Upadłość przedsiębiorcy

Upadłość przedsiębiorcy

Upadłość definiować możemy jako zaprzestanie przez jednostkę prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku postawienia jej przez organ uprawniony w stan upadłości. Sąd przyjmuje wniosek o postawienie jednostki w stan upadłości w tym celu jest organem uprowadzonym do tej procedury. W przypadku rewizji finansowej upadłość oznaczać będzie utratę zdolności jednostki do kontynuacji działania w dotychczasowym zakresie , a opinie taką wystawia biegły rewident. Upadłość może także określać wymuszenie przez ekonomiczne przyczyny złą sytuację finansową przedsiębiorcy który przyczyni się do zakończenia działalności gospodarczej .

Konsekwencje upadłości kształtują następujące przesłanki oznaczające min. ostre wyodrębnienie własności w sensie prawnym i ekonomicznym , stosowanie wielkości nadwyżki finansowej jako oceny powodzenia przedsięwzięć gospodarczych a także konkurencja jako instrument wzmacniający procesy weryfikacji i selekcji. Celem upadłości jest w szczególności równoważenie interesów wszystkich jego uczestników. Bardzo często upadłość oznacza utratę pieniędzy , sankcje karne dla kierujących przedsiębiorstwem , utratę miejsc pracy ,każde postępowanie upadłościowe stanowi podział strat według obowiązujących uregulowań prawnych.

Prawo upadłościowe w stosunku do wierzyciela stanowi instrumenty windykacyjne które prowadzą do postępowania w ramach tzw. egzekucji singularnej . Pozostałe regulacje prawne zajmują się sytuacją gdy dłużnik nie jest w stanie sprostać swoim zobowiązaniom wobec innych wierzycieli wówczas zastosowanie będzie miała zasada równego traktowania w zależności od kategorii wierzytelności i rodzaju zabezpieczeń .Zasada ta określa że problem wobec wierzycieli zostanie właściwie rozwiązany , postępowanie upadłościowe jest jawne a wszyscy uczestnicy mają dostęp do informacji i mogą odpowiednio wykonywać swoje prawa. Postępowanie upadłościowe ma także swoje korzyści określające koniec finansowej niepewności i związanego napięcia , powstają wówczas przejrzyste stosunki i dochodzi do transformacji środków pracy do podmiotów o zdrowych podstawach ekonomicznych potrafiących wpływać na dochody. Do najczęstszych przyczyn upadłości należą min :

  • spadek tempa wzrostu gospodarczego lub recesja gospodarcza

  • nieefektywna wymiana międzynarodowa

  • zmiana kursów walutowych

  • globalizacja gospodarki

Polecane

Najnowsze