >>

 • Dowód z dokumentu – ważny element procedury 07/04/2011

  Dowód z dokumentu – ważny element procedury

  Postępowanie dowodowe bywa skomplikowane. Jednym z środków dowodowych przewidzianych przed kodeks postępowania cywilnego jest dowód z dokumentu. Jest to środek uregulowany ustawowo więc ustawodawca przewiduje przy jego przeprowadzaniu specjalne reguły. więcej >>

 • Opinia biegłego – treść, forma, elementy składowe. 11/03/2011

  Opinia biegłego – treść, forma, elementy składowe.

  Opinia biegłego stanowi szczególny środek dowodowy w postępowaniu cywilnym z uwagi na wiadomości specjalne w niej zawarte. Przez wzgląd na fakt, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami, mającymi sprzeczne interesy prawne, cechuje ja wysoki stopień obiektywizmu. W przypadku złożonego charakteru sprawy, koniecznym jest zapewnienie jasności formy i treści opinii. więcej >>

 • Rodzaje powództw, czyli co tak naprawdę nam wolno 11/03/2011

  Rodzaje powództw, czyli co tak naprawdę nam wolno

  Wytoczenie powództwa stanowi pierwszą czynność procesową. Dzięki niej prawo do sądu – wywodzące się już z samej Konstytucji – może zostać urzeczywistnione. Jakie są rodzaje powództw i jak powinno się je kształtować? więcej >>

 • Odpowiedzialność za sporządzenie opinii biegłego 09/03/2011

  Odpowiedzialność za sporządzenie opinii biegłego

  Opinia biegłego jako szczególny środek dowodowy, stanowi ważny element postępowania dowodowego, prowadzonego przez sąd. Z tego względu ustawodawca unormował przypadki odpowiedzialności biegłych z tytułu nieprawidłowego wykonania opinii w postaci: nie usprawiedliwionego niestawiennictwa, nieuzasadnionej odmowy złożenia przyrzeczenia lub opinii, nie usprawiedliwionego opóźnienia w złożeniu opinii. więcej >>

 • Rodzaje i tryby sądowego postępowania cywilnego 28/02/2011

  Rodzaje i tryby sądowego postępowania cywilnego

  Rodzaje i tryby postępowania cywilnego określone są w kodeksie postępowania cywilnego – należy odwołać się więc do jego systematyki. Z pozoru tematyka może wydawać się nieprzydatna i istotna tylko z punktu widzenia teoretycznego. Jednak jest ona niezwykle ważna. Większość ludzi wie, czym jest postępowanie cywilne-w rozumieniu języka codziennego. Ale żeby dokładnie zrozumieć mechanizm jego działania, należy znać także pojęcia z zakresu systematyki. więcej >>

 • Właściwość sądów- czyli który sąd rozpozna naszą sprawę cywilną. Właściwość rzeczowa. 25/02/2011

  Właściwość sądów- czyli który sąd rozpozna naszą sprawę cywilną. Właściwość rzeczowa.

  Właściwość sądowa w postępowaniu cywilnym to zakres uprawnień sądu do rozpoznawania i rozstrzygania spraw oraz do dokonywania czynności procesowych. Stanowi rozgraniczenie kompetencji sądów, po to by usprawnić ich działanie. Kodeks postępowania cywilnego wyróżnił trzy rodzaje właściwości: rzeczowa, miejscowa i funkcyjna. Ustawodawca wskazując na właściwość miejscową, rozgraniczył ją na właściwość ogólną, przemienną i wyłączną. więcej >>

 • Właściwość sądu – czym jest i jakie są jej rodzaje? 23/02/2011

  Właściwość sądu – czym jest i jakie są jej rodzaje?

  Wszyscy wiemy, że głównym organem, który będzie rozpoznawał sprawy cywilne jest sąd. Jednak bardzo ważnym zagadnieniem jest jego właściwość. Istotnym jest bowiem, który sąd konkretnie będzie właściwy do rozpoznania sprawy. Należy w tym względzie sięgnąć do przepisów prawa procesowego. Na gruncie postępowania cywilnego określa się rozgraniczenie między sądy różnych rzędów i podziały między sądami tych samych rzędów. Można tu mówić o trzech podstawowych rodzajach właściwości: rzeczowej, miejscowej i instancyjnej. więcej >>

 • Wartość przedmiotu sporu – jak ją obliczyć? 21/02/2011

  Wartość przedmiotu sporu – jak ją obliczyć?

