Masa upadłościowa  

Masa upadłościowa  

W momencie otwarcia postępowania upadłościowego majątek dłużnika staje się masą upadłości która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego (art. 61 puin). W skład masy upadłościowej wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości a także nabyty w toku postępowania upadłościowego , natomiast nie obejmuje masy upadłościowej min :

mienie wyłączone spod egzekucji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego , w tym także wynagrodzenie za prace upadłego w części nie podległej zajęciu , mienie wyłączone uchwałą zgromadzenia wierzycieli , mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników upadłego , mienie objęte postępowaniem do którego przystąpienia odmówił syndyk oraz wiele innych warunków określających przedmiot masy upadłościowej . Na podstawie powyższych założeń podlegają wyłączeniu z urzędu i należy je przekazać upadłemu na wykorzystanie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Syndyk , nadzorca sądowy lub zarządca ustala skład masy upadłości na podstawie wpisów w księgach upadłego oraz dokumentów bezspornych . Ustalenie wartości masy następuje poprzez sporządzenie inwentarza wraz z oszacowaniem poszczególnych składników, wówczas syndyk sporządza sprawozdanie na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości. Warunkiem wyłączenia jest przedłożenie we wniosku o wyłączenie z masy upadłości przez kontrahenta do którego rzecz należy wszelkich dowodów i twierdzeń uzasadniających prawo do rzeczy wskazanego kontrahent. Sędzia komisarz rozpoznaje wniosek o wyłączenie z masy upadłości i w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku na podstawie wydanego postanowienia określa kwotę z tytułu zwrotu wydatków na utrzymane mienia. W razie zbycia przez upadłego mienia będącego przedmiotem wyłączenia , świadczenie otrzymane przez upadłego za zbyte mienie przekazuje się na osobę do której owe mienie wcześniej należało , jeżeli natomiast mienie zbył syndyk albo zarządca to wówczas należy się ono na podstawie wydania świadczenia wzajemnego osobie do której mienie należało. Gdy świadczenie wzajemne uzyskane przez zbyte mienie nie zostało spełnione wówczas przez zgłoszeniem żądania wydania tego mienia przechodzi na osobę która ma do niego prawo zgodnie z art. 71 ust. 3 puin.

Polecane

Najnowsze