Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: skarga

Artykuły

 • Uregulowanie terminu do wniesienia skargi na czynności komornika po nowelizacji 08/11/2012

  Uregulowanie terminu do wniesienia skargi na czynności komornika po nowelizacji

  Ustawodawca w art. 767 § 4 k.p.c. określił, że skarżącemu przysługuje tygodniowy termin do wniesienia skargi, chociaż sam początek biegu terminu uregulowany jest na kilka sposobów. Wynika to ze szczególnego charakteru skargi, którą możemy kwestionować tak czynności decyzyjne i faktyczne, jak i zaniechania komornika. więcej >>

 • Skarga na zaniechanie czynności przez komornika 31/10/2012

  Skarga na zaniechanie czynności przez komornika

  Prawa uczestników postępowania egzekucyjnego mogą być naruszone nie tylko w wyniku działań komornika, ale również ich zaniechania. W systemie środków zaskarżenia jest to uregulowanie dość specyficzne, jednak powyższa regulacja została wprowadzona z uwagi na szczególną rolę, jaką pełni skarga w ochronie interesów stron, uczestników postępowania oraz osób trzecich. więcej >>

 • Skarga na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym 07/05/2012

  Skarga na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym

  Skarga na czynności komornika jest jednym z zasadniczych środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym obok zażalenia i zarzutów do planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji. więcej >>

 • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika 13/03/2012

  Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

  Kodeks cywilny przewiduje sytuację, w której dłużnik odpowiedzialny za wykonanie zobowiązania będzie próbował wyzbyć się swego majątku w celu uchylenia się od obowiązku spełnienia świadczenia. Wierzyciel może liczyć na ochronę prawną, którą zapewnia mu actio pauliana - skarga pauliańska unormowana w art.527- 534 Kodeksu Cywilnego. więcej >>

 • Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 07/12/2011

  Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu jest międzynarodowym sądem kontrolującym przestrzeganie praw człowieka zagwarantowanych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. poprzez rozpatrywanie skarg podmiotów twierdzących, że przysługujące im prawa zostały naruszone. Konwencja ta weszła w życie w 1953 r. , Polska ratyfikowała ją 40 lat później, w 1993 r. Jest to traktat międzynarodowy określający niezbywalne prawa i wolności przysługujące człowiekowi od momentu urodzenia aż do śmierci. Ustanawia ona również międzynarodowy system ochrony praw człowieka. Możliwe jest wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jeżeli uważa się, że prawa zagwarantowane przez Konwencję zostały naruszone. więcej >>

 • Skarga na bezczynność sądu 04/11/2011

  Skarga na bezczynność sądu

  Prawo do rozpatrzenia sprawy sprawnie i szybko wynika wprost z art. 45 Konstytucji RP, który stanowi o prawie do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Również regulacje międzynarodowe poruszają tę kwestię i w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mowa jest o rozpatrzeniu sprawy w rozsądnym terminie. więcej >>

 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 11/08/2011

  Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

  Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem traktowana jest jako quasi – środek zaskarżenia. Jest bowiem zbliżona do środków zaskarżenia. Stanowi ona środek kontroli legalności orzeczeń. Kiedy można z niej skorzystać i jakie niesie skutki? więcej >>

 • Apelacja – czym jest i kiedy nam przysługuje? 02/08/2011

  Apelacja – czym jest i kiedy nam przysługuje?

  Jedną z cech postępowania cywilnego jest dwuinstancyjność. Oznacza ona, że przysługuje nam prawo odwołania do sądu drugiej instancji. Zasada ta jest zagwarantowana także w Konstytucji. Jednym z środków odwoławczych jest apelacja. Kiedy można z niej skorzystać? więcej >>

 • Skarga kasacyjna 29/07/2011

  Skarga kasacyjna

  Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia, bowiem przysługuje od orzeczeń prawomocnych. Ustawa z 2004 r. znowelizowała znacząco w tym zakresie kodeks postępowania cywilnego. Jakie są warunki dopuszczalności skargi kasacyjnej i kiedy warto z niej skorzystać? więcej >>

 • Skarga na orzeczenie referendarza 07/06/2011

  Skarga na orzeczenie referendarza

  Referendarz sądowy został wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z 1997r., która weszła w życie 1 stycznia 1998r. Ma on pewne, określone kompetencje, a także przysługuje skarga na jego orzeczenia. więcej >>

 • Skarga o wznowienie postępowania 31/05/2011

  Skarga o wznowienie postępowania

  Skarga o wznowienie postępowania jest środkiem restytucyjnym. Zmierza do obalenia orzeczenia co do istoty sprawy, ale jednocześnie wraz z jej skutecznym wniesieniem, sprawa zostaje ponownie rozpoznana. Jakie regulacje w tej kwestii przewidział ustawodawca? więcej >>

