Europejski tytuł egzekucyjny- charakter, wydanie oraz wykonanie.

Europejski tytuł egzekucyjny- charakter, wydanie oraz wykonanie.

Jaki charakter ma zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego

Jeżeli sąd wydał orzeczenie, lub została przed nim zawarta ugoda lub zatwierdził ugodę na wniosek wierzyciela wydaje zaświadczenie, że orzeczenie stanowi europejski tytuł egzekucyjny. Wydanie takiego tytułu oznacza, że orzeczenie wykonywane będzie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej bez konieczności stwierdzania wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu.

Wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego

Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego wydaje się tylko co do roszczenia bezspornego. Z wnioskiem może wystąpić jedynie wierzyciel. Jednak nadanie orzeczeniu sądowemu zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego wymaga spełnienia kilku przesłanek. Po pierwsze orzeczenie wykonalne jest w państwie członkowskim gdzie zostało wydane, po drugie postępowanie sądowe spełniło wymagania dotyczące minimalnych standardów dla procedur dotyczących roszczeń bezspornych

Sprostowanie lub cofnięcie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego

Zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego podlega sprostowaniu lub cofnięciu. Stanowi o tym art. 10, zaświadczenie podlega sprostowaniu gdy na skutek istotnego błędu istnieje rozbieżność między orzeczeniem a zaświadczeniem, zaś zaświadczenie podlega cofnięciu gdy zostało w sposób oczywisty przyznane niesłusznie uwzględniając wymogi nałożone przez omawiane rozporządzenie. Warto nadmienić, że do samej czynności sprostowania lub cofnięcia zaświadczenia stosuje się prawo państwa w którym zostało ono wydane. Wniosek o sprostowanie lub cofnięcie musi być złożony na urzędowym formularzu, jednak jeżeli nie zostanie na nim złożony musi zgodnie z art. 7954 k. p. c. spełniać wymogi pisma procesowego. Jeżeli wniosek dotyczy uchylenia zaświadczenia, musi być on złożony w ciągu miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia o jego wydaniu. Przed cofnięciem zaświadczenia sąd jest zobligowany wysłuchać wierzyciela. Jeżeli jednak wierzyciel nie zgadza się z postanowieniem sądu przysługuje mu zażalenie.

Wykonanie europejskiego tytułu egzekucyjnego

Orzeczenie lub ugoda, któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego jest wykonywane na takich samych zasadach jak orzeczenie, które jest wydane w państwie członkowskim miejsca wykonania. Wierzyciel, który postanowił prowadzić egzekucje poza granicami państwa polskiego składa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i w toku całego jego przebiegu podlega prawu państwa w którym wniosek złożył. Omawiane rozporządzenie wprowadza pewne wymogi nałożone na wierzyciela składającego wniosek o wszczęcie egzekucji. Zgodnie z art. 20 ust. 2 wierzyciel zobowiązany jest przedstawić

1. Odpis orzeczenia, które spełnia warunki niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności

2. Odpis zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności

3. W razie konieczności tłumaczenie zaświadczenia na język urzędowy państwa wykonania

Wierzyciel, który domaga się wykonania orzeczenia któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego nie musi składać żadnego zabezpieczenia lub kaucji z tego tytułu że jest cudzoziemcem lub nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim gdzie wykonywana jest egzekucja. Warto również na zakończenie poświęcić chwilę uwagi sytuacji gdy dłużnik zakwestionował orzeczenie, któremu nadano zaświadczenie lub złożył wniosek o sprostowanie lub cofnięcie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego. Wtedy sąd na wniosek dłużnika może dokonać trzech czynności, po pierwsze ograniczyć postępowanie egzekucyjne do środków zabezpieczających, po drugie uzależnić wykonanie tytułu od złożenia takiego zabezpieczenia lub po trzecie w wyjątkowych wypadkach zawiesić postępowanie egzekucyjne.

 

Bibliografia

1. A. Hrycaj, Egzekucja praktyczna, Poznań 2007

2. O. Dumnicka, M. Romańska, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2010.

Polecane

Najnowsze