Budowle niewymagające pozwolenia na budowę i wymagające zezwolenia

Budowy, które nie wymagają pozwolenia

Szeroki katalog budów, które nie wymagają pozwolenia zawiera art. 29 ust.1 Prawa budowlanego. Należy najpierw wspomnieć o tym, że wymienione w tym przepisie budowy mimo tego, że nie wymagają pozwolenia, to jednak chęć rozpoczęcia budowy niektórych z wymienionych tam obiektów wymaga zgłoszenia do odpowiedniego organu. Najpierw zatem zasadnym będzie wymienienie jedynie tych budów, które nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani co do których zamierzenia budowlanego zgłaszać nie trzeba.

Należy więc zacząć od tego, iż pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Następnie pozwolenia nie wymagają obiekty małej architektury i ogrodzenia. Jeżeli chodzi o ogrodzenia, legislator nieco sprecyzował wielkość owych ogrodzeń, o czym zostanie wspomniane w dalszej części. Ponadto pozwolenia nie wymaga budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych. Nadto tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel. Zgody nie wymaga również budowa znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

Roboty budowlane niewymagające pozwolenia

W przepisie art. 29 ust. 2 Prawa budowlanego prawodawca wprowadził również zbędność pozwolenia przy wykonywaniu robót budowlanych polegających na instalowaniu krat na obiektach budowlanych, instalowaniu urządzeń, montażu wolno stojących kolektorów słonecznych i instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.

Budowle, które wymagają zgłoszenia

Katalog tych budowli jest również wymieniony w przepisie art. 29 Prawa budowlanego i jest nieco szerszy. Zgodnie natomiast z hipotezą art. 30 ust. 1 zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, a ponadto płyt do składowani obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2. Co więcej zgłoszenia wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki oraz indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę.

Ustawodawca wymienia dalej budowy, takie jak wiaty przystankowe i peronowe oraz budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei. Ponadto zgłoszenia wymaga budowa wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych, parkometrów z własnym zasilaniem, boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji. Legislator wymaga zgłosić również budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu. Nadto zgłoszenie jest konieczne przy budowie gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa.

Prawo budowlane w art. 30 ust.1 w zw. z art. 29 ust. 1 wymaga również zgłoszenia budowy obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin, przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2, pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, które służą do rekreacji, wędkowani bądź cumowania niewielkich jednostek pływających. Wymaga się również zgłoszenia opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych, pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Ustawodawca wymienia jeszcze telekomunikacyjne linie kablowe, kanalizację kablową i urządzenia pomiarowe co do poziomu wód, stanu pogody, czy opadów.

Roboty budowlane wymagające zgłoszenia

W przepisie art. 29 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego zgłoszenia wymagają roboty budowlane, które polegają na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Ponadto roboty polegające na dociepleniu budynków o wysokości do 12 m oraz utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych, czy instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, chyba że usytuowane są na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Ustawodawca wymaga również zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (chyba że chodzi o ziemne stawy hodowlane, czy urządzenia usytuowane w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin), wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych. Nadto zgłoszenia wymaga przebudowa sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dróg, torów i urządzeń kolejowych. Na koniec prawodawca wymienia wykonywanie podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu.

Istota zgłoszenia

Należy wspomnieć, iż w zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Ważne jest, aby zgłoszenie dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Zasadne jest podkreślenie, iż właściwy organ może zdecydować, że dany obiekt budowlany wymaga uzyskania pozwolenia, mimo że legislator przewidział w ustawie inaczej. Wszakże budowa ta musi spełniać określone przesłanki, aby można był zdecydować o wymagalności pozwolenia.