Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania określa warunki wynagradzania za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą. Przypomnijmy, że wynagrodzenie zgodnie z art. 78 Kodeksu Pracy powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi pracy, kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczone pracy. Zasadą jest, że warunki wynagradzania ustalane są w układach zbiorowych. Jednakże, gdy do zawarcia układu nie doszło lub u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, to pracodawca zatrudniający, co najmniej 20 pracowników zobligowany jest ustalić warunki wynagradzania w regulaminie wynagradzania. Podsumowując, obowiązek wprowadzenia regulaminu istnieje, gdy: brak jest układu zbiorowego, a pracodawca zatrudnia, co najmniej 20 pracowników. Kodeks wskazuje, że warunki wynagradzania powinny być tak określone, by na podstawie regulaminu możliwe było ustalenie indywidualnych warunków umów o pracę. Regulamin obowiązuje tylko do czasu objęcia pracowników układem zbiorowym. Regulamin ten stanowi akt czasowy. W regulaminie nie ustala się wynagrodzenia osób zarządzanych w imieniu pracodawcy zakładem pracy, a więc: pracowników zarządzających jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub osób wchodzących w skład organu kolegialnego zarządzającego zakładem oraz głównych księgowych. Regulamin ustala pracodawca, ale jeśli działają u niego organizacje związkowe to ustala go w uzgodnieniu z nimi. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomość pracownikom. Trzeba pamiętać, że regulamin jako specyficzny akt nie może być mniej korzystny niż przepisy prawa pracy. Oznacza to, że nie może wprowadzać takich rozwiązań, które kształtowałyby sytuację pracownika gorzej niż przewidują to przepisy, np. nie może stanowić, że za czas przestoju pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, podczas gdy Kodeks Pracy ustala, że za ten czas wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę w gospodarce narodowej. Co więcej regulamin nie może być mniej korzystny niż porozumienie zawarte z pracownikami. Związane jest to z zasadą uprzywilejowania pracownika. Jeśli regulamin wprowadza mniej korzystne uregulowania niż zostały przyjęte w umowie, to postanowienia takie mogą zostać wprowadzone poprzez wypowiedzenie dotychczasowych warunków umów o pracę i wejść w życie dopiero po upływie okresu wypowiedzenia.

Polecane

Najnowsze