Zaświadczenie o pomocy de minimis

Zaświadczenie o pomocy de minimis

Rada Ministrów, na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej, ma za zadanie określić w drodze rozporządzenia, formę i treść zaświadczeń stwierdzających, iż udzielona pomoc jest pomocą de minimis oraz terminy lub sposób ich wydawania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przejrzystości informacji o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie udzielanej poszczególnym beneficjentom pomocy oraz monitorowania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Zgodnie z zapisem ustawowym, Rada Ministrów wydała rozporządzenie – z dnia 20 marca 2007r. – w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawiera:

1) datę wydania;

2) pieczęć podmiotu udzielającego pomocy publicznej;

3) nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), siedzibę i adres podmiotu udzielającego pomocy publicznej;

4) określenie beneficjenta pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

5) dzień udzielenia pomocy publicznej,

6) wartość udzielonej pomocy publicznej brutto w złotych i w euro;

7) wskazanie podstawy prawnej udzielenia pomocy publicznej;

8) stwierdzenie, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

9) dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.

 

Ponadto, zaświadczenie o pomocy de minimis, oprócz wyżej wymienionych informacji, zawiera informację, czy pomoc de minimis została udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego (§ 3a rozporządzenia).

 

Zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie powinno zostać wydane razem z dokumentem, na podstawie którego przedsiębiorca nabył prawo do pomocy – może to być m.in decyzja, umowa, porozumienie. Właściwy organ wydaje zaświadczenie, o którym mowa wyżej, jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki. Podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany do wydania takiego zaświadczenia, a obowiązek ten wynika z prawa unijnego. Państwo Członkowskie, które udziela przedsiębiorcy pomocy o charakterze de minimis zobowiązane jest do poinformowania o charakterze i wartości udzielanego wsparcia. Obowiązek ten wynika z art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006), który stanowi w ust. 1, iż „w przypadku gdy państwo członkowskie zamierza przyznać podmiotowi gospodarczemu pomoc de minimis, pisemnie powiadamia ten podmiot o przewidywanej kwocie pomocy (wyrażonej jako ekwiwalent dotacji brutto) oraz o jej charakterze de minimis, podając wyraźne odniesienie do niniejszego rozporządzenia (…)”.

 

Zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku pomocy:

1) udzielanej na podstawie decyzji – wraz z tą decyzją w dniu jej wydania;

2) w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji – w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej.

 

Zaświadczenia o pomocy de minimis wydawane na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, nie podlegają opłacie skarbowej, ponieważ organ udzielający pomocy ma z urzędu obowiązek ich wydania, a opłacie skarbowej podlegają tylko te zaświadczenia, które wydawane są na wniosek zainteresowanego. Warto zaznaczyć także, iż na podmiotach udzielających pomocy de minimis ciąży obowiązek wystawienia zaświadczenia, co sprawia, iż dokonanie tej czynności jest pozbawione elementu uznaniowości.

Polecane

Najnowsze