Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: wypowiedzenie

Artykuły

 • Zwolnienie na poszukiwanie pracy 13/01/2015

  Zwolnienie na poszukiwanie pracy

  Art. 37 kodeksu pracy wprowadza prawo do otrzymania przez pracownika, w trakcie okresu wypowiedzenia,  dni wolnych na poszukiwanie pracy. więcej >>

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu ze względu na wady zagrażające zdrowiu. 15/11/2013

  Wypowiedzenie umowy najmu lokalu ze względu na wady zagrażające zdrowiu.

  Art. 682 kodeksu cywilnego przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy najmu lokalu bez zachowania terminów wypowiedzenia, w sytuacji gdy lokal stanowiący przedmiot najmu ma wady zagrażające zdrowiu najemcy, jego domowników albo osób u niego zatrudnionych. więcej >>

 • Powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem (cz. 2) 17/01/2013

  Powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem (cz. 2)

  Normy prawne z zakresu ochrony pracy dotyczą różnorodnych dziedzin, m.in. techniki, technologii, ekonomiki pracy, ergonomii czy organizacji pracy. Ochrona pracy rozumiana jako „całokształt gwarancji prawnych służących zabezpieczeniu zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy” stanowi ważny dział prawa pracy, który zazębia się z innymi gałęziami prawa, w szczególności z prawem administracyjnym, a także z przepisami sanitarnymi oraz przeciwpożarowymi. więcej >>

 • Powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem (cz. 1) 15/01/2013

  Powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem (cz. 1)

  Pojęcie ochrony pracy jest pojęciem języka prawniczego, stanowiącym pewien skrót językowy, gdyż jego treść jest ukierunkowana nie na ochronę "wykonywania pracy" lecz na ochronę pracownika w procesie pracy. więcej >>

 • Zwolnienia grupowe 15/03/2012

  Zwolnienia grupowe

  Kryzys gospodarczy spowodował, że w niektórych zakładach pracy zła kondycja finansowa pracodawcy wymusiła zwolnienie nie jednego, a całej grupy pracowników. To jednak nie jedyna przyczyna zwolnień grupowych. Mamy z nimi do czynienia wtedy, gdy pracodawca, zatrudniający co najmniej 20 pracowników, rozwiązuje stosunek pracy z określoną liczbą pracowników, z przyczyn ich niedotyczących, w drodze wypowiedzenia, a także na mocy porozumienia stron, w okresie nieprzekraczającym 30 dni. więcej >>

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika 28/02/2012

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec niego. Jakie przesłanki muszą być spełnione oraz w jakiej formie należy wypowiedzieć umowę o pracę w tymże trybie? więcej >>

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu według Kodeksu cywilnego z praktycznym wskazaniem wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony 24/06/2011

  Wypowiedzenie umowy najmu lokalu według Kodeksu cywilnego z praktycznym wskazaniem wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony

  Z uwagi na wygórowane ceny lokali podmioty obrotu gospodarczego często odkładają decyzję o zakupie i w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych zmuszone są do ich wynajmowania. Jednakże z umowami najmu wiąże się również kwestia ich rozwiązania, przy czym w praktyce występują znaczne problemy. Należy przy tym rozróżnić umowę najmu zawartą na czas oznaczony, od umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony, gdyż wspomniana kwestia determinuje zupełnie inne rozwiązania. więcej >>

 • Wypowiedzenie umowy licencyjnej 29/03/2011

  Wypowiedzenie umowy licencyjnej

  Przez stosunkowo długi okres umowy licencyjne w polskiej praktyce dotyczącej umów autorskich były wykorzystywane jedynie w niewielkim zakresie. Stan ten zmieniło wejście w życie, w 1994 roku, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdzie zamieszczono szereg przepisów odnoszących się do przejścia praw autorskich oraz dotyczących umów licencyjnych. więcej >>

 • Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia 26/01/2011

  Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia

  Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia to bardzo szczególny sposób ustania stosunku pracy, ponieważ następuje z natychmiastowym skutkiem. W ten sposób można rozwiązać każdy rodzaj umowy, nawet te zawarte na określony czas, czyli terminowe. Prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przysługuje obu stronom, jednak takie rozwiązanie jest możliwe tylko w określonych sytuacjach. więcej >>

 • Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? 19/01/2011

  Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna?

  Odprawy są świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi pracownikowi bądź członkom jego rodziny z tytułu rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy. Można do nich zaliczyć odprawę rentową i emerytalną, odprawę pośmiertną, odprawę wypłacaną w razie zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. więcej >>

 • Zakaz wypowiedzenia stosunku pracy kobiecie w ciąży 11/11/2010

  Zakaz wypowiedzenia stosunku pracy kobiecie w ciąży

  Jedną z instytucji szeroko pojmowanej ochrony pracy jest szczególna ochrona pracy kobiet. Z jej dość rozczłonkowanej regulacji, znajdującej się zarówno w prawie krajowym jak i międzynarodowym (w tym europejskim) jasno wyjawia się postulat wyjątkowej ochrony pracy pracownic w okresie ciąży. Postulat ten w prawie polskim jest realizowany przez szereg regulacji zawartych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym między innymi przez unormowany w art. 177 tejże ustawy zakaz wypowiedzenia stosunku pracy pracownicy w ciąży. więcej >>

 • Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem 09/11/2010

  Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem

  W celu zapewnienia pracownikom stałości zatrudnienia i uniemożliwienia pracodawcy samowolnego zwalniania pracowników, ustawodawca wprowadził regulacje dotyczące ochrony pracowników przed wypowiedzeniem. Respektowanie ochrony pracownika przed wypowiedzeniem jest jednym z warunków prawidłowości skutecznego wypowiedzenia umowy o pracę. więcej >>