Zmiany przepisów podatkowych – przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Zmiany przepisów podatkowych – przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Uprawnienie do wymaga jednak do przedsiębiorców spełnienia pewnych warunków. Pierwszym z nich jest uzyskanie od odbiorcy faktury akceptacji na przesyłanie ich w formie elektronicznej. Akceptacja taka może zostać wyrażona w formie papierowej bądź w formie elektronicznej. Ustawodawca nie określił elementów jakie akceptacja powinna zawierać.

 

Podatnik traci prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną od dnia następującego po dniu w którym otrzymał od odbiorcy faktur cofnięcie akceptacji. Strony mogą również ustalić miedzy sobą termin w jakim podatnik zaprzestanie przesyłania faktur drogą elektroniczną. Nie może być on jednak dłuższy niż 30 dni. Cofnięcie akceptacji następuje w formie papierowej bądź elektronicznej.

 

Drugim warunkiem jest konieczność zapewnienia fakturom autentyczności pochodzenia oraz integralności ich treści. Pod pojęciem autentyczności pochodzenia kryje się zapewnienie faktycznego istnienie zarówno wystawcy faktury (dostawcy towaru bądź usługi), jak i jej odbiorcy. Wysyłanie faktur w formacie zapewniającym trwałości i niezmienność znajdujących się na niej danych umożliwi spełnienie warunku integralności treści.

 

Dużym ułatwieniem zastosowanym przez ustawodawcę jest możliwość podania danych wspólnych dla wszystkich wysyłanych jednorazowo faktur tylko raz o ile oczywiście dla każdej z faktur są one dostępne.

 

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2010 roku, traci moc rozporządzenie z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu

lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.

Polecane

Najnowsze