Zdolność aportowa

Zdolność aportowa

Czym jest aport?

Aport jest wkładem niepieniężnym wnoszonym przez wspólnika do spółki kapitałowej w celu utworzenia lub podwyższenia kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy w spółkach kapitałowych może być wynikiem wniesienia przez wspólników wyłącznie wkładów pieniężnych, wyłącznie wkładów niepieniężnych lub obydwu typów wkładów. Jednak tylko określone kategorie praw mogą stanowić wkład niepieniężny.

Prawa rzeczowe

Istnieje możliwość wniesienia jako aportu prawa własności zarówno nieruchomości np. własności magazynu, który spółka będzie mogła wykorzystać czy własności gruntu pod przyszłe inwestycje spółki, jak i ruchomości np. samochodu, wyposażenia (meble, maszyny) czy specjalistycznego sprzętu (maszyny budowlane, narzędzia). Innymi prawami rzeczowym, które mogą stanowić aport jest udział we wspólności w częściach ułamkowych lub udział we wspólności łącznej. Wspólnik może wnieść jako wkład również użytkowanie wieczyste.

Prawa obligacyjne

Do praw które mogą być wnoszone do spółki kapitałowej zaliczyć należy prawa obligacyjne. Prawami takimi mogą być obligacje czy udziały w spółkach kapitałowych. Artykuł 14 § 3 Kodeksu spółek handlowych dopuszcza również jako aport wierzytelność wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki.

Prawa na dobrach niematerialnych

Najwięcej problemów z oszacowaniem wartości i użyteczności dla spółki sprawia ostatnia kategoria praw. Możemy do niej zaliczyć prawa ochronne wynikające z ustawy Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. 2003 Nr 119 ze zm.) czyli patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory przemysłowe, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa ochronne na znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych.

Prawami na dobrach niematerialnych mogącymi stanowić wkład są również majątkowe prawa autorskie oraz specyficzna kategoria specjalistycznej wiedzy technicznej z zakresu praktycznego działania i możliwości wdrożenia nowych rozwiązań określana jako know-how.

Prawa wnoszone przez wspólnika mogą mieć charakter mieszany, o ile następuje to w obrębie wymienionych kategorii praw. Przykładowo wspólnik może wnieść patent na urządzenie produkcyjne wraz z samym urządzeniem.

Istnieje również możliwość wniesienia jako aportu całego przedsiębiorstwa.

Polecane

Najnowsze