  Wartość przedmiotu sporu jest nieodłącznym elementem postępowania cywilnego. Jest istotna nie tylko z punktu widzenia wymogów formalnych pism procesowych, ale także z punktu widzenia pragmatyki i ewentualnych kosztów, jakie będziemy musieli ponieść. Jak więc poprawnie obliczyć wartość przedmiotu sporu? więcej >>

 • Właściwość sądów- czyli który sąd rozpozna naszą sprawę cywilną. Pojęcie i rodzaje. 01/02/2011

  Właściwość sądów- czyli który sąd rozpozna naszą sprawę cywilną. Pojęcie i rodzaje.

  Polska Konstytucja ustanowiła, że władzę sądowniczą w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują sądy i trybunały. Powstanie sprawy cywilnej między stronami, przy równoczesnej dopuszczalności drogi sądowej, prowadzi do rozstrzygnięcia jej przed sądem. Nie będzie ona jednak rozpozna przez jakikolwiek sąd powszechny, z racji określonej przepisami prawa organizacji pracy sądów. W tym momencie rodzi się pojęcie właściwości sądowej w postępowaniu cywilnym, która najogólniej mówiąc, oznacza określenie i rozgraniczenie kompetencji poszczególnych sądów do rozpoznawania i rozstrzygania spraw oraz dokonywania przez nich odpowiednich czynności. Konkretne unormowania dotyczące właściwości wynikają z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. więcej >>

 • Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym 18/01/2011

  Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym

  Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie cywilnym przysługujący stronie od wyroku lub postanowienia wydanych przez sąd II instancji i kończących postępowanie w sprawie. Sądem kasacyjnym jest Sąd Najwyższy. Skarga kasacyjna jest zatem nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, ustanowionym głównie w celu realizacji interesu publicznego, przejawiającego się w ujednolicaniu orzecznictwa sądów powszechnych oraz rozstrzyganiu spraw precedensowych oraz wpływających na rozwój prawa i judykatury sądowej. więcej >>

 • Istota orzeczenia sądowego zastępującego oświadczenie woli [art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c.] 17/01/2011

  Istota orzeczenia sądowego zastępującego oświadczenie woli [art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c.]

  W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami nierzadko spotyka się sytuacje, w których jeden z podmiotów, będąc zobowiązanym wobec innego do podjęcia pewnej aktywności, nie wywiązuje się z tego obowiązku. W każdym z takich przypadków polski ustawodawca przewiduje stosowne środki prawne chroniące wierzyciela. Jednym z nich, dopuszczalnym gdy aktywność będąca przedmiotem obowiązku polega na wyrażeniu woli, jest możliwość dochodzenia wydania orzeczenia sądowego zastępującego oświadczenie woli. więcej >>

 • Kilka uwag ogólnych o materialnoprawnym aspekcie ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym 19/12/2010

  Kilka uwag ogólnych o materialnoprawnym aspekcie ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym

  Przepis art. 6 k.c., formułujący podstawową zasadę ciężaru dowodu w procesie cywilnym stanowi, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Tak skonstruowana reguła choć w teorii prawa jest słusznie uważana za adresowaną do sądu, w aspekcie praktycznym powinna być przede wszystkim rozpatrywana, jako swoisty normatywny wyznacznik opłacalności skierowania danej sprawy na drogę sądową. Tak też niniejszy artykuł, będzie w głównej mierze próbą przystępnego wytłumaczenia rzeczowej istoty przepisu art. 6 k.c. więcej >>

 • Sąd – czym właściwie jest? 05/12/2010

  Sąd – czym właściwie jest?

  Z pojęciem sądu spotykamy się na co dzień. Jednak używane w języku potocznym, nie zawsze pokrywa się ze znaczeniem, jakie nadaje mu prawo. Sąd można ujmować w wielu płaszczyznach, w zależności od tego, kiedy i w jakim celu posługujemy się tym pojęciem. Czym więc jest sąd? więcej >>

 • Zwolnienie od kosztów sądowych 30/11/2010

  Zwolnienie od kosztów sądowych

  Zwolnienie od kosztów sądowych jest instytucją o charakterze proceduralnym, umożliwiającą dochodzenia przez stronę przysługujących jej praw bez ponoszenia kosztów sądowych, w tym bez opłat. więcej >>

 • Zarzuty od nakazu zapłaty 30/11/2010

  Zarzuty od nakazu zapłaty

  Zarzuty od nakazu zapłaty są środkiem obrony pozwanego przeciw nakazowi zapłaty wydanemu przez Sąd w postępowaniu nakazowym. więcej >>

 • Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym 30/11/2010

  Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

  Postępowanie nakazowe to postępowanie prowadzące do wydania orzeczenia mogącego szybko i – co istotne – tanio doprowadzić do wyegzekwowania od dłużnika dochodzonej należności. więcej >>

 • 29/11/2010

  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

  Dz.U.02.153.1270 więcej >>

 • Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - warunki i tryb wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. 28/11/2010

  Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - warunki i tryb wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

  W celu ułatwienia dochodzenia roszczeń o świadczenie pieniężne, w przepisach od art. 4971 do art. 505 Kodeksu postępowania cywilnego, uregulowane zostało postępowanie upominawcze. W przeciwieństwie do postępowania zwykłego, w postępowaniu upominawczym przewidziano szereg uproszczeń ułatwiających dochodzenie swoich praw, a także obronę przed bezzasadnym żądaniem. więcej >>

 • Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty nieobjęte drogą postępowania administracyjnego 12/11/2010

  Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty nieobjęte drogą postępowania administracyjnego

  Ustawodawca normując możliwość wdrożenia postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym postanowił uregulować bardzo szeroko zakres spraw, mogących być przedmiotem tej procedury sądowej. Zgodnie bowiem z art. 3 § 2 p.p.s.a. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym mogą być zaskarżane zarówno akty podjęte w postępowaniu administracyjnym jak i akty nim nie objęte. więcej >>

 • Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty podjęte w postępowaniu administracyjnym 12/11/2010

  Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty podjęte w postępowaniu administracyjnym

  Możliwość wdrożenia postępowania sądowoadministracyjnego w celu kontroli prawidłowości wydania danego aktu podjętego w postępowaniu administracyjnym (decyzja, postanowienie oraz bezczynność) obwarowane jest szeregiem ograniczeń, do których należy przede wszystkim zaliczyć legitymację strony do złożenia skargi oraz tak zwaną przesłankę dopuszczalności, która stanowi temat niniejszych rozważań. więcej >>

 • Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 12/11/2010

  Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

  Artykuł 52 § 1 ab initio Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiąc, iż skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, w jasny sposób rozstrzyga jaka zależność istnieje pomiędzy zażaleniem, odwołaniem i wnioskiem o ponowne rozpatrzenia sprawy (art. 52 § 2 p.p.s.a.) a zaskarżeniem danego aktu. Kwestią otwartą, biorąc pod uwagę jego brzmienie pozostaje zaś relacja pomiędzy wdrożeniem trybów nadzwyczajnych uregulowanych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego a dopuszczalnością skargi. więcej >>

 • Ochrona indywidualnego interesu prawnego jako podstawa legitymacji jednostki do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 11/11/2010

  Ochrona indywidualnego interesu prawnego jako podstawa legitymacji jednostki do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

  Legitymacja do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czyli mówiąc potocznie uprawnienie przyznane danemu podmiotowi, kreujące u niego możliwość wystąpienia przed sądem administracyjnym w roli podmiotu wszczynającego postępowanie, jest zawsze bezpośrednio związana z istnieniem jednego z ustawowo określonych stanów. Stany te, zwane w doktrynie konstrukcjami legitymacji zostały pośrednio określone w art. 50 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) oraz w ustawach szczególnych. więcej >>

 • Pomoc prawna z urzędu w postępowaniu cywilnym 08/11/2010

  Pomoc prawna z urzędu w postępowaniu cywilnym

  System prawny w Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia pomoc prawną w postępowaniu cywilnym, które ma być wszczęte lub jest prowadzone. Prawo pomocy obejmuje: zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, który udzieli stronie pomocy prawnej, a w szczególności będzie występował w jej imieniu przed sądem oraz udzieli jej niezbędnej porady prawnej. więcej >>

 • Zachowanie pozwanego w procesie cywilnym 22/10/2010

  Zachowanie pozwanego w procesie cywilnym

  Do praw pozwanego zagwarantowanych mu przez Konstytucję RP, jak również prze akty międzynarodowe należy prawo do obrony. Przepisy Kodeksu Postępowania cywilnego konkretyzują to prawo i pozwalają w tym celu na dokonywanie czynności procesowych. Pozwany jest podmiotem zaangażowanym w postępowanie od chwili doręczenia pozwu. O tym czy poznawany podejmie aktywną obronę decyduje on sam. Przepisy pozywają mu również zachowywać się biernie i nie podejmować obrony. W tym miejscu należy wspomnieć o art. 339 § 1 k.p.c. który daje pozwanemu możliwość nie stawiania się na rozprawę i nie składania wniosków procesowych, jak również stawić się na rozprawę i nie brać w niej czynnego udziału. więcej >>

 • Instytucja wyłączenia sędziego – iudex habilis i iudex suspectus. 21/10/2010

  Instytucja wyłączenia sędziego – iudex habilis i iudex suspectus.

  W polskim systemie prawnym istnieje szereg instytucji, które mają zapewnić bezstronność i obiektywność wymiaru sprawiedliwości. Podstawowym gwarantem tych cech jest niezawisłość sędziowska. więcej >>