 • Zaskarżenie wypowiedzenia zmieniającego i skutki jego zaskarżenia 11/05/2011

  Zaskarżenie wypowiedzenia zmieniającego i skutki jego zaskarżenia

  Często może się zdarzyć, że po akceptacji wypowiedzenia zmieniającego zdajemy sobie sprawę, iż nowe warunki nie do końca nam odpowiadają. Czy (i jeśli tak to co) możemy w takim wypadku uczynić? Jakie skutki może mieć zaskarżenie wypowiedzenia zmieniającego? więcej >>

 • Charakter prawny skargi na przewlekłość 01/03/2011

  Charakter prawny skargi na przewlekłość

  Artykuł 45 Konstytucji gwarantuje każdemu człowiekowi prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. W praktyce jednak dość często zdarza się, że postępowanie trwa zbyt długo. więcej >>

 • Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym 18/01/2011

  Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym

  Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie cywilnym przysługujący stronie od wyroku lub postanowienia wydanych przez sąd II instancji i kończących postępowanie w sprawie. Sądem kasacyjnym jest Sąd Najwyższy. Skarga kasacyjna jest zatem nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, ustanowionym głównie w celu realizacji interesu publicznego, przejawiającego się w ujednolicaniu orzecznictwa sądów powszechnych oraz rozstrzyganiu spraw precedensowych oraz wpływających na rozwój prawa i judykatury sądowej. więcej >>

 • Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty nieobjęte drogą postępowania administracyjnego 12/11/2010

  Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty nieobjęte drogą postępowania administracyjnego

  Ustawodawca normując możliwość wdrożenia postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym postanowił uregulować bardzo szeroko zakres spraw, mogących być przedmiotem tej procedury sądowej. Zgodnie bowiem z art. 3 § 2 p.p.s.a. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym mogą być zaskarżane zarówno akty podjęte w postępowaniu administracyjnym jak i akty nim nie objęte. więcej >>

 • Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty podjęte w postępowaniu administracyjnym 12/11/2010

  Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty podjęte w postępowaniu administracyjnym

  Możliwość wdrożenia postępowania sądowoadministracyjnego w celu kontroli prawidłowości wydania danego aktu podjętego w postępowaniu administracyjnym (decyzja, postanowienie oraz bezczynność) obwarowane jest szeregiem ograniczeń, do których należy przede wszystkim zaliczyć legitymację strony do złożenia skargi oraz tak zwaną przesłankę dopuszczalności, która stanowi temat niniejszych rozważań. więcej >>

 • Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 12/11/2010

  Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

  Artykuł 52 § 1 ab initio Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiąc, iż skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, w jasny sposób rozstrzyga jaka zależność istnieje pomiędzy zażaleniem, odwołaniem i wnioskiem o ponowne rozpatrzenia sprawy (art. 52 § 2 p.p.s.a.) a zaskarżeniem danego aktu. Kwestią otwartą, biorąc pod uwagę jego brzmienie pozostaje zaś relacja pomiędzy wdrożeniem trybów nadzwyczajnych uregulowanych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego a dopuszczalnością skargi. więcej >>

 • Formalne wymagania wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 12/11/2010

  Formalne wymagania wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

  Ustawodawca przyznając danemu podmiotowi legitymację do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego według warunków jej dopuszczalności, obarcza go jednocześnie obowiązkiem spełnienia określonych wymagań. Do wymagań formalnych skargi, potrzebnych do jej skutecznego złożenia zalicza się wymagania dotyczące: 1) treści i formy skargi; 2) terminu do wniesienia skargi; 3) trybu wniesienia skargi; 4) uiszczenia odpowiedniego wpisu do skargi. więcej >>

 • Ochrona indywidualnego interesu prawnego jako podstawa legitymacji jednostki do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 11/11/2010

  Ochrona indywidualnego interesu prawnego jako podstawa legitymacji jednostki do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

  Legitymacja do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czyli mówiąc potocznie uprawnienie przyznane danemu podmiotowi, kreujące u niego możliwość wystąpienia przed sądem administracyjnym w roli podmiotu wszczynającego postępowanie, jest zawsze bezpośrednio związana z istnieniem jednego z ustawowo określonych stanów. Stany te, zwane w doktrynie konstrukcjami legitymacji zostały pośrednio określone w art. 50 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) oraz w ustawach szczególnych. więcej >>

 • Skarga na czynności komornika – charakterystyka, rodzaje i zastosowanie 12/10/2010

  Skarga na czynności komornika – charakterystyka, rodzaje i zastosowanie

  Skarga na czynności komornika (dalej skarga) jest środkiem pozwalającym na weryfikację czynności komorniczych przez Sąd. Sąd. więcej >>

 • Środki odwoławcze – gdy kwestionujemy rozstrzygnięcia urzędnika 12/10/2010

  Środki odwoławcze – gdy kwestionujemy rozstrzygnięcia urzędnika

  Odwołanie, wniosek o wznowienie postępowania i zażalenie to narzędzie, które możemy wykorzystać do kwestionowania niekorzystnego dla nas rozstrzygnięcia organu administracji. więcej >>