Nadzorca sądowy

Nadzorca sądowy

Nadzorca sądowy jest jednym z organów postępowania upadłościowego powoływany w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością układu w której upadłemu pozostawiono prawo samodzielnego zarządzania majątkiem .Pełni obowiązki do czasu prawomocnego zatwierdzenia układu lub do czasu zakończenia postępowania w inny sposób jeżeli postanowienie sądu nie stanowi inaczej. W ramach nadzoru może kontrolować czynności upadłego a także przedsiębiorstwo upadłego , może również sprawdzić czy mienie upadłego które nie jest częścią przedsiębiorstwa jest odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem . Nadzorca sądowy nie wydaje upadłemu poleceń jedynie może stwierdzić nieprawidłowości , wówczas zawiadamia o tym sędziego i może przyczynić się do uchylenia zarządu własnego i ustanowienia zarządcy . Wszelkie czynności są wykonywane na rachunek upadłego ale w imieniu własnym , oznacza to że nie odpowiadają za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy upadłości. Sytuacja może stanowić szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonania obowiązków. Nadzorca ma prawo do wynagrodzenia za swoje czynności , jak również w określonych terminach wyznaczonym przez sędziego składa co trzy miesiące sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie finansowe. W sprawach dotyczących masy upadłościowej nadzorca jest zastępca pośrednim , wykonującym czynności w imieniu własnym ale na rachunek upadłego . Do najważniejszych zadań nadzorcy należy min. ustalenie masy upadłościowej , składanie propozycji układowych , uczestnictwo w postępowaniu sądowym dotyczącym masy upadłościowej .Istotne znaczenia ma również zwoływanie rady wierzycieli oraz ocena stanu przedsiębiorstwa w opiniowanie możliwości wykonania układu . W przypadku nadzorcy w postępowaniu naprawczym stosuje się odpowiednio zakres prawny taki jak w przypadku nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu .W postępowaniu naprawczym po wyznaczeniu przez sąd nadzorcy sądowego przedsiębiorca niezwłocznie zawiera z nadzorcą umowę zlecenie o wykonanie czynności nadzorcy sądowego w wypłacenia mu co miesięcznego wynagrodzenia.

Nadzorcą sądowym nie może być osoba która była wierzyciele, lub dłużnikiem upadłego lub przedsiębiorcy , lub jest bądź była zatrudniona z wyłączeniem umowy o sprawowaniu funkcji nadzorcy sądowego w postępowaniu naprawczym.

Polecane

Najnowsze