Tytuł wykonawczy – tylko raz dla wierzyciela?!

Tytuł wykonawczy – tylko raz dla wierzyciela?!

Klauzula wykonalności jest bardzo specyficznym dokumentem. Zwykły odpis orzeczenia bądź prawomocny możemy uzyskać wielokrotnie po uiszczeniu odpowiedniej opłaty kancelaryjnej. Jednakże klauzulę można otrzymać jednorazowo.

Rozgraniczmy dwie sytuacje:

1. Wydanie dalszych (tych samych) tytułów wykonawczych.

2. Ponowne wydanie (tego samego) tytułu wykonawczego.

Dalsze tytuły wykonawcze

Jak już wskazano, tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny (wyrok, inne orzeczenie, ugoda, etc.) opatrzony klauzulą wykonalności można otrzymać tylko raz w jednym egzemplarzu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której istnieje potrzeba prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składników części majątku tego samego dłużnika.

Wierzyciel, chcąc uzyskać dalsze tytuły wykonawcze powinien złożyć wniosek do sądu, który wydał określony tytuł egzekucyjny. Jeżeli sąd przychyli się do wniosku, wydaje ten sam tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą – jest to kolejny egzemplarz. Sąd jest zobowiązany oznaczyć cel, któremu mają służyć dalsze tytuły wykonawcze i oznaczyć ich liczbę porządkową.

Ponowny tytuł wykonawczy

Skoro tytuł wykonawczy jest tak trudno uzyskać, co w przypadku zagubionego, utraconego tytułu?!

Ustawodawca nie zostawił powyższej sytuacji bez wyjścia. Zgodnie z brzmieniem art. 794 k.p.c. wydanie ponownego tytułu wykonawczego może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Sąd bada jedynie fakt utraty tytułu wykonawczego. W tym miejscu należy wskazać, iż wystarczy uwiarygodnienie przez wierzyciela, że utracił wydany mu tytuł. Nie ma znaczenia, w jakich okolicznościach zaginął, z czyjej to się stało winy, etc. Co więcej, nieświadomość wierzyciela, co się stało z utraconym tytułem, jest jednym z przejawów jego utraty. Pozytywne rozstrzygnięcie sądu powoduje wydanie w tytułu wykonawczego, na którym czyni wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego, który został utracony. 

Sądem właściwym do wydania ponownego tytułu wykonawczego jest sąd wydania tytułu pierwotnego. Powyższe czynności sąd podejmuje na wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego. Koszty sądowe w tym przypadku wynoszą 40 zł (opłata stała).

Polecane

Najnowsze