Koncesja – podstawowe informacje

Koncesja – podstawowe informacje

Należy przy tym pamiętać, iż przymus koncesyjny ma na celu nie tyle ograniczenie w/w swobody, co ochronę interesu publicznego, ponieważ zakresy działalności, w których niezbędne jest uzyskanie koncesji mają szczególne znaczenie dla obywateli, dla bezpieczeństwa państwa i szeroko rozumianego interesu publicznego.
Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 2 lipca z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, koncesje wydawane są w drodze decyzji administracyjnej, co do zasady przez „ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji” (art. 47 w/w ustawy). Koncesja wydawana jest na wniosek aby móc legalnie podjąć i wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:
1) eksploatacji złóż oraz kopalin;
2) wytwarzania oraz obrotu bronią, materiałami wybuchowymi, amunicją, wyrobami, technologią o przeznaczeniu policyjnym lub wojskowym;
3) wytwarzania, dystrybucji, obrotu, magazynowania paliw i energii;
4) rozpowszechniania programów telewizyjnych i radiowych ;
5) ochrony osób i mienia;
6) przewozów lotniczych;
7) prowadzenia kasyna.
Katalog działalności koncesjonowanej jest zamknięty, a jego poszerzenie wymaga m.in. zmiany przedmiotowej ustawy.
Koncesje są wydawane co do zasady na czas nieoznaczony ( art.75 a ustawy) jednak ustawy odrębne mogą wprowadzać wyjątki od tej zasady i tak, np. art. 36 Ustawy – prawo energetyczne przewiduje, iż koncesja może zostać udzielona na okres od 10 do 50 lat ( chyba, że przedsiębiorca wnioskuje o czas krótszy). Za udzielenie koncesji czy jej zmianę pobierana jest opłata skarbowa.
Koncesja udzielona może zostać przez właściwy organ cofnięta, np. w przypadku wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Ustawa przewiduje również możliwość zmiany jej zakresu.
Ze względu na treść art. 56 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi kiedy organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres, powszechnie uważa się, że koncesja jest decyzją uznaniową.

Polecane

Najnowsze